Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ ...
 
Theo đó, điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần:
 
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 28/12/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết ...
 
Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND về quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội.
 
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính
 
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định hàng năm để áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tính các ...
 
Ngày 30/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; Nghị ...
 
Căn cứ Thông báo số 30-TB/ĐTN ngày 17/12/2020 của BCH Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương v/v tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh – Làm đẹp các ...
 
Theo dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài chính thì việc thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực ...
 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
 
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 06/11/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết ...
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài Chính, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở Tài Chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 33 –KH/ĐTN ngày 13/5/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các công trình thanh ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1990609 24
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0