Tin Tức
Thứ 6, Ngày 04/05/2018, 09:00
Quyết định số 49/QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2018 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 49/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hà Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Ông Vương Văn Năm, Chánh Văn phòng: Phó ban thường trực.

3. Bà Phan Thị Thanh Chi, Chánh Thanh tra: Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Ủy viên.

5. Ông Đoàn Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá - Công sản: Ủy viên.

7. Ông Trần Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp: Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Thành Tài, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sơ, trưởng các đơn vị trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 41/QĐ-STC ngày 28/3/2017 của Sở Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                     
- Như điều 1;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Hà Văn Út

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

(Kèm theo Quyết định số 49 /QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Sở Tài chính)

I. Bộ phận thường trực:

Bộ phận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, đăng tải thông tin các bài viết đã được lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở duyệt nội dung và các bài viết có nội dung không thuộc chức năng quản lý của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.Bộ phận thường trực gồm 05 người, được phân công cụ thể như sau:

1. Ông Hà Văn Thuận, Trưởng Ban biên tập, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban, định hướng nội dung và hình thức của Website;

2. Ông Vương Văn Năm, Phó trưởng Ban biên tập, duyệt nội dung và hình thức tin, bài trước khi đăng tải lên Website. Đăng ký lịch tuần để Ban biên tập tham dự các cuộc họp lấy thông tin biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Nguyễn Thành Tài, ủy viên, tổng hợp tin bài của các đơn vị trực thuộc gửi lên và trình Phó trưởng Ban biên tập phê duyệt, tham gia đề xuất, kiến nghị với Trưởng ban biên tập trong báo cáo hàng quý, năm; dự toán kinh phí hoạt động của Website (nhuận bút…).

4. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, ủy viên, biên tập chung; phụ trách kỹ thuật (trang trí, hình thức trang Web, duy trì wesite), xử lý, đăng tải bài viết (sau khi được Phó Ban biên tập phê duyệt); tham gia biên tập tin, bài có liên quan một số chuyên mục: giới thiệu, tin tức, thông báo, lịch tuần, danh bạ, …; tổng hợp, báo cáo hàng quý, năm số lượng bài viết đã đăng tải theo từng chuyên mục; thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban Biên tập giao.

5. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, ủy viên, tập hợp, thống kê số lượng tin, bài (có nhuận bút hàng tháng), tính nhuận bút, báo cáo Trưởng ban biên tập làm thủ tục chi nhuận bút cho tác giả; thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng Ban biên tập có liên quan đến hoạt động của Website.

II. Các thành viên Ban biên tập:

1. Bà  Phan Thị Thanh Chi,  Chánh thanh tra: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra và mảng công việc phụ trách.

2. Ông  Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Ngân sách và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Trần Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp:  Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp và mảng công việc phụ trách.

4. Ông Đoàn Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản và mảng công việc phụ trách.

5. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá - Công sản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Giá - Công sản và mảng công việc phụ trách.

6. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp và mảng công việc phụ trách./.

Tải về QD49.pdf

Lượt người xem:  Views:   1953
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195767 35
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức