Tin Tức
 
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII (2012-2015) 31-08-2012 - Webmaster Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X, căn cứ Kế hoạch số 17/KH-CĐVC ngày 24/4/2012 ...
 
Quyết định - Về việc công nhận BCH, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Tài chính 14-09-2010 - Webmaster    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG BD ...
 
Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn 14-09-2010 - Webmaster                CÔNG ĐOÀN CƠ ...
 
Thông báo số 24/TB-CĐ ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Công đoàn cơ sở Sở Tài chính 14-09-2010 - Webmaster Về việc phân công Ban chấp hành công đoàn Nhiệm kỳ VII (2010 – 2012)   CÔNG ĐOÀN CƠ ...
 
Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ (2015 – 2017). 27-03-2015 - Webmaster      Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc ...
 
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của cấp trên và kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Sở Tài chính. 03-11-2014 - Webmaster      Thực hiện Kế ...
 
Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 02-07-2014 - Webmaster      Có thể nói, các chi bộ trực thuộc đảng ủy là nơi mà các đảng viên tham gia sinh hoạt, chi bộ trực tiếp quản lý đảng ...
 
Chi bộ 1 – Đảng bộ Sở Tài chính kết nạp đảng viên mới cho 2 đồng chí: Nguyễn Thanh Vỹ và Nguyễn Thị Bích Loan. 13-12-2013 - Webmaster      Thực hiện Quyết định số 897 và ...
 
Chi Bộ 4 – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Đại hội nhiệm kỳ XVII (2013-2015) 14-03-2013 - Webmaster      Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 59-HD/ĐUSTC ngày ...
 
Chi Bộ 2 – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Đại hội nhiệm kỳ XVII (2013-2015) 13-03-2013 - Webmaster      Căn cứ Điều 3, Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNThông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính/PublishingImages/2023-09/diem tin VB_Key_14092023093944.jpg
Ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.
14/09/2023 10:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư số 52/2023/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV) theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi là Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), cụ thể:

1. Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11; hỗ trợ tư vấn cho DNNVV tại Điều 13; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tại Điều 22; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Điều 25.

2. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV tại Điều 14.

3. Hỗ trợ thông tin cho DNNVV tại Điều 12: kinh phí nâng cấp, duy trì, quản lý, vận hành Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi là Cổng thông tin) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thu thập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu hỗ trợ DNNVV.

4. Kinh phí quản lý các hoạt động hỗ trợ DNNVV theo điểm b khoản 2 Điều 28.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng các quy định tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về tiêu chí xác định DNNVV.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

4. Bên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ DNNVV theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

5. Lao động đang làm việc trong DNNVV; cơ sở đào tạo nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV.

………………….

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 52/2023/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2023.

52_2023_TT-BTC.pdf

Trần Lê Quang Vinh - P.TCDN

True
Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNQuy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/2023-09/diem tin VB_Key_14092023080706.jpg
Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023 thay thế các Thông tư:
14/09/2023 9:00 SAYesĐã ban hành

- Thông tư số 15/2022/TT-BTC BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

- Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Về lập dự toán, chấp hành, quyết toán, nội dung chi, mức chi, các nội dung chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC được đính kèm.

55_2023_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - TCHCSN

True
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTKiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2023-08/Kiem tra BMNN (7)_Key_18082023132427.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-ĐKT(CAT), ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023.
24/08/2023 9:00 SAYesĐã ban hành

​Chiều ngày 17/8/2023 tại Hội trường Sở Tài chính, Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Bình Dương) đã tiến hành các nội dung kiểm tra việc chấp hành bảo vệ BMNN tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. Đến dự buổi làm việc có Ông Huỳnh Tự Trọng – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng đoàn, chủ trì Đoàn kiểm tra, Đại diện Sở Tài chính có Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ Sở Tài chính cùng tiếp đoàn.

Kiem tra BMNN (7).jpgToàn cảnh buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ BMNN nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại Sở Tài chính, hướng dẫn triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, nâng cao vai trò của lãnh đạo cơ quan và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện công tác bảo mật tại Sở Tài chính.​

Kiem tra BMNN (27).jpgBà Lê Thụy Thùy Trang – Phó Chánh văn phòng Sở  thông qua báo cáo công tác bảo vệ BMNN tại Sở Tài chính.
Kiem tra BMNN (34).jpgÔng Huỳnh Tự Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Qua thời gian kiểm tra nghiêm túc, khách quan, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Ông Huỳnh Tự Trọng đánh giá cao việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra. Lãnh đạo Sở Tài chính và các phòng chức năng đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra làm việc đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Thay mặt Đoàn kiểm tra, Ông ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ BMNN tại Sở Tài chính, cụ thể: Trong thời gian qua Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục BMNN hàng năm, xác định BMNN và độ mật của BMNN thực hiện đúng quy định, thực hiện đúng quy định trong việc giao nhận, sao chụp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, có bố trí nhân sự, trang bị máy móc, thiết bị và lập sổ ghi chép đúng quy định... Quan đó, Đoàn kiểm tra đề xuất Sở Tài chính cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và trao đổi một số nội dung để hướng dẫn đơn vị thực hiện tốt hơn.

Kiem tra BMNN (149).jpg 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng gửi lời cám ơn đến đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn, chia sẻ các kinh nghiệm để lãnh đạo, cán bộ công chức Sở Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm, đúng quy định trong công tác bảo vệ BMNN tại Sở Tài chính trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tiếp Đoàn kiểm tra:

Kiem tra BMNN (110).jpg 
Kiem tra BMNN (106).jpg 
Kiem tra BMNN (138).jpg 

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghi giao ban 6 tháng đầu năm 2023Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghi giao ban 6 tháng đầu năm 2023/PublishingImages/2023-08/Giao ban 6 thang 2023 (1)_Key_18082023132001.jpg
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
21/08/2023 8:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự Lễ có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở và lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Giao ban 6 thang 2023 (1).jpgToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 và đề ra các giải pháp thực hiện.

Giao ban 6 thang 2023 (2).jpgÔng Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài chính phát biểu, điều hành Hội nghị.
Giao ban 6 thang 2023 (5).jpgPhòng TC-KH phát biểu tại Hội nghị.
Giao ban 6 thang 2023 (12).jpgCơ quan chuyên môn của Sở Tài chính trao đổi nghiệp vụ.

Trong hội nghị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính đã trao đổi, hướng dẫn về nghiệp vụ cho phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại địa phương trong công tác điều hành ngân sách. Qua đó địa phương chủ động, lựa chọn các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.​

Một số hình ảnh Hội nghị

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định về công tác tổ chức cán bộThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ/PublishingImages/2023-08/Trao QD_Van_Key_17082023085120.jpg
Chiều ngày 15/8/2023, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định điều động công chức.
16/08/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính và các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Quản lý giá – công sản và Văn phòng.

Trang_Van.jpgBà Lê Thụy Thùy Trang – Phó Chánh Văn phòng thông qua quyết định.

Tại buổi lễ, Bà Lê Thụy Thùy Trang – Phó Chánh văn phòng thông qua Quyết định số 64/QĐ-STC ngày 24/7/2023 về việc điều động công chức, điều động bà Lê Thị Thu Vân, Chuyên viên phòng Quản lý giá – công sản đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Sở từ ngày 15/8/2023.

Trao QD1.jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc trao quyết định điều động công chức đối với Bà Lê Thị Thu Vân.
Tai.jpgÔng Võ Văn Tài – Trưởng phòng Quản lý giá – công sản phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Võ Văn Tài – Trưởng phòng Quản lý giá – công sản chúc mừng Bà Vân nhận nhiệm vụ mới, trong thời gian công tác tại Phòng Quản lý giá – công sản, Bà Vân đã cùng cán bộ, công chức trong phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ông chúc Bà Vân công tác tại vị trí công tác mới phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Cũng tại buổi lễ, Bà Lê Thụy Thùy Trang – Phó Chánh văn phòng mong muốn Bà Vân nhận nhiệm vụ mới cùng cán bộ, công chức Văn phòng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ​.

huan_Van.jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn  - Phó Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Ngọc Huấn phát biểu, công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác chính trị, căn cứ vào nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, Đảng ủy, Ban giám đốc đã thống nhất điều động Bà Vân nhận nhiệm tại Văn phòng Sở, Ông Nguyễn Ngọc Huấn chúc bà Vân nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Sở phải luôn nỗ lực phấn đấu phát huy phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập thể để hoàn thành tốt nghiệp vụ được giao. Bên cạnh đó, Ông Huấn cũng đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Sở tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Bà Vân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Công văn số 248/HĐĐGTSTT ngày 04/8/2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinCông văn số 248/HĐĐGTSTT ngày 04/8/2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2023-08/thong bao_Key_07082023090007.jpg
Về việc chào giá để thẩm định giá trị 17 lô đất và tải sản trên đất lần 2
07/08/2023 9:00 SAYesĐã ban hànhTrue
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ/PublishingImages/2023-08/Trao QD_Key_03082023083229.jpg
Chiều ngày 01/8/2023, tại Hội trường Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra.
02/08/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm – Chuyên viên Văn phòng và các đồng chí là cán bộ công chức Phòng Thanh tra.

Tham.jpgĐồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm thông qua quyết định bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm thông qua Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 31/7/2023 về bổ nhiệm công chức, theo đó bổ nhiệm đồng chí Võ Thị Thu – Thanh tra viên chính, giữ chức vụ Phó Chánh tranh tra Sở Tài chính kể từ ngày 01/8/2023, thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Trao QD_thu.jpg Đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Võ Thị Thu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thu gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra, cám ơn cán bộ công chức phòng Thanh tra đã đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua và hứa sẽ giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, cố gắng công tác tốt, phát huy năng lực bản thân, không ngừng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huan_thu.jpg​​Đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn gửi lời chúc mừng đến đồng chí Võ Thị Thu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra, đồng chí đề nghị đồng chí Thu nhận nhiệm vụ mới phải thường xuyên nghiêm cứu chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nghiệp vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí Huấn cũng đề nghị cán bộ, công chức Phòng Thanh tra luôn phối hợp, hỗ trợ đồng chí Thu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Phòng Thanh tra cũng như nhiệm vụ chung của Sở Tài chính.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Công văn số 237/HĐĐGTCTT ngày 31/7/2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinCông văn số 237/HĐĐGTCTT ngày 31/7/2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2023-08/thong bao_Key_03082023083555.jpg
Về việc chào giá để xác định đơn giá đất theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an
01/08/2023 2:00 CHNoĐã ban hànhFalse
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tham gia Hội nghị tập huấn toàn quốc về quản lý tài chính đầu tư côngThông tin hoạt độngTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưSở Tài chính tỉnh Bình Dương tham gia Hội nghị tập huấn toàn quốc về quản lý tài chính đầu tư công/PublishingImages/2023-07/Hinh 1_Key_27072023131716.jpg
Thực hiện Công văn số 5469/BTC-ĐT ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý tài chính đầu tư công, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tham gia Hội nghị tại thành phố Cần Thơ gồm 05 thành viên.
27/07/2023 11:00 SAYesĐã ban hành

Hội nghị tập huấn diễn ra trong thời gian 1,5 ngày từ ngày 21/7/2023 đến ngày 22/7/2023. Dự hội nghị có ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bà Mai Thị Thùy Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bà Lương Thị Hồng Thúy - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước, ông Phạm Trọng Quý - Trưởng phòng Quyết toán Vụ Đầu tư, Bà Nguyễn Thị Quế Hương - Trưởng phòng Vụ Đầu tư cùng hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, công chức, nhân viên đến từ các đơn vị là Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực của các tỉnh thành khu vực phía nam.

Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn một số nội dung cơ bản và trình bày những vấn đề cần lưu ý về các chuyên đề:

- Quản lý, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách.

- Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Hinh 1.jpg

Ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hinh 2.jpg

Bà Nguyễn Thị Quế Hương triển khai các chuyên đề về quản lý, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và hướng dẫn về quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách

Hinh 3.JPG

Ông Phạm Trọng Quý triển khai chuyên đề về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Tại hội nghị, các học viên đã được trao đổi về các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý tài chính đầu tư công thông qua Tọa đàm về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm và được đại diện lãnh đạo Vụ Đầu tư, Vụ Kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước giải đáp thắc mắc. Qua đó, các đơn vị có định hướng để thực hiện tốt hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Trần Ngọc Lan - P.TCĐT

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính trao tặng công trình thanh niên “Em nuôi của Đoàn” năm 2023Đoàn thanh niênTinMai Ngọc Phượng - ĐV Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính trao tặng công trình thanh niên “Em nuôi của Đoàn” năm 2023/PublishingImages/2023-07/H2_Key_27072023132927.jpg
Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023; Giao ước thi đua Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 21/11/2022 triển khai công trình thanh niên “Em nuôi của Đoàn” đỡ đầu và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch số 30-KH/ĐTN ngày 21/6/2023 về việc Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2023.
27/07/2023 11:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 22/7/2023, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp Đoàn phường Chánh Mỹ trao tặng công trình thanh niên "Em nuôi của Đoàn" gắn với thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2023 cho em Trịnh Thị Mỹ Dung sinh ngày 17/01/2008, hiện đang ở khu phố 4, Mỹ Hảo 1, phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương (Hỗ trợ 3 triệu đồng).

Hoàn cảnh gia đình em Trịnh Thị Mỹ Dung hết sức khó khăn, nhà có ba chị em, ba mẹ đã ly hôn (mẹ bỏ đi, ba có gia đình mới), hiện tại cả ba chị em đang sống cùng bà ngoại lớn tuổi.

Với tinh thần quan tâm, đồng hành cùng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội. Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính và Đoàn phường Chánh Mỹ đã thăm hỏi, động viên về vật chất, tinh thần nhằm hỗ trợ một phần nào giúp em vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, để an tâm học tập phát triển và trở thành người có ích trong xã hội;

Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính sẽ tiếp tục duy trì, hỗ trợ để phát huy mô hình "Em nuôi của Đoàn" trong thời gian tới nhằm chăm lo, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn một cách bền vững, lâu dài.

Một số hình ảnh hoạt động:

H1.jpg 

H2.jpg

 Mgi Ngọc Phượng - ĐC Chi đoàn

 

True
Công văn số 226/HĐĐGTCTT ngày 21/7/2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sựThông báoTinCông văn số 226/HĐĐGTCTT ngày 21/7/2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự/PublishingImages/2023-08/thong bao_Key_03082023084152.jpg
Về việc chào giá để thẩm định giá trị 17 lô đất và tài sản trên đất.
26/07/2023 2:00 CHYesĐã ban hànhTrue
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tham gia Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp do Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chứcThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchSở Tài chính tỉnh Bình Dương tham gia Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp do Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức/PublishingImages/2023-07/ong Thang_Key_25072023153314.jpg
Thực hiện Công văn số 716/STTTT-CĐSBCVT  ngày 18/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn về bảo đảm an toàn thông tin, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cử thành viên chuyên trách công nghệ thông tin tham dự.
25/07/2023 10:00 SAYesĐã ban hành

Sáng ngày 19/7/2023 tại Khách sạn Vạn Phát Riverside, thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị tập huấn an toàn thông tin, đến dự khai mạc có Bà Đỗ Hải Anh – Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển – Cục An toàn thông tin, Ông Trần Mạnh Thắng - Phó Trưởng phòng An toàn hệ thống thông tin, Bà Lê Thị Quỳnh Trang – Cán bộ Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông – Báo cáo viên và hơn 200 học viên là cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm về an toàn thông tin, cán bộ được giao triển khai, vận hành hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị không chuyên trách công nghệ thông tin/an toàn thông tin thuộc các địa phương từ các tỉnh Đông và Tây Nam bộ.

ba Anh.jpgBà Đỗ Hải Anh – Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển – Cục An toàn thông tin, phát biểu khai mạc hội nghị.

Qua 02 ngày diễn ra hội nghị, các học viên được bà Lê Thị Quỳnh Trang giới thiệu về một số nội dung: Tổng quan về an toàn thông tin (chính sách, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng); các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin (các kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cơ bản mà các cán bộ kỹ thuật cần biết); hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và duy trì và nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình "4 lớp", giới thiệu và hướng dẫn quản lý và sử dụng nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

ba Trang.jpgBà Lê Thị Quỳnh Trang – Cán bộ Cục An toàn thông tin, báo cáo các nội dung hội nghị.

Thông qua hội nghị, các học viên tham dự nắm được các nội dung về: cách đơn vị vận hành gửi hồ sơ, văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; các thành phần tài liệu kèm theo hồ sơ: tài liệu hồ sơ đề xuất cấp độ, tài liệu thiết kế hệ thống thông tin, dự thảo quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin hoặc quy chế đã được cấp có thẩm quyền ban hành, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin (chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành, phạm vi, quy mô của hệ thống, cấu trúc của hệ thống), thuyết minh cấp độ đề xuất (danh mục các hệ thống thông tin và cấp độ tương ứng, thuyết minh chi tiết đối với các hệ thống thông tin), thuyết minh phương án đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống (yêu cầu về quản lý, yêu cầu về kỹ thuật).

Trao roi y kien.jpgHọc viên trao đổi ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, học viên được cung cấp tài khoản, thực hành trực tiếp trên hệ thống đào tạo và phát biểu ý kiến, kiến nghị, thảo luận trao đổi các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện tại đơn vị.

ong Thang.jpg 

Ông Trần Mạnh Thắng - Phó Trưởng phòng An toàn hệ thống thông tin, phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Mạnh Thắng mong muốn học viên nắm rõ, làm được 4 bước xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ (1 - xác định hệ thống thông tin, 2 - phân loại thông tin, 3 - phân loại hệ thống thông tin, 4 - xác định cấp độ) từ đó có thể hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ cho hệ thống của mình đang vận hành.

Nguyễn Thanh Vỹ - P. QLNS

True
Triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinLê Thị Kim Nhân_Văn phòngTriển khai thực hiện kế hoạch tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Tài chính/PublishingImages/2023-07/diem tin VB_Key_24072023103130.jpg
Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC năm 2023 của Sở Tài chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022; phấn đấu cải thiện điểm số tại các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần; Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 2253/KH-STC ngày 12/7/2023 tăng cường thực hiện công tác CCHC nhà nước 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Tài chính.
19/07/2023 11:00 SAYesĐã ban hành

Kế hoạch tăng cường thực hiện công tác CCHC nhà nước 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Tài chính đề ra nội dung phấn đấu ở tất cả các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần; trong đó:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao để cải thiện điểm chỉ số CCHC năm 2023 của Sở Tài chính;

-  Phân công các tổ chức hành chính thuộc Sở chủ động theo dõi, thực hiện hoàn thành các nội dung quy định tại 09 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 94 tiêu chí thành phần, rà soát phát hiện những nội dung chưa đạt để thực hiện kịp thời, đảm bảo đầy đủ nội dung, tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2023 của Sở Tài chính.

(Đính kèm Kế hoạch số 2253/KH-STC).

2253_KH-STC.pdf

Lê Thị Kim Nhân - Văn phòng

True
Triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ của Sở Tài chính tỉnh Bình DươngĐiểm tin văn bảnTinLê Thị Kim Nhân_Văn phòngTriển khai thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2023-07/diem tin VB_Key_18072023090400.jpg
Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
18/07/2023 10:00 SAYesĐã ban hành

- Quyết định số 1812/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2023.

- Công bố kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND gồm 05 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, cụ thể:

 TTTên thủ tục hành chínhLĩnh vực Đơn vị thực hiện
1Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phòng Quản lý ngân sáchNgân sáchPhòng Quản lý ngân sách
2Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu hành chính sự nghiệpTài chính hành chính sự nghiệpPhòng Tài chính hành chính sự nghiệp
3Thẩm định và thông báo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (đối với nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện)Tài chính đầu tưPhòng Tài chính đầu tư
4Thẩm tra quyết toán dự án (công trình, hạng mục công trình) hoàn thànhTài chính đầu tưPhòng Tài chính đầu tư
5Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đấtCông sảnPhòng Quản lý giá và công sản

 

Đính kèm Quyết định số 1812/QĐ-UBND​​

1812_QD-UBND.pdf

Lê Thị Kim Nhân - Văn phòng

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023/PublishingImages/2023-07/Đc Ut_Key_11072023131926.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 28/3/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị cho toàn bộ đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính.
11/07/2023 2:00 CHYesĐã ban hành

Toan canh.jpgToàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 10/7/2023 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, cùng toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Tài chính.

Đc Hung.jpgĐồng chí Đoàn Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đc Tuyen.jpgĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên thông qua Báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính về các nội dung:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm: đặc điểm tình hình; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đến năm 2025, bao gồm 06 giải pháp: một là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về tổ chức; hai là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; ba là tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bốn là tăng cường lãnh đạo đối với công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; năm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; sáu là lãnh đạo đảng viên, CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Đc Vinh.jpgĐồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Phó Bí thư Chi bộ 1, đại diện Chi bộ trình bày bài tham luận.
Đc Thu.jpgĐồng chí Võ Thị Thu - Bí thư Chi bộ 3, đại diện Chi bộ trình bày bài tham luận.
Đc Binh.jpgĐồng chí Ngô Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Chi bộ 4, đại diện Chi bộ trình bày bài tham luận.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các chi bộ thông qua bài tham luận về chủ đề: Chi bộ 1 - thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chi bộ 3 - công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; Chi bộ 4 - công tác phát triển đảng viên.

Đc Ut.jpg​Đồng chí Hà Văn Út phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Út đánh gia cao về kết quả mà Đảng bộ Sở Tài chính, các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên đã cố gắng, nỗ lực thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí mong muốn với các kết quả đã đạt được, trên tinh thần đoàn kết, phấn đấu đảng viên, các chi bộ và Đảng bộ sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bảnĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. TC Đầu tưGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản/PublishingImages/2023-07/diem tin VB_Key_06072023082557.jpg
Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng và phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
06/07/2023 9:00 SAYesĐã ban hành

1. Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Ngày 12/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở), phí thẩm định dự toán xây dựng khi thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán các công trình xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023, bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

2. Thông tư số 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 12/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, gồm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023, bãi bỏ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Các đơn vị, tổ chức có liên quan nghiên cứu nội dung các Thông tư trên để thực hiện theo đúng quy định.

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm) 27_2023_TT-BTC.pdf28-2023_TT-BTC.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TCĐT

True
Quy định quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xeĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNQuy định quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe/PublishingImages/2023-06/diem tin VB_Key_29062023110012.jpg
Ngày 07/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023 thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.
29/06/2023 11:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó về nội dung quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe được quy định tại Điều 5 như sau:

1. Tổ chức thu phí phải nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí được trích để lại 75% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 25% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tại những địa phương còn khó khăn về điều kiện vật chất, chưa xây dựng được trung tâm sát hạch đủ điều kiện vật chất nhưng được Bộ Giao thông vận tải cho phép sát hạch lái xe tại các trung tâm, bãi sát hạch cũ, tổ chức thu phí được trích để lại 40% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 60% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 37_2023_TT-BTC.pdf được đính kèm.

Nguyễn Thành Tài - TCHCSN

True
Tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác Bồi thường Nhà nướcThông tin hoạt độngTinLê Thị Kim Nhân_Văn phòngTham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác Bồi thường Nhà nước/PublishingImages/2023-07/Nhan_Key_03072023084458.jpg
Ngày 23/6/2023, công chức Sở Tài chính tham gia lớp tập huấn chuyên sâu về công tác Bồi thường Nhà nước theo Giấy mời số 23/GM-STP ngày 16/6/2023 của Sở Tư pháp. Thời gian tập huấn: 01 buổi.
29/06/2023 10:00 SANoĐã ban hành

Nhan.jpg

Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tập huấn chuyên sâu về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) ngày 20/6/2017, gồm 02 phần:

1. Phần thứ nhất: Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; trong đó gồm có điểm mới của Luật TNBTCNN năm 2017 về quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (BTNN), cụ thể:

Thứ nhất, Luật TNBTCNN 2017 quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác BTNN trong cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên phạm vi cả nước và Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ này; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương. Việc quy định thống nhất quản lý nhà nước về công tác BTNN như trên là khắc phục tình trạng "phân tán" trong quản lý nhà nước trong quy định của Luật TNBTCNN 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời bảo đảm sự phù hợp với quy định Chính phủ "thống nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, BTNN, thi hành án" của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

Thứ hai, thu gọn đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN. Theo đó, chỉ còn 03 cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác BTNN là Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thứ ba, chuyển một số nhiệm vụ trước đây thuộc trách nhiệm của các cơ quan mà trước đây được Luật TNBTCNN 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định là cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN để quy định tập trung cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN theo Luật TNBTCNN 2017 (ví dụ: nhiệm vụ xác định cơ quan giải quyết bồi thường hoặc hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (YCBT)...); đồng thời, bổ sung một số nhiệm vụ mới cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN (ví dụ: nhiệm vụ ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác BTNN hoặc yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 48 của Luật TNBTCNN 2017 mà không ra quyết định hủy).

2. Phần thứ hai: Kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường.

Trên đây là tóm lược nội dung tập huấn về công tác BTNN của Sở Tài chính.

(Đính kèm Luật TNBTCNN 2017) Luat TNBTCNN 2017.pdf

Lê Thị Kim Nhân - Văn phòng

False
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn Tháng 6 năm 2023Đoàn thanh niênTinLê Hữu Thanh Tuấn _Bí thư Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn Tháng 6 năm 2023/PublishingImages/2023-06/z4451510268720_3f64f5ee60761c6e4cf2fa74eff4e05d_Key_27062023143728.jpg
Căn cứ Giao ước thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2023, ngày 15/6/2023 Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt Chi đoàn Tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Sở, với một số nội dung:
27/06/2023 3:00 CHYesĐã ban hành

- Tổ chức học tập các bài lý luận chính trị.

- Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2023.

- Tổ chức tuyên truyền văn hóa giao thông năm 2023.

- Lễ Trưởng thành đoàn.

- Trước buổi sinh hoạt Chi đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn đã tặng 02 Giấy khen và phần quà biểu dương cho 02 Đoàn viên Đỗ Khải Hoàn và Nguyễn Cao Thiên Kim đã có thành tích xuất sắc trong "Hội thi Kể chuyện về Bác năm 2023".

- Tiếp đến, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức học tập các bài lý luận chính trị thông qua các tài liệu Infographic, với các nội dung được tóm tắt ngắn gọn, xúc tích Đoàn viên sẽ dễ nắm được các phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa cho đội ngũ Đoàn viên thanh niên.

- Ngoài ra, Chi đoàn cũng tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2023, tuyên truyền văn hóa giao thông năm 2023 cho Đoàn viên thanh niên Sở Tài chính thông qua các phần thi câu hỏi trắc nghiệm. Từ đó, Đoàn viên nắm vững kiến thức để tuyên truyên, phát huy trong các hoạt động thiết thực đem lại lợi ích cho xã hội.

- Chi đoàn đã Tổ chức Lễ trưởng thành đoàn cho 03 Đoàn viên Chi đoàn là  Đoàn viên Trần Ngọc Lan, Đoàn viên Ngô Thị Kiều Tiên, Đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Trúc. Tập thể Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính rất tri ân sự đóng góp của các đồng chí thời gian qua. Nhờ sự đóng góp đó mà Chi đoàn trở nên lớn mạnh như hiện nay. Chi đoàn tin tưởng dù không còn là đoàn viên nhưng với tâm huyết, sự nhiệt tình của mình, các đồng chí vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chi đoàn trong mọi hoạt động. Khi các đồng chí trưởng thành đoàn nhớ về chi đoàn là nhớ đến những kỉ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ, nhớ đến những năm tháng thanh xuân của mình.

Một số hình ảnh hoạt động:

Hoang.jpgTặng Giấy khen cho Đoàn viên có thành tích xuất sắc

z4451510286619_0c331a2dcba04948b50d87afa11be888.jpgTổ chức học tập các bài lý luận chính trị

z4451510276000_2f585d409f6486409fa0d5f1acd76b3c.jpgTuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2023

z4451510286619_0c331a2dcba04948b50d87afa11be888.jpgTuyên truyền văn hóa giao thông năm 2023

z4451510260416_075c9748192cf882fbdc4e7f1e1751da.jpgLễ Trưởng thành Đoàn cho 03 Đoàn viên Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính

Lê Hữu Thanh Tuấn - Bí thư CĐ

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)/PublishingImages/2023-06/CBCC_Key_20062023142724.jpg
Thực hiện theo Kế hoạch số 294-KH/ĐU ngày 04/6/2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền.
20/06/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

CBCC.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 14/6/2023 tại Hội trường Sở Tài chính. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Đoàn Thế Hùng – Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đức Duân – Phó trưởng ban tổ chức tuyên giáo - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – báo cáo tại Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

Duan.jpgĐồng chí Nguyễn Đức Duân, báo cáo các nội dung tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Duân đã thông báo một số kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII và giới thiệu về tác phẩm của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

Đối với kết quả  Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII:

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII: Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư (một số ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là ủy viên Ban Bí thư).

- Một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng, sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Đối với Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác PCTNTC.

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về PCTNTC; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác PCTNTC hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT​


True
Sở Tài chính Bình Dương tham gia tập huấn Kho dữ liệu ngân sách nhà nước tại thành phố Quy NhơnThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P. QL Ngân sáchSở Tài chính Bình Dương tham gia tập huấn Kho dữ liệu ngân sách nhà nước tại thành phố Quy Nhơn/PublishingImages/2023-06/HN_Key_20062023144500.jpg
Thực hiện Công văn số 5203/BTC-THTK ngày 23/5/2023 về việc tổ chức tập huấn khai thác Kho thu chi NSNN phiên bản máy tính, phiên bản mobile. Đoàn Bình Dương tham gia tập huấn tại thành Phố Quy Nhơn có 04 thành viên.
20/06/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

HN.jpgHội nghị tập huấn Hệ thống Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày (15-16/6/2023) tại Hội trường Trung tâm Văn Hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự khai mạc hội nghị tập huấn có Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK), Ông Bùi Tiến Sỹ - Trưởng phòng Thống kê, Bà Nguyễn Thu Hà – Phó trưởng phòng Thông kê – Cục THTK, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định và hơn 300 lãnh đạo, cán bộ, công chức của 63 tỉnh thành.

CP.jpgÔng Nguyễn Minh Ngọc – Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong hội nghị tập huấn, lãnh đạo, cán bộ, công chức được báo cáo viên thông qua một số nội dung cơ bản về: tổng quan hệ thống Kho dữ liệu thu chi NSNN (Kho NSNN); cách thức truy cập, khai thác Kho NSNN, khai thác dữ liệu báo cáo điều hành, dữ liệu chấp hành thu, dữ liệu do cơ quan thuế quản lý, dữ liệu chứng từ thu (nguồn TCS); cách gửi yêu cầu hỗ trợ qua chức năng trên hệ thống Kho NSNN; khai thác báo cáo phân tích dữ liệu động theo chủ đề; nhập dữ liệu bổ sung. Đối với phiên bản mobile, hướng dẫn cài đặt và đăng nhập ứng dụng Kho NSNN trên thiết bị di động (app mobile IOS và Android), khai thác dữ liệu trên App Mobile. Đối với các nội dung được trình bày tại hội nghị, học viên có các bài thực hành thực tế, nếu gặp khó khăn, vướng mắc sẽ được báo cáo viên hỗ trợ, xử lý.

toàn cảnh.jpgLãnh đạo, cán bộ, công chức tham gia hội nghị.

Cũng tại hội nghị tập huấn, học viên cùng báo cáo viên trao đổi và giải đáp thắc mắc liên quan đến nội dung tập huấn tại hội nghị cũng như các khó khăn, vướng mắc trong khi triển khai, sử dụng Kho NSNN tại các địa phương.

PTP.jpgÔng Bùi Tiến Sỹ - Trưởng phòng Thống kê trao đổi, giai đáp các ý kiến tại hội nghị.

Thông qua hội nghị tập huấn, lãnh đạo, cán bộ, công chức đã nắm được cách thức sử dụng, khai thác Kho NSNN trên phiên bản máy tính và phiên bản mobile. Sau khi tập huấn, các đơn vị tham gia tập huấn tổ chức triển khai, hướng dẫn lại các nội dung tại hội nghị cho cán bộ, công chức tại địa phương được cấp quyền sử dụng Kho NSNN để khai thác hiệu quả Kho NSNN tại địa phương.

Nguyễn Thanh Vỹ - P. QLNS

True
Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028Công ĐoànTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTCông đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028/PublishingImages/2023-06/Toan canh_Key_12062023152812.jpg
Được sự thống nhất của Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Tài chính, chiều ngày 26/5/2023 Công đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
12/06/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

​Đại hội được tổ chức căn cứ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 11/03/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Kế hoạch số 47/KH-CĐVC ngày 08/11/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Dương, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Dương và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương (CĐVC), đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Đại diện Đảng ủy Sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) nhiệm kỳ 2017–2023 cùng toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động (ĐVCĐ) Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Tài chính.

Toan canh.jpgToàn cảnh Đại hội.

Với phương châm của đại hội là: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhằm kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể BCHCĐ Sở Tài chính tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2023 và bầu BCHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 có phẩm chất, năng lực, trình độ, tiêu biểu về trí tuệ, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Trong suốt nhiệm kỳ hoạt động (2017-2023), Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, chính quyền, Công đoàn cấp trên; sự phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể tại đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. BCHCĐ làm việc với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất; các tổ công đoàn được cơ cấu theo phòng chuyên môn nên thuận tiện trong sinh hoạt hội họp, bàn bạc thảo luận công khai dân chủ. ĐVCĐ nhiệt tình tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào, có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực nghiên cứu học tập nâng cao kiến thức, năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hanh.jpgĐ/c Hạnh – Phó chủ tịch BCH – thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2023, Phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong những năm qua CĐCS Sở Tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra với những kết quả đạt được như:

Công tác phối hợp quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ đã thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng như: chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn hoặc thân nhân bị ốm đau...; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tổ chức cho ĐVCĐ đi học tập kinh nghiệm, về nguồn kết hợp tham quan du lịch; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm, chú trọng và triển khai kịp thời đến ĐVCĐ; về phong trào thi đua yêu nước trong ĐVCĐ luôn đẩy  mạnh các hoạt động thực hiện phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", vận động ĐVCĐ tiếp tục thực hiện người CBCC, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tuy - Gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"; "Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả"; tiếp tục thực hiện chương trình "Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020"; về công tác phối hợp quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã giúp cho ĐVCĐ nâng cao nhận thức, kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò trách nhiệm và xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng về âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, tư tưởng ĐVCĐ luôn ổn định và an tâm, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước; về phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, đảm bảo luôn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đạt được các danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp; thực hiện tốt việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động công tác vận động nữ công chức, người lao động; về công tác kiểm tra, Ủy ban kiểm tra CĐCS Sở Tài chính hàng năm đều đạt loại xuất sắc; Công tác tài chính công đoàn và các công tác khác đều hoàn thành tốt.

Kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ (2017-2023):

+ Giấy khen của Giám đốc Sở: 127 người, tập thể: 31

+ Bằng khen của UBND tỉnh: 37 người, tập thể: 11;

+ Bằng khen của Bộ Tài chính: 44 người, tập thể: 10;

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 11 người, tập thể: 01;

+ Huân chương Lao dộng Hạng ba của Chủ tịch nước: 01 người;

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp tỉnh: 30 người.

thuy.jpgĐồng chí Lê Thị Thanh Thúy – Đại diện Đoàn chủ tịch – tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của ĐVCĐ.

Văn kiện Đại hội đã được BCHCĐ triển khai đến tất cả ĐVCĐ xem và đóng góp ý kiến, các tổ công đoàn tổng hợp gửi về BCHCĐ. Tuy nhiên, tại Đại hội một số ĐVCĐ đã tham gia góp ý thẳng thắn, sôi nổi, tập trung vào các vấn đề đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị chính đáng của ĐVCĐ để BCHCĐ hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, CĐCS Sở Tài chính đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ Đại hội công đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028) với một số chỉ tiêu phấn đấu:

- Tuyên truyền đến ĐVCĐ các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, văn bản của công đoàn: đạt 100%

- 100% đoàn viên công đoàn thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- 100% ĐVCĐ tham gia các hoạt động của công đoàn.

- 100% những người đủ điều kiện được kết nạp tổ chức công đoàn.

- 100% cán bộ làm công tác công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn.

- 100% phụ nữ "Giỏi việc nước, đàm việc nhà".

Hàng năm:

+ Đơn vị đều đạt chuẩn văn hóa, đạt đơn vị "Xanh - Sạch - Đẹp – Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

+ 95% ĐVCĐ đạt xuất sắc; 100% các tổ công đoàn đạt vững mạnh; CĐCS đạt vững mạnh.

+ UBKT đạt loại xuất sắc.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, hàng năm BCH Công đoàn xây dựng chương trình công tác, cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế cơ quan và trong từng giai đoạn, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

BCH.jpgĐồng chí Nguyễn Đức Minh – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức, đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở tặng hoa cho BCHCĐ, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028.

Cũng tại Đại hội, đại biểu đã bầu ra BCHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động của công đoàn, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, xuất sắc; đội ngũ ĐVCĐ có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy những thành quả đạt được, đồng thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế của nhiệm kỳ qua để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thực hiện đúng các bước theo quy đinh, một số hình ảnh Đại hội:

Minh.jpg 
​Đồng chí Nguyễn Đức Minh – Phó chủ tịch CĐVC phát biểu tại Đại hội.Tuyen.jpgĐồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở phát biểu tại Đại hội.
Ban KP.jpgĐồng chí Võ Thị Thu – Trưởng ban Bầu cử triển khai Bầu cử tại Địa hội.
Bau cu.jpg 

ĐVCĐ tham gia bầu cử.

BCH Cu.jpgĐồng chí Nguyễn Đức Minh – Phó bí thư CĐVC tặng hoa cho các đồng chí UVBCH,UBKT nhiệm kỳ 2017-2023 hoàn thành nhiệm vụ.
Binh.jpgĐồng chí Ngô Thị Thanh Bình – Trưởng đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.
Nguyễn Thanh Vỹ - BBT
True
Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) và phí duy trì sử dụng địa chỉ IPĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P. TC HCSNMức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) và phí duy trì sử dụng địa chỉ IP/PublishingImages/2023-06/diem tin VB_Key_12062023153946.jpg
Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023.
12/06/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó về nội dung mức thu phí, lệ phí được quy định tại Điều 4 như sau:

1. Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia ".vn" quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

a) Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" nộp 01 lần khi đăng ký. Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia ".vn" nộp theo năm (12 tháng): Nộp lần đầu khi đăng ký, nộp các năm tiếp theo khi tên miền đến hạn duy trì.

b) Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia ".vn", tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp:

- Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" khi đăng ký lại tên miền theo quy định.

- Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia ".vn" của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.

c) Trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn", chủ thể đăng ký sử dụng mới thực hiện nộp phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia ".vn" của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền.

2. Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP và phí duy trì sử dụng địa chỉ IP thực hiện theo quy định tại Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

a) Lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP nộp 01 lần khi đăng ký. Phí duy trì sử dụng địa chỉ IP nộp theo năm (12 tháng): Nộp lần đầu khi đăng ký, ngày nộp phí các năm tiếp theo được thiết lập cố định cho mỗi tổ chức (thành viên địa chỉ) và theo thời điểm tổ chức được cấp, phân bổ địa chỉ IP lần đầu.

b) Tổ chức đăng ký sử dụng đồng thời cả 02 loại địa chỉ IPv4 và địa chỉ IPv6: Trường hợp có cùng Mức sử dụng thì nộp lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP, phí duy trì sử dụng địa chỉ IP cho một loại địa chỉ IP; trường hợp không cùng Mức sử dụng thì nộp lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP, phí duy trì sử dụng địa chỉ IP cho loại địa chỉ IP có mức thu cao nhất.

c) Trường hợp tổ chức được cấp, phân bổ thêm mới địa chỉ IP làm tăng Mức sử dụng (không thuộc trường hợp đổi tên chủ thể quy định tại điểm đ khoản này), tổ chức phải nộp:

- Lệ phí đăng ký các lần tiếp theo quy định tại Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian nộp trước khi tổ chức được cấp, phân bổ địa chỉ IP.

- Phí duy trì sử dụng địa chỉ IP bổ sung cho thời gian còn lại của năm đã nộp phí. Số phí phải nộp = (Mức phí duy trì sử dụng mới - Mức phí duy trì sử dụng cũ) x (Số tháng còn lại của năm đã nộp phí/12 tháng). Thời gian nộp phí trước khi tổ chức được cấp, phân bổ địa chỉ IP. Từ năm tiếp theo, nộp phí theo Mức sử dụng mới.

d) Trường hợp thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP không làm tăng Mức sử dụng, chủ thể mới không phải nộp phí, lệ phí bổ sung cho các vùng địa chỉ IP đã nộp phí. Từ năm tiếp theo, nộp phí cho địa chỉ IP theo quy định.

đ) Trường hợp thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP làm tăng Mức sử dụng, chủ thể mới phải nộp bổ sung phần chênh lệch phí giữa hai Mức sử dụng cho thời gian còn lại của năm đã nộp phí. Thời gian nộp phí bổ sung trước khi tổ chức được cấp, phân bổ địa chỉ IP. Từ năm tiếp theo, nộp phí theo Mức sử dụng mới.

Chi tiết đề nghị quý độc giả xem tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC được đính kèm.

20_2023_TT-BTC.pdf

Nguyễn Thành Tài - P. TCHCSN

True
Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/03/2023 của Bộ Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinTrần Lê Quang Vinh - P. TCDNThông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/03/2023 của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/03/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015;
12/06/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Thông tư số 16/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 2 như sau:

"b. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các doanh nghiệp không có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ hoặc không lập phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, quyết định và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước, việc nộp phần chênh lệch này không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Khi doanh nghiệp nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước thì đồng thời hạch toán giảm theo từng thành phần vốn tương ứng thuộc nguồn vốn chủ sở hữu"...

3. Bổ sung Điều 7a như sau.

"Điều 7a. Phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của nhà nước

Doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ; trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối".

4. Sửa đổi một số khoản của Điều 9 như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 1 như sau:

"a) Báo cáo định kỳ, gồm:

- Báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán:

Khi lập báo cáo tài chính quý, năm, doanh nghiệp lập báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 03 "Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng" ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó: Mẫu số 01 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng; Mẫu số 02 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng - Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con".

b) Sửa đổi khoản 4 như sau:

"4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện gửi các báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo theo đường văn thư, đồng thời gửi các báo cáo thông qua việc truy cập vào hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chỉ: http://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn theo quy định tại Điều 8 và khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập của cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện như sau:

a) Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu: phân công một đơn vị trực thuộc quản lý để giao cá nhân phụ trách tài khoản và mật khẩu đăng nhập do Bộ Tài chính cung cấp.

b) Đối với doanh nghiệp: tài khoản đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp, mật khẩu sẽ được hệ thống gửi về địa chỉ thư điện tử doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Tài chính.

c) Đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: tài khoản đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp, mật khẩu sẽ được hệ thống gửi về địa chỉ thư điện tử của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Tài chính".

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 16/2023/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/05/2023. ​

16_2023_TT-BTC.pdf

Trần Lê Quang Vinh - P. TCDN

True
Quy định mới về tinh giản biên chế áp dụng từ 20/7/2023Điểm tin văn bảnTinVõ Thị Thu_Thanh traQuy định mới về tinh giản biên chế áp dụng từ 20/7/2023/PublishingImages/2023-06/diem tin VB_Key_12062023155131.jpg
Ngày 3/6/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.
12/06/2023 4:00 CHYesĐã ban hành

29_2023_ND-CP.pdf

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP có 04 Chương, 21 Điều, quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã. Theo đó Nghị định có nhiều quy định, chính sách quan trọng và những điểm mới như sau:

1-Có 03 nhóm đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế ( Điều 2, Chương I)

 trong đó đã bổ sung thêm 03 trường hợp đối tượng cho nhóm đối tượng thứ nhất:  là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

2- 02 nhóm đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế ( Điều 4, Chương I) (Sửa đổi quy định đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế so với Nghị định 108/2014/NĐ-CP: bỏ  nhóm đối tượng thứ 1 (Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền ) và sửa đổi quy định đối với  2 nhóm đối tượng còn lại thành:

1. Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

2. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

3- 05 chính sách tinh giản biên chế ( Chương II)

(1) Chính sách nghỉ hưu trước tuổi.  (Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

Bổ sung chính sách nghỉ hưu trước tuổi với nữ cán bộ, công chức cấp xã: Tại khoản 5, đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

(2) Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước (Điều 6 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

(3) Chính sách thôi việc. (Điều 7 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

(4) Chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.(Điều 8 Nghị định 29/2023/NĐ-CP). Đây là chính sách mới, cụ thể:

 - Đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP;

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

- Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân;

+ Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

(5) Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp. (Điều 9 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

  1. 03 Nghị định về tinh giản biên chế bị thay thế:

+ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (riêng Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có quy định mới của Chính phủ- theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định 29/2023/NĐ-CP)

+ Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

+ Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Chi tiết tại văn bản đính kèm


Võ Thị Thu - P. TT

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính tham gia nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hưởng ứng Tháng công nhân, tuần lễ Thanh niên công nhân năm 2023Đoàn thanh niênTinNguyễn Hoàng Tố Quyên - ĐV Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính tham gia nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hưởng ứng Tháng công nhân, tuần lễ Thanh niên công nhân năm 2023/PublishingImages/2023-06/Ke chuyen 2_Key_09062023100853.jpg
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng thời kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hưởng ứng Tháng công nhân, tuần lễ Thanh niên công nhân năm 2023.
02/06/2023 11:00 SAYesĐã ban hành

Ke chuyen 1.jpgHình 1: Lễ phát động "Tết trông Cây năm 2023"

Sáng ngày 19/5/2023, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính tham gia nhiều hoạt động như Lễ "Tết trông Cây năm 2023" tại Bệnh viện đa khoa 1.500 giường; tham dự Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh.

Tại hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính tham gia Hội thi kể chuyện về Bác năm 2023 với câu chuyện giàu tính nhân văn "Bác đến thăm người nghèo vào đêm giao thừa năm Nhâm Dần (1962)". Bằng việc truyền tải nhiều nội dung, ý nghĩa câu chuyện cùng những liên hệ thực tiễn sâu sắc, bài dự thi của Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đã được Ban Giám khảo đánh giá cao và qua đó đạt Giải nhì của Hội thi năm nay.

​Một số hình ảnh hoạt động:

Ke chuyen 2.jpg

 Đoàn viên Nguyễn Cao Thiên Kim và Đỗ Khải Hoàng trong phần thi.

Ke chuyen 3.jpgChi đoàn cơ sở Sở Tài chính nhận Giải nhì tại Hội thi.

Ngoài ra, Sáng ngày 21/5/2023, Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính liên quân với Chi đoàn cơ sở Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tham gia giải bóng đá mini Thanh niên Công nhân năm 2023 nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khỏe cho Đoàn viên thanh niên.

Ke chuyen 4.jpgKhai mạc giải bóng đá mini Thanh niên Công nhân năm 2023.
Ke chuyen 5.jpgCác đơn vị tham dự nhận cơ lưu niệm​.
​Nguyễn Hoàng Tố Quyên -​ ĐV Chi đoàn
True
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệpĐiểm tin văn bảnTinLê Thị Thu Vân - P. QL GCSQuy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp/PublishingImages/2023-06/diem tin VB_Key_09062023141828.jpg
Ngày 25/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/6/2023, áp dụng từ năm tài chính 2023 và thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
02/06/2023 8:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư quy định:

- Tiêu chuẩn xác định tài sản là tài sản cố định được quản lý, tính hao mòn, khấu hao tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khi thỏa mãn 2 điều kiện: Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên. Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

Tuy nhiên đối với tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập thì chỉ được xác định là tài sản cố định khi đáp ứng 02 điều kiện: Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên. Đáp ứng điều kiện về nguyên giá tài sản cố định theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

- Phân loại tài sản cố định:

Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản: Tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình; Tài sản cố định đặc thù.

Phân loại theo nguồn gốc hình thành tài sản: Từ mua sắm; đầu tư xây dựng; được giao, nhận điều chuyển; được tặng cho, khuyến mại; khi kiểm kê phát hiện thừa (chưa được theo dõi trên sổ kế toán); tài sản cố định đơn vị sự nghiệp công lập được nhận sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết theo quy định tại khoản 6 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Tài sản cố định được hình thành từ nguồn khác.

- Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:

 Mọi tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Các chỉ tiêu về nguyên giá, hao mòn, khấu hao, giá trị còn lại của tài sản cố định, phần giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập phân bổ vào chi phí liên doanh, liên kết là số nguyên; trường hợp kết quả xác định các chỉ tiêu này là số thập phân thì được làm tròn theo nguyên tắc cộng thêm 01 vào phần số nguyên.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm: Lập thẻ tài sản cố định, kế toán đối với toàn bộ tài sản cố định hiện có của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành; mỗi tài sản cố định được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán. Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm; thực hiện điều chỉnh số liệu kế toán nếu có chênh lệch phát sinh khi thực hiện kiểm kê. Thực hiện báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định của pháp luật.

- Phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao: Tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đều phải tính hao mòn, trừ các trường hợp:

Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao;

Tài sản cố định không phải tính hao mòn, khấu hao: Quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Tài sản cố định đặc thù; Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được; Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá trị nhưng đã hư hỏng không tiếp tục sử dụng được.

Tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết thì giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập để góp vốn liên doanh, liên kết được phân bổ vào chi phí liên doanh, liên kết hàng năm theo quy định.

- Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định

Tính hao mòn tài sản cố định: Việc tính hao mòn tài sản cố định thực hiện mỗi năm 01 lần vào tháng 12, trước khi khóa sổ kế toán.

Trích khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật thực hiện theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp. Chi phí khấu hao tài sản cố định phải được phân bổ cho từng hoạt động sự nghiệp, từng hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để hạch toán chi phí của từng hoạt động tương ứng.

Ngoài ra Thông tư quy định về: Xác định nguyên giá tài sản; Thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định; Quy định về trích khấu hao tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập; Giá trị còn lại của tài sản cố định và Điều khoản chuyển tiếp.

23_2023_TT-BTC.pdf

Lê Thị Thu Vân - P. QL GCS

True
Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình DươngĐiểm tin văn bảnTinLê Thị Kim Nhân_Văn phòngTriển khai thực hiện Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2023-05/diem tin VB_Key_11052023133023.jpg
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, ngày 18/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.
11/05/2023 2:00 CHYesĐã ban hành

- Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương được kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND gồm có 05 Chương và 09 Điều:

+ Chương I: Vị trí, chức năng (Điều 1: Vị trí,  Điều 2: Chức năng);

+ Chương II: Nhiệm vụ và quyền hạn (Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn);

+ Chương III: Cơ cấu tổ chức và biên chế (Điều 4: Cơ cấu tổ chức, Điều 5: Biên chế);

+ Chương IV: Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác (Điều 6: Chế độ làm việc, Điều 7: Mối quan hệ công tác);

+ Chương V: Tổ chức thực hiện (Điều 8 và Điều 9: Trách nhiệm thực hiện).

(Đính kèm Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND).

11_2023-QD-UBND.pdf

Lê Thị Kim Nhân - Văn phòng

True
Sở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chứcThông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức/PublishingImages/2023-05/trao_Key_05052023133210.jpg
Sáng ngày 04/5/2023 tại Hội trường, Sở Tài chính đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức.
05/05/2023 2:00 CHYesĐã ban hành

Đến dự buổi lễ trao quyết định có Ông Hà Văn Út – Giám đốc, Ông Nguyễn Ngọc Huấn – Phó Giám đốc, Bà Lê Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bà Lê Thụy Thùy Trang – Phó chánh Văn phòng và các ông, bà là lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

Trang.jpgBà Lê Thụy Thùy Trang – Phó chánh Văn phòng thông qua quyết định.
trao.jpgBan Giám đốc Sở trao quyết định cho Bà Lê Thị Hồng Vân.

Bà Lê Thụy Thùy Trang – Phó chánh Văn phòng thông qua Quyết định số 40/QĐ-STC ngày 28/4/2023 về việc bổ nhiệm công chức đối với bà Lê Thị Hồng Vân - giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính kể từ ngày 01/5/2023.

huan.jpgÔng Nguyễn Ngọc Huấn  - Phó Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.
Thay mặt Ban Giám đốc, Ông Nguyễn Ngọc Huấn ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua. Chúc mừng Bà Vân được bổ nhiệm và mong muốn thời gian tới Bà Vân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để cùng tập thể phòng Tài chính hành chính sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Van.jpg

Bà Lê Thị Hồng Vân phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Bà Vân gửi lời cám ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc trong thời gian qua đã chỉ đạo, tạo điều kiện để bà hoàn thành tốt nhiệm vụ; sự phối hợp và hỗ trợ từ các đồng nghiệp trong Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và các phòng nghiệp vụ để bà có thể phát huy năng lực. Với vai trò là trưởng phòng, bà hứa trong thời gian tới bà sẽ nỗ lực, phát huy hơn nữa để lãnh đạo phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Nguyễn Thanh Vỹ - BBT (Văn phòng)

True
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải tại Sở Tài chính tỉnh Bình DươngThông tin hoạt độngTinNguyễn Minh Tân_P. QL GCSTổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2023-04/z4277945552127_d6fb3259e4b99948a17936fd4507c08e_Key_20042023082857.jpg
Ngày 12/4/2023 tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải.
19/04/2023 5:00 CHYesĐã ban hành

Đoàn khảo sát Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị thảo luận về dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và các Công ty xả khí thải lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham dự.

Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là một trong những công cụ kinh tế nhằm góp phần phòng, chống ô nhiễm không khí. Ở Việt Nam, phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là một khoản phí trong Danh mục phí, lệ phí quy định bởi Luật Phí và lệ phí nhưng chưa có quy định cụ thể về khoản thu này.

z4277945552127_d6fb3259e4b99948a17936fd4507c08e.jpgÔng Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Chính sách phí, lệ phí và thu khác, Vụ Chính sách thuế thuộc Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người. Trong số các yếu tố của môi trường thì không khí có thể được xem có yếu tố quan trọng nhất. Ô nhiễm không khí là nguyên nhân lớn gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm. Ở Việt Nam, kinh tế-xã hội ngày càng phát triển nhưng chất lượng không khí lại càng giảm sút, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố công nghiệp. Tình trạng ô nhiễm không khí do bụi tại các đô thị lớn rất đáng báo động. Thực trạng ô nhiễm không khí trên đặt ra một bài toán cấp bách phải sử dụng nhiều phương án để bảo vệ không khí, trong đó, việc thu phí bảo vệ môi trường là một giải pháp cần phải thực hiện.

z4277911529769_19280f21b694595fb299b27257f4c751.jpgẢnh minh họa về ô nhiễm không khí ở Việt Nam (nguồn Web).

Hội nghị tham luận các nội dung chính trong dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải gồm: về đối tượng nộp phí, phương pháp tính phí, quá trình thu, nộp phí và việc quản lý và sử dụng phí thu được. Các thành viên tham dự có nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi để góp phần xây dựng một dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải đảm bảo dân chủ, công bằng và khả thi trong quá trình thực hiện góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của người gây ô nhiễm và góp phần tăng thu ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chi nhằm bảo vệ môi trường tốt hơn.

z4277945536448_d4b764e135ddb9762f13ae2ebb2f5627.jpgCác thành viên tham dự tập trung lắng nghe và tham gia thảo luận.

 

z4277945553200_ff485d778618b0459850238138810733.jpgÔng Trần Anh Tuấn trao đổi, trả lời ý kiến của các thành viên trong Hội nghị

Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến hay và rất xác đáng với thực tiễn sau hơn 3 giờ cùng nhau góp ý, trao đổi thẳng thắng.

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3722831 36
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0