Tin Tức
 
Sở Tài chính Bình Dương về việc tiếp tục tuyển dụng công chức​
 
Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng ...
 
Ngày 23/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân ...
 
Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ ...
 
Theo đó, điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần:
 
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 28/12/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ ...
 
Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND về quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội.
 
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định hàng năm để áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tính các khoản được trừ về đất; xác định giá khởi điểm để ...
 
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Giới thiệu văn bản mới lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản(Nghị định số 99/2021/NĐ-CP)Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản mới lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản(Nghị định số 99/2021/NĐ-CP)/PublishingImages/2021-11/diem tin VB_Key_23112021095008.jpg
Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
23/11/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì các nội dung tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được quy định trong hợp đồng. Các thủ tục tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết trường hợp có nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Các quy định về quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách tại Mục 1 Chương III Nghị định này được áp dụng kể từ công tác quyết toán theo niên độ 2021.

Dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập sử dụng vốn đầu tư công đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công nghiên cứu Nghị định này để thực hiện theo đúng quy định.

99_2021_NĐ-CP.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và truyền hình tỉnhThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Phước - Phó chánh Tranh traCông bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh/PublishingImages/2021-11/1 (2)_Key_08112021141833.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính điều chỉnh năm 2021 được Giám đốc Sở Tài chính ban hành tại Quyết định số 107/QĐ-STC ngày 23 tháng 7 năm 2021, ngày 25 tháng 10 năm 2021 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định Thanh tra số 132/QĐ-STC v/v thanh tra công tác quản lý tài chính tại Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.
08/11/2021 1:00 CHYesĐã ban hành

​Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính có Ông Hà Văn Út Giám đốc Sở; Bà Phan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra.

Về phía Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh có Ông Lâm Phi Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh -truyền hình tỉnh và Kế toán.

Được sự phân công của lãnh đạo Sở Tài chính, Bà Phan Thị Thanh Chi công bố Quyết định số 132/QĐ-STC ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và thông qua kế hoạch thanh tra.

1 (2).jpg 

Ông Hà Văn Út- Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi công bố quyết định.

Tiếp theo Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra theo Luật Thanh tra, thời gian triển khai cụ thể tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi họp, đơn vị được thanh tra đều thống nhất với Kế hoạch của Đoàn thanh tra.

1 (1).jpg

Ông Lâm Phi Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình phát biểu tại buổi công bố quyết định.

Ông Lâm Phi Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình thống nhất với Quyết định và Kế hoạch tiến hành thanh tra, mong muốn qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra có hướng dẫn để giúp đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại đơn vị đồng thời đề nghị kế toán đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Hữu Phước - Phó chánh TT

True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bảnĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản/PublishingImages/2021-10/diem tin VB_Key_15102021110307.jpg
Ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BTC về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
15/10/2021 12:00 CHYesĐã ban hành

Ban hành kèm theo Quyết định này là Biểu quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến khi Quốc hội có Nghị quyết về thời kỳ bình ổn ngân sách mới. Theo đó, tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ áp dụng đối với tỉnh Bình Dương là 70%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 173/QĐ-BTC ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các đơn vị, các tổ chức có liên quan đến hoạt động cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ nghiên cứu Quyết định này để thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

1972_QĐ-BTC.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tếĐiểm tin văn bảnTinTrần Hữu Thế_Thanh tra viênKế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế/PublishingImages/2021-10/diem tin VB_Key_14102021161029.jpg
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (viết tắt là Chỉ thị số 04-CT/TW); Công văn số 61-CV/BCSĐ ngày 15/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 18/08/2021 của Tỉnh ủy, ngày 12 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5174/KH-UBND để triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW trên địa bàn tỉnh.
14/10/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

Kế hoạch xác định mục đích và yêu cầu như sau:

 - Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan thi hành án; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW;…

- Các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, đơn vị phải chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế….

Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hoàn thiện thể chế về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

3. Nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

4. Kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nội dung Kế hoạch còn lại là việc tổ chức thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch số 5174/KH-UBND được đính kèm.

5174_KH-UBND.pdf

Trần Hữu Thế - Thanh tra viên

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chứcThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức/PublishingImages/2021-10/IMG_8281_Key_05102021085702.JPG
Chiều ngày 04/10/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức, bổ nhiệm 01 đồng chí Trưởng phòng Tài chính đầu tư.
05/10/2021 7:00 SAYesĐã ban hành

​Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm – Chuyên viên Văn phòng, các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ công chức phòng Tài chính đầu tư.

IMG_8261.JPG 

Toàn cảnh lễ trao quyết định.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Văn Út thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở công bố và trao Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 01/10/2021 của Sở Tài chính về việc bổ nhiệm công chức đối với ông Đoàn Thế Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính đầu tư, trực thuộc Sở Tài chính từ ngày 01/10/2021, thời gian bổ nhiệm 05 năm.

IMG_8266.JPGĐồng chí Hà Văn Út   Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở trao quyết định bổ nhiệm cho đ/c Hùng.

IMG_8269.JPG 

Đồng chí Đoàn Thế Hùng –Trưởng phòng Tài chính đầu tư phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hùng gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ trưởng phòng, đồng chí cám ơn cán bộ công chức trong phòng Tài chính đầu tư đã đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí hứa sẽ giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, cố gắng công tác hết khả năng, năng lực bản thân, không ngừng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đồng chí mong muốn cán bộ, công chức trong phòng luôn đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Phòng cũng như của Sở./.

IMG_8281.JPG 

Đồng chí Hà Văn Út –Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Văn Út đề nghị đồng chí Hùng nhận nhiệm vụ mới phải thường xuyên nỗ lực phấn đấu rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức,  chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, lãnh đạo để đáp ứng kỳ vọng, lòng tin của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng tập thể phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó đồng chí Út cũng đề nghị cán bộ công chức Phòng Tài chính đầu tư luôn đoàn kết, tạo điều kiện, hỗ trợ cho đồng chí Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Ngày 11 tháng 7 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Điểm tin văn bảnTinTrần Hữu Phước - Phó chánh Tranh traNgày 11 tháng 7 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa./PublishingImages/2021-10/diem tin VB_Key_04102021120544.jpg
Nghị định gồm 06 Chương và 35 Điều cụ thể như sau:
04/10/2021 1:00 CHYesĐã ban hành

Về phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về đối tượng áp dụng:

 1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các nội dung chủ yếu của Nghị định:

a. Về nguyên tắc thực hiện hỗ trợ:

1. Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong từng thời kỳ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc như sau:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước;

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước.

2. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

3. Ngoài các nội dung hỗ trợ riêng theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa quy định chi tiết tại Nghị định này, các nội dung hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Chương IV và các nội dung hỗ trợ khác không trùng lặp quy định tại Chương III Nghị định này.

5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở năng lực thực hiện, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện.

b. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

c. Các nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi hộ kinh doanh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

d. Các điều khoản chuyển tiếp:

1. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các hỗ trợ mới theo quy định tại Nghị định này.

2. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nộp hồ sơ hoặc đề nghị hỗ trợ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cơ quan, tổ chức hỗ trợ có thẩm quyền phê duyệt thì doanh nghiệp nộp lại hoặc bổ sung Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này để được xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Các văn bản pháp luật áp dụng theo nội dung và định mức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được điều chỉnh theo nội dung và định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

đ. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 Trên đây là một số nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

80_2021_NĐ-CP.pdf

Trần Hữu Phước - Phó chánh Tranh tra

True
Thông báo số 109/TB-STC ngày 08/9/2021 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tuyển nhân viên hợp đồng lao độngThông báoTinVăn phòngThông báo số 109/TB-STC ngày 08/9/2021 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tuyển nhân viên hợp đồng lao động/PublishingImages/2021-09/thong bao_Key_02062021103011_jpg_Key_08092021183013.jpg
Thông báo tuyển nhân viên hợp đồng lao động
08/09/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

​Thông báo tuyển nhân viên hợp đồng lao động​

TB109.signed.pdf

True
Lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản côngĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNLập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công/PublishingImages/2021-09/diem tin VB_Key_09082021110817_jpg_Key_08092021183432.jpg
Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021.
30/08/2021 6:00 CHYesĐã ban hành

​Theo đó việc lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công được quy định tại Điều 4 Thông tư số 65/2021/TT-BTC như sau:

1. Việc lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Thông tư này hướng dẫn thêm một số quy định về lập dự toán như sau:

a) Hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, căn cứ trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công quy định tại Điều 3 Thông tư này; cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập dự toán kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, tổng hợp vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị công trình; gồm: tên tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa; thời gian bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công gần nhất; lý do, mục tiêu, khối lượng công việc bảo dưỡng, sửa chữa; dự kiến chi phí, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

3. Trong năm, cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công ngoài dự toán được giao, cơ quan đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng tài sản công mà cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công không tự cân đối được chi phí sửa chữa từ dự toán đã được giao; căn cứ báo cáo đánh giá mức độ thiệt hại của tài sản công, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập dự toán kinh phí sửa chữa, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí sửa chữa khắc phục thiệt hại, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công phù hợp với mức độ thiệt hại, theo khả năng cân đối ngân sách nhà nước và phù hợp với phân cấp ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán kinh phí sửa chữa, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Các nội dung khác còn lại quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC được đính kèm.

65_2021_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Hướng dẫn nội dung và mức chi chung phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNHướng dẫn nội dung và mức chi chung phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa./PublishingImages/2021-09/diem tin VB_Key_09082021110817_jpg_Key_08092021183709.jpg
Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
30/08/2021 6:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó nội dung và mức chi chung phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 3 Thông tư số 64/2021/TT-BTC như sau:

Đối với các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành, gồm: Kinh phí tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết; hội nghị tập huấn; công tác phí trong nước; đi công tác nước ngoài; chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; chi làm đêm, thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; chi hoạt động kiểm tra, giám sát. Ngoài các nội dung chi nêu trên, Thông tư này quy định một số nội dung và mức chi cụ thể như sau:

1. Chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ), các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Chi hoạt động cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP dưới các hình thức: Tài liệu viết; dữ liệu điện tử (bản tin pháp luật, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật) để đăng tải trên các phương tiện truyền thông; mức chi cụ thể như sau:

- Chi biên soạn sách, tài liệu: Thực hiện theo quy định về chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

- Chi sản xuất, phát hành, phát sóng các chương trình thu hình, thu thanh; các nội dung chi khác liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin: Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành và các hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Chi tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP:

a) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật:

- Các khoản chi do doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật tự chi trả bao gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và các khoản chi khác do doanh nghiệp quyết định hỗ trợ cho người lao động khi tham dự tập huấn theo khả năng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hạch toán các khoản chi hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp tham dự tập huấn vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo quy định. Mức chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ để tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi còn lại (trừ chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này) để tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Thực hiện theo quy định về chế độ chi tổ chức hội nghị tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Đối với chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Chi tổ chức đối thoại, diễn đàn tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Chi mua các ấn phẩm, sách, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm, hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chi xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

a) Chi khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;

b) Chi các cuộc họp góp ý đề cương chương trình, xét duyệt, thẩm định, xây dựng nội dung chương trình: Thực hiện theo chế độ hội nghị quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

c) Chi thực hiện chương trình: Các cơ quan được giao thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các chế độ, định mức chi đã được quy định để thực hiện.

Các nội dung khác còn lại quy định về dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 64/2021/TT-BTC được đính kèm.

64_2021_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Triển khai thực hiện Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Tài_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ/PublishingImages/2021-09/diem tin VB_Key_09082021110817_jpg_Key_08092021183300.jpg
Ngày 16/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
25/08/2021 12:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP. Cụ thể, sửa đổi khoản 1 Điều 21 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP đối với tỷ lệ cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

a) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

b) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

c) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

d) Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

đ) Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

e) Đối với một số chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sẽ do Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại nhưng không thấp hơn 10%."

  Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ngày 01/10/2021. Đối với chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ chế tài chính, điều kiện cho vay lại trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Đối với các khoản nợ vay lại quá hạn của các chương trình, dự án vay vốn ODA và ưu đãi nước ngoài phát sinh trước ngày Luật Quản lý nợ công năm 2009 có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm được, cơ quan cho vay lại xây dựng phương án xử lý rủi ro đối với từng trường hợp cụ thể, gửi Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./.​

79.signed_01.pdf

Trần Ngọc Tài - P. TC Đầu tư

True
Công văn số 6210/BYT-KHTC ngày 07/8/2021 của Bộ Y tếĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNCông văn số 6210/BYT-KHTC ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế/PublishingImages/2021-08/diem tin VB_Key_09082021110817.jpg
Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19
09/08/2021 12:00 CHYesĐã ban hành

Để giúp các đơn vị, địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 8502/BTC-HCSN ngày 30/7/2021, Bộ Y tế ban hành ​Công văn số 6210/BYT-KHTC ngày 07/8/2021 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19

6401_BYT-KHTC.pdf


Nguyễn Thanh Tài - T. TC HCSN

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2021/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hữu Vinh_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Thông tư số 48/2021/TT-BTC./PublishingImages/2021-07/diem tin VB_Key_27072021210112.jpg
Ngày 28/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2021/TT-BTC quy định về hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
27/07/2021 3:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể các nội dung: Báo cáo kế hoạch giải ngân thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (nếu có) nguồn vốn nước ngoài; Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân nguồn vốn nước ngoài; Báo cáo tình hình hạch toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn nước ngoài hàng năm; Báo cáo kết thúc giải ngân khoản vay nguồn vốn nước ngoài phương thức gửi, nhận báo cáo; trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện, chế tài xử lý,…

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày 15/8/2021.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./.​

48_2021_TT-BTC.pdf


True
Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động  liên doanh, liên kếtĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNCơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động  liên doanh, liên kết/PublishingImages/2021-06/diem tin VB_Key_25062021144851.jpg
Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.
25/06/2021 3:00 CHYesĐã ban hành
Theo đó về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động liên  doanh liên kết được quy định tại Điều 25 Mục 4 Chương II Nghị định số 60/2021/NĐ-CP như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Đơn vị sự nghiệp công xây dựng đề án liên doanh, liên kết trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý) phê duyệt sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) phê duyệt sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, trong đó phải làm rõ hình thức liên doanh, liên kết (thành lập pháp nhân mới hoặc không thành lập pháp nhân mới); phương án bảo đảm nguồn tài chính, nguồn nhân lực cho hoạt động của đơn vị và cơ sở liên doanh, liên kết. Đối với đơn vị có thành lập Hội đồng quản lý, Hội đồng trường hoặc Hội đồng Đại học, đơn vị báo cáo Hội đồng thông qua đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nghị định này không quy định việc sử dụng thương hiệu, giấy phép, bản quyền tác phẩm để liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới. Trường hợp liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới thì đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đầu tư, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khác.

4. Việc phân chia kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng liên doanh, liên kết, cụ thể như sau:

a) Đối với hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới: Đơn vị sự nghiệp công thực hiện bổ sung toàn bộ kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết vào nguồn tài chính của đơn vị có hoạt động liên doanh, liên kết theo đề án liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đối với hình thức liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới: số tiền thu được từ kết quả phân chia của hoạt động liên doanh, liên kết sau khi chi trả các chi phí lãi vay, chi phí thuê tài sản đem đi góp vốn (nếu có); phần thu nhập được chia còn lại của đơn vị sự nghiệp công được quản lý và sử dụng theo đề án liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Trường hợp sử dụng thương hiệu, giấy phép, bản quyền tác phẩm để liên doanh, liên kết và các trường hợp đặc thù khác, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Khi xác định giá trị thương hiệu để góp vốn liên doanh, liên kết theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính của đơn vị sự nghiệp công sử dụng trong thẩm định giá được xác định như sau:

a) Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công được xác định trên cơ sở chênh lệch thu chi trước lãi vay, sau thuế cộng khấu hao;

b) Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của đơn vị sự nghiệp công được xác định theo lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm. Trường hợp không có trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm thì xác định theo lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài nhất gần thời điểm thẩm định giá;

c) Giá trị của các tài sản đóng góp trong cách tiếp cận từ thu nhập được xác định theo giá trị sổ sách kế toán.

6. Trường hợp thực hiện vay vốn, huy động vốn liên doanh, liên kết đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Các nội dung khác còn lại quy định cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quý đọc giả xem tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP được đính kèm.

60-2021_NĐ-CP.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp /PublishingImages/2021-07/diem tin VB_Key_01072021140128.jpg
Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
10/06/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật; thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Các trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật:

1. Kiểm dịch lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng: Nhỏ hơn hoặc bằng 01 kg (hạt giống), nhỏ hơn hoặc bằng 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 01 chủng loại giống cho 01 lần nhập khẩu, xuất khẩu.

2. Kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường.

3. Kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh.

4. Kiểm dịch thực vật phục vụ các sự kiện của quốc gia.

5. Kiểm dịch thực vật làm quà tặng của Nguyên thủ quốc gia.

6. Kiểm dịch thực vật xuất khẩu vào các thị trường mới mở.

​Chi tiết mức thu phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp xem tại Thông tư số 33/2021/TT-BTC được đính kèm.​

33-2021_TT.PDF.pdf

Nguyễn Thành Tài - TC HCSN

True
Thông báo số 43/TB-STC ngày 31/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách  và Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở Tài chínhThông báoBài viếtVăn phòngThông báo số 43/TB-STC ngày 31/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách  và Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở Tài chính/PublishingImages/2021-06/thong bao_Key_02062021103011.jpg
Thông báo số 43/TB-STC ngày 31/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách  và Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở Tài chính
31/05/2021 10:00 SANoĐã ban hành

​Thông báo số 43/TB-STC ngày 31/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách  và Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở Tài chính​

43_TB-STC.pdf

False
Thông báo số 39/TB-STC ngày 21/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tiếp tục tuyển dụng công chức​Thông báoTinVăn phòngThông báo số 39/TB-STC ngày 21/5/2021 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tiếp tục tuyển dụng công chức​/PublishingImages/2021-05/thong bao_Key_21052021163526.jpg
Thông báo về việc tiếp tục tuyển dụng công chức
21/05/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tiếp tục tuyển dụng công chức​

39-TB-STC.pdf

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ/PublishingImages/2021-04/IMG_8209_Key_29042021160355.JPG
Sáng ngày 29/4/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 01 đồng chí thôi việc, 02 đồng chí chuyên viên điều động, bổ nhiệm công tác.
29/04/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở, đại diện Văn phòng, các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ công chức các phòng Tài chính doanh nghiệp và Văn phòng.

IMG_8196.JPGĐồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm – Chuyên viên Văn phòng đọc các quyết định.
IMG_8209.JPGĐồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn  – Phó Bí thư – Phó Giám đốc Sở trao quyết định và hoa cho các đồng chí.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm thay mặt Văn phòng đọc các quyết định, đồng chí Hà Văn Út đã trao Quyết định số 267/QĐ-SNV ngày 22/4/2021 của Sở Nội vụ, về việc cho công chức thôi việc đối với ông Phạm Minh Tâm, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp được thôi việc từ ngày 01/5/2021; Quyết định số 61/QĐ-STC ngày 28/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính, về việc điều động, bố trí cán bộ, công chức, theo đó điều động, bố trí bà Đỗ Xuân Mai – Chuyên viên Văn phòng đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính từ ngày 01/5/2021; Quyết định số 62/QĐ-STC ngày 28/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính, về việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán, theo đó bổ nhiệm bà Mai Kim Phượng – Chuyên viên Văn phòng làm Phụ trách kế toán Sở Tài chính từ ngày 01/5/2021.

IMG_8213.JPG 

Đồng chí Phạm Minh Tâm phát biểu sau khi nhậm quyết định thôi việc.

Sau khi nhận quyết định thôi việc, đồng chí Phạm Minh Tâm gửi lời cám ơn đến Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc đã tin tưởng, tạo điều kiện cho đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí cám ơn các đồng nghiệp trong phòng Tài chính doanh nghiệp cũng như các đồng nghiệp trong Sở Tài chính đã phối hợp, hỗ trợ thực hiện tốt công tác chuyên môn, đồng chí hứa luôn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các đồng chí, đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

IMG_8214.JPGĐồng chí Vũ Thị Lợi – Phó phòng Tài chính doanh nghiệp gửi lời cám ơn đến đ/c Tâm.

Thay mặt cán bộ công chức Phòng Tài chính doanh nghiệp, đồng chí Vũ Thị Lợi – Phó trưởng phòng gửi lời cám ơn đến đồng chí Tâm đã chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp với cán bộ công chức trong phòng để hoàn thành các nhiệm vụ của phòng được giao. Đồng chí Lợi chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

IMG_8218.JPGĐồng chí Hà Văn Út –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Văn Út chúc mừng và cám ơn đồng chí Tâm đã cống hiến sức mình vào sự phát triển của Sở Tài chính Bình Dương, là người đảng viên, người lãnh đạo phòng gương mẫu tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc, luôn hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Út cũng chúc cho hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, mong các đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu hết khả năng, năng lực, luôn đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ/PublishingImages/2021-04/IMG_8149_Key_20042021141056.JPG
Sáng ngày 19/4/2021, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ cho 01 đồng chí thôi việc, bổ nhiệm 03 đồng chí lãnh đạo phòng.
20/04/2021 8:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Trịnh Thị Linh Nhâm – Chuyên viên Văn phòng, các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ công chức các phòng Quản lý giá và công sản, Tài chính hành chính sự nghiệp.

IMG_8149.JPGToàn cảnh lễ trao quyết định.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở công bố và trao Quyết định số 244/QĐ-SNV ngày 15/4/2021 của Sở Nội vụ quyết định về việc cho công chức thôi việc đối với ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản được thôi việc từ ngày 15/4/2021; Quyết định số 50/QĐ-STC ngày 12/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ nhiệm công chức đối với bà Đặng Thị Hạnh – giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp từ ngày 15/4/2021, thời gian bổ nhiệm 05 năm; Quyết định số 55/QĐ-STC ngày 15/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ nhiệm công chức có thời hạn (không quá 12 tháng) đối với bà Lê Thị Hồng Vân - Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp giữ chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp từ ngày 15/4/2021; Quyết định số 56/QĐ-STC ngày 19/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc giao quyền điều hành phòng Quản lý giá và công sản đối với bà Lê Thị Thủy.

IMG_8166.JPGĐồng chí Huấn và đồng chí Thúy trao quyết định và hoa cho các đồng chí Nguyễn Huỳnh Thành.

IMG_8175.JPGĐồng chí Huấn và đồng chí Thúy trao quyết định và hoa cho các đồng chí Đặng Thị Hạnh.

IMG_8181.JPGĐồng chí Huấn và đồng chí Thúy trao quyết định và hoa cho các đồng chí Lê Thị Hồng Vân.

IMG_8171.JPGĐồng chí Huấn và đồng chí Thúy trao quyết định và hoa cho các đồng chí Lê Thị Thủy.

IMG_8168.JPGĐồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới thường xuyên nỗ lực phấn đấu rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức,  chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý để cùng tập thể phòng hoàn thành tốt nghiệp vụ được giao, bên cạnh đó đồng chí Huấn cũng đề nghị cán bộ, công chức Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Phòng Quản lý giá và công sản luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đồng chí Thủy, Vân, Hạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IMG_8189.JPGĐồng chí Lê Thị Hồng Vân – Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Vân gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo đã tin tưởng, tạo điều kiện và hứa sẽ cố gắng công tác hết khả năng, năng lực bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đồng chí mong muốn các phòng nghiệp vụ trong Sở Tài chính luôn phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở./.

Nguyễn Thanh Vỹ _BBT (Văn phòng)

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Dầu TiếngThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra viênSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Dầu Tiếng/PublishingImages/2021-04/20210405_092352_Key_12042021085356.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021 được Giám đốc Sở Tài chính ban hành tại Quyết định số 174/QĐ-STC ngày 05 tháng 11 năm 2020, ngày 05 tháng 4 năm 2021 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra ngân sách tại huyện Dầu Tiếng.
12/04/2021 8:00 SAYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở; bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND huyện Dầu Tiếng có ông Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo và Kế toán các đơn vị được thanh tra.

Được sự phân công của lãnh đạo Sở Tài chính, bà Phan Thị Thanh Chi công bố Quyết định số 42/QĐ-STC ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách huyện Dầu Tiếng. Giới thiệu các thành viên Đoàn Thanh tra, theo đó Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra công tác điều hành, quản lý chung về ngân sách tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện; thanh tra cụ thể tại một số đơn vị dự toán là các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và thanh tra ngân sách tại 04 xã, thị trấn. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra.

20210405_090253.jpgBà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra.

Tiếp theo đó, Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra theo Luật Thanh tra, thời gian triển khai cụ thể tại từng đơn vị. Đoàn Thanh tra sẽ được chia thành hai Tổ kiểm tra cùng lúc tại hai đơn vị, đảm bảo thời gian theo quy định, trường hợp cần thiết sẽ có sự điều chỉnh nhân sự cho phù hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị UBND huyện và các đơn vị được thanh tra phối hợp tốt, có ý kiến để điều chỉnh thời gian, nội dung thanh tra (nếu có).

Phát biểu tại buổi họp, các đơn vị được thanh tra đều thống nhất với Kế hoạch của Đoàn Thanh tra, không có ý kiến điều chỉnh so với Kế hoạch.

20210405_092352.jpgÔng Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng phát biểu.

Thay mặt UBND huyện Dầu Tiếng, ông Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch UBND huyện thống nhất với Quyết định và Kế hoạch tiến hành thanh tra, mong muốn qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra có hướng dẫn để giúp huyện thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại địa phương, đồng thời đề nghị các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra viên

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTCĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Hữu Vinh_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC/PublishingImages/2021-04/diem tin VB_Key_08042021142611.jpg
Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.
08/04/2021 3:00 CHYesĐã ban hành
Theo đó, Thông tư 15/2021/TT-BTC quy định cụ thể các nội dung, đề cương, biểu mẫu báo cáo: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng năm; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn; Báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất; phương thức gửi, nhận báo cáo; trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện,…

 Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2021 và thay thế Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./. 15-2021_TT-BTC.pdf

Nguyễn hữu Vinh - P. TC Đầu tư

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn cơ sở Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam bộ và Đoàn phường Phú Lợi đi thăm, tặng quà các em học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn phường Phú LợiĐoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn cơ sở Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam bộ và Đoàn phường Phú Lợi đi thăm, tặng quà các em học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn phường Phú Lợi/PublishingImages/2021-04/Tang qua ho ngheo 2021 (2)_Key_06042021101506.jpeg
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021;
06/04/2021 8:00 SAYesĐã ban hành

​Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021),  Chiều ngày 03/4/2021, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn cơ sở Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam bộ và Đoàn phường Phú Lợi đi thăm và tặng 04 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Phú Lợi với giá trị mỗi phần quà là 800.000 đồng, trong đó, kinh phí chi đoàn đóng góp là 1.000.000 đồng…nhằm động viên, góp một phần nhỏ về vật chất cũng như tinh thần để chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tang qua ho ngheo 2021 (1).jpeg 

Tang qua ho ngheo 2021 (2).jpeg 

Đại diện các cơ sở đoàn trao tặng quà cho các em Lê Ngọc Quỳnh Như và em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 2/12 Trường Tiểu học Phú Lợi.

Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái" góp phần động viên tinh thần và tạo điều kiện cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Khối Các Cơ quan trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.​

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”/PublishingImages/2021-04/image01_Key_01042021081518.jpg
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021;
31/03/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021),

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30/3/2021 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn đã tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" dưới hình thức thi tìm hiểu về truyền thống, nguyên tắc hoạt động, lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn, các phong trào tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các giai đoạn…và thi tìm hiểu về Luật Thanh niên qua các vòng thi sôi nổi như nối dòng sự kiện, trắc nghiệm kiến thức, đoán từ…

image0-11.jpg 

Đoàn viên tập trung giải đáp án cho phần thi "Nối dòng sự kiện"

image01.jpgĐ/c Lan – Bí thư chi đoàn trao giải cho các đội thi.

Buổi sinh hoạt là dịp để đoàn viên gần gũi, giao lưu và đoàn kết gắn bó hơn. Thông qua đó giúp đoàn viên chi đoàn nâng cao niềm tự hào, ôn lại những kiến thức và thông tin cơ bản về tổ chức Đoàn, nắm được các nội dung chính và chính sách đối với thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên; từ đó thấy rõ trách nhiệm để cùng chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Ngọc Lan - BT Chi đoàn

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tham gia hoạt động “Hành trình thứ 2 của lốp xe” chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn thanh niênTinNguyễn Hoàng Tố Uyên - ĐV Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tham gia hoạt động “Hành trình thứ 2 của lốp xe” chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-03/fe74bf5c762c8472dd3d_Key_31032021152859.jpg
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021.
31/03/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

Ngày 18/3/2021 và ngày 28/3/2021, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tham gia hoạt động "Hành trình thứ 2 của lốp xe" do Đoàn phường Phú Lợi tổ chức.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa tại địa phương, Đoàn phường Phú Lợi đã phối hợp cùng Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính, Lữ đoàn Tác chiến Điện tử 98 và Hội phụ nữ phường Phú Lợi tổ chức chương trình "Hành trình thứ 2 của lốp xe" và hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Chương trình gồm các hoạt động sơn lốp xe và trồng hoa tại Công viên khu phố 4, phường Phú Lợi.

e12848149f646d3a3475.jpgHoạt động sơn lốp xe.
fe74bf5c762c8472dd3d.jpgCác thành viên tham gia hoạt động trồng hoa trong các lốp xe.

Thông qua hoạt động có ý nghĩa này, giúp cho các bạn đoàn viên Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân; phối hợp cùng nhau trồng cây xanh, tái chế lốp xe cũ thành những chậu hoa rực rỡ vừa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Hoàng Tố Uyên - ĐV Chi đoàn

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tham gia hoạt động Ngày đoàn viên chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn thanh niênTinTrương Ngọc Đào - ĐV Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tham gia hoạt động Ngày đoàn viên chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-03/Cam_Key_29032021095502.JPG
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021.
29/03/2021 10:00 SAYesĐã ban hành
Ngày 26/3/2021, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp tham gia hoạt động Ngày đoàn viên, tập huấn lái xe an toàn và tặng quà cho đoàn viên khó khăn do Đoàn phường Phú Lợi tổ chức.

Nhằm thúc đẩy hoạt động tìm hiểu các kiến thức về an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn và kịp thời động viên, hỗ trợ đến những bạn đoàn viên thanh niên, học sinh và con em thanh viên công nhân khó khăn, Đoàn phường Phú Lợi đã phối hợp cùng Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính, trường Petrus Ký và Công ty Hoàng Việt chi nhánh 5 tổ chức chương trình chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Bi thu.JPGĐồng chí Nguyễn Ngọc Lan Anh - Bí thư Đoàn phường Phú Lợi phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình gồm các hoạt động như tìm hiểu các kiến thức về an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh và đoàn viên thanh niên và tặng quà cho các em học sinh, con em thanh viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học tình thương phường Phú Lợi và các đoàn viên thanh niên khó khăn trên địa bàn phường.

lai xe.JPGĐại diện Công ty Hoàng Việt chi nhánh 5 tặng quà cho các bạn đoàn viên.

 

Cam.JPGĐồng chí Phan Thị Hồng Cẩm đại diện Chi đoàn Sở Tài chính tặng quà cho các bạn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Petrus ky.JPGBà Trần Xuân Mai - Hiệu trưởng trường Petrus Ký cùng Đoàn phường Phú Lợi tặng quà cho các em học sinh lớp học tình thương phường Phú Lợi.

Thông qua hoạt động có ý nghĩa này, giúp cho các bạn đoàn viên Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính ôn lại các kiến thức về an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, đồng thời giáo dục nhận thức về nhân sinh quan cuộc sống nhằm tăng cường sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thúc đẩy phát triển xã hội, phát triển nhân cách của con người.​​

Trương Ngọc Đào - ĐV Chi đoàn

True
Nghị quyết về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiểm tin văn bảnTinTrần Thị Mỹ Dung_PP. QL Ngân sáchNghị quyết về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2021-03/diem tin VB_Key_26032021135336.jpg
Ngày 18/3/2021, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (có hiệu lực ngày 16/3/2021).
26/03/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

Trong đó Nghị quyết quy định:

- Đối tượng áp dụng: các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong đó quy định cụ thể nội dung chi, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tỉnh, huyện, xã).

  Một số nội dung chi cấp tỉnh, huyện, xã:

- Chi tổ chức hội nghị (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chi bồi dưỡng các cuộc họp của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân(Ban Chỉ đạo bầu cử), Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cuộc họp khác phục vụ công tác bầu cử

- Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chi xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

-Chi xây dựng văn bản (Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo sơ kết, biên bản kết quả cuộc bầu cử)

- Chi bồi dưỡng những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử

- Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động.

Một số nội dung chi khác và mức chi cụ thể quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND 01_2021_NQ-HĐND.pdf

Trần Thị Mỹ Dung - Phó trưởng phòng QLNS

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Đoàn cơ sở Công an Phòng Hậu cần Kỹ thuật – Công an tỉnh đi thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình DươngĐoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp Đoàn cơ sở Công an Phòng Hậu cần Kỹ thuật – Công an tỉnh đi thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2021-03/IMG_81031_Key_25032021101157.jpg
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021;
25/03/2021 11:00 SAYesĐã ban hành

​Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021),

Sáng ngày 24/3/2021, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Đoàn cơ sở Công an Phòng Hậu cần Kỹ thuật – Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương với các phần quà gồm sữa, tã…nhằm động viên, góp một phần nhỏ về vật chất cũng như tinh thần để chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

IMG_81031.jpgĐại diện Chi đoàn và Đoàn cơ sở Công an Phòng Hậu cần Kỹ thuật – Công an tỉnh trao tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh.

​Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò tình nguyện của đoàn viên thanh niên đối với các hoạt động xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia những thiệt thòi, khó khăn và thiếu thốn với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương thực hiện chuyến đi về nguồn tại Khu di tích Chiến khu Vĩnh LợiĐoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương thực hiện chuyến đi về nguồn tại Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi/PublishingImages/2021-03/IMG_79941_Key_25032021100704.jpg
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 và Kế hoạch số 24-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của BCH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021;
25/03/2021 8:00 SAYesĐã ban hành

​Được sự quan tâm, hỗ trợ về thời gian, kinh phí của Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc, sáng ngày 22/3/2021 Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương thực hiện chuyến đi về nguồn tại Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi.

Chiến khu Vĩnh Lợi là biểu tượng, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang của tỉnh Bình Dương. Trong tâm trí của những người kháng chiến, Chiến khu Vĩnh Lợi là nơi học tập, rèn luyện, là căn cứ bàn đạp quan trọng của quân và dân ta. Quân và dân nơi đây đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, ác liệt của chiến trường, đóng góp sức người, sức của cho cách mạng, vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ căn cứ, giữ vững và phát huy vai trò là căn cứ hậu cần, bàn đạp vững chắc trong kháng chiến, là một cứ điểm quan trọng để ta tấn công địch, là tiền đồn án ngữ Chiến khu Đ oai hùng, góp phần vào thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Với những giá trị về mặt lịch sử, ngày 7-12-2010, Chiến khu Vĩnh Lợi đã được UBND tỉnh Bình Dương xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh.

IMG_79811.jpg Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính về nguồn tại Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi.

Trong không khí trang nghiêm tại Đền tưởng niệm của Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi, Đoàn viên Chi đoàn đã dâng hương để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự dũng cảm và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cho nền độc lập của Tổ quốc.

IMG_79941.jpgĐoàn viên Chi đoàn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Khu di tích này được xây dựng trên những dấu tích năm xưa, bao gồm các hạng mục: Tượng đài chiến thắng, đền thờ tưởng niệm, nhà bia ghi danh, sân hành lễ, khu vực trồng cây xanh, đất giao thông, bãi xe và phục chế lại hệ thống địa đạo, giao thông hào, hầm chiến đấu…Đây là việc làm hết sức ý nghĩa trong công tác bảo tồn và phát huy di tích, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương về một thời đấu tranh giành tự do độc lập của thế hệ cha anh đi trước.

Thông qua chuyến đi về nguồn, đoàn viên chi đoàn đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, được tìm hiểu về cách thức chống giặc ngoại xâm thần kỳ của quân và dân miền Nam, để từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên chi đoàn, cố gắng phấn đấu hơn trong học tập và lao động cũng như trong công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn


True
Thông tư ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Minh Tân_P. TC HCSNThông tư ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ/PublishingImages/2021-03/diem tin VB_Key_19032021082635.jpg
Ngày 25/01/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021).
19/03/2021 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 25/01/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

- Áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán nội bộ của các đơn vị này.

- Các đơn vị không thuộc đối tượng quy định này được khuyến khích thực hiện.

* Kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật quốc gia, đạo đức và quy chế hoạt động của đơn vị.

2. Về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

- Việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam là thiết yếu trong việc hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của người làm công tác kiểm toán nội bộ và của hoạt động kiểm toán nội bộ.

- Mục đích của chuẩn mực

+ Đưa ra một khung quy định để thực hiện và thúc đẩy hoạt động kiểm toán nội bộ tạo ra giá trị gia tăng cho đơn vị.

+ Thiết lập cơ sở để đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ.

+  Khích lệ các quy trình và hoạt động đã được cải tiến của đơn vị.

- Chuẩn mực là một bộ quy định bắt buộc mang tính nguyên tắc, bao gồm:

+ Quy định cốt lõi về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ và về đánh giá hiệu quả hoạt động của kiểm toán nội bộ ở cấp độ cá nhân và cấp độ đơn vị.

+ Các diễn giải chuẩn mực nhằm làm rõ các thuật ngữ và khái niệm trong chuẩn mực.

- Chuẩn mực kiểm toán nội bộ gồm có hai nhóm chính:

+ Nhóm chuẩn mực thuộc tính: đề cập đến các đặc tính của đơn vị và cá nhân thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

+ Nhóm chuẩn mực hoạt động: mô tả bản chất của hoạt động kiểm toán nội bộ và đưa ra các tiêu chí chất lượng để đo lường hoạt động kiểm toán nội bộ. Nhóm chuẩn mực thuộc tính và nhóm chuẩn mực hoạt động được áp dụng đối với tất cả các hoạt động kiểm toán nội bộ.

3. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

- Tính chính trực: Nhằm thiết lập sự tin tưởng và tạo ra cơ sở cho độ tin cậy đối với các xét đoán của họ. Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thực hiện các công việc chuyên môn với sự trung thực, tính cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm; tuân thủ các quy định pháp luật và công bố các thông tin cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và yêu cầu chuyên môn của kiểm toán nội bộ; không tham gia các hoạt động phi pháp hay tham gia các hoạt động làm tổn hại đến uy tín của nghề nghiệp, uy tín của đơn vị.

- Tính khách quan: Nhằm đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. Người làm công tác kiểm toán nội bộ thể hiện mức độ cao nhất về tính khách quan chuyên môn trong việc thu thập, đánh giá và trao đổi thông tin về các hoạt động và quy trình được kiểm tra. Người làm công tác kiểm toán nội bộ đưa ra những đánh giá khách quan về tất cả các tình huống thích hợp và không bị tác động bởi lợi ích cá nhân của chính mình hoặc của những người khác trong việc đưa ra các xét đoán và kết luận của mình.

- Tính bảo mật: Người làm công tác kiểm toán nội bộ tôn trọng các giá trị và quyền sở hữu thông tin được cung cấp và không tiết lộ các thông tin này nếu không được phép của các cấp có thẩm quyền trừ khi việc tiết lộ thông tin thuộc trách nhiệm chuyên môn hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

- Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Người làm công tác kiểm toán nội bộ áp dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong việc cung cấp các dịch vụ và các hoạt động kiểm toán nội bộ. Đồng thời hành động một cách thận trọng, phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp và kỹ thuật được áp dụng.

- Tư cách nghề nghiệp: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín nghề nghiệp của mình.

* Ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, người phụ trách kiểm toán nội bộ còn phải có biện pháp theo dõi, đánh giá, quản lý nhằm đảm bảo người làm công tác kiểm toán nội bộ tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021.

8_2021_TT-BTC.pdf

Nguyễn Minh Tân - Phòng TC HCSN

True
Kết quả hoạt động năm 2020 của Thanh tra Tài chínhThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Phước - Phó chánh Tranh traKết quả hoạt động năm 2020 của Thanh tra Tài chính/PublishingImages/2021-03/Thanh tra 2_Key_16032021134629.jpg
Trong năm 2020 thực hiện Quyết định số 176/QĐ- STC ngày 08/11/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2020, Thanh tra Tài chính đã hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:
11/03/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

Về công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-STC ngày 08/11/2019 của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020, trong năm Thanh tra Tài chính đã triển khai 03 Đoàn thanh tra với 16 cơ quan, đơn vị được thanh tra gồm: Thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách thành phố Dĩ An (Phòng Tài chính, 02 đơn vị dự toán và 4 phường); Thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách thị xã Bến Cát ( phòng Tài chính, 03 đơn vị dự toán và 03 xã , phường; Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây dựng (Văn phòng Sở và 01 đơn vị trực thuộc).

Thanh tra 2.jpg

Đoàn Thanh tra thông qua kết luận thanh tra ngân sách tại thị xã Bến Cát .

   Thanh tra 1.jpg

Ông: Nguyễn Trọng Ân Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, Thanh tra tài chính nhận thấy công tác quản lý tài chính ngân sách của các đơn vị ngày càng được quan tâm và quản lý chặt chẽ, cụ thể:

- Về chấp hành chế độ kế toán: Các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán, thực hiện mở sổ sách, hạch toán, kế toán và lập báo cáo quyết toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán HCSN.

- Trong công tác quản lý điều hành dự toán được giao: Đối với kinh phí tự chủ, kinh phí thường xuyên các đơn vị chi theo dự toán và quy chế chi tiêu nội bộ, có tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc quản lý thu, nộp các khoản phí: đơn vị sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế phát hành để tổ chức thu. Định kỳ có quyết toán số tiền thu được, số nộp cấp trên, trích nguồn cải cách tiền lương, trích để lại và sử dụng theo đúng quy định.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: có xây dựng dự toán chi gửi phòng Tài chính-KH thẩm tra trình cấp trên phê duyệt, đơn vị có khai thác các nguồn thu, thực hiện kê khai nộp thuế cho ngân sách nhà nước (NSNN); có bổ sung tăng thu nhập và trích lập các quỹ.

- Cuối năm đơn vị có lập báo cáo tình hình thực hiện các loại kinh phí, lập bảng đối chiếu kinh phí với KBNN, mở sổ sách theo dõi, hồ sơ pháp lý cập nhật đầy đủ, ngăn nắp. Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Đối với công tác dự toán của ngân sách cấp thị xã, thành phố: công tác bố trí giao dự toán đảm bảo kịp thời; chi thường xuyên, chi đầu tư phân bổ đúng nguồn, cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi trên địa bàn, vốn đầu tư XDCB bố trí theo quy định. Công tác phân bổ, bố trí vốn phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, thành phố ban hành các quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch chi thường xuyên, chi đầu tư; kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư. Tham mưu UBND thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ thu - chi NSNN đượ c UBND tỉnh và HĐND huyện giao trong năm;

Công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư XDCB được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, qua thanh tra cũng đã phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị, chủ yếu gồm các nội dung như sau:

- Vẫn còn một vài đơn vị chưa thực hiện hạch toán kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính mà vẫn thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC.

- Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định, chi phụ cấp công vụ cao hơn quy định; lập dự toán chưa sát thực tế dẫn đến việc sử dụng dự toán còn thừa, cuối năm hủy còn lớn so với dự toán; việc chấp hành nộp phạt VPHC của các đối tượng chưa nghiêm; Việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định vốn đầu tư XDCB chưa đủ mẫu biểu theo quy định.

- Việc trích giữ và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn chưa đúng với quy định: chưa thực hiện trích giữ 10% tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương của kinh phí ngoài khoán theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC, chưa sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi khi điều chỉnh mức lương cơ sở; chưa thực hiện giảm trừ quỹ tiền lương thừa của năm 2019,2020 (các phường);

- Nguồn thu phí, lệ phí chưa mở sổ sách theo dõi từng nguồn theo quy định; chưa lập dự toán thu, chi phí lệ phí hàng năm theo quy định; chưa thực hiện đấu thầu đối với dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định……../.

Trần Hữu Phước - Phó chánh Thanh tra

True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bảnĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Tài_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản/PublishingImages/2021-03/diem tin VB_Key_01032021090112.jpg
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
01/03/2021 9:00 SAYesĐã ban hành

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

2. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

So với Nghị định 46/2015/NĐ-CP chỉ quy định về trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng nhưng lại không đề cập về trách nhiệm của chủ đầu tư. Hiện nay, tại Điều 14 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đã được ghi nhận một cách cụ thể. Từ đó, có cơ sở pháp lý để căn cứ và xác định trách nhiệm của chủ đầu tư. Đây là một điểm mới quan trọng được đề cập tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

06-2021_NĐ-CP.pdf    10-2021_NĐ-CP.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TC Đầu tư


True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2388789 23
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0