Thủ Tục Hành Chính
Lĩnh vực quản lý công sản _ Thủ tục Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khi có công trình cần điều chuyển; đơn vị quản lý công trình:

+ Lập hồ sơ đề nghị điều chuyển.

+ Gửi hồ sơ đề nghị điều chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chuyển (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển).

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định điều chuyển công trình.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Đơn vị có công trình điều chuyển chủ trì, phối hợp với đơn vị nhận công trình điều chuyển tổ chức bàn giao, tiếp nhận; thực hiện hạch toán tăng, giảm; báo cáo kê khai bổ sung theo quy định tại thông tư 54/2013/TT-BTC và pháp luật có liên quan.

+ Đơn vị nhận công trình điều chuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ về quyền sử dụng đất đối với công trình nhận điều chuyển.

b) Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan; hoặc

- Gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chuyển của đơn vị có công trình (bản chính);

+ Văn bản đề nghị được tiếp nhận của đơn vị nhận công trình (bản chính);

+ Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm Thông tư 54/2013/TT-BTC (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị có công trình cần điều chuyển.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có công trình điều chuyển.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định điều chuyển công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h). Phí, lệ phí (nếu có): không có

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định này).

i) Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm 54/2013/TT-BTC.

- Biên bản bàn giao công trình theo Mẫu số 02/BB/CTNSNT ban hành kèm 54/2013/TT-BTC.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc điều chuyển công trình chỉ được thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

l) Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không có​

6_Mau _DM-CTNSNT.doc

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3437858 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính