Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 31/12/2019, 10:00
Quyết định số 216/QĐ-STC ngày 26/12/2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2019 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 216/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ

của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ

thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;     

Theo đề nghị của Phụ trách Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 74/QĐ-STC ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

          Điều 3. Phụ trách Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC                    

- BGĐ Sở;                                                                                          (đã ký)

- Như điều 3;                             

- Lưu: VT.                                                                                         Hà Văn Út

 

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-STC ngày 26 tháng12 năm /2019

của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.)

                                     

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí pháp lý

          1. Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ (sau đây gọi tắt là phòng) thuộc Sở Tài chính là các đơn vị thuộc Sở nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính được thành lập theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Bình Dương.

Các phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc sở trong công tác quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực được giao, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng làm việc theo chế độ trưởng phòng, giải quyết các vấn đề được Giám đốc sở phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc sở về kết quả công việc được phân công.

Trưởng các phòng có trách nhiệm phân công từng cán bộ công chức (CBCC) trong phòng thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời quản lý CBCC trong phòng để có cơ sở cho việc nhận xét đánh giá CBCC theo Quy chế Thi đua khen thưởng đã đề ra.

Điều 2. Chế độ báo cáo

Thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Sở Tài chính được ban hành tại Quyết định số 652/QĐ-STC ngày 09/4/2009 của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Các đơn vị thuộc Sở Tài chính bao gồm:

1. Văn phòng

2. Thanh Tra

3. Phòng Quản lý ngân sách

4. Phòng Quản lý giá và công sản

5. Phòng Tài chính đầu tư

6. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

7. Phòng Tài chính doanh nghiệp.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

Điều 4. Văn phòng

1. Chức năng

- Tham mưu, tổng hợp nhằm nghiên cứu, đề xuất Giám đốc sở ra các quyết định để chỉ đạo, điều hành công việc có hiệu quả; tổng hợp xây dựng và đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Sở.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thi đua – khen thưởng, cập nhật, theo dõi các văn bản, tài liệu công văn đi, đến.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của Chính phủ.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất theo tiêu chuẩn chế độ về tài chính và chuyên môn nghiệp vụ của lãnh đạo và CBCC trong cơ quan làm việc hiệu quả.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về công tác Văn phòng

- Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm; sắp xếp lịch làm việc tuần cho lãnh đạo Sở và theo dõi việc thực hiện các chương trình đó; tổng hợp các loại báo cáo thường xuyên, định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Bảo đảm thu thập, xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho lãnh đạo thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo đúng quy định.

- Ghi chép, thông báo kết quả các cuộc họp của Ban Giám đốc, các buổi làm việc với đơn vị thuộc Sở và cơ sở, theo dõi đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Giám đốc, tổ chức lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ của cơ quan, bảo mật và quản lý sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

- Xây dựng quy chế làm việc, quan hệ công tác giữa các bộ phận và giám sát việc thực hiện chế độ trách nhiệm đối với CBCC trong cơ quan;

- Xây dựng kế hoạch biên chế tiền lương, xác định chức danh tiêu chuẩn CBCC, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương, tiếp nhận điều động, giải quyết chính sách hoặc đề xuất xử lý kỷ luật đối với CBCC thuộc phạm vi được phân cấp quản lý; thực hiện công tác quản lý CBCC và bảo vệ nội bộ cơ quan theo quy định của nhà nước.

- Tổ chức và thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng quý, năm theo hướng dẫn của Luật Thi đua - Khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng của Sở Tài chính đã được ban hành đối với CBCC Sở Tài chính.

- Thực hiện công tác hành chính quản trị, tổ chức quản lý điều hành quy chế chi tiêu nội bộ; bố trí phương tiện công tác, dụng cụ làm việc, hội họp, sinh hoạt và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn cơ quan.

- Thực hiện công tác kế toán tài vụ văn phòng, xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính đúng định kỳ, quản lý sử dụng chi tiêu nguồn kinh phí đúng định mức và tiết kiệm; đảm bảo đầy đủ quyền lợi, các chế độ chính sách cho CBCC cơ quan theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2.2. Về công tác pháp chế

a) Về công tác xây dựng pháp luật

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Phối hợp các đơn vị trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc xem xét, hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Sở gửi lấy ý kiến.

b) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

d) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi cơ quan trình Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gửi Sở Tư pháp.

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

i) Chủ trì giúp Giám đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

k) Giúp Giám đốc rà soát các văn bản do các phòng thuộc Sở tham mưu trước khi trình ký ban hành.

Điều 5. Thanh tra

1. Chức năng

Thanh tra công vụ đối với đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tài chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước tại địa phương.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở Tài chính (thanh tra công vụ).

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật, chế độ tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ không phù hợp qua công tác thanh tra tài chính. 

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực giá.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra của Giám đốc Sở.

- Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 6. Phòng Quản lý ngân sách

1. Chức năng

Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách, tính toán cân đối ngân sách và tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách trên phạm vi toàn tỉnh theo Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

2. Nhiệm vụ

a) Trình Giám đốc Sở Tài chính

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính, ngân sách.

- Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm (bao gồm kế hoạch tài chính 05 năm), 03 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; phối hợp với Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

- Các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

b) Về quản lý NSNN, thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN

- Tổng hợp, lập dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định và dự toán điều chỉnh trong năm (nếu cần); lập kế họach tài chính – NSNN 03 năm báo cáo Bộ Tài chính và lập báo cáo kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

- Tham mưu việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan thuộc khối Đảng và ngân sách cấp huyện; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước đối với khối Đảng và khối huyện.

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

c) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

d) Phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền cấp vốn điều lệ một số Quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, theo chế độ quy định, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát và phối hợp với các phòng liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định.

đ) Tổ chức điều hành dự toán NSNN hàng năm

- Tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được HĐND tỉnh quyết định.

- Định kỳ lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN, kiến nghị các biện pháp để bảo đảm cân đối NSNN và tiến độ thu, chi NSNN theo dự toán  được giao.

- Tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án sử dụng số thưởng vượt thu (nếu có).

- Chủ trì triển khai và xử lý các vấn đề có liên quan đến việc vận hành hệ thống Tabmis, nhập dự toán Cấp O trên hệ thống Tabmis theo nghị quyết HĐND tỉnh, phân bổ dự toán chi chuyển giao cho các huyện, thị xã, thành phố.

- Kiểm tra việc lập và phân bổ dự toán, thực hiện dự toán thu, chi NSNN, việc chấp hành các chính sách chế độ quản lý NSNN của địa phương, tình hình nợ của ngân sách các huyện- thị xã, thành phố.

e) Tổ chức hướng dẫn, thẩm định, tổng hợp, lập quyết toán ngân sách

- Chủ trì, phối hợp các phòng thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi NSNN của các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, thực hiện xử lý ngân sách cuối năm và lập tổng quyết toán NSNN hàng năm báo cáo Giám đốc, trình UBND tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện thống kê, phân tích dự báo NSNN; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm trên địa bàn tỉnh; thống kê các số liệu để phục vụ công tác quản lý, điều hành.

h) Phối hợp đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các cơ chế chính sách tài chính, hiệu quả chi ngân sách ngành và lĩnh vực.

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra về lĩnh vực ngân sách thuộc phạm vi quản lý.

k) Tổ chức, phối hợp triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính của Sở và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; duy trì hoạt động trang cổng thành phần, Trang thông tin điện tử của Sở và hệ thống mạng nội bộ Sở; đồng thời phối hợp, hỗ trợ khắc phục sự cố hạ tầng truyền thông đầu, cuối ngành Tài chính để vận hành các ứng dụng của ngành tại Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 7.  Phòng Quản lý giá và công sản

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá và tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Về quản lý tài chính đối với đất đai

- Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai.

- Chủ trì xác định và trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể; xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.

- Kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong  thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

b) Về quản lý giá và thẩm định giá

- Tham mưu cho Giám đốc trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh.

- Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

- Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật; chế độ thu phí, lệ phí.

- Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Giúp Giám đốc tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

c) Về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương:

- Tham mưu cho Giám đốc việc xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương.

- Tham mưu cho Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương.

- Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước.

- Giúp Giám đốc tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành liên quan và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp Giám đốc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 8. Phòng Tài chính đầu tư

1. Chức năng

Tham mưu với Giám đốc Sở quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư phát triển của tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn; giúp Giám đốc tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

- Tham gia đóng góp ý kiến theo thẩm quyền về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định dự án… đối với các dự án đầu tư thuộc ngồn vốn tỉnh quản lý và các nguồn vốn khác theo yêu cầu.

- Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý.

- Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các sở, ban, ngành, các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực và Kho bạc Nhà nước cùng cấp.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính cấp huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

- Thực hiện nhập dự toán khi có quyết định phân bổ, quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công do cấp thẩm quyền phê duyệt trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS); cấp mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư.

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 9. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài chính trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp khối tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Trình Giám đốc Sở

- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chế độ chi NSNN đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; chính sách chi NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Dự thảo các văn bản quản lý về tài chính đối với hoạt động của các quỹ thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp theo phân công của Giám đốc Sở.

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

c) Tham gia với các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển và các đề án thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp.

d) Về quản lý NSNN

- Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

- Thẩm tra việc phân bổ dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội khối tỉnh; thẩm tra việc phân bổ, giao dự toán kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; chủ trì xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; việc thực hiện kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở tỉnh thuộc phạm vị quản lý.

- Trình Giám đốc Sở quyết định bổ sung, điều chỉnh kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khối tỉnh theo quy định.

- Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán thu, chi NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội khối tỉnh; xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khối tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện quản lý về tài chính đối với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia theo phân công của Giám đốc Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở trong việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị cụ thể về tài chính của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra,… đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí chi hành chính, sự nghiệp.

- Phối hợp với các phòng liên quan quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật.

- Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 4 trên hệ thống Tabmis, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến hệ thống Tabmis đối với các lĩnh vực do phòng quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Điều 10. Phòng Tài chính doanh nghiệp

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh.

- Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng liên quan quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thực hiện tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

- Thẩm định năng lực tài chính các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do các Sở, ngành chuyển đến.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Chánh Văn phòng Sở trình Giám đốc xem xét, quyết định./.

                                                                                                                               GIÁM ĐỐC​

                                                                                                                                  ​(đã ký)


                                                                                                                               Hà Văn Út

Tải về 216_QD-STC.pdf

Lượt người xem:  Views:   329
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4196067 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Giới thiệu