Thủ Tục Hành Chính
Công văn số 2607/STC-VP ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 2607/STC-VP

V/v tiếp tục thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2018


Kính gửi: Các đơn vị thuộc Sở.

 

Căn cứ Kế hoạch số 4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vân chính quyền, xây dựng "Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân" và "Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3085/UBND-VX ngày 25/8/2016 về triển khai công tác dân vận của chính quyền và xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 4760/KH-UBND của UBND tỉnh; Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức các nội dung về công tác dân vận của chính quyền, về Quy chế dân chủ, Kế hoạch số 4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh và hướng dẫn của các ngành chức năng về xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện" nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" và phương châm "chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả".

2. Những nội dung cần thực hiện trong xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện

2.1. Xây dựng các bảng khẩu hiệu, các mẫu thư và phiếu khảo sát

- Xây dựng khẩu hiệu: "Cán bộ, công chức Sở Tài chính quyết tâm thực hiện tốt 5 biết (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn) và 3 thể hiện: tôn trọng (trong quan hệ giao tiếp), văn minh (lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc), gần gũi (trong quan hệ, giải quyết công việc nhanh chóng, không quan cách, trịch thượng, xa cách).

- Các mẫu thư: Thư xin lỗi, Thư cám ơn,… (tùy vào tình hình thực tế, khi phát sinh, sẽ áp dụng hình thức thư cho phù hợp).

- Phiếu khảo sát ý kiến của tổ chức, cá nhân đánh giá, nhận xét đối với cách thức giải quyết công việc của Sở Tài chính, phong cách làm việc của công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa (thực hiện theo quy trình ISO).

2.2. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch hàng năm của Sở, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, công khai, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính của công chức.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở trong thực thi công vụ, đổi mới phương thức làm việc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động điều hành, quản lý nhà nước lĩnh vực Tài chính ngân sách.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và quản lý nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính và kết hợp thực hiện tiêu chuẩn ISO và các hướng dẫn nâng cao chỉ số cải cách hành chính. 

- Chú trọng tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho người khuyết tật khi đến giải quyết công việc hành chính tại trụ sở làm việc.

2.3. Xây dựng, thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn 21/SNV-XDCQ-CTTN ngày 15/5/2015 của Sở Nội vụ về việc tổ chức thực hiện dân chủ và Hội nghị cán bộ, công chức và các văn bản, hướng dẫn có liên quan.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện  nghiêm túc việc bầu Ban Thanh tra nhân dân theo nhiệm kỳ.

- Có sự phối hợp tốt giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở trong xây dựng, chọn lựa giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng công sở thân thiện theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thực hiện công khai những nội dung theo Điều 7 quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; các đoàn thể của cơ quan thực hiện tốt công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức khi có dư luận không tốt; phấn đấu đội ngũ cán bộ, công chức không vi phạm pháp luật từ mức khiển trách trở lên.

2.4. Thực hiện văn minh, văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

- Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo chủ đề học tập và phong trào thi đua "Làm theo Bác" hàng năm.

- Thực hiện các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cụ thể hóa các quy định về Quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ đúng pháp luật và phù hợp tình hình thực tế của cơ quan.

- Tăng cường đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng trong giao tiếp ứng xử.

- Xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, trong lành, thân thiện; giải quyết công việc hành chính trực tiếp với cá nhân, tổ chức một cách phù hợp nhằm tạo sự thân thiện, gần gũi, thông thoáng; không có sự ngăn cách giữa cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức khi đến cơ quan giao dịch.

- Bố trí thùng thư góp ý tại trụ sở làm việc của cơ quan, đảm bảo dễ quan sát và thuận tiện trong việc góp ý của cá nhân, tổ chức.

2.5. Thực hiện tiếp công dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân theo luật định; nâng cao hiệu quả trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện biết lắng nghe, chia sẻ các bức xúc, nguyện vọng và giải thích kịp thời các vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với việc xử lý, giải quyết công việc hành chính của cơ quan. 

- Tuyên truyền có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đề nghị đồng chí Trưởng các đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức trong đơn vị mình thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, đồng thời cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định./.

Nơi nhận:                                                     
- Ban giám đốc;
- TTTU; UBND tỉnh;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT.
Công văn số 2607_STC-VP.pdf
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Hà Văn Út

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4180827 22
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính