Tin Tức
 
Sở Tài chính tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về bổ sung cân đối ngân sách năm 2023 sau khi nhận được các văn bản, báo cáo của UBND các huyện, thị xã, ...
 
Được sự thống nhất của đồng chí Bí thư Đảng ủy sở, Đảng bộ Sở phối hợp Ban Giám đốc và Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể tổ chức sơ kết 03 năm Quy chế về trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa Đảng ...
 
Ngày 26/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.
 
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tài chính
 
Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (có ...
 
Về việc chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 799/YC-VPCQCSĐT ngày 23/12/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương.
 
Thực hiện theo Kế hoạch số 378-KH/ĐU ngày 05/12/2023 của Đảng ủy Sở Tài chính về Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ...
 
Sáng ngày 18/12/2023, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Phó phòng Quản lý ngân sách.
 
Ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường, có hiệu lực kể từ ngày ...
 
Ngày 14/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Công văn số 256/STC-HĐĐGTSTT ngày 09/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 256/STC-HĐĐGTSTT ngày 09/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-07/thong bao_Key_03072024160742.jpg
V/v chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024
09/07/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024

256_STC-HĐĐGTCTT.rar

True
Công văn số 247/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 247/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/7/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-07/thong bao_Key_03072024160742.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1136/YC-VPCQCSĐT
03/07/2024 5:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1136/YC-VPCQCSĐT​

247_STC-HĐĐGTCTT.rar

True
Quyết định số 97/QĐ-STC ngày 02/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngBan Biên TậpTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTQuyết định số 97/QĐ-STC ngày 02/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
02/07/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

      SỞ TÀI CHÍNH

      Số: 97/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,​

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Bà, Trịnh Thị Linh Nhâm, Phó chánh Văn phòng: Phó Ban thường trực.

3. Bà Đặng Thị Hạnh, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

4. Ông Đoàn Thế Hùng, Trưởng phòng Tài chính đầu tư: Ủy viên.

5. Bà Lê Thụy Thùy Trang, Trưởng phòng Quản lý giá công sản: Ủy viên.

6. Bà Trương Minh Thủy, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

7. Bà Lê Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Võ Thị Thu, Phó Chánh Thanh tra: Ủy viên.

9. Ông Lê Hữu Thanh Tuấn, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp - Bí thư Chi đoàn: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Lê Thị Thu Vân, Kế toán Văn phòng Sở: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng (phụ trách) các đơn vị thuộc sở và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 05/4/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở TT&TT tỉnh BD;                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở Tài chính;                                                                                                                         (đã ký)

- Như điều 1;

- Lưu VT.                                                                                                                                      Hà Văn Út​​97_QĐ-STC.pdf

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định điều động công chứcThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định điều động công chức/PublishingImages/2024-07/TCCB_01072024 (28)_Key_02072024085910.jpg
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, thực hiện chủ trương của Đảng ủy sở tại Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/ĐUS ngày 26/6/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính, sáng ngày 01/7/2024, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm 03 cán bộ công chức.
02/07/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên các phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Tài chính doanh nghiệp và Văn phòng.

TCCB_01072024 (28).jpgBà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua các quyết định.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua Quyết định số 92/QĐ-STC ngày 26/6/2024 về việc điều động, bổ nhiệm công chức, bổ nhiệm bà Trịnh Thị Linh Nhâm - Phó Trưởng Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, kể từ ngày 01/7/2024; Quyết định số 93/QĐ-STC ngày 26/6/2024 về việc điều động, bổ nhiệm công chức, điều động, bổ nhiệm bà Đỗ Xuân Mai - Phó Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, kể từ ngày 01/7/2024; Quyết định số 94/QĐ-STC ngày 26/6/2024 về việc điều động, bổ nhiệm công chức, bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân - Chánh Văn phòng Sở Tài chính đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp, kể từ ngày 01/7/2024.

TCCB_01072024 (20).jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn trao quyết định và tặng hoa cho bà Nhâm.
TCCB_01072024 (23).jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn trao quyết định và tặng hoa cho bà Vân.

TCCB_01072024 (18).jpgBà Lê Thị Hồng Vân – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bà Lê Thị Hồng Vân, đại diện cán bộ, công chức được điều động, bổ nhiệm gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã tin tưởng giao nhiệm vụ, với vị trí công tác mới, các công chức được điều động sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp cận công việc và trong thời gian tới, mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và các phòng thuộc sở hỗ trợ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 TCCB_01072024 (3).jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Huấn gửi lời chúc mừng đến các đồng chí đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tin tưởng giao nhiệm vụ và mong muốn các đồng chí nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Minh Tân_P. QL GCSCác chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập./PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_24062024162627.jpg
Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2024/TT-BTC các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.
24/06/2024 5:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư 32/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và thay thế Thông tư 126/2015/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10. Ban hành kèm theo Thông tư 32/2024/TT-BTC gồm:

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ thị trường;

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ chi phí;

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ thu nhập.

1. Cách tiếp cận từ thị trường ban hành kèm theo Thông tư 32/2024/TT-BTC, quy định chung như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam này quy định và hướng dẫn về cách tiếp cận từ thị trường khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

- Đối tượng áp dụng:

+ Thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thẩm định giá của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

+ Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá, bên thứ ba sử dụng báo cáo thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá (nếu có).

- Cách tiếp cận từ thị trường:

+ Cách tiếp cận từ thị trường xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản so sánh đã có các thông tin về giá trên thị trường; trường hợp thẩm định giá doanh nghiệp được sử dụng thêm các thông tin về giá của chính tài sản thẩm định giá.

+ Tùy theo loại tài sản, cách tiếp cận từ thị trường có thể được cụ thể hóa thành các phương pháp gồm phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch. Phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch chỉ áp dụng đối với thẩm định giá doanh nghiệp và được quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp.

- Việc điều chỉnh theo các yếu tố so sánh và xác định mức giá chỉ dẫn của tài sản so sánh được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2024/TT-BTC.

2. Tương tự đối với cách tiếp cận từ chi phí và cách tiếp cận từ thu nhập được quy định cụ thể trong Thông tư 32/2024/TT-BTC.

Thông tư 32/2024/TT-BTC kèm theo

32_2024_TT-BTC.pdf

Nguyễn Minh Tân  - P.QL GCS

True
Nghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/04/2024 của Chính phủĐiểm tin văn bảnTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNNghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/04/2024 của Chính phủ/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_24062024085605.jpg
Ngày 26/04/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
24/06/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Nghị định số 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:

"1. "Người quản lý Quỹ" là người giữ chức danh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc.

2. "Người lao động của Quỹ" là người làm việc cho Quỹ theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của Quỹ theo quy định pháp luật về lao động nhưng không giữ các chức danh, chức vụ quy định tại khoản 1 Điều này.".

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

"2. Ban kiểm soát;".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi điểm a, điểm d, điểm đ và bổ sung điểm i, điểm k khoản 4 như sau:

"a) Quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, hằng năm của Quỹ sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;

d) Quyết định Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;

đ) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hoặc thuê theo phương án nhân sự đối với Giám đốc sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận;

i) Quyết định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm;

k) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Giám đốc.".

b) Bổ sung điểm e khoản 5 như sau:

"e) Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc.".

c) Sửa đổi điểm c khoản 6 như sau:

"c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép, trích lục sổ ghi chép và theo dõi hợp đồng, giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của Quỹ;".

d) Sửa đổi điểm d khoản 7 như sau:

"d) Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên khác có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu thành viên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.".

…………………………"

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Nghị định số 45/2024/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2024.

45_2024_NĐ-CP.pdf

Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN

True
Công văn số 226/STC-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 226/STC-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_21062024152621.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024
21/06/2024 4:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1637/YC-VPCQCSĐT ngày 12/4/2024​

Dang web.rar

True
Thông báo số 225/TB-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 225/TB-HĐĐGTSTT ngày 21/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_24062024092314.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8
21/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8​

3498_hs_chao_gia.pdf225_TB-HĐĐGTSTT.pdf

True
Thông báo số  224/TB-HĐĐGTSTT ngày 20/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số  224/TB-HĐĐGTSTT ngày 20/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_24062024085118.jpg
Thông báo V/v chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu
21/06/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu

224_TB-HĐĐGTSTT.pdf

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chứcThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức/PublishingImages/2024-06/TraoQĐ0624_Key_18062024161631.jpg
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, thực hiện chủ trương của Đảng ủy sở tại Nghị quyết số 27-NQ/ĐUS ngày 10/5/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính và cuộc họp Ban Giám đốc ngày 17/5/2024, sáng ngày 17/6/2024, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho 01 cán bộ công chức giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng
18/06/2024 5:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà Lê Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn, bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng và các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư.

​​Van0624.jpg

Bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua quyết định.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Vân – Chánh Văn phòng thông qua Quyết định số 88/QĐ-STC ngày 12/6/2024 về Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vinh - Chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư kể từ ngày 15/6/2024.

TraoQĐ0624.jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn và bà Lê Thị Thanh Thúy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vinh.
Vinh0624.jpgÔng Nguyễn Hữu Vinh– Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Tại bổi lễ, ông Nguyễn Hữu Vinh gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã tin tưởng, tạo điều kiện, các cán bộ công chức tại phòng Tài chính đầu tư đã phối hợp, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ ông để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Ở vị trí công tác mới sẽ cố gắng phấn đấu, học hỏi nâng cao trình độ quả lý, cùng chung sức, đoàn kết cùng tập thể phối hợp, hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huan0624.jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn –Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Huấn gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Hữu Vinh đã được lãnh đạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tin tưởng giao nhiệm vụ mới và mong muốn ông Vinh tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, cần nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo lĩnh vực tài chínhĐiểm tin văn bảnTinPhạm Văn Châu_Thanh traThời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo lĩnh vực tài chính/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_13062024152310.jpg
Ngày 03/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2024/TT-BTC Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.
13/06/2024 4:00 CHYesĐã ban hành

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc lĩnh vực tài chính.

Theo đó, quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương như sau:

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 5 Thông tư 27/2024/TT-BTC là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo quy định (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

- Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

          Phương thức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tácđối với công chức, viên chức không giữ chức lãnh đạo thuộc lĩnh vực tài chính

- Việc chuyển đổi vị trí công tác là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan.

- Định kỳ hằng năm, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan phải ban hành, công khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện.

Việc rà soát, xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện trong Quý I hằng năm.

- Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan trong phạm vi quản lý của chính quyền địa phương.

- Đối với cơ quan chỉ có một vị trí trong danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Chi tiết tại Thông tư 27/2024/TT-BTC 27_2024_TT-BTC.pdf

Phạm Văn Châu - P. TT


True
Công văn số 207/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 207/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_12062024141608.jpg
Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
12/06/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất​

207_STC-GĐĐGTSTT.pdf

True
Công văn số 208/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 208/STC-HĐĐGTSTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_12062024142242.jpg
Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
12/06/2024 3:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

208_STC-GĐĐGTSTT.pdf


True
Thông báo số 204/TB-HĐ ĐGTSTT ngày 10/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 204/TB-HĐ ĐGTSTT ngày 10/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_11062024155817.jpg
Thông báo v/v chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
11/06/2024 4:00 CHYesĐã ban hành

Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
True
Thông báo số 73/TB-HĐ ĐGTS ngày 07/6/2024 của HĐ định giá tài sản thường xuyên  trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnThông báo số 73/TB-HĐ ĐGTS ngày 07/6/2024 của HĐ định giá tài sản thường xuyên  trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024044241.jpg
Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất trong quá trình lựa chọn nhà thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất trong quá trình lựa chọn nhà thầu​

73_TB-HĐĐGS.pdf

True
Công văn số 1806/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình DươngThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 1806/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình Dương/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024044655.jpg
Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu ​

1806_STC-QLGCS.pdf

True
Công văn số 1808/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình DươngThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 1808/STC-QLGCS ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính Bình Dương/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_08062024045024.jpg
Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
08/06/2024 5:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ​

1808_STC-QLGCS.pdf

True
Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoàiĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNHướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_07062024122747.jpg
Ngày 17/5/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2024/TT-BTC Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài.
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài được quy định tại Điều 3 Thông tư số 40/2024/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Khi phát sinh trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này gửi đề xuất đến Kho bạc nhà nước để làm thủ tục chi trả kinh phí cho lưu học sinh, người học (bao gồm sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài) bằng đồng đô la Mỹ (USD) vào tài khoản cá nhân của lưu học sinh, người học mở tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Các Bộ, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của hồ sơ đề xuất gửi đến Kho bạc Nhà nước, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

2. Mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế cấp cho lưu học sinh, người học được thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài như sau:

a) Điểm 3.2 Mục II Phần II Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và quy định tại Khoản 3,4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG.

b) Khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 88/2017/TT-BTC).

c) Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao (sau đây gọi là Thông tư số 54/2022/TT-BTC).

d) Khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (sau đây gọi là Thông tư số 30/2022/TT-BTC).

đ) Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 42/2023/TT-BTC).

e) Các quy định về mức chi sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế tại nước ngoài quy định tại các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài khác theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý kinh phí để chi trả cho lưu học sinh, người học đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, mức chi theo quy định; theo dõi, quản lý số tiền chi trả đảm bảo không cấp trùng và thực hiện giảm trừ tương ứng số tiền đã chi trả tại Việt Nam trong tổng số kinh phí của người học được hưởng theo chế độ quy định.

4. Khi xác định được thời điểm có thể thực hiện chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài phối hợp với Kho bạc nhà nước chấm dứt việc thực hiện phương thức thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, khôi phục việc chuyển kinh phí (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế) ra nước ngoài cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo quy định hiện hành tại các Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài (gồm: Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG; Thông tư số 88/2017/TT-BTC; Thông tư số 54/2022/TT-BTC; Thông tư số 30/2022/TT-BTC; Thông tư số 42/2023/TT-BTC) và các quy định khác có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 40/2024/TT-BTC được đính kèm.​

40_2024_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TCHCSN

True
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chinh phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchChỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chinh phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030/PublishingImages/2024-06/diem tin VB_Key_07062024123241.jpg
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm;
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Để thực hiện hóa mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã đặt ra đến năm 2030 là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hướng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi phải có tư duy phát triển mới, quan điểm, giải pháp đột phá, quyết tâm chính trị cao ở tất cả các ngành, các cấp. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai công tác xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030, tóm tắt nội dung như sau:

1. Nội dung chủ yếu

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025: Bối cảnh triển khai các nhiệm vụ, những yếu tố thuận lợi, thách thức trong tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý các vấn đề về chính trị, kinh tế - xã hội trọng tâm, các yếu tố khách quan (dịch bệnh, xung đột,...) có tác động đến lĩnh vực tài chính - ngân sách; Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước; Trên cơ sở tình hình thực hiện các năm giai đoạn 2021 - 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Đánh giá tình hình huy động và phân phối các nguồn lực tài chính trong 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; Đánh giá chi tiết việc triển khai từng nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong giai đoạn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm; Trên cơ sở đó làm rõ các mặt được và chưa được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện

Đánh giá tình hình thực hiện tài chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 – 2025: Đánh giá việc ban hành các chế độ, chính sách về thu, chi theo thẩm quyền; số thu và số chi đối với các chế độ, chính sách này trong từng năm và 05 năm 2021 – 2025; Đánh giá các kết quả chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước; Việc thực hiện cơ chế tài chính đặc thù và các quy hoạch của địa phương gắn với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương; Đánh giá thực hiện cần tập trung lưu ý làm rõ về các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được.

2. Lập kế hoạch Tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026 – 2030: Dự báo bối cảnh, tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước trong 5 năm giai đoạn 2026 – 2030; Phân tích những khó khăn, thách thức, các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2030; Xây dựng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước, gồm: Thu và cơ cấu thu ngân sách, chi và cơ cấu chi ngân sách; bội chi ngân sách nhà nước; nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia; huy động và phân phối các nguồn lực, cơ cấu ngân sách nhà nước trong 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Xác định khung cân đối ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Các chỉ tiêu về quản lý nợ theo quy định của Luật Quản lý nợ công trong giai đoạn 2026 - 2030, gắn với định hướng thu hút vốn ODA thế hệ mới; Các nhiệm vụ giải pháp tài chính nhằm thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia.

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2026 - 2030: Dự báo tình hình kinh tế, tài chính, chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tại địa phương; Xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương; mục tiêu, định hướng huy động và phân phối các nguồn lực của địa phương trong thời gian 05 năm kế hoạch; Xác định mục tiêu cụ thể, chủ yếu; khung cân đối về tài chính - ngân sách của địa phương trên cơ sở các chính sách, chế độ hiện hành; Các chỉ tiêu về quản lý nợ của địa phương, gồm: Hạn mức vay, dư nợ vay của chính quyền địa phương; dự kiến vay, trả nợ; Dự báo những rủi ro tác động đến khung cân đối ngân sách địa phương và các chỉ tiêu quản lý về nợ của chính quyền địa phương; Các giải pháp tài chính khác nhằm thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem chi tiết tại tệp tin đính kèm (Chỉ thị số 18/CT-TTg)​

18_CT-TTg.pdf

Nguyễn Thanh Vỹ - QLNS

True
Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024Đoàn thanh niênTinNguyễn Thiên Phúc - ĐV Chi đoànChi đoàn Sở Tài chính tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024/PublishingImages/2024-06/Phuc 1_Key_07062024124104.jpg
Hòa cùng không khí Tết thiếu nhi, Chi đoàn Sở Tài chính đã phối hợp tham gia Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” dành cho con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ thuộc Đề án Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn Phú Lợi năm 2024
07/06/2024 1:00 CHYesĐã ban hành

Với sự chuẩn bị, tổ chức chu đáo của Ban tổ chức và sự tham gia nhiệt tình của các cháu thiếu nhi là con em hội viên thanh niên công nhân, nữ công nhân nhà trọ, Chương trình "Vui Tết thiếu nhi 1/6" đã mang đến cho các cháu thiếu nhi một cái Tết thiếu nhi vui vẻ, tràn ngập tiếng cười qua việc cùng nhau tham gia các trò chơi vận động, được gặp gỡ giao lưu bạn bè và được tặng quà, thắt chặt tình đoàn kết, khích lệ các cháu cố gắng học tập trong năm học mới.

Một số hình ảnh hoạt động:

Phuc 1.jpgĐại diện Chi Đoàn Sở Tài chính nhận thư cảm ơn từ Ban tổ chức
Phuc 2.jpgphuc 3.jpg 

                        Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính trao quà cho các em nhỏ

Nguyễn Thiên Phúc - ĐV Chi đoàn

True
Công văn số 195/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 195/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 497/YC-CSKT(Đ4)

195_Gui chao gia khu dat xe lua Di An (1).rar

True
Công văn số 197/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 197/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 92-38/PC03-Đ8 ​

197_Chao gia khu dat tai Dong Hoa Di An.rar

True
Công văn số 196/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 196/STC-HĐĐGTSTT ngày 04/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-06/thong bao_Key_05062024094532.jpg
Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT
05/06/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT

196_Gui chao gia 04 khu dat Lai Uyen BB.rar

True
Đoàn Cơ sở Sở Tài chính tham gia Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên thanh niên năm 2024Đoàn thanh niênTinNguyễn Hoàng Tố Quyên - ĐV Chi đoànĐoàn Cơ sở Sở Tài chính tham gia Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên thanh niên năm 2024/PublishingImages/2024-05/Quyen 52024_3_Key_23052024090136.jpg
Hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4”; Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 17/5/2024, Cụm thi đua số 1 phối hợp Đoàn khối các Cơ quan tỉnh; Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2024.
23/05/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Hội thi quy tụ 10 đội thi đến từ cơ sở Đoàn trong Cụm thi đua số 1 và Chi đoàn cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bến Cát. Các đội thi đã truyển tải đến hội thi nhiều câu chuyện ý nghĩa từ sách về các chủ đề như: kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; gương người tốt việc tốt trong lao động và học tập của đoàn viên thanh niên Việt Nam...được trình bày với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn.

Tham gia Hội thi, Chi Đoàn Sở Tài chính đã mang đến câu chuyện xúc động và hào hùng về Chị Võ Thị Sáu từ quyển sách cùng tên của hai tác giả Bùi Việt Thanh và Hoài Lộc, xuất bản năm 2023, phần thi đã truyền tải nội dung, ý nghĩa câu chuyện cùng những liên hệ thực tiễn sâu sắc. Qua hội thi Chi Đoàn Sở Tài chính đạt được giải khuyến khích.

Tại hội thi, Cụm thi đua số 1 đã tặng 20 suất học bổng gồm tập sách và tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của công chức, viên chức đoàn viên thanh niên trong Cụm thi đua, các em ở lớp học tình thương phường Tương Bình Hiệp, con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh hoạt động:

 Chi doan 52024 (3).jpg

Các đội tham gia nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức hội thi.

Chi doan 52024 (1).jpg Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính thể hiện câu chuyện từ sách "Võ Thị Sáu".
 Chi doan 52024 (2).jpg

                        Đại diện Chi Đoàn Sở Tài chính nhận giải thưởng từ cuộc thi​.

Nguyễn Hoàng Tố Quyên - ĐV Chi đoàn

True
Thông báo số 59/TB-STC ngày 14/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông báoTinVăn phòngThông báo số 59/TB-STC ngày 14/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_16052024160856.jpg
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động
20/05/2024 8:00 SAYesĐã ban hành

​Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động​​

59_TB-STC.pdf

True
Công văn số 107/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 107/STC-HĐĐGTSTT ngày 10/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_13052024134129.jpg
V/v chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2)
09/05/2024 2:00 CHNoĐã ban hành

​Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 2)

Ho so X-quang lan 2.rar

False
Giới thiệu văn bản trong lĩnh vực tài chính đầu tưĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản trong lĩnh vực tài chính đầu tư/PublishingImages/2024-05/diem tin VB_Key_13052024081356.jpg
Thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua.
08/05/2024 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 19/4/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện và hoàn thành tốt nhất kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND tỉnh thông qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra, cụ thể:

-   Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành năm 2024, tổ chức linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-   Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/01/2025 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

-   Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đảm bảo đầy đủ các nội dung, khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo quy định. Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, UBND cấp huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trong đó lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động lớn; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết; hướng dẫn các đầu tư chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu xây dựng các hồ sơ mẫu để chủ đầu tư tham khảo nhằm rút ngắn thời gian, tránh lãng phí nguồn lực.

-   Trên cơ sở danh mục thứ tự ưu tiên đầu tư của các ngành, lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án chưa thật sự cấp thiết, cấp bách, phát huy hiệu quả không cao, không tạo ra dư địa phát triển để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và nhu cầu bổ sung vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, dự án cấp thiết, bức xúc, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế vùng và nội tỉnh.

-   Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công để tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy giải ngân các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

-   Thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh" năm 2024, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện. Xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp do nguyên nhân chủ quan; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành đầu tư công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiên cứu nội dung cụ thể tại Chỉ thị số 10/CT-UBND để nghiêm túc triển khai thực hiện.

 10-CT.signed.pdf(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm).​

True
Công văn số 146/STC-HĐĐGTSTT ngày 05/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 146/STC-HĐĐGTSTT ngày 05/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_13052024134129.jpg
Vv chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT
07/05/2024 2:00 CHYesĐã ban hành

​Chào giá dịch vụ tư vấn định giá đất theo Yêu cầu định giá tài sản số 1072/YC-VPCQCSĐT 

146.zip

True
Công văn số 138/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 138/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_04052024100236.jpg
VV Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3)
04/05/2024 11:00 SAYesĐã ban hành

​Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3) ​

138.zip

True
Công văn số 140/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinP. Quản lý Giá - Công sảnCông văn số 140/STC-HĐĐGTSTT ngày 03/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản thưởng xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2024-05/thong bao_Key_04052024101810.jpg
V/v chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3)
04/05/2024 11:00 SANoĐã ban hành

​Chào giá thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản (lần 3)

140.zip

False
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4246846 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0