Giới thiệu
Thứ 4, Ngày 20/01/2016, 12:00
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2016

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ TÀI CHÍNH                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74 /QĐ-STC ngày 13 /02/2012

của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Vị trí pháp lý

     1. Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ (sau đây gọi tắt là phòng) thuộc Sở Tài chính là các đơn vị trực thuộc nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính được thành lập theo Quyết định số 69/2009/QĐ- UBND ngày 28/9/2009 và Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

     Các phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc sở trong công tác quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực được giao, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự quản lý thống nhất theo ngành từ tỉnh đến huyện, xã.

     2. Các phòng làm việc theo chế độ trưởng phòng, giải quyết các vấn đề được Giám đốc sở phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về kết quả công việc được phân công.

     Trưởng các phòng có trách nhiệm phân công từng cán bộ công chức (CBCC) trong phòng thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời quản lý CBCC trong phòng để có cơ sở cho việc nhận xét đánh giá CBCC theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng đã đề ra.

     Điều 2. Chế độ báo cáo

     Thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Sở Tài chính được ban hành tại Quyết định số 652/QĐ-STC ngày 09/4/2009 của Giám đốc Sở Tài chính.

     Điều 3. Cơ cấu tổ chức

     Các đơn vị trực thuộc Sở Tài chính bao gồm:

     1. Văn phòng

     2. Thanh Tra

     3. Phòng Ngân sách

     4. Phòng Pháp chế

     5. Phòng Tài chính Hành chính - sự nghiệp

     6. Phòng Giá - Công sản

     7. Phòng Tài chính Đầu tư xây dựng cơ bản

     8. Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (chức năng, nhiệm vụ của Chi cục TCDN sẽ được quy định tại một quyết định riêng).

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

     Điều 4. Văn phòng

     1. Chức năng

     - Tham mưu, tổng hợp nhằm nghiên cứu, đề xuất Giám đốc sở ra các quyết định để chỉ đạo, điều hành công việc có hiệu quả; tổng hợp xây dựng và đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của sở;

     - Giúp Giám đốc sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thi đua – khen thưởng, cập nhật, theo dõi các văn bản, tài liệu công văn đi, đến;

     - Bảo đảm các điều kiện vật chất theo tiêu chuẩn chế độ về tài chính và chuyên môn nghiệp vụ của lãnh đạo và cán bộ công chức trong cơ quan làm việc hiệu quả.

     2. Nhiệm vụ

     - Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm; sắp xếp lịch làm việc tuần cho lãnh đạo sở và theo dõi việc thực hiện các chương trình đó; tổng hợp các loại báo cáo thường xuyên, định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và theo chỉ đạo của Giám đốc sở;

     - Bảo đảm thu thập, xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho lãnh đạo thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp lãnh đạo sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo đúng quy định;

     - Ghi chép, thông báo kết quả các cuộc họp của Ban Giám đốc, các buổi làm việc với đơn vị trực thuộc và cơ sở, theo dõi đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Giám đốc, tổ chức lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định;

     - Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ của cơ quan, bảo mật và quản lý sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

     - Xây dựng quy chế làm việc, quan hệ công tác giữa các bộ phận và giám sát việc thực hiện chế độ trách nhiệm đối với CBCC trong cơ quan;

     - Xây dựng kế hoạch biên chế tiền lương, xác định chức danh tiêu chuẩn cán bộ công chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương, tiếp nhận điều động, giải quyết chính sách hoặc đề xuất xử lý kỷ luật đối với CBCC thuộc phạm vi được phân cấp quản lý; thực hiện công tác quản lý CBCC và bảo vệ nội bộ cơ quan theo quy định của nhà nước;

     - Tổ chức và thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng quý, năm theo hướng dẫn của Luật Thi đua - Khen thưởng đã ban hành đối với CBCC Sở Tài chính;

     - Thực hiện công tác hành chính quản trị, tổ chức quản lý điều hành quy chế chi tiêu nội bộ; bố trí phương tiện công tác, dụng cụ làm việc, hội họp, sinh hoạt và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn cơ quan;

     - Thực hiện công tác kế toán tài vụ văn phòng, xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính đúng định kỳ, quản lý sử dụng chi tiêu nguồn kinh phí đúng định mức và tiết kiệm; đảm bảo đầy đủ quyền lợi, các chế độ chính sách cho cán bộ công chức cơ quan theo quy định của nhà nước;

     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

     Điều 5. Thanh tra

     1. Chức năng

     Thanh tra tài chính đối với các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tài chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước tại địa phương.

     2. Nhiệm vụ

     - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tài chính (thanh tra công vụ);

     - Thanh tra việc chấp hành pháp luật, chế độ tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính;

     - Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;

     - Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ không phù hợp qua công tác thanh tra tài chính;

     - Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

     - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

     - Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực giá;

     - Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở;

     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính phân công.

     Điều 6. Phòng Ngân sách

     1. Chức năng

     Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách, tính toán cân đối ngân sách và tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách trên phạm vi toàn tỉnh theo Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

     2. Nhiệm vụ

     a) Tham mưu cho Giám đốc sở triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý NSNN; kế hoạch dài hạn và trung hạn về NSNN, định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ NSNN hàng năm; dự toán NSNN hàng năm theo quy định của Luật NSNN.

     b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

     c) Tham gia góp ý xây dựng chính sách tài chính; phối hợp xây dựng, triển khai và hướng dẫn cân đối về ngân sách, cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, quản lý các quỹ trong và ngoài ngân sách; các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến thu, chi ngân sách.

     d) Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

     - Tham gia về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN;

     - Tham gia với các sở, ngành, các huyện, thị xã về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

     Lập dự toán và phương án điều chỉnh dự toán NSNN

     - Tham gia xây dựng định mức, tiêu thức phân bổ dự toán chi thường xuyên; tham gia ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư về định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển khi được phân công;

     - Phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan xây dựng dự toán thu NSNN hàng năm đối với các huyện, thị xã;

     - Tổ chức làm việc về dự toán ngân sách với các huyện, thị xã;

     - Xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách vào mỗi năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách cho các huyện, thị xã; phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH) các huyện, thị xã xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia cho các xã, phường, thị trấn tham mưu với Giám đốc sở, trình UBND tỉnh;

     - Chủ trì tổng hợp, lập dự toán thu, chi NSNN, phương án phân bổ ngân sách tỉnh hàng năm; báo cáo và giải trình các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về NSNN theo phân công của Giám đốc Sở Tài chính;

     - Trình cấp có thẩm quyền giao dự toán NSNN hàng năm cho các cơ quan có liên quan và các huyện, thị xã;

     - Thực hiện công khai dự toán NSNN đã được HĐND tỉnh thông qua;

     - Tổng hợp, xây dựng phương án điều chỉnh dự toán ngân sách trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

     đ) Tổ chức điều hành dự toán NSNN hàng năm

     - Tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toán NSNN hàng năm của các huyện, thị xã; các đơn vị (bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm);

     - Tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được cấp thẩm quyền quyết định;

     - Phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan theo dõi, đôn đốc việc tập trung các khoản thu vào NSNN;

     - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh trong việc quản lý quỹ NSNN, quỹ dự trữ tài chính, các tài khoản tạm thu, tạm giữ...;

     - Định kỳ lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN, kiến nghị các biện pháp để bảo đảm cân đối NSNN và tiến độ thu, chi NSNN theo dự toán được giao;

     - Tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án sử dụng số thưởng vượt thu;

     - Chủ trì triển khai và xử lý các vấn đề có liên quan đến việc vận hành hệ thống Tabmis, nhập dự toán Cấp O trên hệ thống Tabmis theo nghị quyết HĐND tỉnh, phân bổ dự toán chi chuyển giao cho các huyện, thị xã;

     - Kiểm tra việc lập và phân bổ dự toán, thực hiện dự toán thu, chi NSNN, việc chấp hành các chính sách chế độ quản lý NSNN của địa phương, tình hình nợ của ngân sách các huyện- thị.

     e) Tổ chức hướng dẫn, thẩm định, tổng hợp, lập quyết toán ngân sách

     - Chủ trì, phối hợp các phòng thuộc sở hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi NSNN của các huyện, thị xã và các đơn vị, thực hiện xử lý ngân sách cuối năm và lập tổng quyết toán NSNN hàng năm báo cáo Giám đốc, trình UBND tỉnh theo quy định;

     - Thực hiện công khai quyết toán NSNN theo chế độ quy định.

     g) Thực hiện thống kê, phân tích dự báo NSNN; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm trên địa bàn tỉnh; thống kê các số liệu để phục vụ công tác quản lý, điều hành.

 

     h) Phối hợp đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các cơ chế chính sách tài chính, hiệu quả chi ngân sách ngành và lĩnh vực.

     i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra về lĩnh vực ngân sách thuộc phạm vi quản lý.

     k) Tổ chức, phối hợp triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính của sở và các huyện, thị xã; duy trì hoạt động trang web của Sở và hệ thống mạng nội bộ.

     l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

     Điều 7. Phòng Pháp chế

     1. Chức năng

     Phòng Pháp chế thuộc Sở Tài chính là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của Chính phủ.

     2. Nhiệm vụ

     a) Về công tác xây dựng pháp luật

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

     - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

     - Chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc xem xét, hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

     b) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

     - Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

     c) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

     - Chủ trì giúp Giám đốc sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

     - Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh.

     d) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

     - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Sở Tư pháp.

     đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc đôn đốc, kiểm tra theo dõi và báo cáo tình hình thi hành và thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;

     e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

     g) Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

     h) Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

     - Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc;

     - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

     i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc khen thưởng hoặc tham mưu Giám đốc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

     k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công hoặc theo quy định của pháp luật.

     Điều 8. Phòng Tài chính Hành chính - sự nghiệp (HCSN)

     1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài chính trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp khối tỉnh.

     2. Nhiệm vụ

     a) Trình Giám đốc Sở Tài chính

     - Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chế độ chi NSNN đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; chính sách chi NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

     - Dự thảo các văn bản quản lý về tài chính đối với hoạt động của các quỹ thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp theo phân công của Giám đốc sở.

     b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

     c) Tham gia với các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển và các đề án thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp.

     d) Về quản lý NSNN

     - Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở tỉnh thuộc phạm vi quản lý;

     - Thẩm tra việc phân bổ dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội khối tỉnh; thẩm tra việc phân bổ, giao dự toán kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở tỉnh thuộc phạm vi quản lý;

     - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự toán thu, chi thường xuyên NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; việc thực hiện kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở tỉnh thuộc phạm vị quản lý;

     - Trình Giám đốc Sở Tài chính bổ sung, điều chỉnh, chuyển số dư dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi quản lý; bổ sung, điều chỉnh kinh phí NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khối tỉnh theo quy định;

     - Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán thu, chi NSNN hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội khối tỉnh; xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khối tỉnh thuộc phạm vi quản lý;

     - Thực hiện quản lý về tài chính đối với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia theo phân công của Giám đốc sở;

     - Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở Tài chính trong việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị cụ thể về tài chính của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra,… đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

     - Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở Tài chính thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí chi hành chính, sự nghiệp;

     - Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 4 trên hệ thống Tabmis, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến hệ thống Tabmis đối với các lĩnh vực do phòng quản lý;

     - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Tài chính giao và theo quy định của pháp luật.

     Điều 9. Phòng Giá – Công sản

     1. Chức năng

     Tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá và tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

     2. Nhiệm vụ

     a) Về quản lý giá và thẩm định giá

     - Chủ trì xây dựng phương án giá hàng hóa, dịch vụ và kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền;

     - Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền do các sở, đơn vị hoặc doanh nghiệp xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định;

     - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thẩm định dự toán chi phí phục vụ giải tỏa, đền bù, tái định cư;

     - Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;

     - Thẩm định dự thảo quyết định ban hành bảng giá các loại đất và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định;

     - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

     - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

     - Công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

     - Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh;

     - Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ làm cơ sở để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình;

     - Phối hợp cùng ngành chức năng khi có yêu cầu trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra giá trên địa bàn.

     b) Về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương

     - Xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

     - Tham mưu với Giám đốc sở trình UBND tỉnh điều chuyển, thanh lý, chuyển đổi hình thức sở hữu, xử lý tài sản nhà nước đối với ô tô, nhà đất, trụ sở làm việc thuộc địa phương quản lý theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh;

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước (đối với ô tô, đất đai, trụ sở làm việc); đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;

     - Tham mưu Giám đốc sở quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

     - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ đăng ký kê khai tài sản nhà nước (đối với ô tô, đất đai, trụ sở làm việc) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

     - Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

     - Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước;

     - Tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

     - Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước (đối với ô tô, đất đai, trụ sở làm việc) thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (đối với ô tô, đất đai, trụ sở làm việc) thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

     Điều 10. Phòng Tài chính Đầu tư XDCB

     1. Chức năng

     Giúp Giám đốc sở quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư phát triển của tỉnh.

     2. Nhiệm vụ

     - Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn;

     - Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với tất cả các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh;

     - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm;

     - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo quy chế quản lý đầu tư; xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung, điều hoà vốn đầu tư thanh toán đối với các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương; phân bổ dự toán chi đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư và các dự án trên hệ thống Tabmis, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống Tabmis đối với các lĩnh vực do phòng quản lý;

     - Hướng dẫn và kiểm tra việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án đầu tư đã được phân cấp theo qui định;

     - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách tỉnh của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của KBNN ở tỉnh, huyện.

     - Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư), kể cả các dự án nhóm A sử dụng vốn NSNN do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư theo qui định của pháp luật;

     - Tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

     Điều 12. Tổ chức thực hiện

     Chánh Văn phòng sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

     Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Chánh Văn phòng sở trình Giám đốc xem xét, quyết định./.

 

 

Lượt người xem:  Views:   500
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4261296 13
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Giới thiệu