Thủ Tục Hành Chính
Kế hoạch số 2608/KH-STC ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 2608/KH-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Căn cứ Kế hoạch số 818/KH-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai Chỉ số cải cách hành chính hàng năm, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU

1. Tổ chức thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2018 và các năm tiếp theo, đảm bảo nội dung theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh.

2. Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2017, tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ số cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức của Sở; gắn việc thực hiện Chỉ số cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cá nhân.

II. NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Nhóm I, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của Sở được chia thành 8 lĩnh vực theo dõi đánh giá với 40 tiêu chí, 97 tiêu chí thành phần (trong đó bao gồm 7 tiêu chí, 26 tiêu chí thành phần thực hiện điều tra xã hội học).

2. Nhóm II, đánh giá tác động của cải cách hành chính được đánh giá thông qua kết quả đo lường sự hài lòng (do Trung tâm hành chính công thực hiện).

3. Nhóm III, tiêu chí điểm thưởng và điểm trừ đối với cấp Sở có 5 tiêu chí cộng điểm và 3 tiêu chí trừ điểm (theo phụ lục).

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Có phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch này; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian tới.

2. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Tài chính, căn cứ vào nhiệm vụ trong kế hoạch này, có trách nhiệm phân công cụ thể đến từng cá nhân cán bộ, công chức trong đơn vị mình; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

3. Văn phòng, các đơn vị thuộc Sở và cá nhân liên quan tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung về Chỉ số cải cách hành chính trong kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; tiến hành rà soát các tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu (kế hoạch, báo cáo,...), kịp thời bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch còn thiếu (trong tháng 9/2018), đồng thời thực hiện các báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định.

4. Các đơn vị thuộc Sở và cá nhân liên quan, có trách nhiệm tập hợp các tài liệu kiểm chứng trong năm thực hiện (kế hoạch, báo cáo,...) theo lĩnh vực được phân công trong kế hoạch này, gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/01 của năm sau để tổng hợp và gửi Hội đồng thẩm định của tỉnh.

5. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo báo cáo tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Sở, thông qua cuộc họp của Lãnh đạo cơ quan (thành phần bao gồm Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị) để thảo luận và thống nhất báo cáo, thời gian thực hiện trước ngày 31/01 của năm sau; Văn phòng gửi báo cáo (kèm tài liệu kiểm chứng) về Sở Nội vụ (thông qua Trung tâm hành chính công) trước ngày 10/02 của năm sau.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo của Sở Tài chính, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thuộc Sở chủ động, kịp thời phản ánh về Văn phòng để được hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                     
- Ban giám đốc;
- TTTU; UBND tỉnh;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT.
Kế hoạch số 2608_KH-STC.pdf
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Hà Văn Út​
 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Phân loại

Nội dung

Attachments

Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3750133 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Thủ tục hành chính