Tin Tức - Điểm tin văn bản
 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
 
Luật doanh nghiệp (28/09/2020)
Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014.
 
Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư ...
 
Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Ngày 22/6/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.
 
Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2086/UBND-KT về việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, theo đó có 08 nhóm đối tượng được hỗ trợ, cụ thể:
 
Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà ...
 
Ngày 17/4/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
 
Ngày 01/4/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 quy định chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưDự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công./PublishingImages/2020-11/diem tin VB_Key_19112020094818.jpg
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
19/11/2020 10:00 SAYesĐã ban hành
Hiện nay, các quy định hiện hành chưa bao quát được phạm vi các nguồn vốn đầu tư công và đang được quy định tại nhiều Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Ngoài ra, đối với nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, việc quản lý, thanh toán còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ, thống nhất theo đúng quy định đối với vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công năm 2019 (đối với các nguồn vốn này, quy định hiện hành chỉ khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán như đối với nguồn ngân sách nhà nước)…

Với mục đích xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định đầy đủ, toàn diện, thống nhất trong quản lý nhà nước về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Bộ Tài chính đã dự thảo trình ban hành Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và hiện đang được triển khai lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn chỉnh bổ sung và triển khai đưa vào thực tiễn.

Theo đó, Nghị định sẽ bao gồm toàn bộ các hoạt động về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, nhằm quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Dự thảo nghị định quy định cụ thể về chính sách quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, về kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn; về quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm.

Ngoài ra, dự thảo đã đưa ra nhiều sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thanh toán dự án đầu tư công. Cùng với đó, việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được quy định rõ từ cơ quan thẩm tra, nguyên tắc và cách thức thực hiện thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành…

Các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu và góp ý dự thảo gửi về Bộ Tài chính để hoàn chỉnh, bổ sung và triển khai đưa vào áp dụng phù hợp với thực tiễn.

Nội dung Dự thảo​

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025/PublishingImages/2020-11/IMG_7986_Key_19112020081210.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 06/11/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức buổi hội nghị.
19/11/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Nhằm triển khai quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng, Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 18/11/2020 Tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_7986.JPGToàn cảnh buổi Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Đức Duân – Phó Trưởng Ban tổ chức – Tuyên giáo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp – Báo cáo viên, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng trong cơ quan (trừ các đồng chí đã tham dự học tập, quán triệt tại hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười ba của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_7989.JPGĐ/c Nguyễn Đức Duân - Phó Trưởng Ban tổ chức – Tuyên giáo của Đảng ủy Khối báo cáo tại Đại hội.

Cũng trong hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Tài chính, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cũng như tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ Sở Tài chính.

IMG_8008.JPGĐ/c Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở.

Thông qua hội nghị đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ về thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Sau hội nghị các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở tiếp tục nghiêm cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các Nghị quyết trên./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây DựngThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh traSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng/PublishingImages/2020-11/dc Chi cong bo QD TTra_Key_19112020081614.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài Chính, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở Tài Chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng.
18/11/2020 1:00 CHYesĐã ban hành

Canh chinh Cong bo QD TTra So XD.jpg

Buổi công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở; bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Đại diện Sở Xây Dựng có ông Bồ Kỹ Thuật – Phó Giám đốc Sở; ông Hà Ngươn Khánh – Chánh Văn Phòng, Kế Toán Trưởng Sở; ông Lê Hữu Nhơn – Chánh Thanh tra Sở và Kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Sở Tài Chính, bà Phan Thị Thanh Chi công bố Quyết định số 173/QĐ-STC ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài Chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng, đồng thời thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

C.Chi cong bo QD TTra.jpgBà Phan Thị Thanh Chi công bố Quyết định thanh tra.

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý tài chính của Sở Tài Chính, tại đợt thanh tra này, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc lập, giao, thực hiện dự toán kinh phí ngân sách nước cấp cho đơn vị; Thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí, nguồn thu khác; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán, việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Ngươn Khánh thống nhất Quyết định thanh tra và cho rằng trong công tác quản lý tài chính nhất là việc chi ngân sách, mặc dù Kho Bạc nhà nước có kiểm soát chi nhưng chắc chắn tại đơn vị vẫn tồn tài sai sót, rất mong Đoàn Thanh tra hỗ trợ, hướng dẫn.

Hinh. PGĐ Thuật Sơ XD phat bieu.jpgÔng Bồ Kỹ Thuật phát biểu tại cuộc họp.

Thay mặt Sở Xây Dựng, ông Bồ Kỹ Thuật thống nhất với Quyết định và Kế hoạch tiến hành thanh tra, mong rằng trong quá trình thanh tra, đơn vị có phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì sẽ được Sở Tài Chính hướng dẫn. Trường hợp cần trưng tập Kế toán cũ của Thanh tra Xây Dựng đã nghỉ hưu thì đề nghị Văn Phòng thông báo, đồng đề nghị các cán bộ, công chức có liên quan tại Sở Xây Dựng phối hợp cung cấp tài liệu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra tài chính, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Hữu Thế - Thanh Tra

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn Cục Thống Kê tổ chức Chương trình “Phần cơm tình thương” cho bệnh nhân nghèoĐoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn Cục Thống Kê tổ chức Chương trình “Phần cơm tình thương” cho bệnh nhân nghèo/PublishingImages/2020-11/Hinh 6_Key_09112020151652.jpeg
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025,
09/11/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Được sự hỗ trợ của đồng chí Thượng Tường Vy – Phó Bí thư Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, sáng ngày 07/11/2020, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn Cục Thống kê đã đến thăm và trao tặng 55 lít dầu ăn (với tổng kinh phí là 2.000.000 đồng) cho Bếp ăn tình thương Thiện Hòa và hỗ trợ Bếp ăn trao tặng những suất cơm từ thiện cho bệnh nhân và thân nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh hoạt động:

Hinh 5.jpegĐồng chí Thượng Tường Vy – Phó Bí thư Đoàn Khối (thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn viên thanh niên 02 chi đoàn tham gia hoạt động
IMG_5584.JPG 


hinh 3.1.jpeg 


Hinh 6.jpeg

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ Bếp ăn chuẩn bị và trao tặng những phần cơm tình thương cho bệnh nhân và thân nhân nghèo

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.​

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020Điểm tin văn bảnTinTrần Hữu Phước - Phó chánh Tranh tra19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020/PublishingImages/2020-10/diem tin VB_Key_28102020075904.jpg
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP gồm 05 Chương và 47 Điều quy định cụ thể như sau:
28/10/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Chương I: Quy định chung từ Điều 1 đến Điều 9 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; đối tượng bị xử phạt; hành vi sử dụng hóa đơn; nguyên tắc xử phạt; tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục; thời hiệu xử phạt; những trường hợp không xử phạt.

Chương II: Quy định hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả từ Điều 10 đến Điều 19. Mục 1: xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với người nộp thuế; Mục 2: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương III: Quy định hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, từ Điều 20 đến Điều 31.

Chương IV: Quy định thẩm quyền xử phạt; một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Cụ thể: tại Điều 34. Thẩm quyền xử phạt; một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của thanh tra, tại khoản 2. Quy định Chánh thanh tra Sở Tài chính, Trưởng đoàn thanh tra Cục thuế, Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: a. phạt cảnh cáo; b. phạt tiền không quá 50.000.000đ đối với hành vi quy định tại Điều 10,11,12,13,14,15,19 Chương II, chương III Nghị định này.

Chương V: Hiệu lực thi hành, Từ Điều 44 đến Điều 47; Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

125_2020_ND-CP.pdf

Trần Hữu Phước - Phó chánh TT

True
Chi bộ 1 - Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mớiĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTChi bộ 1 - Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới/PublishingImages/2020-10/IMG_7916_Key_16102020143016.JPG
Thực hiện Quyết định số 144-QĐ/ĐUK ngày 17/9/2019 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Trịnh Thị Trung Trinh vào Đảng.
16/10/2020 1:00 CHYesĐã ban hành

​Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh "Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng". Với ý nghĩa đó, sáng ngày 16/10/2020 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trịnh Thị Trung Trinh – Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách, dự Lễ kết nạp có đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên – Phó bí thư Chi bộ 1 cùng chi ủy và đảng viên trong Chi bộ 1.

IMG_7900.JPGLễ kết nạp đảng viên – Chi bộ 1.

Với nguyện vọng được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quần chúng Trịnh Thị Trung Trinh có động cơ phấn đấu vào Đảng là để thực hiện mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng.

IMG_7912.JPGĐ/c Đoàn Thế Hùng – Phó bí thư Chi bộ 1 đọc và trao quyết định kết nạp Đảng đ/c Trinh.

Trong quá trình phấn đấu, quần chúng Trinh luôn chấp hành tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế của cơ quan, luôn giữ gìn lối sống trong sáng lành mạnh, tác phong đúng mực, không tham nhũng, tiêu cực. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, quần chúng trinh xin hứa thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của người đảng viên trong Điều lệ Đảng.

IMG_7916.JPGĐ/c Trịnh Thị Trung Trinh tuyên thệ khi vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận quyết định kết nạp đảng, đồng chí Trinh đã tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự chứng kiến của Chi ủy và đảng viên trong Chi bộ: luôn tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

IMG_7909.JPGĐ/c Đoàn Thế Hùng – Phó Bí thư Chi bộ 1 thay mặt Chi ủy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, của Chi bộ và phân công đảng viên giúp đỡ.

Đồng chí Đoàn Thế Hùng thay mặt Chi ủy Chi bộ 1 chúc mừng đồng chí đảng viên mới, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh đó đồng chí Hùng cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Trinh sớm nghiên cứu, nắm vững Nghị quyết của Đảng, chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để cùng với các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Trinh còn phải nổ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng vận động quần chúng trong đơn vị.

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Trinh trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể đảng viên trong Chi bộ, Chi ủy quyết định phân công một đồng chí Đảng viên trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trinh tiến bộ để trở thành Đảng viên chính thức./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Luật doanh nghiệpĐiểm tin văn bảnTinTrần Thị Lưu_P. TC Doanh nghiệpLuật doanh nghiệp/PublishingImages/2020-09/diem tin VB_Key_28092020132051.jpg
Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014.
28/09/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Luật Doanh nghiệp 2020 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014. Dưới đây là một số nội dung thay đổi cần chú ý:

1. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật này.

(Còn theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)

2. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng

Theo đó, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định "Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp".

3. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nhiều đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp, gồm:

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

4. Thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ năm 2021

Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh được rút ngắn từ chậm nhất 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.

5. Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát

Theo Khoản 1 Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020: Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014: bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên.

6. Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông

Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty để có các quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật này.

Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật này.

7. Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc

Tại Khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020: "Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc."

Như vậy, Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc.

Hiện hành Luật Doanh nghiệp 2014, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc và Tổng giám đốc.​

Trần Thị Lưu - Phòng TCDN

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ./PublishingImages/2020-09/IMG_7876_Key_03092020153728.JPG
Sáng ngày 01/9/2020, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 02 đồng chí chuyên viên được điều động đến nhận công tác tại Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.
03/09/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân – Chánh Văn phòng, các đồng chí là lãnh đạo các phòng Quản lý ngân sách, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính hành chính sự nghiệp và các đồng chí được trao quyết định.

IMG_7867.JPGĐồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân – Chánh Văn phòng đọc các quyết định bổ nhiệm công chức.
IMG_7876.JPGĐồng chí Nguyễn Ngọc Huấn  – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở trao quyết định.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân thay mặt Văn phòng đọc các quyết định, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn đã trao Quyết định số 132/QĐ-STC, 133/QĐ-STC ngày 21/8/2020 của Giám đốc Sở Tài chính, quyết định về việc điều động, bố trí cán bộ, công chức. Theo đó, điều động, bố trí ông Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách, bà Phạm Thị Trúc Ly – Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp đến nhận công tác tại Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp từ ngày 01/9/2020.

IMG_7884.JPGĐồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn đề nghị đồng chí Tài và đồng chí Ly thường xuyên nỗ lực phấn đấu rèn luyện tu dưỡng chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để cùng tập thể Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó cũng đề nghị lãnh đạo và cán bộ, công chức phòng Tài chính hành chính sự nghiệp luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho đồng chí Tài và đồng chí Ly hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IMG_7889.JPG 

Đồng chí Nguyễn Thành Tài phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được điều động, đồng chí Tài gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo đã sự tin tưởng, tạo điều kiện và hứa sẽ cố gắng công tác hết khả năng, năng lực bản thân tại vị trí mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở.

Nguyễn Thanh Vỹ BBT(VP)

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách Thị xã Bến cátThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh traSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách Thị xã Bến cát/PublishingImages/2020-08/1232222_Key_20082020110552.jpg
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài chính, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra ngân sách tại thị xã Bến Cát.
20/08/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở; bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND Thị xã Bến Cát có ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND Thị xã; bà Trần Kim Thảo – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch cùng lãnh đạo và kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thay mặt Sở Tài chính, ông Nguyễn Ngọc Huấn công bố Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách Thị xã Bến Cát. Giới thiệu các thành viên Đoàn Thanh tra, theo đó Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra công tác điều hành, quản lý chung về ngân sách tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã; thanh tra cụ thể tại một số đơn vị dự toán là các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thanh tra ngân sách các xã, phường. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

123444.jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra.

Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra theo Luật Thanh tra. Các bước tiến hành; thời gian triển khai cụ thể tại từng đơn vị. Đoàn Thanh tra sẽ được chia thành hai Tổ kiểm tra cùng lúc tại hai đơn vị, đảm bảo thời gian theo quy định, trường hợp cần thiết sẽ có sự điều chỉnh nhân sự cho phù hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị UBND Thị xã và các đơn vị được thanh tra phối hợp tốt, có ý kiến để điều chỉnh thời gian, nội dung thanh tra (nếu có) nhằm không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

1232222.jpg 

Bà Phan Thị Thanh Chi – Trường Đoàn Thanh tra thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Trần Kim Thảo – Phó Trưởng Phòng Tài chính  - kế hoạch cho rằng, được Sở Tài chính là cơ quan quản lý ngành cấp trên kiểm tra sẽ giúp cho đơn vị có dịp rà soát lại những hạn chế, thiếu sót, bất cập trong quá trình quản lý tài chính ngân sách tại địa phương, qua đó có sự trao đổi, hướng dẫn nhằm giúp Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị dự toán hoàn thiện và thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

img12333.jpg 

Ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát phát biểu.

Thay mặt UBND Thị xã Bến Cát, ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND thống nhất với Quyết định  và Kế hoạch thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra

True
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CPĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP/PublishingImages/2020-08/diem tin VB_Key_03082020134522.jpg
Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
03/08/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

108_NQ-CP.pdf

Thời gian qua, việc áp dụng các quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Do đó, Nghị quyết số 108/NQ-CP được ban hành với mục tiêu kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

Các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần hoàn thành việc rà soát ban hành các định mức xây dựng trước ngày 31/12/2020 cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của bộ, địa phương (ngoài các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành). Thực hiện công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trước ngày 30/9/2020 làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong thời gian chưa kịp thực hiện khảo sát, lấy số liệu, UBND cấp tỉnh ban hành hướng dẫn việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên cơ sở dữ liệu hiện có theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định.

Việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành); đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tại các địa phương chưa có hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù sau khi được ban hành; đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công sau khi được hướng dẫn, công bố theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát, Nghị quyết nêu rõ: Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư có thể ủy quyền để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát nhằm rút gọn thủ tục, trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án.

Đối với các nội dung về phạm vi thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chi phí các công việc chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.


Trần Ngọc Lan - P. TC Đầu tư

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BXDĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BXD/PublishingImages/2020-08/diem tin VB_Key_03082020135330.jpg
Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
03/08/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, cụ thể là Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Về quy định chuyển tiếp:

- Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.

- Đối với các gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

02_2020_TT-BXD.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TC Đầu tư

True
Thông tư Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).Điểm tin văn bảnTinNguyễn Minh Tân_P. TC HCSNThông tư Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN)./PublishingImages/2020-08/diem tin VB_Key_03082020080918.jpg
Ngày 22/6/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.
03/08/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 22/6/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.

Trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:

KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN theo các hình thức sau:

1. Thanh toán trước, kiểm soát sau:

a) Thanh toán trước, kiểm soát sau là hình thức thanh toán áp dụng đối với từng lần thanh toán của các hợp đồng thanh toán nhiều lần, trừ lần thanh toán cuối cùng; trong đó, KBNN tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp; đồng thời, gửi 01 chứng từ báo nợ cho đơn vị để xác nhận đã thực hiện thanh toán, gửi 01 chứng từ báo có cho đơn vị (nếu đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại KBNN).

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ theo chế độ quy định.

c) Trường hợp sau khi kiểm soát phát hiện khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN có văn bản thông báo kết quả kiểm soát chi (theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này) gửi đơn vị sử dụng ngân sách; sau đó thực hiện xử lý thu hồi giảm trừ giá trị thanh toán vào lần thanh toán liền kề tiếp theo, trường hợp lần thanh toán liền kề tiếp theo không đủ khối lượng hoàn thành/dự toán để giảm trừ thi thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư này.

2. Kiểm soát trước, thanh toán sau:

Kiểm soát trước, thanh toán sau là hình thức thanh toán áp dụng đối với tất cả các khoản chi (trừ trường hợp đã áp dụng theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau theo quy định tại Khoản 1 Điều này); trong đó, KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán trong thời gian 02 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Các nội dung kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước:

 a) Các khoản chi phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của Luật NSNN; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi; số dư tài khoản của đơn vị còn đủ để chi.

b) Tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ đối với từng khoản chi, đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp giữa chứng từ kế toán và các hồ sơ có liên quan.

c) Dấu và chữ ký trên chứng từ khớp đúng với mẫu dấu và mẫu chữ ký đăng ký giao dịch tại KBNN (mẫu dấu và mẫu chữ ký đăng ký giao dịch tại KBNN đảm bảo còn hiệu lực); Trường hợp thực hiện qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, việc ký số trên các hồ sơ phải đúng chức danh các thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đã thực hiện đăng ký với KBNN.

d) Nội dung chi phải phù hợp với mã nội dung kinh tế theo quy định của Mục lục ngân sách hiện hành (không bao gồm các khoản chi từ tài khoản tiền gửi).

đ) Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức (mức chi) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ thì kiểm soát đảm bảo theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với Quyết định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, dự toán được giao tự chủ, và hướng dẫn tại Khoản 5, Khoản 6 Điều này.

e) Mức tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 7 Thông tư này. Nội dung đề nghị thanh toán tạm ứng phải phù hợp với nội dung đã đề nghị tạm ứng.

g) Đối với các khoản chi phải gửi Hợp đồng đến KBNN, KBNN căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của đơn vị sử dụng ngân sách, các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng, văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện), số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, điều kiện thanh toán, tạm ứng, tài khoản thanh toán, và giá trị từng lần thanh toán, để tạm ứng, thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

Ngoài các nội dung kiểm soát nêu trên, tùy vào nội dung chi, KBNN kiểm soát các nội dung khác tùy vào tính chất của từng nội dung chi cụ thể được quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.

62_2020_TT-BTC.pdf

Nguyễn Minh Tân - P. TC HCSN

True
Hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch.Thông tin hoạt độngTinTrương Ngọc Đào_P. QL Giá-CSHội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch./PublishingImages/2020-07/IMG_5331_Key_23072020143345.jpg
Nhằm phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật mới cũng như trao đổi, tọa đàm về các phương pháp, kinh nghiệm trong công tác, ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự tham gia của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.
23/07/2020 3:00 CHYesĐã ban hành

Căn cứ Giấy mời số 181/GM-QLG ngày 03/7/2020 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính Bình Dương tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT.

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Cục Quản lý giá và đại diện Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trong cả nước.

IMG_5331.jpgToàn cảnh Hội nghị

Hội nghị bao gồm 02 nội dung chính:

- Nội dung thứ nhất: Tập huấn phổ biến, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP.

IMG_5339.JPGHội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

​Với 02 chuyên đề là tập huấn, phổ biến Pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do ông Nguyễn Xuân Định, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý giá báo cáo và chuyên đề các kinh nghiệm thực tế về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do ông Phạm Văn Bình - Trưởng phòng Cục Quản lý giá báo cáo.

IMG_5342.JPGÔng Nguyễn Xuân Định, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý giá báo cáo chuyên đề tập huấn, phổ biến Pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

- Nội dung thứ hai: Hội nghị trao đổi, tọa đàm về ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

IMG_5332.JPGÔng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu tại Hội nghị/

Qua Hội nghị tập huấn, cán bộ công chức tham gia được cập nhật, nâng cao kiến thức, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác xác định giá tiêu thụ nước sạch và định giá tài sản trong tố tụng hình sự để thực hiện hiệu quả hơn./.

Trương Ngọc Đào_Phòng QL Giá và Công sản

True
Quyết định số 2324-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình DươngĐảngTinQuyết định số 2324-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2324-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương
22/07/2020 2:00 CHNoĐã ban hành

​Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, Nhiệm kỳ 2020-2025.

2324-QĐ_ĐUK.pdf

False
Quyết định số 2323-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình DươngĐảngTinQuyết định số 2323-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2323-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương,
22/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hành

​Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính Bình Dương Nhiệm kỳ 2020-2025​

2323-QĐ_ĐUK.pdf

False
Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2020.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2020./PublishingImages/2020-07/image0-5_Key_22072020075540.jpeg
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 23/6/2020 của BCH Đoàn Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2020,
21/07/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Chiều ngày 18/7/2020, Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2020 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương.

image0-3.jpeg

Tiết mục Văn nghệ tại Chương trình.

Hội diễn đã đem lại cho khán giả nhiều tiết mục mang âm hưởng hào hùng, ca ngợi truyền thống lịch sử của quê hương đất nước, tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất của nhân dân Bình Dương trong chiến đấu, lao động, sản xuất; giáo dục lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi công cuộc xây dựng - đổi mới đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế qua các thể loại: đơn ca, song - tam ca, tốp ca có múa minh họa. Tất cả đều được đầu tư công phu về nội dung lẫn hình thức, là kết quả của cả quá trình nỗ lực luyện tập của đoàn viên thanh niên Khối Các Cơ quan tỉnh.

image0-5.jpeg

Đồng chí Huỳnh Tân Định – Bí thư Đảng ủy Khối và đ/c Nguyễn Phú Thịnh – Bí thư Đoàn Khối tặng giấy khen và kỷ niệm chương cho đ/c Lê Hữu Thanh Tuấn – Phó Bí thư Chi đoàn.

image0-7.jpegCác đảng viên trẻ tiêu biểu của Khối được tuyên dương tại buổi lễ.

Trong chương trình, Đoàn Khối đã tổ chức tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, là những điển hình gương mẫu có nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối; gương mẫu trong học tập và làm theo lời Bác; luôn nỗ lực, học tập, sáng tạo trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động tình nguyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn tại đơn vị nói riêng và của Khối nói chung.

Thông qua Liên hoan giúp cho đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật, qua đó tạo phong trào văn hóa văn nghệ rộng khắp trong toàn Khối Các Cơ quan; là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau nhằm từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng nghệ thuật ở cơ sở. Đặc biệt thông qua các tiết mục, đoàn viên đã thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho Bác Hồ kính yêu, từ đó tiếp thêm động lực để không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trâng Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm thi đua số 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương (Cụm đoàn 1) tổ chức hoạt động Về nguồn, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm thi đua số 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương (Cụm đoàn 1) tổ chức hoạt động Về nguồn, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên./PublishingImages/2020-07/image0_Key_20072020103559.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đạ hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 11/6/2020 của Cụm thi đua số 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương v/v tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
20/07/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

Sáng ngày 17/7/2020 Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm đoàn 1 tổ chức cho đoàn viên Về nguồn, tham quan tại Khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi.

Trong không khí trang nghiêm tại Đền tưởng niệm của Khu di tích, đoàn viên đã được nghe thuyết minh về lịch sử hào hùng của chiến khu Vĩnh Lợi, đồng thời dâng hương để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự dũng cảm và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

image1.jpgĐoàn viên các chi đoàn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Trong chuyến đi, ĐVTN đã đến thăm hỏi và tặng 05 phần quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên với giá trị mỗi phần quà là 500.000 đồng.

Đây là hoạt động nhằm thể hiện lòng tri ân, đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020).

image0.jpg 

ĐVTN Cụm 1 thăm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Đổi – là gia đình có công với cách mạng (vợ liệt sỹ) ngụ tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

Thông qua các hoạt động đã giúp Đoàn viên thanh niên tham gia khơi dậy niềm tự hào dân tộc, về tinh thần yêu nước, biết trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân tỉnh nhà; có ý thức và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchPhòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước./PublishingImages/2020-07/IMG_7845_Key_16072020152405.JPG
Nhằm trang bị kiến thức khai thác dữ liệu trên Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước để quyết toán điều hành thu, chi ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức một số phòng nghiệp vụ tại Sở Tài chính và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 16/7/2020 tại Hội trường Sở, Phòng Quản lý ngân sách tổ chức buổi tập huấn.
20/07/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

IMG_7845.JPG

Tập huấn Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước.

Tham gia buổi tập huấn có các đồng chí là cán bộ, công chức Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính, các đồng chí đại diện lãnh đạo, kế toán trưởng, kế toán thu ngân sách, kế toán chi ngân sách của Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (tổng cộng 45 đồng chí).

IMG_7849.JPGĐồng chí Nguyễn Thành Tài – Hướng dẫn các nội dung trong buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách đã hướng dẫn, giới thiệu cách thức khai thác dữ liệu trên Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước, hướng dẫn khai thác báo cáo chỉ tiêu chung (template và cách thức nhận dữ liệu vào Kho dữ liệu ngân sách nhà nước), thông tin về số thuế phải thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế hạch toán, thông tin liên quan đến chứng từ thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước của người nộp thuế, tổ chức thu do cơ quan Thuế, thông tin các khoản thu của các doanh nghiệp lớn (người nộp thuế chiếm tỷ trọng lớn trên địa bàn).

IMG_7859.JPGCán bộ, công chức tham gia tập huấn.

Sau khi hoàn thành buổi tập huấn, cán bộ, công chức tiếp tục nghiên cứu những nội dung đã được tập huấn và áp dụng để sử dụng hiệu quả, nâng cao khả năng ứng dụng trong công tác khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước./.

Nguyễn Thanh Vỹ - Phòng QLNS

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn Cụm 1 ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn Cụm 1 ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” /PublishingImages/2020-06/Chu nhat xanh 06-2020_Key_24062020080214.jpeg
Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức hoạt động trồng cây Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020);
Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức các công trình thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 12/6/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020,
24/06/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 21/6/2020 Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn thuộc Cụm 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đồng loạt ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" với nội dung cụ thể là tháo gỡ băng rôn, quảng cáo trái phép, dọn vệ sinh cống rãnh một số tuyến đường và trồng cây xanh; đồng thời kết hợp Về nguồn tham quan, tìm hiểu Khu Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi.

Chunhatxanh06-2020.jpeg

Thanh niên Cụm 1 đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh kết hợp Về nguồn tham quan, tìm hiểu Khu Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi.

Thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính đã phần nào ý thức hơn trách nhiệm và hành động của bản thân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho thế giới ngày càng sạch, đẹp hơn.

Đồng thời, đoàn viên chi đoàn đã có dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)/PublishingImages/2020-06/IMG_7822_Key_22062020104948.JPG
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Chị thị số 35/CT-TW ngày 03/05/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số số 35/CT-TW ngày 03/05/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII); Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 11/10/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
22/06/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

IMG_7701.JPGĐại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính diễn ra tại Hội trường Sở trong 02 ngày 17 & 18/6/2020 (Đại hội trù bị và đại hội chính thức). Đến dự đại hội có đồng chí Huỳnh Tân Định – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo các Ban Tham mưu Đảng ủy Khối cùng toàn thể 47 đảng viên trong Đảng bộ.

IMG_7704.JPGĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các báo cáo.

Trong ngày 17/6/2020 tổ chức đại hội trù bị, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 02 đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy, Nguyễn Xuân Tuyên – Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ XI; bầu Thư ký gồm 02 đồng chí Trần Hữu Thế - Đảng viên Chi bộ 3, Đặng Thị Hạnh – Đảng viên Chi bộ 4. Tại đại hội trù bị, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội, quy chế làm việc, chương trình làm việc của đại hội. Đại hội đã tổ chức thảo luận các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các văn kiện của Đảng ủy Sở Tài chính, chương trình hành động của Đảng bộ và quán triệt một số nội dung chuẩn bị phiên họp chính thức. Tại đại hội trù bị, đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, góp ý các văn kiện đã được Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp các thắc mắc của đại hội.

IMG_7713.JPGĐồng chí Hà Văn Út – thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn thảo luận các văn kiện.

Trong phiên chính thức ngày 18/6/2020, đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên trù bị, thông qua chương trình đại hội, báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội, tóm tắt báo cáo tổng kết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu tiếp tục thảo luận, góp ý các văn kiện đại hội.

IMG_7729.JPGĐồng chí Huỳnh Tân Định – Đại diện cấp Ủy cấp trên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Huỳnh Tân Định đã phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí ghi nhận và hoan nghênh kết quả mà Ban Chấp hành cũng như Đảng bộ Sở Tài chính đã đạt được  trong nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời yêu cầu Đảng ủy cũng như toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu nhằm đạt được những thành tích cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_7753.JPGĐảng viên  tham gia bầu cử.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng 09 đồng chí, bầu  Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối khóa VII số lượng 03 đồng chí, trong đó 01 đồng chí dự khuyết, Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, bầu Bí Thư, Phó Bí thư, Ủy viên ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Kết quả như sau: Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2020 gồm 03 đồng chí với các chức danh: Đồng chí Hà Văn Út – Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên; Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên giữ chức vụ Chủ nhiệm.

IMG_7822.JPGĐồng chí Huỳnh Tân Định tặng hoa cho Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Huỳnh Tân Định đã tặng hoa, quà lưu niệm các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020, cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.

IMG_7827.JPGĐồng chí Trần Hữu Thế đại diện Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

Đồng chí Trần Hữu Thế thay mặt Thư ký đại hội thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Lãnh đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao

2. Có 100% đảng viên được học tập, quan triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sau học tập đều có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân

3. Hàng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Hàng năm phấn đấu có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tỉ lệ quy định.

5. Trong nhiệm kỳ kết nạp 05 đảng viên mới.

6. Hàng năm thực hiện việc kiểm tra giám sát đối với 100% chi bộ trực thuộc; 100% đảng viên được chi bộ tổ chức giám sát thực hiện nhiệm vụ.

7. Tỷ lệ các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% trở lên.

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã thành công tốt đẹp, toàn thể cán bộ đảng viên quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh liên quan:​

Nguyễn Thanh Vỹ_BBT

True
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2020.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2020./PublishingImages/2020-06/Hinh 1_Key_11062020142539.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 29-KH/ĐTN ngày 23/4/2020 của BCH Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/ĐTN ngày 19/3/2020 của BCH Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh v/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Căn cứ Giao ước thi đua Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh năm 2020;
11/06/2020 3:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm nâng cao nhận thức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho đoàn viên; Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/6/2020 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn đã tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề "Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" dưới hình thức xem phim tư liệu về Bác nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, Chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thi tìm hiểu về Luật phòng, chống ma túy, tội phạm; phòng chống rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung qua các vòng thi:

Vòng 1 "Khởi động", trả lời các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các chủ đề trên.

Vòng 2 "Giải ô chữ" qua việc giải mã các ô chữ hàng ngang để mở và tìm ra hình nền với chủ đề về phòng cháy chữa cháy.

Vòng 3 "Sàn đấu ca từ" đoàn viên được dịp ôn lại những giai điệu hùng hồn qua các bài hát Đất nước, Đất nước trọn niềm vui, Quốc tế ca, Lên đàng, Hành khúc ngày và đêm.

Hinh 0001.JPG

​Đoàn viên trong đội đoàn kết cùng nhau giải đáp án cho phần thi "Giải ô chữ" tìm hiểu về chủ đề phòng cháy chữa cháy

Buổi sinh hoạt là dịp để đoàn viên gần gũi, giao lưu, vui chơi và đoàn kết gắn bó hơn. Thông qua đó giúp đoàn viên chi đoàn ôn lại những mốc lịch sử, những thông tin quan trọng về Bác, để các đoàn viên tự ý thức được cần phải noi gương Bác, tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", rèn luyện bản thân để xứng đáng là con cháu của Bác, góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp. … để mỗi khi "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn". Đồng thời cũng trang bị cho đoàn viên thêm kiến thức tuyên truyền về tác hại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; phòng, chống ma túy, tội phạm; phòng chống rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; và các kiến thức cơ bản về Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung.

Hinh 0002.JPG 

Đ/c Tuấn – Phó Bí thư chi đoàn trao giải nhất cho đội chiến thắng.

Thông qua cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử và nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường giao lưu học hỏi, gần gũi giữa các bạn đoàn viên góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó trong chi đoàn để cùng nhau phối hợp tốt trong các hoạt động sắp tới./.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Thực hiện Công văn số 1768/UBND-KT ngày 13/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.Điểm tin văn bảnTinNgô Thị Kiều Tiên_P. TC HCSNThực hiện Công văn số 1768/UBND-KT ngày 13/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ./PublishingImages/2020-05/diem tin VB_Key_27052020134025.jpg
Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2086/UBND-KT về việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, theo đó có 08 nhóm đối tượng được hỗ trợ, cụ thể:
27/05/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

​1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

7. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được cấp có thẩm quyền công nhận được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng.

8. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Về trình tự thủ tục để được hỗ trợ chính sách trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn tại Công văn số 1511/SLĐTBXH-VP ngày 04/5/2020.

Đính kèm 2086_UBND-KT.pdf

Ngô Thị Kiều Tiên - P. TC HCSN

True
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTCác chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023./PublishingImages/2020-05/DSCF1237_4_Key_18052020162604.jpg
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011; thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cac cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 75-KH/ĐUSTC ngày 11/10/2019 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính, các chi bộ đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.
18/05/2020 5:00 CHYesĐã ban hành

Từ ngày 13-15/5/2020 tại Hội trường Sở Tài chính, các chi bộ 1, 2, 3, 4 lần lược tổ chức đại hội toàn thể đảng viên nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2023.

CB4 (1).JPGCác đại biểu, đảng viên chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội.

Tại đại hội, các chi bộ đã thực hiện các nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca, bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội, báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội, báo cáo tổng kết và kiểm điểm Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Qua đó, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 của từng chi bộ về công tác xây dựng Đảng: lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức, cán bộ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ.

DSCF1197.JPGCác đảng viên biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Thông qua báo cáo, đã đánh giá được kết quả đạt được của từng chi bộ, đa số các chi bộ đã phấn đấu hoàn thành đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước đã đề ra, tập thể chi ủy luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, công tác giáo dục tư tưởng luôn được coi trọng và tăng cường, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phát triển đảng được chú trọng và quan tâm về chất lượng, đạt chỉ tiêu về số lượng. Cũng thông qua báo cáo, các chi bộ đã nêu lên một số hạn chế, khuyết điểm và những nguyên nhân hạn chế.

IMG_7568.JPGĐ/c Nguyễn Xuân Tuyên – Thường vụ Đảng ủy đại diện Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của từng chi bộ đề ra cụ thể: 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sau học tập đều hoàn thành bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân, các chi bộ phấn đấu hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hàng năm phấn đấu đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xem xét đề nghị kết nạp đảng viên mới cho những quần chúng ưu tú đủ điều kiện được đứng vào hàng ngũ của Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ đảng viên phải phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng đảng viên được giao, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ, qua đó cấp ủy các chi bộ đã đánh giá được những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên các mặt công tác, đồng thời đã nhìn nhận được những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

CB3 (9).JPGĐảng viên tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội.

Trong đại hội, đảng viên của các chi bộ đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung cho các báo cáo của chi bộ nhất là những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm giúp cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 rút ra bài học kinh nghiệm, lãnh đạo chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đã thông qua.

DSCF1380.JPGĐảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Thông qua đại hội, đảng viên đã bầu ra Ban chấp hành mới cho các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đảm bảo thống nhất ý chí và hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Đảng ủy Sở và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết Đại hội các chi bộ đề ra.

DSCF1237_4.jpgBan chấp hành các chi bộ 1, 2, 3, 4 nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Một số hình ảnh liên quan.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách Thành phố Dĩ AnThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh traSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách Thành phố Dĩ An/PublishingImages/2020-05/Hinh Cong bo QD TTRa Di An_Key_15052020073807.jpg
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách Thành phố Dĩ An, ngày 11 tháng 5 năm 2020 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Thành phố.
15/05/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp về phía Sở Tài chính có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc - đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND Thành phố có bà Phạm Thị Diệu – Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; bà Đặng Thị Ngọc Trầm – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch cùng lãnh đạo và kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thay mặt Sở Tài chính, ông Nguyễn Ngọc Huấn công bố Quyết định thanh tra. Giới thiệu thành phần Đoàn Thanh tra. Theo đó Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra công tác điều hành, quản lý chung về ngân sách tại Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố; thanh tra cụ thể tại một số đơn vị dự toán là các cơ quan quản lý nhà nước và thanh tra ngân sách các phường. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra.

Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra là nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về tài chính để kiến nghị với cơ quan nhà nước có biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đung quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả  hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Hinh Cong bo QD TTRa Di An.jpg

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch tại buổi họp công bố Quyết định thanh tra.​

Kế hoạch thanh tra cũng yêu cầu Đoàn Thanh tra phải tuân thủ theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Yêu cầu đơn vị được thanh tra và tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra, cung cấp tài liệu, chứng từ đầy đủ để Đoàn Thanh tra làm việc đạt kết quả, bảo đảm thời gian theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện UBND Thành phố thống nhất với Quyết định  và Kế hoạch thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BTCĐiểm tin văn bảnTinLê Thị Cẩm Vân_P. QL Ngân sáchTriển khai thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BTC/PublishingImages/2020-05/diem tin VB_Key_04052020131316.jpg
Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
04/05/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

Nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC như quy định về chứng từ kế toán, thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm...Sửa đổi, bổ sung: các mẫu biểu chứng từ kế toán, các tài khoản kế toán, các mẫu sổ kế toán, các mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị (chi tiết xem tại Thông tư số 19/2020/TT-BTC).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

19-2020_TT-BTC.pdf

Lê Thị Cẩm Vân - P.QLNS​

True
Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Minh Tân_P. TC HCSNThông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công./PublishingImages/2020-05/diem tin VB_Key_04052020090148.jpg
Ngày 17/4/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 29/2020/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
04/05/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 17/4/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 29/2020/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:

1. Vi phạm quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP

a. Hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP là hành vi tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm (đối với trường hợp phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) hoặc tại thời điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng (đối với trường hợp không phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) không có Quyết định về mua sắm tài sản công của cấp có thẩm quyền. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b. Hành vi không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP được xác định theo từng lần mua sắm.

c. Hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP là hành vi đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản vượt về diện tích (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp), vượt về số lượng, vượt về mức giá (đối với phương tiện đi lại, máy móc, thiết bị, tài sản khác) so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

2. Vi phạm quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

a. Việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP. Riêng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan của tổ chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì việc xử phạt thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

b. Hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP là hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà tại thời điểm ký Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc thực tế sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không có Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định về việc xử phạt các hành vi quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP gồm: Vi phạm quy định về đi thuê tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Vi phạm quy định về đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công; Vi phạm quy định về trang cấp tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Vi phạm quy định về giao, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Vi phạm quy định về xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước…

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2020 và  thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ./.

29-2020_TT-BTC.pdf

Nguyễn Minh Tân - P. TC HCSN

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 của Bộ Tài chính.Điểm tin văn bảnTinLê Hữu Thanh Tuấn_P. TC Doanh nghiệpTriển khai thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 của Bộ Tài chính./PublishingImages/2020-04/diem tin VB_Key_21042020085256.jpg
Ngày 01/4/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 quy định chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
21/04/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

​Trong đó những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như sau:

1. Về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng vốn hoạt động để mua trái phiếu Chính phủ, mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng số dư của khoản thu nhập từ các khoản cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đang theo dõi chi tiết riêng trong quỹ dự phòng nghiệp vụ để bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn cho vay đặc biệt.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay đặc biệt

2. Về Quỹ dự phòng nghiệp vụ được sử dụng để:

a) Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Trong trường hợp quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được:

- Tiếp nhận hỗ trợ hoặc vay của tổ chức tín dụng theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

c) Bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 7a Thông tư này."

3. Về chế độ giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động:

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát kế hoạch tài chính. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm kế hoạch và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính bao gồm:

- Tổng thu nhập trừ tổng chi phí chưa có lương;

- Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác nước ngoài;

- Chi nghiên cứu khoa học;

- Chi đào tạo và tập huấn cán bộ;

- Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hướng dẫn (nếu có).

Ngoài ra còn một số nội dung sửa đổi bổ sung khác tại Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 của Bộ Tài chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/5/2020.

20_2020_TT-BTC.pdf

Lê Hữu Thanh Tuấn - TCDN

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTCĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC/PublishingImages/2020-04/diem tin VB_Key_09042020161137.jpg
Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.
09/04/2020 5:00 CHYesĐã ban hành

​Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ (dự án hoặc chi phí) chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch (sau đây gọi chung là dự án) sử dụng nguồn vốn nhà nước sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

Theo đó, Thông tư này có một số điểm mới như: quy định cụ thể nhiều nội dung như việc quyết toán đối với dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, thẩm quyền phê duyệt quyết toán, thuê kiểm toán độc lập đối với dự án hoàn thành; thay đổi cơ sở tính toán và điều chỉnh giảm định mức các chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án. Ngoài ra, Thông tư quy định rõ thời gian lập hồ sơ quyết toán (đối với Chủ đầu tư), thời gian thẩm tra quyết toán (đối với cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán) và thời gian phê duyệt quyết toán (đối với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán). Trong đó, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tăng thêm so với Thông tư 09/2016/TT-BTC và 64/2018/TT-BTC.

Việc ban hành quy định mới về quyết toán dự án hoàn thành đã hạn chế, khắc phục được những vướng mắc, bất cập về quyết toán dự án hoàn thành trong thời gian trước tại các Thông tư số 09/2016/TT-BTC và số 64/2018/TT-BTC. Qua đó, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, cơ quan thẩm tra quyết toán và người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán tăng cường công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, góp phần quản lý hiệu quả nguồn vốn nhà nước trong thời gian tới.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020, thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

Đối với dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán và các hợp đồng kiểm toán độc lập đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-BTC.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

TT_ 10-2020.pdf

Trần Ngọc Lan - P.TC Đầu tư

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 01/4/2020, tại Hội trường, Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho một số đồng chí là lãnh đạo phòng tại Sở Tài chính.
01/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phụ trách Văn phòng cùng các đồng chí được trao quyết định.

IMG_7511.JPGĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phụ trách Văn phòng đọc các quyết định bổ nhiệm công chức.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên thay mặt Văn phòng đọc các quyết định, đồng chí Hà Văn Út đã trao Quyết định số 46/QĐ-STC, 47/QĐ-STC, 48/QĐ-STC ngày 20/3/2020 của Giám đốc Sở Tài chính, Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tuyên – Phụ trách Văn phòng Sở Tài chính đến nhận công tác tại Phòng Quản lý giá và công sản giữ chức vụ Phó Trưởng phòng từ ngày 01/4/2020; Điều động, bổ nhiệm ông Trần Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp đến nhận công tác tại Phòng Quản lý ngân sách giữ chức vụ Trưởng phòng từ ngày 01/4/2020; Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Quản lý ngân sách đến nhận công tác tại Văn phòng giữ chức vụ Chánh Văn phòng từ ngày 01/4/2020.

IMG_7519.JPGĐồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở trao quyết định điều động, bổ nhiệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện thay mặt 03 đồng chí, đồng chí Tuyên hứa  sẽ cố gắn phấn đấu tìm hiểu, nghiên cứu, công tác tốt với vị trí mới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Giám đốc giao phó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng nơi công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở.

IMG_7525.JPGĐồng chí Hà Văn Út phát biểu tại buổi lễ.

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Hà Văn Út mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy hết khả năng, năng lực, làm việc có hiệu quả, có trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc còn tồn đọng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn THanh Vỹ - BBT

Nghị định mới hướng dẫn cách trình bày văn bản hành chínhĐiểm tin văn bảnTinTrịnh Thị Linh Nhâm_Văn phòngNghị định mới hướng dẫn cách trình bày văn bản hành chính/PublishingImages/2020-07/diem tin VB_Key_01072020104349.jpg
Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư đã bổ sung nhiều quy định mới trong quá trình soạn thảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong các cơ quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020 thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
31/03/2020 5:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó quy định chung về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản văn bản hành chính như sau:

- Khổ giấy: Khổ A4 (210 mm x 297 mm).

- Kiểu trình bày: Theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì có thể trình bày theo chiều rộng.

- Định lề trang: Cách mép trên và mép dưới 20 - 25 mm, cách mép trái 30 - 35 mm, cách mép phải 15 - 20 mm.

- Phông chữ: Phông tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 màu đen.

- Cỡ chữ và kiểu chữ: Theo quy định cụ thể cho từng yếu tố thể thức.

- Số trang văn bản: Đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

Điểm mới tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP

1. Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử kèm theo văn bản chính được thể hiện như sau:

     - Văn bản kèm theo (phụ lục) cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư cơ quan chỉ thực hiện ký số văn bản và không thực hiện ký số lên văn bản kèm theo;

     - Văn bản (phụ lục) không cùng tệp tin với văn bản chính, Văn thư cơ quan thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo

     + Vị trí: Góc trên, bên phải, trang đầu của văn bản kèm theo;

     + Hình ảnh chữ ký số của cơ quan, tổ chức: Không hiển thị;

     + Thông tin: số và ký hiệu văn bản; thời gian ký (ngày tháng năm; giờ phút giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601) được trình bày bằng phông chữ Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen.

     Như vậy, hình ảnh chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo văn bản chính không cùng tệp tin với văn bản chính và trên văn bản số hóa sẽ không hiển thị hình ảnh con dấu của cơ quan tổ chức tại vị trí ký số văn bản.

          2. Về soạn thảo văn bản Nghị định quy định "Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về bản thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao".

          3. Về ký ban hành văn bản đối với cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng:

     - "Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng";

      - "Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký".

     Như vậy, Nghị định quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng văn bản của công chức, viên chức được giao hoặc đề xuất soạn thảo.

      Về việc ký ban hành văn bản đối với cơ quan khuyết cấp trưởng, quy định này nhằm thống nhất cách hiểu khi đơn vị khuyết cấp trưởng, cấp phó được giao phụ trách, điều hành ký ban hành văn bản. Quy định này đã giải quyết được thực trạng, trong thực tế nhiều cơ quan tổ chức cấp phó được giao phụ trách, điều hành ghi chức danh (phó…phụ trách, điều hành; phụ trách ….) không có trong hệ thống chức danh của nhà nước quy định, dẫn đến sai thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và hiệu lực của văn bản.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/3/2020

​​30_2020_ND-CP.pdf

Nhâm Trịnh Thị Linh - Văn phòng

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1934027 31
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0