Tin Tức
 
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động
 
V/v chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)
 
V/v chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT.
 
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, thực hiện chủ trương của Đảng ủy sở tại Nghị quyết số 24-NQ/ĐUS ngày 27/3/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính; Biên bản họp Ban Giám đốc ngày ...
 
Về việc chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá xe ô tô, máy móc, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ.
 
Về việc chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản
 
Về việc chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám ...
 
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, thực hiện chủ trương của Đảng ủy sở tại Thông báo kết luận số 19-TB/ĐUS ngày 26/02/2024 và kết luận số 20-TB/ĐUS ngày 07/03/2024, sáng ...
 
Về việc chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá 04 trụ sở cũ
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Công văn số 207/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựNewThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 207/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_12062024141608.jpg
Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
12/06/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất​

207_STC-GĐĐGTSTT.pdf

True
Công văn số 208/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựNewThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 208/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_12062024142242.jpg
Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
12/06/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

208_STC-GĐĐGTSTT.pdf


True
Thông báo số 204/TB-HĐ ĐGTSTT ngày 10/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 204/TB-HĐ ĐGTSTT ngày 10/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_11062024155817.jpg
Thông báo v/v chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
11/06/2024 4:00 CHYesĐã ban hành

Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
True
Thông báo số 73/TB-HĐ ĐGTS ngày 07/6/2024 của HĐ định giá tài sản thường xuyên  trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 73/TB-HĐ ĐGTS ngày 07/6/2024 của HĐ định giá tài sản thường xuyên  trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024044241.jpg
Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất trong quá trình lựa chọn nhà thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất trong quá trình lựa chọn nhà thầu​

73_TB-HĐĐGS.pdf

True
Công văn số 1806/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình DươngThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 1806/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình Dương/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024044655.jpg
Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu ​

1806_STC-QLGCS.pdf

True
Công văn số 1808/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình DươngThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 1808/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình Dương/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024045024.jpg
Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ​

1808_STC-QLGCS.pdf

True
Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoàiĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNHướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_07062024122747.jpg
Ngày 17/5/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2024/TT-BTC Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài.
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài được quy định tại Điều 3 Thông tư số 40/2024/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Khi phát sinh trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này gửi đề xuất đến Kho bạc nhà nước để làm thủ tục chi trả kinh phí cho lưu học sinh, người học (bao gồm sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài) bằng đồng đô la Mỹ (USD) vào tài khoản cá nhân của lưu học sinh, người học mở tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Các Bộ, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của hồ sơ đề xuất gửi đến Kho bạc Nhà nước, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

2. Mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế cấp cho lưu học sinh, người học được thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài như sau:

a) Điểm 3.2 Mục II Phần II Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và quy định tại Khoản 3,4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG.

b) Khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 88/2017/TT-BTC).

c) Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao (sau đây gọi là Thông tư số 54/2022/TT-BTC).

d) Khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (sau đây gọi là Thông tư số 30/2022/TT-BTC).

đ) Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 42/2023/TT-BTC).

e) Các quy định về mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài quy định tại các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài khác theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý kinh phí để chi trả cho lưu học sinh, người học đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, mức chi theo quy định; theo dõi, quản lý số tiền chi trả đảm bảo không cấp trùng và thực hiện giảm trừ tương ứng số tiền đã chi trả tại Việt Nam trong tổng số kinh phí của người học được hưởng theo chế độ quy định.

4. Khi xác định được thời điểm có thể thực hiện chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài phối hợp với Kho bạc nhà nước chấm dứt việc thực hiện phương thức thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, khôi phục việc chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo quy định hiện hành tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài (gồm: Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG; Thông tư số 88/2017/TT-BTC; Thông tư số 54/2022/TT-BTC; Thông tư số 30/2022/TT-BTC; Thông tư số 42/2023/TT-BTC) và các quy định khác có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 40/2024/TT-BTC được đính kèm.​

40_2024_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TCHCSN

True
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chinh phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchChỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chinh phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_07062024123241.jpg
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm;
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Để thực hiện hóa mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã đặt ra đến năm 2030 là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hướng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi phải có tư duy phát triển mới, quan điểm, giải pháp đột phá, quyết tâm chính trị cao ở tất cả các ngành, các cấp. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai công tác xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030, tóm tắt nội dung như sau:

1. Nội dung chủ yếu

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025: Bối cảnh triển khai các nhiệm vụ, những yếu tố thuận lợi, thách thức trong tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý các vấn đề về chính trị, kinh tế - xã hội trọng tâm, các yếu tố khách quan (dịch bệnh, xung đột,...) có tác động đến lĩnh vực tài chính - ngân sách; Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước; Trên cơ sở tình hình thực hiện các năm giai đoạn 2021 - 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Đánh giá tình hình huy động và phân phối các nguồn lực tài chính trong 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; Đánh giá chi tiết việc triển khai từng nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong giai đoạn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm; Trên cơ sở đó làm rõ các mặt được và chưa được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện

Đánh giá tình hình thực hiện tài chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 – 2025: Đánh giá việc ban hành các chế độ, chính sách về thu, chi theo thẩm quyền; số thu và số chi đối với các chế độ, chính sách này trong từng năm và 05 năm 2021 – 2025; Đánh giá các kết quả chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước; Việc thực hiện cơ chế tài chính đặc thù và các quy hoạch của địa phương gắn với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương; Đánh giá thực hiện cần tập trung lưu ý làm rõ về các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được.

2. Lập kế hoạch Tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026 – 2030: Dự báo bối cảnh, tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước trong 5 năm giai đoạn 2026 – 2030; Phân tích những khó khăn, thách thức, các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2030; Xây dựng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước, gồm: Thu và cơ cấu thu ngân sách, chi và cơ cấu chi ngân sách; bội chi ngân sách nhà nước; nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia; huy động và phân phối các nguồn lực, cơ cấu ngân sách nhà nước trong 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Xác định khung cân đối ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Các chỉ tiêu về quản lý nợ theo quy định của Luật Quản lý nợ công trong giai đoạn 2026 - 2030, gắn với định hướng thu hút vốn ODA thế hệ mới; Các nhiệm vụ giải pháp tài chính nhằm thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia.

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2026 - 2030: Dự báo tình hình kinh tế, tài chính, chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tại địa phương; Xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương; mục tiêu, định hướng huy động và phân phối các nguồn lực của địa phương trong thời gian 05 năm kế hoạch; Xác định mục tiêu cụ thể, chủ yếu; khung cân đối về tài chính - ngân sách của địa phương trên cơ sở các chính sách, chế độ hiện hành; Các chỉ tiêu về quản lý nợ của địa phương, gồm: Hạn mức vay, dư nợ vay của chính quyền địa phương; dự kiến vay, trả nợ; Dự báo những rủi ro tác động đến khung cân đối ngân sách địa phương và các chỉ tiêu quản lý về nợ của chính quyền địa phương; Các giải pháp tài chính khác nhằm thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem chi tiết tại tệp tin đính kèm (Chỉ thị số 18/CT-TTg)​

18_CT-TTg.pdf

Nguyễn Thanh Vỹ - QLNS

True
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024Đoàn thanh niênTinNguyễn Thiên Phúc - ĐV Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024/PublishingImages/2024-06/Phuc 1_Key_07062024124104.jpg
Hòa cùng không khí Tết thiếu nhi, Chi đoàn Sở Tài chính đã phối hợp tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Với sự chuẩn bị, tổ chức chu đáo của Ban tổ chức và sự tham gia nhiệt tình của các cháu thiếu nhi là con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ, Chương trình "Vui Tết thiếu nhi 1/6" đã mang đến cho các cháu thiếu nhi một cái Tết thiếu nhi vui vẻ, tràn ngập tiếng cười qua việc cùng nhau tham gia các trò chơi vận động, được gặp gỡ giao lưu bạn bè và được tặng quà, thắt chặt tình đoàn kết, khích lệ các cháu cố gắng học tập trong năm học mới.

Một số hình ảnh hoạt động:

Phuc 1.jpgĐại diện Chi Đoàn Sở Tài chính nhận thư cảm ơn từ Ban tổ chức
Phuc 2.jpgphuc 3.jpg 

                        Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính trao quà cho các em nhỏ

Nguyễn Thiên Phúc - ĐV Chi đoàn

True
Công văn số 195/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 195/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)

195_Gui chao gia khu dat xe lua Di An (1).rar

True
Công văn số 197/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 197/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8 ​

197_Chao gia khu dat tai Dong Hoa Di An.rar

True
Công văn số 196/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 196/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT

196_Gui chao gia 04 khu dat Lai Uyen BB.rar

True
Đoàn Cơ sở Sở Tài chính tham gia Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên thanh niên năm 2024Đoàn thanh niênTinNguyễn Hoàng Tố Quyên - ĐV Chi đoànĐoàn Cơ sở Sở Tài chính tham gia Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên thanh niên năm 2024/PublishingImages/2024-05/Quyen 52024_3_Key_23052024090136.jpg
Hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4”; Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 17/5/2024, Cụm thi đua số 1 phối hợp Đoàn khối các Cơ quan tỉnh; Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2024.
23/05/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Hội thi quy tụ 10 đội thi đến từ cơ sở Đoàn trong Cụm thi đua số 1 và Chi đoàn cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bến Cát. Các đội thi đã truyển tải đến hội thi nhiều câu chuyện ý nghĩa từ sách về các chủ đề như: kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; gương người tốt việc tốt trong lao động và học tập của đoàn viên thanh niên Việt Nam...được trình bày với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn.

Tham gia Hội thi, Chi Đoàn Sở Tài chính đã mang đến câu chuyện xúc động và hào hùng về Chị Võ Thị Sáu từ quyển sách cùng tên của hai tác giả Bùi Việt Thanh và Hoài Lộc, xuất bản năm 2023, phần thi đã truyền tải nội dung, ý nghĩa câu chuyện cùng những liên hệ thực tiễn sâu sắc. Qua hội thi Chi Đoàn Sở Tài chính đạt được giải khuyến khích.

Tại hội thi, Cụm thi đua số 1 đã tặng 20 suất học bổng gồm tập sách và tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của công chức, viên chức đoàn viên thanh niên trong Cụm thi đua, các em ở lớp học tình thương phường Tương Bình Hiệp, con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh hoạt động:

 Chi doan 52024 (3).jpg

Các đội tham gia nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức hội thi.

Chi doan 52024 (1).jpg Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính thể hiện câu chuyện từ sách "Võ Thị Sáu".
 Chi doan 52024 (2).jpg

                        Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính nhận giải thưởng từ cuộc thi​.

Nguyễn Hoàng Tố Quyên - ĐV Chi đoàn

True
Thông báo số 59/TB-STC ngày 14/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông báoTinVăn phòngThông báo số 59/TB-STC ngày 14/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_16052024160856.jpg
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động
20/05/2024 8:00 SAYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động​​

59_TB-STC.pdf

True
Công văn số 107/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 107/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_13052024134129.jpg
V/v chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2)
09/05/2024 2:00 CHNoĐã ban hành

​Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2)

Ho so X-quang lan 2.rar

False
Giới thiệu văn bản trong lĩnh vực tài chính đầu tưĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản trong lĩnh vực tài chính đầu tư/PublishingImages/2024-05/diem tin VB_Key_13052024081356.jpg
Thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua.
08/05/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 19/4/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện và hoàn thành tốt nhất kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND tỉnh thông qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra, cụ thể:

-   Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành năm 2024, tổ chức linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-   Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/01/2025 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

-   Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đảm bảo đầy đủ các nội dung, khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo quy định. Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, UBND cấp huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trong đó lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động lớn; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết; hướng dẫn các đầu tư chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu xây dựng các hồ sơ mẫu để chủ đầu tư tham khảo nhằm rút ngắn thời gian, tránh lãng phí nguồn lực.

-   Trên cơ sở danh mục thứ tự ưu tiên đầu tư của các ngành, lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án chưa thật sự cấp thiết, cấp bách, phát huy hiệu quả không cao, không tạo ra dư địa phát triển để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và nhu cầu bổ sung vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, dự án cấp thiết, bức xúc, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế vùng và nội tỉnh.

-   Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công để tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy giải ngân các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

-   Thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh" năm 2024, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện. Xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp do nguyên nhân chủ quan; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành đầu tư công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiên cứu nội dung cụ thể tại Chỉ thị số 10/CT-UBND để nghiêm túc triển khai thực hiện.

 10-CT.signed.pdf(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm).​

True
Công văn số 146/STC-HĐĐGTSTT ngày 05/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 146/STC-HĐĐGTSTT ngày 05/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_13052024134129.jpg
Vv chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT
07/05/2024 2:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT 

146.zip

True
Công văn số 138/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 138/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_04052024100236.jpg
VV Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3)
04/05/2024 11:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3) ​

138.zip

True
Công văn số 140/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 140/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_04052024101810.jpg
V/v chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3)
04/05/2024 11:00 SANoĐã ban hành

​Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3)

140.zip

False
Công văn số 141/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 141/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_04052024100236.jpg
V/v chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)
04/05/2024 11:00 SAYesĐã ban hành

​ Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)

141.zip

True
Công văn số 144/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 144/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_04052024100236.jpg
V/v chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8
04/05/2024 11:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8

144.zip

True
Sở Tài chính tổ chức Tổng kết Cụm thi đua khối Kinh tế - Tổng hợp năm 2023Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức Tổng kết Cụm thi đua khối Kinh tế - Tổng hợp năm 2023/PublishingImages/2024-04/Thi dua 2023 _ Ky ket_Key_26042024190830.jpg
Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
26/04/2024 7:00 CHYesĐã ban hành

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện thi đua của từng đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp, sáng ngày 25/4/2024 tại Hội trường Sở tài chính, Khối trưởng thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp (Sở Tài chính) tổ chức tổng kết công tác thi đua Khối năm 2023.

Thi dua 2023 _ Toan canh.jpg Toàn cảnh buổi tổng kết.

Đến dự tổng kết có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Đại diện Cụm trưởng, Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng Sở Tài chính, ông Huỳnh Tự Trọng – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, các ông, bà là đại diện các cơ quan Khối thi đua Kinh tế - Tổng hợp trong cụm.

Thi dua 2023 _ Van.jpg 

Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh văn phòng Sở Tài chính thông qua các báo cáo.

Tại buổi tổng kết, Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh văn phòng Sở Tài chính, đại diện Cụm trưởng thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2023 Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp.

Trong năm 2023, các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp đã tập trung phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp đã phát động thi đua năm 2023, các cơ quan trong khối đã xây dựng, ban hành các chương trình kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua, đồng thời tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân và tổ chức ký kết giao ước thi đua với nhiều nội dung phong phú, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chung tỉnh Bình Dương.

Tại buổi tổng kết đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 với các nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện Chị thị số 19/CT-TTG ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện đề án cơ chế một cửa, một cửa liên thông, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001:2015 tại cơ quan; tăng cường công tác quản lý nội bộ, thường xuyên duy trì việc chấp hành quy chế làm việc và nội quy của cơ quan; thực hiện tốt công tác kê khai tài sản và thu nhập của CBCC theo đúng quy định; xây dựng các giải pháp thực hiện hoàn thành tốt và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát động phong trào Thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2024; triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình công tác đã đăng ký; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để làm nồng cốt phong trào thi đua; tiếp tục nâng cao và đổi mới chất lượng công tác thi đua.

Thông qua buổi tổng kết, dựa trên báo cáo kết quả thực hiện thi đua của từng đơn vị, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp (Sở Tài chính) đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân với các danh hiệu: Tặng cờ thi đua năm 2023 cho tập thể Văn phòng UBND tỉnh, tập thể Sở Tài chính; tặng bằng khen 03 tập thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và đề nghị tặng bằng khen cho các Thủ trưởng các cơ quan có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua của Khối.

pThi dua 2023 _ Van.jpg

Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Cũng trong buổi tổng kết đã đề xuất thống nhất bầu Khối trưởng là Sở Giao thông vận tải, Khối phó là Ban quản lý các Khu công nghiệp và đại diện các cơ quan trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Thi dua 2023 _ Huan.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi tổng kết.

Phát biểu kết thúc buổi tổng kết, ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính gửi lời cám ơn đến thành viên trong Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Tổng hợp đã tín nhiệm bầu chọn Sở Tài chính làm Khối trưởng trong năm 2023. Với vai trò là Khối trưởng, Sở Tài chính đã nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các thành viên trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở Tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng các thành viên trong Khối hoàn thành các mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2024.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)


True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024/PublishingImages/2024-04/z5336567252360_5860134d28ea0b9ea0d4d993a11678b7_Key_16042024134451.jpg
Thực hiện theo Kế hoạch số 404-KH/ĐU ngày 05/02/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính về Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
16/04/2024 2:00 CHYesĐã ban hành

z5336567252360_5860134d28ea0b9ea0d4d993a11678b7.jpgToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 09/4/2024 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân – Phó trưởng ban tổ chức tuyên giáo - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

Hoi nghi dang 04-2024_Hung.jpgĐồng chí Đoàn Thế Hùng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã báo cáo chuyên đề năm 2024 vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để  "ý Đảng hợp lòng dân" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Duan.jpg Đồng chí Nguyễn Đức Duân, trình bày các nội dung tại Hội nghị.

 "Ý Đảng, lòng dân" là hai nhân tố có mối liên hệ chặt chẽ, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam. Ý Đảng là chỉ quan điểm, đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng. Lòng dân là chỉ tâm tư, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Khi ý Đảng và lòng dân đồng thuận, hòa quyện với nhau sẽ tạo thành sức mạnh vô địch, giúp cho đất nước ta vượt qua mọi chướng ngại, tiến bước trên con đường phát triển.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc và là một trong những điều kiện tiên quyết để Đảng có thể giữ vững vai trò lãnh đạo của mình. Để nhân dân tin Đảng, hết lòng ủng hộ Đảng, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ý Đảng - lòng dân trong xây dựng và thực hiện nghị quyết theo tư tưởng Hồ Chí Minh: trong xây dựng nghị quyết, Hồ Chí Minh đã cảnh báo "đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo" là làm việc theo cách quan liêu. Vì vậy, muốn ra chỉ thị, nghị quyết thì phải xuất phát từ thực tế, mà thực tế quan trọng nhất là tâm tư, nguyện vọng và đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân; trong tổ chức thực hiện nghị quyết, để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cần quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình tổ chức thực hiện là một nội dung có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Quan điểm của Đảng ta về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nghị quyết, để "ý Đảng hợp lòng dân", Nghị quyết của Đảng là sự thể hiện quan điểm chính thức của Đảng về nhiệm vụ mà mọi tổ chức, mọi đảng viên đều có trách nhiệm thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Để ra nghị quyết, Đảng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các mặt: nhận định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài; có sự nghiên cứu trước, đưa ra những kế hoạch, phương án và tổ chức thảo luận trong nội bộ Đảng thật sự dân chủ, nếu cần thiết thì mở rộng cho nhân dân tham gia ý kiến…; trong thực hiện nghị quyết, hiện nay, nhiệm vụ cách mạng của nước ta đang đặt ra yêu cầu rất cao trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Vì vậy, việc quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện nghị quyết, văn kiện của Đảng hiện nay là rất quan trọng, cần tập trung vào những vấn đề chính như: xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đúng đắn, bảo đảm cụ thể, tỉ mỉ, toàn diện; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chặt chẽ, nghiêm túc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; phải thể hiện được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc bằng hành động toàn tâm, toàn ý thực hiện thật tốt nghị quyết của Đảng.

Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân": xây dựng nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân": Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách chính trị của tỉnh; đẩy mạnh việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh; "Ý Đảng, lòng dân" thể hiện trong các nghị quyết, chủ trương của tỉnh.

Với vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị đất nước, các chủ trương, nghị quyết của Đảng khi được hiện thực hóa sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản của đất nước, địa phương trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, việc xây dựng, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết phải thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất trong ý chí và hành động, từ đó phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Qua buổi Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để  "ý Đảng hợp lòng dân" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Công văn số 107/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 107/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-04/thong bao_Key_15042024091851.jpg
V/v chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2)
11/04/2024 11:00 SAYesĐã ban hành

Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2).

Ho so X-quang lan 2.rar

True
Công văn số 105/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 105/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-04/thong bao_Key_15042024091851.jpg
V/v chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2)
11/04/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2).

Ho so dinh gia 02 khu dat tai xa Tan Long - Phu Giao.rar

True
Công văn số 1116\STC-VP ngày 10/4/2024 của Sở Tài chínhThông báoTinVăn phòngCông văn số 1116\STC-VP ngày 10/4/2024 của Sở Tài chính/PublishingImages/2024-04/thong bao_Key_15042024083558.jpg
V/v công khai Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Tài chính năm 2022
11/04/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

​Công khai Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Tài chính năm 2022.\

20_KLTTt-TTTC.pdf1116_STC_VP.pdf

True
Công văn số 1090/STC-QLGCS ngày 10/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 1090/STC-QLGCS ngày 10/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2024-04/thong bao_Key_15042024091851.jpg
V/v chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá 04 trụ sở cũ.
11/04/2024 12:00 SAYesĐã ban hành

Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá 04 trụ sở cũ.

1090_STC-QLGCS.zip

True
Sở Tài chính tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quanThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan/PublishingImages/2024-04/TH BVBMNN_Toan canh_Key_15042024085057.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 736/KH-STC ngày 09/3/2024 của Sở Tài chính về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024, Sở Tài chính tổ chức Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan cho toàn thể cán bộ công chức. Qua đó, giúp cán bộ công chức thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
10/04/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

TH BVBMNN_Toan canh.jpgToàn cảnh buổi tập huấn.

Sáng ngày 09/4/2024 Tại hội trương Sở, Sở Tài chính phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho toàn thể cán bộ công chức cảu Sở. Đến dự buổi tập huấn có bà Lê Thị Hồng Vân - Chánh văn phòng Sở Tài chính, Bà Võ Thị Lan Phương - Phó Trưởng phòng PA03 cùng toàn thể cán bộ công chức Sở Tài chính.

TH BVBMNN_Van.jpgBà Lê Thị Hồng Vân – Chánh văn phòng, phát biểu khai mạc.

Tại buổi tập huấn cán bộ công chức được nghe bà Võ Thị Lan Phương trình bày một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thông báo tình trạng chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, một số vụ lộ mất bí mật nhà nước trên địa bàn cả nước và trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng; hướng dẫn thực hiện việc soạn thảo, đề xuất độ mật, sao chép, lưu giữ, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và công tác giải mật theo quy định của pháp luật.

TH BVBMNN_Phuong.jpgBà Võ Thị Lan Phương - Phó Trưởng phòng PA03, trình bày các nội dung tại buổi tập huấn.

Trong buổi tập huấn, Cán bộ công chức Sở Tài chính đã mạnh dạn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác liên quan đến bí mật nhà nước và được giải đáp, hướng dẫn để thực hiện tốt hơn trong công việc.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bổ sung kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 05/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngBan Biên TậpTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTQuyết định số 68/QĐ-STC ngày 05/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
08/04/2024 9:00 SANoĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

      SỞ TÀI CHÍNH

      Số: 68/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;​

- Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Bà Lê Thị Hồng Vân, Chánh Văn phòng: Phó Ban thường trực.

3. Bà Đặng Thị Hạnh, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

4. Ông Đoàn Thế Hùng, Trưởng phòng Tài chính đầu tư: Ủy viên.

5. Bà Lê Thụy Thùy Trang, Trưởng phòng Quản lý giá công sản: Ủy viên.

6. Bà Trương Minh Thủy, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

7. Bà Đỗ Xuân Mai, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Võ Thị Thu, Phó Chánh Thanh tra: Ủy viên.

9. Ông Lê Hữu Thanh Tuấn, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp - Bí thư Chi đoàn: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Lê Thị Thu Vân, Kế toán VP.Sở: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng (phụ trách) các đơn vị thuộc sở và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 07/QĐ-STC ngày 02/02/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở TT&TT tỉnh BD;                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở Tài chính;                                                                                                                         (đã ký)

- Như điều 1;

- Lưu VT.                                                                                                                                      Hà Văn Út​

68_QĐ-STC.pdf


False
Thông báo số 35/TB-STC ngày 04/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông báoTinVăn phòngThông báo số 35/TB-STC ngày 04/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_16052024160856.jpg
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lao động
05/04/2024 5:00 CHYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lao động​

35_TB-STC.pdf

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4180763 42
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0