Tin Tức
Thứ 3, Ngày 14/04/2015, 01:47
Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2015
Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
29-09-2011 - Webmaster
Về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

       Số: 38 /QĐ-STC                                           Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

     Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

     1- Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban

     2- Ông Trần Hữu Phước, Phó văn phòng: Phó ban thường trực

     3- Bà Phan Thị Thanh Chi, Trưởng phòng Ngân sách: ủy viên

     4- Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng phòng NSHX: ủy viên

     5- Bà Lương Thị Ánh Nghĩa, Chánh Thanh tra: ủy viên

     6- Ông Nguyễn Khắc Hiệp, Trưởng phòng TC - Đầu tư XDCB: ủy viên

     7- Ông Vương Văn Năm, Trưởng phòng Giá - Công sản: ủy viên

     8- Bà Chung Thanh Quí, Trưởng phòng TC-HCSN: ủy viên

     9- Ông Lê Hồng Thanh, Chi cục trưởng Chi cục TCDN: ủy viên

     10- Ông Nguyễn Thành Tài, Chuyên viên Văn phòng Sở - ủy viên

     11- Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên Văn phòng Sở - ủy viên

     12- Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chuyên viên Văn phòng Sở - ủy viên

     Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

      Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010./.

Nơi nhận:                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                                                                      (Đã ký)

- Lưu: VT.TH.                                                                                                                              Phạm Văn Hảo

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

(Kèm theo QĐ số: 38/QĐ-STC ngày 24/01/2011 của Sở Tài chính)

     I.Bộ phận thường trực:

     Bộ phận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, đăng tải thông tin các bài viết đã được lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở duyệt nội dung và các bài viết có nội dung không thuộc chức năng quản lý của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

     Bộ phận thường trực gồm 05 người, được phân công cụ thể như sau:

     1. Ông Nguyễn Minh Châu, Trưởng Ban biên tập: Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban; định hướng nội dung và hình thức của Website;

     2. Ông Trần Hữu Phước, Phó Trưởng Ban biên tập: duyệt nội dung và hình thức tin, bài trước khi đăng tải lên Website. Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và mảng công việc phụ trách.

     3. Ông Nguyễn Thành Tài, ủy viên: Tổng hợp tin bài của các Phòng, Chi cục gửi lên và trình Phó Trưởng Ban biên tập phê duyệt.

     4. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, ủy viên: Biên tập chung; phụ trách kỹ thuật (trang trí, hình thức trang Web, duy trì wesite) xử lý, đăng tải bài viết ở những lĩnh vực được Tổ trưởng tin học phân công (sau khi được Phó Ban biên tập phê duyệt); tham gia biên tập tin, bài có liên quan một số chuyên mục: giới thiệu, thông báo; lịch tuần, danh bạ; hàng tháng tổng hợp số lượng bài viết đã đăng tải theo từng chuyên mục; thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban biên tập giao.

     5. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, ủy viên: đăng tải bài viết (sau khi được phó ban Biên tập phê duyệt) ở những lĩnh vực được Tổ trưởng Bộ phận tin học phân công; viết tin bài liên quan lĩnh vực công nghệ thông tin; thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng Ban biên tập có liên quan đến hoạt động của Website.

     II. Các thành viên Ban biên tập:

     1. Ông Nguyễn Khắc Hiệp, Trưởng phòng Đầu tư - XDCB: Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Đầu tư - XDCB và mảng công việc phụ trách.

     2. Bà Phan Thị Thanh Chi, Trưởng phòng Ngân sách: Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Ngân sách và mảng công việc phụ trách.

     3. Bà Lương Thị Ánh Nghĩa, Chánh thanh tra: Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra và mảng công việc phụ trách.

     4. Bà Chung Thanh Qúi, Trưởng phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp: Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp và mảng công việc phụ trách.

     5. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng phòng Ngân sách huyện xã: Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Ngân sách huyện xã và mảng công việc phụ trách.

     6. Ông Vương Văn Năm, Trưởng phóng Giá – Công sản: Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Giá – Công sản và mảng công việc phụ trách.

     7. Ông Lê Hồng Thanh, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp: Biên tập tin, bài; chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tài chính doanh nghiệp mảng công việc phụ trách./.

 

 

 
Lượt người xem:  Views:   3656
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195793 38
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức