Thủ Tục Hành Chính
Lĩnh vực quản lý giá _ Thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh 

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

a) Trình tự thực hiện    

-  Bước 1:

Các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá lập Biểu mẫu đăng ký giá và gửi Sở Tài chính tiếp nhận theo một trong các hình thức sau:

+ Gửi trực tiếp 02 bản cho Sở Tài chính tại Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương để tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của doanh nghiệp);

+ Gửi qua đường công văn 02 bản đến Sở Tài chính theo địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương - Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của doanh nghiệp);

Sau khi tiếp nhận:

Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định: Đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản cho doanh nghiệp (nếu gửi trực tiếp) hoặc chuyển theo đường bưu điện (nếu gửi qua đường công văn).

Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định: Ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Biểu mẫu cho doanh nghiệp (nếu gửi trực tiếp) hoặc chuyển theo đường bưu điện (nếu gửi qua đường công văn).

- Bước 2: Chuyển ngay 01 biểu mẫu còn lại đến lãnh đạo cơ quan và phòng nghiệp vụ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát.

- Bước 3: Rà soát hồ sơ

 Kiểm tra các nội dung biểu mẫu (về: ngày thực hiện mức giá đăng ký, bảng đăng ký mức giá cụ thể, các khoản mục chi phí cấu thành giá, phần giải trình lý do điều chỉnh giá, kiểm tra tính hợp lý của các yếu tố hình thành giá):

+ Soạn văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân không được áp dụng mức giá đăng ký và có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này hoặc phải thực hiện lại nghĩa vụ đăng ký giá theo đúng quy định đối với trường hợp tại phần giải trình lý do điều chỉnh giá, doanh nghiệp đưa ra các lý do không phù hợp, không liên quan đến việc tăng hoặc giảm giá hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá.

+ Lưu trong trường hợp không có văn bản yêu cầu doanh nghiệp giải trình lại và doanh nghiệp được thực hiện theo mức giá đã đăng ký.

- Bước 4:  Vào sổ theo dõi đăng ký giá.

b) Cách thức thực hiện: không có quy định nhưng căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài chính (Tầng 1 Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

           - Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biểu mẫu đăng ký giá;

+ Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể;

+ Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá (đối với mặt hàng nhập khẩu, đối với mặt hàng sản xuất trong nước)

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

+ Gửi lại doanh nghiệp: 01 bộ

+ Sở Tài chính: 01 bộ

           d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

           f) Cơ quan thực hiện TTHC:

           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

           - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

          g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Vào sổ theo dõi đăng ký giá.

  h) Phí, lệ phí: Không.

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định này).

          i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính:

           - Biểu mẫu đăng ký giá.

          - Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể.

          - Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá (đối với mặt hàng nhập khẩu, đối với mặt hàng sản xuất trong nước).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

            - Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội;

         - Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

         - Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.

  - Thông báo số 100/TB-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.​

3_Mau _DKG.doc

Nop HS.jpg

 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4260759 12
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính