Tin Tức - Thông tin hoạt động
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài Chính, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở Tài Chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng.
 
Sáng ngày 01/9/2020, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 02 đồng chí chuyên viên được điều động đến nhận công tác tại Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.
 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài chính, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra ngân sách tại thị xã Bến Cát.
 
Nhằm phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật mới cũng như trao đổi, tọa đàm về các phương pháp, kinh nghiệm trong công tác, ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến, ...
 
Nhằm trang bị kiến thức khai thác dữ liệu trên Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước để quyết toán điều hành thu, chi ngân sách nhà nước cho ...
 
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách Thành phố Dĩ An, ngày 11 tháng 5 năm 2020 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định ...
 
Sáng ngày 01/4/2020, tại Hội trường, Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho một số đồng chí là lãnh đạo phòng tại Sở Tài chính.
 
Thực hiện Công văn số 1957/BTC-TTr ngày 25/02/2020 của Bộ Tài chính, ngày 05/3/2020 Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-STC ngày 05/3/2020 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ...
 
Sáng ngày 17/02/2020, tại Phòng họp 2, Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm công chức cho đồng chí Phạm Minh Tâm - Trưởng phòng và đồng chí Vũ Thị Lợi - Phó Trưởng phòng Phòng Tài ...
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sảnTinTrương Ngọc Đào_P. QL Giá-CSQuy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản/PublishingImages/2021-01/diem tin VB_Key_20012021163055.jpg
Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
20/01/2021 5:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư quy định mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

- Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 hợp đồng (Một triệu đồng/một hợp đồng);

- Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm đối với tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản (trừ quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất), được quy định:

TTGiá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồngMức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
1Dưới 50 triệu đồng8% giá trị tài sản bán được
2Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
3Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng6,82 triệu đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
4Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng14,18 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
5Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng22,64 triệu đồng + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
6Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng32,45 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
7Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng38,41 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
8Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng40,91 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
9Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng50,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
10Từ trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng55,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
11Từ trên 300 tỷ đồng65,00 Triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

- Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm đối với tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, được quy định:

STTGiá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm/hợp đồngMức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
1Từ 1 tỷ đồng trở xuống13,64 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
2Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng22,73 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
3Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng31,82 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
4Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng40,91 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
5Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng50,00 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
6Từ trên 100 tỷ đồng59,09 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

- Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm nêu trên không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng (Bốn trăm triệu đồng/một hợp đồng).

- Trường hợp một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bao gồm nhiều tài sản (hoặc bao gồm nhiều lô đất) mà có một phần tài sản đấu giá thành và một phần tài sản đấu giá không thành thì tổ chức đấu giá tài sản phải xác định tỷ lệ phần trăm (%) đấu giá thành và tỷ lệ phần trăm (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trả cho tổ chức đấu giá, theo quy định.

- Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản chưa bao gồm: thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 04/02/2021. Đối với các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày Thông tư 108/2020/TT-BTC có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC cho đến khi kết thúc.

Thông tư 108_2020_TT-BTC.pdf

Trương Ngọc Đào - P. Giá và Công sản

True
Ngày 25/12/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phầnĐiểm tin văn bảnTinLê Hữu Thanh Tuấn_P. TC Doanh nghiệpNgày 25/12/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần/PublishingImages/2021-01/diem tin VB_Key_20012021092307.jpg
Theo đó, điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần:
20/01/2021 10:00 SAYesĐã ban hành

1. Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi.

2. Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ. Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

4. Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập:

1. Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

2. Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc vừa kết hợp bán một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Chi tiết nội dung xem tại 150_2020_ND-CP.pdf.

Lê Hữu Thanh Tuấn - P. TCDN

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025/PublishingImages/2020-12/IMG_8022_Key_30122020162557.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 28/12/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức buổi Hội nghị.
30/12/2020 5:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 30/12/2020 tại Hội trường, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2020.

 

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Báo cáo viên của Đảng bộ, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (trừ các đồng chí đã tham dự học tập, quán triệt tại hội nghị trực tiếp do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên đã trình bày những nội dung cơ bản Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại Đại hội và Nghị quyết đã được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Tuyên đã giới thiệu những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chương trình đột phá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội.

IMG_8028.JPGĐ/c Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra báo cáo tại Hội nghị.

Sau Hội nghị, tập thể, cá nhân phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đối với tập thể, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lãnh đạo của đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành trước ngày 20/01/2021. Đối với cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Kế hoạch thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Cán bộ, đảng viên và quần chúng sau khi tham gia học tập nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch phải viết một cách thiết thực, không qua loa, hình thức, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, cơ hội, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Bình Dương nâng mức trợ cấp trợ, giúp xã hộiĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNBình Dương nâng mức trợ cấp trợ, giúp xã hội/PublishingImages/2020-12/diem tin VB_Key_29122020131642.jpg
Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND về quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội.
29/12/2020 2:00 CHYesĐã ban hành
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021 mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội được nâng lên từ 340.000 đồng lên 400.000 đồng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác.

Chi tiết xem Nghị quyết số 16_2020_NQ-HDND.pdf được đính kèm.​

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiểm tin văn bảnTinLê Thị Kim Nhân_P. QL Giá-CSQuy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-12/diem tin VB_Key_28122020132813.jpg
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định hàng năm để áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tính các khoản được trừ về đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công và một số trường hợp khác do Chính phủ quy định.
28/12/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Thực hiện quy định nêu trên, ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019. Trong đó có một số nội dung cơ bản như sau:

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh từ đầu năm đến nay, nên giá đất giao dịch ngoài thị trường có biến động tăng nhưng mức tăng không nhiều, nên hầu hết các tuyến (đoạn) đường được huyện đề xuất giữ nguyên hệ số K do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND. Một số tuyến (đoạn) điều chỉnh tăng (34/1816 tuyến (đoạn)) để đảm bảo phù hợp với giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường và điều kiện thực tế tại địa phương.

- Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 cơ bản giữ nguyên các quy định chung liên quan đến áp dụng hệ số K (bao gồm: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp áp dụng, phân loại, nguyên tắc xác định giá đất theo hệ số K và các quy định về công tác tổ chức thực hiện);

- Bổ sung khoản quy định Hệ số tăng thêm: Được bổ sung vào Điều quy định Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số K; quy định các trường hợp tính Hệ số tăng thêm, cụ thể:

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 4,0 đến dưới 6,0 lần thì hệ số K được tính tăng thêm 5% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 11,5 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 11,5 đến 13,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25% so với hệ số K quy định;

+ Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất trên 13,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 30% so với hệ số K quy định.

(Kèm Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND)./.​

Lê Thị Kim Nhân - P. QL Giá và Công sản

True
Thông báo số 120/TB-STC ngày 25/12/2020 của Sở Tài chính Bình DươngThông báoTinVăn phòngThông báo số 120/TB-STC ngày 25/12/2020 của Sở Tài chính Bình Dương/PublishingImages/2020-12/thong bao_Key_28122020134332.jpg
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính
28/12/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

​Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính​

120_TB-STC.pdf120_TB-STC_mau_kem_theo.pdf

True
Thông báo số 119/TB-STC ngày 24/12/2020 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tuyển dụng công chức​Thông báoTinVăn phòngThông báo số 119/TB-STC ngày 24/12/2020 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tuyển dụng công chức​/PublishingImages/2020-12/thong bao_Key_24122020131705.jpg
về việc tuyển dụng công chức​
24/12/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

​về việc tuyển dụng công chức​​

119_TB-STC.pdf

True
Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủĐiểm tin văn bảnTinLê Hữu Thanh Tuấn_P. TC Doanh nghiệpNghị định số 140/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ/PublishingImages/2020-12/diem tin VB_Key_23122020161353.jpg
Ngày 30/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ.
23/12/2020 5:00 CHYesĐã ban hành

Nghị định số 140/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Theo đó, điều kiện cổ phần hóa được bổ sung như sau: đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, khi chuyển nhượng vốn thông qua chuyển nhượng cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, thời hạn Sở Giao dịch chứng khoán công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp cho các nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày trước ngày chuyển nhượng vốn.

Bên cạnh đó, trước ngày 30/6/2021, căn cứ quy định về xác định vốn điều lệ và đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động, các doanh nghiệp phải lập phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện đầu tư bổ sung vốn, điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020 và làm hết hiệu lực một phần Nghị định 91/2015/NĐ-CP, Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Nghị định 32/2018/NĐ-CP.

140_ND-CP.pdf

Lê Hữu Thanh Tuấn - P. TCDN

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn Cụm 1 ra quân “Ngày Chủ nhật xanh – Làm đẹp các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương”Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn Cụm 1 ra quân “Ngày Chủ nhật xanh – Làm đẹp các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương”/PublishingImages/2020-12/Chu nhat xanh 12-2020 (2)_Key_23122020140033.jpeg
Căn cứ Thông báo số 30-TB/ĐTN ngày 17/12/2020 của BCH Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương v/v tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh – Làm đẹp các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương”,
23/12/2020 2:00 CHYesĐã ban hành
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12/1944 – 22/12/2020),

Chiều ngày 21/12/2020 Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn thuộc Cụm 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đồng loạt ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh – Làm đẹp các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương" với nội dung cụ thể là quét dọn, vệ sinh và thắp hương cho các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Chu nhat xanh 12-2020 (1).jpeg Đ/c Phan Thị Hồng Cẩm – đoàn viên chi đoàn tham gia hoạt động lau dọn và vệ sinh cho các phần mộ anh hùng liệt sĩ.

Chu nhat xanh 12-2020 (2).jpegĐoàn viên thanh niên Cụm 1 thắp hương cho các phần mộ anh hùng liệt sĩ.

Thông qua hoạt động, đoàn viên Chi đoàn đã có dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Thông báo số 118/TB-STC ngày 18/12/2020 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tuyển dụng công chức​Thông báoTinVăn phòngThông báo số 118/TB-STC ngày 18/12/2020 của Sở Tài chính Bình Dương về việc tuyển dụng công chức​/PublishingImages/2020-12/thong bao_Key_21122020135733.jpg
Thông báo về việc tuyển dụng công chức
21/12/2020 1:00 CHYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tuyển dụng công chức​

118_TB-STC.pdf

True
Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện tiền lương trong năm 2021Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNThực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện tiền lương trong năm 2021/PublishingImages/2020-12/diem tin VB_Key_16122020080202.jpg
Theo dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài chính thì  việc thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện tiền lương trong năm 2021 đối với các địa phương như sau:
16/12/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

​1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để thực hiện tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao.

2. Ủy ban nhân dân các cấp khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc không bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên nêu tại khoản 2 Điều này (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định) để thực hiện tiền lương trong năm 2021.

3. Nguồn thực hiện tiền lương năm 2021 của các địa phương bao gồm:

a) 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 thực hiện so với dự toán, (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) được Thủ tướng Chính phủ giao;

b) 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao;

c) 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao;

d) 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước) dự toán năm 2020 so với dự toán năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ giao;

đ) 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) dự toán năm 2021 so với dự toán năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao;

e) 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập.

g) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 chưa sử dụng hết chuyển sang;

h) 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) năm 2021 theo Quyết định giao dự toán năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

i) Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2021. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Chi tiết dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài chính xem tại đây./.

Nguyễn Thành Tài - P. TC HCSN

True
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưDự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công./PublishingImages/2020-11/diem tin VB_Key_19112020094818.jpg
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
19/11/2020 10:00 SAYesĐã ban hành
Hiện nay, các quy định hiện hành chưa bao quát được phạm vi các nguồn vốn đầu tư công và đang được quy định tại nhiều Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Ngoài ra, đối với nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, việc quản lý, thanh toán còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ, thống nhất theo đúng quy định đối với vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công năm 2019 (đối với các nguồn vốn này, quy định hiện hành chỉ khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán như đối với nguồn ngân sách nhà nước)…

Với mục đích xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định đầy đủ, toàn diện, thống nhất trong quản lý nhà nước về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Bộ Tài chính đã dự thảo trình ban hành Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và hiện đang được triển khai lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn chỉnh bổ sung và triển khai đưa vào thực tiễn.

Theo đó, Nghị định sẽ bao gồm toàn bộ các hoạt động về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, nhằm quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Dự thảo nghị định quy định cụ thể về chính sách quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, về kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn; về quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm.

Ngoài ra, dự thảo đã đưa ra nhiều sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thanh toán dự án đầu tư công. Cùng với đó, việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được quy định rõ từ cơ quan thẩm tra, nguyên tắc và cách thức thực hiện thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành…

Các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu và góp ý dự thảo gửi về Bộ Tài chính để hoàn chỉnh, bổ sung và triển khai đưa vào áp dụng phù hợp với thực tiễn.

Nội dung Dự thảo​

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025/PublishingImages/2020-11/IMG_7986_Key_19112020081210.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 06/11/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức buổi hội nghị.
19/11/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Nhằm triển khai quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng, Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 18/11/2020 Tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_7986.JPGToàn cảnh buổi Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Đức Duân – Phó Trưởng Ban tổ chức – Tuyên giáo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp – Báo cáo viên, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng trong cơ quan (trừ các đồng chí đã tham dự học tập, quán triệt tại hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười ba của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_7989.JPGĐ/c Nguyễn Đức Duân - Phó Trưởng Ban tổ chức – Tuyên giáo của Đảng ủy Khối báo cáo tại Đại hội.

Cũng trong hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Tài chính, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cũng như tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ Sở Tài chính.

IMG_8008.JPGĐ/c Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở.

Thông qua hội nghị đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ về thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Sau hội nghị các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở tiếp tục nghiêm cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các Nghị quyết trên./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây DựngThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh traSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng/PublishingImages/2020-11/dc Chi cong bo QD TTra_Key_19112020081614.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài Chính, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở Tài Chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng.
18/11/2020 1:00 CHYesĐã ban hành

Canh chinh Cong bo QD TTra So XD.jpg

Buổi công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở; bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Đại diện Sở Xây Dựng có ông Bồ Kỹ Thuật – Phó Giám đốc Sở; ông Hà Ngươn Khánh – Chánh Văn Phòng, Kế Toán Trưởng Sở; ông Lê Hữu Nhơn – Chánh Thanh tra Sở và Kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Sở Tài Chính, bà Phan Thị Thanh Chi công bố Quyết định số 173/QĐ-STC ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài Chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng, đồng thời thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

C.Chi cong bo QD TTra.jpgBà Phan Thị Thanh Chi công bố Quyết định thanh tra.

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý tài chính của Sở Tài Chính, tại đợt thanh tra này, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc lập, giao, thực hiện dự toán kinh phí ngân sách nước cấp cho đơn vị; Thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí, nguồn thu khác; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán, việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Ngươn Khánh thống nhất Quyết định thanh tra và cho rằng trong công tác quản lý tài chính nhất là việc chi ngân sách, mặc dù Kho Bạc nhà nước có kiểm soát chi nhưng chắc chắn tại đơn vị vẫn tồn tài sai sót, rất mong Đoàn Thanh tra hỗ trợ, hướng dẫn.

Hinh. PGĐ Thuật Sơ XD phat bieu.jpgÔng Bồ Kỹ Thuật phát biểu tại cuộc họp.

Thay mặt Sở Xây Dựng, ông Bồ Kỹ Thuật thống nhất với Quyết định và Kế hoạch tiến hành thanh tra, mong rằng trong quá trình thanh tra, đơn vị có phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì sẽ được Sở Tài Chính hướng dẫn. Trường hợp cần trưng tập Kế toán cũ của Thanh tra Xây Dựng đã nghỉ hưu thì đề nghị Văn Phòng thông báo, đồng đề nghị các cán bộ, công chức có liên quan tại Sở Xây Dựng phối hợp cung cấp tài liệu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra tài chính, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Hữu Thế - Thanh Tra

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn Cục Thống Kê tổ chức Chương trình “Phần cơm tình thương” cho bệnh nhân nghèoĐoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp Chi đoàn Cục Thống Kê tổ chức Chương trình “Phần cơm tình thương” cho bệnh nhân nghèo/PublishingImages/2020-11/Hinh 6_Key_09112020151652.jpeg
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025,
09/11/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Được sự hỗ trợ của đồng chí Thượng Tường Vy – Phó Bí thư Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, sáng ngày 07/11/2020, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn Cục Thống kê đã đến thăm và trao tặng 55 lít dầu ăn (với tổng kinh phí là 2.000.000 đồng) cho Bếp ăn tình thương Thiện Hòa và hỗ trợ Bếp ăn trao tặng những suất cơm từ thiện cho bệnh nhân và thân nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh hoạt động:

Hinh 5.jpegĐồng chí Thượng Tường Vy – Phó Bí thư Đoàn Khối (thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn viên thanh niên 02 chi đoàn tham gia hoạt động
IMG_5584.JPG 


hinh 3.1.jpeg 


Hinh 6.jpeg

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ Bếp ăn chuẩn bị và trao tặng những phần cơm tình thương cho bệnh nhân và thân nhân nghèo

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.​

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020Điểm tin văn bảnTinTrần Hữu Phước - Phó chánh Tranh tra19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020/PublishingImages/2020-10/diem tin VB_Key_28102020075904.jpg
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP gồm 05 Chương và 47 Điều quy định cụ thể như sau:
28/10/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Chương I: Quy định chung từ Điều 1 đến Điều 9 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; đối tượng bị xử phạt; hành vi sử dụng hóa đơn; nguyên tắc xử phạt; tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục; thời hiệu xử phạt; những trường hợp không xử phạt.

Chương II: Quy định hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả từ Điều 10 đến Điều 19. Mục 1: xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với người nộp thuế; Mục 2: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương III: Quy định hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, từ Điều 20 đến Điều 31.

Chương IV: Quy định thẩm quyền xử phạt; một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Cụ thể: tại Điều 34. Thẩm quyền xử phạt; một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của thanh tra, tại khoản 2. Quy định Chánh thanh tra Sở Tài chính, Trưởng đoàn thanh tra Cục thuế, Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: a. phạt cảnh cáo; b. phạt tiền không quá 50.000.000đ đối với hành vi quy định tại Điều 10,11,12,13,14,15,19 Chương II, chương III Nghị định này.

Chương V: Hiệu lực thi hành, Từ Điều 44 đến Điều 47; Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

125_2020_ND-CP.pdf

Trần Hữu Phước - Phó chánh TT

True
Chi bộ 1 - Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mớiĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTChi bộ 1 - Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới/PublishingImages/2020-10/IMG_7916_Key_16102020143016.JPG
Thực hiện Quyết định số 144-QĐ/ĐUK ngày 17/9/2019 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương về việc kết nạp đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Trịnh Thị Trung Trinh vào Đảng.
16/10/2020 1:00 CHYesĐã ban hành

​Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh "Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng". Với ý nghĩa đó, sáng ngày 16/10/2020 tại Hội trường Sở Tài chính, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trịnh Thị Trung Trinh – Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách, dự Lễ kết nạp có đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên – Phó bí thư Chi bộ 1 cùng chi ủy và đảng viên trong Chi bộ 1.

IMG_7900.JPGLễ kết nạp đảng viên – Chi bộ 1.

Với nguyện vọng được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quần chúng Trịnh Thị Trung Trinh có động cơ phấn đấu vào Đảng là để thực hiện mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng.

IMG_7912.JPGĐ/c Đoàn Thế Hùng – Phó bí thư Chi bộ 1 đọc và trao quyết định kết nạp Đảng đ/c Trinh.

Trong quá trình phấn đấu, quần chúng Trinh luôn chấp hành tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế của cơ quan, luôn giữ gìn lối sống trong sáng lành mạnh, tác phong đúng mực, không tham nhũng, tiêu cực. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, quần chúng trinh xin hứa thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của người đảng viên trong Điều lệ Đảng.

IMG_7916.JPGĐ/c Trịnh Thị Trung Trinh tuyên thệ khi vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận quyết định kết nạp đảng, đồng chí Trinh đã tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự chứng kiến của Chi ủy và đảng viên trong Chi bộ: luôn tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

IMG_7909.JPGĐ/c Đoàn Thế Hùng – Phó Bí thư Chi bộ 1 thay mặt Chi ủy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, của Chi bộ và phân công đảng viên giúp đỡ.

Đồng chí Đoàn Thế Hùng thay mặt Chi ủy Chi bộ 1 chúc mừng đồng chí đảng viên mới, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh đó đồng chí Hùng cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Trinh sớm nghiên cứu, nắm vững Nghị quyết của Đảng, chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để cùng với các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Trinh còn phải nổ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng vận động quần chúng trong đơn vị.

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Trinh trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể đảng viên trong Chi bộ, Chi ủy quyết định phân công một đồng chí Đảng viên trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trinh tiến bộ để trở thành Đảng viên chính thức./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Luật doanh nghiệpĐiểm tin văn bảnTinTrần Thị Lưu_P. TC Doanh nghiệpLuật doanh nghiệp/PublishingImages/2020-09/diem tin VB_Key_28092020132051.jpg
Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014.
28/09/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Luật Doanh nghiệp 2020 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014. Dưới đây là một số nội dung thay đổi cần chú ý:

1. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật này.

(Còn theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)

2. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng

Theo đó, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định "Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp".

3. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nhiều đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp, gồm:

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

4. Thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ năm 2021

Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh được rút ngắn từ chậm nhất 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.

5. Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát

Theo Khoản 1 Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020: Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014: bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên.

6. Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông

Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty để có các quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật này.

Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật này.

7. Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc

Tại Khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020: "Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc."

Như vậy, Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc.

Hiện hành Luật Doanh nghiệp 2014, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc và Tổng giám đốc.​

Trần Thị Lưu - Phòng TCDN

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ./PublishingImages/2020-09/IMG_7876_Key_03092020153728.JPG
Sáng ngày 01/9/2020, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao Quyết định công tác cán bộ cho 02 đồng chí chuyên viên được điều động đến nhận công tác tại Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.
03/09/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân – Chánh Văn phòng, các đồng chí là lãnh đạo các phòng Quản lý ngân sách, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính hành chính sự nghiệp và các đồng chí được trao quyết định.

IMG_7867.JPGĐồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân – Chánh Văn phòng đọc các quyết định bổ nhiệm công chức.
IMG_7876.JPGĐồng chí Nguyễn Ngọc Huấn  – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở trao quyết định.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Duy Nhân thay mặt Văn phòng đọc các quyết định, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn đã trao Quyết định số 132/QĐ-STC, 133/QĐ-STC ngày 21/8/2020 của Giám đốc Sở Tài chính, quyết định về việc điều động, bố trí cán bộ, công chức. Theo đó, điều động, bố trí ông Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách, bà Phạm Thị Trúc Ly – Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp đến nhận công tác tại Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp từ ngày 01/9/2020.

IMG_7884.JPGĐồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn đề nghị đồng chí Tài và đồng chí Ly thường xuyên nỗ lực phấn đấu rèn luyện tu dưỡng chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để cùng tập thể Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó cũng đề nghị lãnh đạo và cán bộ, công chức phòng Tài chính hành chính sự nghiệp luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho đồng chí Tài và đồng chí Ly hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IMG_7889.JPG 

Đồng chí Nguyễn Thành Tài phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được điều động, đồng chí Tài gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo đã sự tin tưởng, tạo điều kiện và hứa sẽ cố gắng công tác hết khả năng, năng lực bản thân tại vị trí mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở.

Nguyễn Thanh Vỹ BBT(VP)

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách Thị xã Bến cátThông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh traSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách Thị xã Bến cát/PublishingImages/2020-08/1232222_Key_20082020110552.jpg
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài chính, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra ngân sách tại thị xã Bến Cát.
20/08/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở; bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND Thị xã Bến Cát có ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND Thị xã; bà Trần Kim Thảo – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch cùng lãnh đạo và kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thay mặt Sở Tài chính, ông Nguyễn Ngọc Huấn công bố Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách Thị xã Bến Cát. Giới thiệu các thành viên Đoàn Thanh tra, theo đó Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra công tác điều hành, quản lý chung về ngân sách tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã; thanh tra cụ thể tại một số đơn vị dự toán là các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thanh tra ngân sách các xã, phường. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

123444.jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra.

Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra theo Luật Thanh tra. Các bước tiến hành; thời gian triển khai cụ thể tại từng đơn vị. Đoàn Thanh tra sẽ được chia thành hai Tổ kiểm tra cùng lúc tại hai đơn vị, đảm bảo thời gian theo quy định, trường hợp cần thiết sẽ có sự điều chỉnh nhân sự cho phù hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị UBND Thị xã và các đơn vị được thanh tra phối hợp tốt, có ý kiến để điều chỉnh thời gian, nội dung thanh tra (nếu có) nhằm không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

1232222.jpg 

Bà Phan Thị Thanh Chi – Trường Đoàn Thanh tra thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Trần Kim Thảo – Phó Trưởng Phòng Tài chính  - kế hoạch cho rằng, được Sở Tài chính là cơ quan quản lý ngành cấp trên kiểm tra sẽ giúp cho đơn vị có dịp rà soát lại những hạn chế, thiếu sót, bất cập trong quá trình quản lý tài chính ngân sách tại địa phương, qua đó có sự trao đổi, hướng dẫn nhằm giúp Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị dự toán hoàn thiện và thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

img12333.jpg 

Ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát phát biểu.

Thay mặt UBND Thị xã Bến Cát, ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND thống nhất với Quyết định  và Kế hoạch thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra

True
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CPĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP/PublishingImages/2020-08/diem tin VB_Key_03082020134522.jpg
Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
03/08/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

108_NQ-CP.pdf

Thời gian qua, việc áp dụng các quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Do đó, Nghị quyết số 108/NQ-CP được ban hành với mục tiêu kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

Các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần hoàn thành việc rà soát ban hành các định mức xây dựng trước ngày 31/12/2020 cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của bộ, địa phương (ngoài các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành). Thực hiện công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trước ngày 30/9/2020 làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong thời gian chưa kịp thực hiện khảo sát, lấy số liệu, UBND cấp tỉnh ban hành hướng dẫn việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên cơ sở dữ liệu hiện có theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định.

Việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành); đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tại các địa phương chưa có hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù sau khi được ban hành; đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công sau khi được hướng dẫn, công bố theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát, Nghị quyết nêu rõ: Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư có thể ủy quyền để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát nhằm rút gọn thủ tục, trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án.

Đối với các nội dung về phạm vi thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chi phí các công việc chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.


Trần Ngọc Lan - P. TC Đầu tư

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BXDĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưTriển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BXD/PublishingImages/2020-08/diem tin VB_Key_03082020135330.jpg
Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
03/08/2020 2:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, cụ thể là Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Về quy định chuyển tiếp:

- Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.

- Đối với các gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

02_2020_TT-BXD.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TC Đầu tư

True
Thông tư Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).Điểm tin văn bảnTinNguyễn Minh Tân_P. TC HCSNThông tư Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN)./PublishingImages/2020-08/diem tin VB_Key_03082020080918.jpg
Ngày 22/6/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.
03/08/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 22/6/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.

Trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:

KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN theo các hình thức sau:

1. Thanh toán trước, kiểm soát sau:

a) Thanh toán trước, kiểm soát sau là hình thức thanh toán áp dụng đối với từng lần thanh toán của các hợp đồng thanh toán nhiều lần, trừ lần thanh toán cuối cùng; trong đó, KBNN tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp; đồng thời, gửi 01 chứng từ báo nợ cho đơn vị để xác nhận đã thực hiện thanh toán, gửi 01 chứng từ báo có cho đơn vị (nếu đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại KBNN).

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ theo chế độ quy định.

c) Trường hợp sau khi kiểm soát phát hiện khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN có văn bản thông báo kết quả kiểm soát chi (theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này) gửi đơn vị sử dụng ngân sách; sau đó thực hiện xử lý thu hồi giảm trừ giá trị thanh toán vào lần thanh toán liền kề tiếp theo, trường hợp lần thanh toán liền kề tiếp theo không đủ khối lượng hoàn thành/dự toán để giảm trừ thi thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư này.

2. Kiểm soát trước, thanh toán sau:

Kiểm soát trước, thanh toán sau là hình thức thanh toán áp dụng đối với tất cả các khoản chi (trừ trường hợp đã áp dụng theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau theo quy định tại Khoản 1 Điều này); trong đó, KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán trong thời gian 02 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Các nội dung kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước:

 a) Các khoản chi phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của Luật NSNN; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi; số dư tài khoản của đơn vị còn đủ để chi.

b) Tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ đối với từng khoản chi, đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp giữa chứng từ kế toán và các hồ sơ có liên quan.

c) Dấu và chữ ký trên chứng từ khớp đúng với mẫu dấu và mẫu chữ ký đăng ký giao dịch tại KBNN (mẫu dấu và mẫu chữ ký đăng ký giao dịch tại KBNN đảm bảo còn hiệu lực); Trường hợp thực hiện qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, việc ký số trên các hồ sơ phải đúng chức danh các thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đã thực hiện đăng ký với KBNN.

d) Nội dung chi phải phù hợp với mã nội dung kinh tế theo quy định của Mục lục ngân sách hiện hành (không bao gồm các khoản chi từ tài khoản tiền gửi).

đ) Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức (mức chi) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ thì kiểm soát đảm bảo theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với Quyết định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, dự toán được giao tự chủ, và hướng dẫn tại Khoản 5, Khoản 6 Điều này.

e) Mức tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 7 Thông tư này. Nội dung đề nghị thanh toán tạm ứng phải phù hợp với nội dung đã đề nghị tạm ứng.

g) Đối với các khoản chi phải gửi Hợp đồng đến KBNN, KBNN căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của đơn vị sử dụng ngân sách, các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng, văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện), số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, điều kiện thanh toán, tạm ứng, tài khoản thanh toán, và giá trị từng lần thanh toán, để tạm ứng, thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

Ngoài các nội dung kiểm soát nêu trên, tùy vào nội dung chi, KBNN kiểm soát các nội dung khác tùy vào tính chất của từng nội dung chi cụ thể được quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.

62_2020_TT-BTC.pdf

Nguyễn Minh Tân - P. TC HCSN

True
Hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch.Thông tin hoạt độngTinTrương Ngọc Đào_P. QL Giá-CSHội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch./PublishingImages/2020-07/IMG_5331_Key_23072020143345.jpg
Nhằm phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật mới cũng như trao đổi, tọa đàm về các phương pháp, kinh nghiệm trong công tác, ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự tham gia của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.
23/07/2020 3:00 CHYesĐã ban hành

Căn cứ Giấy mời số 181/GM-QLG ngày 03/7/2020 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính Bình Dương tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Hội nghị trao đổi, tọa đàm về ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT.

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Cục Quản lý giá và đại diện Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trong cả nước.

IMG_5331.jpgToàn cảnh Hội nghị

Hội nghị bao gồm 02 nội dung chính:

- Nội dung thứ nhất: Tập huấn phổ biến, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP.

IMG_5339.JPGHội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

​Với 02 chuyên đề là tập huấn, phổ biến Pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do ông Nguyễn Xuân Định, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý giá báo cáo và chuyên đề các kinh nghiệm thực tế về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do ông Phạm Văn Bình - Trưởng phòng Cục Quản lý giá báo cáo.

IMG_5342.JPGÔng Nguyễn Xuân Định, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý giá báo cáo chuyên đề tập huấn, phổ biến Pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

- Nội dung thứ hai: Hội nghị trao đổi, tọa đàm về ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

IMG_5332.JPGÔng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu tại Hội nghị/

Qua Hội nghị tập huấn, cán bộ công chức tham gia được cập nhật, nâng cao kiến thức, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác xác định giá tiêu thụ nước sạch và định giá tài sản trong tố tụng hình sự để thực hiện hiệu quả hơn./.

Trương Ngọc Đào_Phòng QL Giá và Công sản

True
Quyết định số 2324-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình DươngĐảngTinQuyết định số 2324-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2324-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương
22/07/2020 2:00 CHNoĐã ban hành

​Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, Nhiệm kỳ 2020-2025.

2324-QĐ_ĐUK.pdf

False
Quyết định số 2323-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình DươngĐảngTinQuyết định số 2323-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2323-QĐ/ĐUK ngày 29/6/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương,
22/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hành

​Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính Bình Dương Nhiệm kỳ 2020-2025​

2323-QĐ_ĐUK.pdf

False
Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2020.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2020./PublishingImages/2020-07/image0-5_Key_22072020075540.jpeg
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 23/6/2020 của BCH Đoàn Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2020,
21/07/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Chiều ngày 18/7/2020, Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2020 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương.

image0-3.jpeg

Tiết mục Văn nghệ tại Chương trình.

Hội diễn đã đem lại cho khán giả nhiều tiết mục mang âm hưởng hào hùng, ca ngợi truyền thống lịch sử của quê hương đất nước, tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất của nhân dân Bình Dương trong chiến đấu, lao động, sản xuất; giáo dục lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi công cuộc xây dựng - đổi mới đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế qua các thể loại: đơn ca, song - tam ca, tốp ca có múa minh họa. Tất cả đều được đầu tư công phu về nội dung lẫn hình thức, là kết quả của cả quá trình nỗ lực luyện tập của đoàn viên thanh niên Khối Các Cơ quan tỉnh.

image0-5.jpeg

Đồng chí Huỳnh Tân Định – Bí thư Đảng ủy Khối và đ/c Nguyễn Phú Thịnh – Bí thư Đoàn Khối tặng giấy khen và kỷ niệm chương cho đ/c Lê Hữu Thanh Tuấn – Phó Bí thư Chi đoàn.

image0-7.jpegCác đảng viên trẻ tiêu biểu của Khối được tuyên dương tại buổi lễ.

Trong chương trình, Đoàn Khối đã tổ chức tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, là những điển hình gương mẫu có nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối; gương mẫu trong học tập và làm theo lời Bác; luôn nỗ lực, học tập, sáng tạo trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động tình nguyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn tại đơn vị nói riêng và của Khối nói chung.

Thông qua Liên hoan giúp cho đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật, qua đó tạo phong trào văn hóa văn nghệ rộng khắp trong toàn Khối Các Cơ quan; là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau nhằm từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng nghệ thuật ở cơ sở. Đặc biệt thông qua các tiết mục, đoàn viên đã thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho Bác Hồ kính yêu, từ đó tiếp thêm động lực để không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trâng Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm thi đua số 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương (Cụm đoàn 1) tổ chức hoạt động Về nguồn, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm thi đua số 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương (Cụm đoàn 1) tổ chức hoạt động Về nguồn, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên./PublishingImages/2020-07/image0_Key_20072020103559.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đạ hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 11/6/2020 của Cụm thi đua số 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương v/v tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
20/07/2020 11:00 SAYesĐã ban hành

Sáng ngày 17/7/2020 Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp Cụm đoàn 1 tổ chức cho đoàn viên Về nguồn, tham quan tại Khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi.

Trong không khí trang nghiêm tại Đền tưởng niệm của Khu di tích, đoàn viên đã được nghe thuyết minh về lịch sử hào hùng của chiến khu Vĩnh Lợi, đồng thời dâng hương để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự dũng cảm và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

image1.jpgĐoàn viên các chi đoàn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Trong chuyến đi, ĐVTN đã đến thăm hỏi và tặng 05 phần quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên với giá trị mỗi phần quà là 500.000 đồng.

Đây là hoạt động nhằm thể hiện lòng tri ân, đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020).

image0.jpg 

ĐVTN Cụm 1 thăm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Đổi – là gia đình có công với cách mạng (vợ liệt sỹ) ngụ tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

Thông qua các hoạt động đã giúp Đoàn viên thanh niên tham gia khơi dậy niềm tự hào dân tộc, về tinh thần yêu nước, biết trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân tỉnh nhà; có ý thức và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchPhòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính Bình Dương tổ chức tập huấn khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước./PublishingImages/2020-07/IMG_7845_Key_16072020152405.JPG
Nhằm trang bị kiến thức khai thác dữ liệu trên Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước để quyết toán điều hành thu, chi ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức một số phòng nghiệp vụ tại Sở Tài chính và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 16/7/2020 tại Hội trường Sở, Phòng Quản lý ngân sách tổ chức buổi tập huấn.
20/07/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

IMG_7845.JPG

Tập huấn Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước.

Tham gia buổi tập huấn có các đồng chí là cán bộ, công chức Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính, các đồng chí đại diện lãnh đạo, kế toán trưởng, kế toán thu ngân sách, kế toán chi ngân sách của Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (tổng cộng 45 đồng chí).

IMG_7849.JPGĐồng chí Nguyễn Thành Tài – Hướng dẫn các nội dung trong buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách đã hướng dẫn, giới thiệu cách thức khai thác dữ liệu trên Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước, hướng dẫn khai thác báo cáo chỉ tiêu chung (template và cách thức nhận dữ liệu vào Kho dữ liệu ngân sách nhà nước), thông tin về số thuế phải thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế hạch toán, thông tin liên quan đến chứng từ thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước của người nộp thuế, tổ chức thu do cơ quan Thuế, thông tin các khoản thu của các doanh nghiệp lớn (người nộp thuế chiếm tỷ trọng lớn trên địa bàn).

IMG_7859.JPGCán bộ, công chức tham gia tập huấn.

Sau khi hoàn thành buổi tập huấn, cán bộ, công chức tiếp tục nghiên cứu những nội dung đã được tập huấn và áp dụng để sử dụng hiệu quả, nâng cao khả năng ứng dụng trong công tác khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước./.

Nguyễn Thanh Vỹ - Phòng QLNS

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn Cụm 1 ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn Cụm 1 ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” /PublishingImages/2020-06/Chu nhat xanh 06-2020_Key_24062020080214.jpeg
Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức hoạt động trồng cây Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020);
Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức các công trình thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 12/6/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020,
24/06/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 21/6/2020 Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với các Chi đoàn thuộc Cụm 1 Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đồng loạt ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" với nội dung cụ thể là tháo gỡ băng rôn, quảng cáo trái phép, dọn vệ sinh cống rãnh một số tuyến đường và trồng cây xanh; đồng thời kết hợp Về nguồn tham quan, tìm hiểu Khu Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi.

Chunhatxanh06-2020.jpeg

Thanh niên Cụm 1 đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh kết hợp Về nguồn tham quan, tìm hiểu Khu Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi.

Thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính đã phần nào ý thức hơn trách nhiệm và hành động của bản thân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho thế giới ngày càng sạch, đẹp hơn.

Đồng thời, đoàn viên chi đoàn đã có dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Trần Ngọc Lan - Bí thư Chi đoàn

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1990615 28
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0