Thủ Tục Hành Chính
Kế hoạch số 278/KH-STC ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 278/KH-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2017


KẾ HOẠCH
​Công tác cải cách​ hành chính năm 2018


Căn cứ Kế hoạch số 5923/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Bình Dương vê việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018, Sở Tài chính xây dựng nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẰU

1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, công khai, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính của công chức.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và quản lý nhà nước; từng bước đi vào vận hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tham gia thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và lộ trình cung cấp dịch vụ công của tỉnh, tiếp tục tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở trong thực thi công vụ, đổi mới phương thức làm việc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động điều hành, quản lý nhà nước lĩnh vực Tài chính ngân sách; xây dựng "Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân" và "Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ".

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức của Sở; gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cá nhân.

5. Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở trong năm 2017, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2018 của Sở.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.     Cải cách thể chế

Chủ trì hoặc phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung đã đăng ký trong năm 2018, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính theo kế hoạch năm 2018 của UBND tỉnh.

Triển khai các luật như Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật quản lý tài sản công,... các nghị định của Chính phủ, thông tư của bộ, ngành, chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2.     Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài chính.

Tiến hành rà soát, thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Cập nhật các quyết định của Bộ, ngành có liên quan về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; tổ chức rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực; đề án tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý theo phân cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực công chức theo vị trí việc làm, bố trí đúng vị trí việc làm theo đề án đã được phê duyệt.

Xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chú trọng mở rộng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và gắn công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức với việc đào tạo, bồi dưỡng.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa theo lộ trình đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong quy chế chi tiêu nội bộ; công khai, minh bạch các chế độ tiền lương và các chê độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức theo quy định.

6.     Hiện đại hóa hành chính

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục duy trì mạng nội bộ Sở Tài chính qua đường truyền mạng WAN của Bộ Tài chính và mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của UBND tỉnh cấp; triển khai hiệu quả các phần mềm quản lý ngân sách, phần mềm quản lý văn bản của tỉnh; từng bước thực hiện chính quyền điện tử theo lộ trình của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyền mức độ 3 và 4 cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành Tài chính; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xử lý đúng quy trình, thời gian quy định.

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; xây dựng kế hoạch rà soát các quy trình ISO, công bố kịp thời theo quy định, tổ chức đánh giá nội bộ theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan; cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử do UBND tỉnh cấp để phục vụ cho nhu cầu trao đổi trong công việc, không sử dụng các hộp thư điện tử khác; thường xuyên cập nhật, đưa tin, bài viết trên Trang Web của Sở Tài chính.

7.     Công tác chỉ đạo, triển khai.

Chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao; thực hiện tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và cung cấp các tài liệu kiểm chứng theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức trong cơ quan các nội dung về công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thanh tra công vụ, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân, vi phạm kỷ luật và đạo đức công vụ.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

(Có phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch này; đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian tới.

2. Các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính trong kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính, trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thuộc Sở kịp thời phản ánh về Văn phòng để được hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo./.​

Nơi nhận:                                                     
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc sở;
- Lưu: VT.


Kế hoạch số 278_KH-STC.PDF
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Hà Văn Út
 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3432620 31
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính