Thủ Tục Hành Chính
Lĩnh vực Tin học - Thống kê_ Thủ tục Cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

Thủ tục cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản

a) Trình tự thực hiện

Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số dự án nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương)

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận và vào sổ theo dõi (Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo Mẫu số 09-MSNS-BTC)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ: Đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Bước 3: Tiến hành nhập liệu trong hệ thống cấp mã số.

Bước 4: Trình Lãnh đạo phê duyệt, phát sinh mã số trong hệ thống cấp mã số.

Bước 5: Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận mã số trực tuyến cho đơn vị qua địa chỉ thư điện tử của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

Lưu ý: đơn vị đăng ký mã số dự án phải đăng nhập vào trang web Dịch vụ công trực tuyến - Đăng ký Mã số Đơn vị có quan hệ với ngân sách (https://mstt.mof.gov.vn) để đăng ký tài khoản sử dụng. Tài khoản này sẽ được dùng để đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến, tra cứu thông tin hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS, in Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử và các nội dung khác phục vụ công tác đăng ký và cấp mã số ĐVQHNS trên Dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã số dự án qua Dịch vụ công trực tuyến

Bước 1: Đơn vị đăng ký mã số dự án đăng nhập vào trang web Dịch vụ công trực tuyến - Đăng ký Mã số Đơn vị có quan hệ với ngân sách (https://mstt.mof.gov.vn) để đăng ký tài khoản sử dụng (áp dụng đối với đơn vị chưa có tài khoản trên Dịch vụ công trực tuyến)

Bước 2: Đơn vị đăng ký mã số dự án truy cập vào Dịch vụ công trực tuyến bằng tài khoản đã được cấp để thực hiện kê khai, tải văn bản điện tử và gửi hồ sơ đăng ký mã số dự án trực tuyến.

Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không đầy đủ, không hợp lệ: từ chối, trả lại hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ bị từ chối, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.

Bước 4: Trình Lãnh đạo phê duyệt, phát sinh mã số trong hệ thống cấp mã số.

Bước 5: Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận mã số trực tuyến cho đơn vị qua địa chỉ thư điện tử của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

b) Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính.

- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm

Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các hồ sơ kèm theo tờ khai:

+ Đối với mẫu tờ khai số 02-MSNS-BTC: Bản sao hợp lệ Quyết định, Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc Quyết định phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư dự án

+ Đối với mẫu tờ khai số 03-MSNS-BTC; Mẫu số 04-MSNS-BTC: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

      Quyết định đầu tư dự án;

 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

 Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

+ Đối với mẫu tờ khai số 06-MSNS-BTC: Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản có liên quan đến việc thay đổi, điều chỉnh thông tin dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

- 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với hồ sơ cấp mã số dự án nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện

- 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với hồ sơ đăng ký cấp mã số dự án trực tuyến.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: không.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho dự án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-BTC.

h) Phí, lệ phí: Không.

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định này).

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:

- Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Mẫu số: 02-MSNS-BTC).

- Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án (Mẫu số: 03-MSNS-BTC).

- Tờ khai đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mẫu số: 04-MSNS-BTC).

- Tờ khai đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Mẫu số 06-MSNS-BTC).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

- Quyết định số 336/QĐ-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố TTHC trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

1_Mau _Cap MS_DT-XDCB.doc

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4195780 35
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính