Chức Năng Nhiệm Vụ
 
​         ỦY BAN NHÂN DÂN                  ...
 
​UBND TỈNH BINH DƯƠNG                              ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngQuy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình DươngQuyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngQuyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngQuyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.Phân loại Chức năng Nhiệm vụChức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/11/2015 11:00 SANoĐã ban hành
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1520539 14
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0