Tin Tức
Thứ 3, Ngày 14/04/2015, 01:49
Quyết định số 170/QĐ-STC ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2015

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊTNAM

SỞ TÀI CHÍNH                                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

           Số: 170/QĐ-STC                                         Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

 

     Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh;

     Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Bổ nhiệm Bà Dương Ngọc Vân - Phó Giám đốc - làm Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương thay cho Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc chuyển công tác về Văn phòng Tỉnh ủy.

     Điều 2. Bà Dương Ngọc Vân thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban biên tập, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban, định hướng nội dung và hình thức của Website.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Bà Dương Ngọc Vân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                             PHẠM VĂN HẢO

- Lưu: VT.

 
 
Lượt người xem:  Views:   1797
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4180726 52
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức