Thủ Tục Hành Chính
Quyết đinh số 2955/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương 


ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG

Số: 1694/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

_______________

​CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

         Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 65/TTr-STC ngày 03 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giá công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ​


Nơi nhận:                                                     
Cục KSTTHC - VPCP;
TTTU, TTHĐND tỉnh;
CT, PCT UBND tỉnh;
Như Điều 3;
- Báo BD;
LĐVP, KSTT, KTTH, Website;
Trung tâm Hành chính công tỉnh;
Lưu: VT, Hiếu.
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký)
 
Trần Thanh Liêm
2955_QD-UBND.pdf
 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2688844 43
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính