Chức Năng Nhiệm Vụ
 
Quyết định Sửa đổi khoản 13 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 ...
 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 
Quyết định về việc phân công công tác trong Ban Giám đốc
 
Quyết định về việc phân công công tác Ban Giám đốc
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 
​         ỦY BAN NHÂN DÂN                  ...
 
​UBND TỈNH BINH DƯƠNG                              ...
 
​Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ​77_2009_QD-UBND.pdf​​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh Bình DươngPhân loại Chức năng Nhiệm vụQuyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định Sửa đổi khoản 13 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
04/07/2024 5:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Bình DươngPhân loại Chức năng Nhiệm vụTinQuyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
19/04/2023 4:00 CHYesĐã ban hành
Quyết định số 116/QĐ-STC ngày 20/9/2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngQuyết định số 116/QĐ-STC ngày 20/9/2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phân công công tác trong Ban Giám đốc
20/09/2022 5:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 39/QĐ-STC ngày 16/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngQuyết định số 39/QĐ-STC ngày 16/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phân công công tác Ban Giám đốc
17/03/2021 2:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 216/QĐ-STC ngày 26/12/2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngQuyết định số 216/QĐ-STC ngày 26/12/2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
30/12/2019 10:00 SANoĐã ban hành
Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Bình DươngQuyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
20/12/2019 10:00 SANoĐã ban hành
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngQuy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình DươngQuyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngQuyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngQuyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/03/2016 4:00 CHNoĐã ban hành
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.Phân loại Chức năng Nhiệm vụChức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/11/2015 11:00 SANoĐã ban hành
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4257571 9
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0