Tin Tức
 
Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNGSỞ TÀI CHÍNHSố: 3490/STC-NSV/v điều hành thực hiệnngân sách năm 2018.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2018​  ...
 
Ngày 08/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số ...
 
Nhằm tập trung điều hành tốt ngân sách những tháng còn lại của năm 2018, ngày 14/11/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14060/BTC-NSNN về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018.
 
Ngày 28/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
 
Ngày 10/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế ...
 
Thực hiện Công văn số 717/THTK-CGHT ngày 08/8/2018 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính về kế hoạch đào tạo sử dụng Hệ thống TABMIS tại cơ quan tài chính địa phương. Được sự thống nhất của Ban Giám ...
 
Thực hiện theo chương trình công tác năm 2018 và Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính đầu tư XDCB được Ban giám đốc phê duyệt.
 
Ngày 11/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ...
 
Ngày 31/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nướcNewĐiểm tin văn bảnTinPhan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra SởQuy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước/PublishingImages/2018-12/45_QD-TTg_Key_11122018084711.jpg
Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
11/12/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

- Đối tượng áp dụng tại địa phương:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Cơ quan và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); cơ quan và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập.

Quyết định quy định nguyên tắc tổ chức cuộc họp: đúng thẩm quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết; Tuân thủ pháp luật, tập trung dân chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thực sự cần thiết phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng loại cơ quan, đơn vị; Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự cuộc họp, trách nhiệm của các cơ quan bảo đảm, phục vụ cuộc họp; Lồng ghép, kết hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp; cải tiến, đơn giản hoá thủ tục trong tổ chức cuộc họp; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Trong quyết định còn quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp bằng cách triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, mở rộng hình thức họp trực tuyến; Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của cấp trên, trực tiếp chỉ đạo, xử lý tại chỗ những công việc phát sinh có liên quan thuộc thẩm quyền; Đối với những nội dung phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, hoặc còn có ý kiến khác nhau có thể ủy nhiệm cho thủ trưởng cơ quan tham mưu tổng hợp họp điều phối trao đổi thông tin thống nhất phương án xử lý trước khi xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Tuân thủ các quy định và chịu trách nhiệm khi tổ chức cuộc họp; kết luận rõ ràng, cụ thể về nội dung họp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Một trong những nội dung nổi bật nhất của Quyết định này là quy định về 05 trường hợp không tổ chức họp, gồm:

- Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

- Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

- Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

Theo Quyết định này, thời gian tiến hành cuộc họp như sau:

- Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối: Không quá 1/2 ngày làm việc;

- Họp chuyên môn: Từ 01 buổi làm việc - 01 ngày, trường hợp những đề án, dự án lớn có thể kéo dài hơn;

- Họp sơ kết, tổng kết công tác: Không quá 01 ngày;

- Họp chuyên đề: Không quá 01 ngày;

- Họp tập huấn, triển khai: Từ 01 - 02 ngày.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2018 và thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

45_QD-TTg.jpg

(Triển khai Quyết định Thanh tra tại Hội VHNT tỉnh Bình Dương)​

45_2018_QD-TTg.pdf

 

            Phan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra

True
Công văn số: 3490/STC-NS ngày 28/11/2018 của Sở Tài chính V/v điều hành thực hiện  ngân sách năm 2018.Điểm tin văn bảnTinP. Ngân sáchCông văn số: 3490/STC-NS ngày 28/11/2018 của Sở Tài chính V/v điều hành thực hiện  ngân sách năm 2018./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_29112018141532.jpg
29/11/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 3490/STC-NS

V/v điều hành thực hiện

ngân sách năm 2018.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2018


​                   Kính gửi:                          

                                                       - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

                                                       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều hành ngân sách năm 2018,

Nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách của năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền quyết định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về thu ngân sách: Tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý thu NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Về chi ngân sách:

2.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, kể cả các khoản chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3321/UBND-KTTH ngày 20/7/2018.

- Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, dự toán kinh phí thường xuyên còn lại và các khoản bổ sung trong năm 2018 để có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2018.

2.2. Thực hiện đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Sau ngày 15/11/2018, địa phương không quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 52 Luật NSNN).

2.3. Tổ chức thực hiện chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương, trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

2.4. Hết năm ngân sách 2018, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định; không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo cho các khoản chi này.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung nêu trên cùng các biện pháp được chỉ đạo tại các văn bản khác có liên quan của Trung ương và của tỉnh nhằm đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng thống nhất xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

          Trân trọng./.​

Nơi nhận:
- Như trên;                                                    
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở KH và ĐT, Cục thuế, Cục HQ (để phối hợp);
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP;
- KBNN ​tỉnh và các huyện, TX;
- Lưu: VT, ​HCSN, ĐT, NS, CV.
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út

CV3490.signed.pdf
Phòng Ngân sách
True
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CPĐiểm tin văn bảnTinVũ Thị Lợi_CC.TCDNTái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP/PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_29112018134017.jpg
Ngày 08/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thông tư số có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018.
29/11/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

- Theo quy định tại Thông tư, nguyên tắc tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán nợ, đó là: phương án tái cơ cấu DNNN được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ Việt Nam (Công ty mua bán nợ) hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu; Công ty mua bán nợ chỉ quyết định mua nợ sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu, phương án mua bán nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, chuyển đổi thành công DNNN sang công ty cổ phần theo quy định; trường hợp phương án mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp không khả thi và hiệu quả thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.

- Về xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

- Về bán cổ phần lần đầu, xử lý cổ phần bán không hết thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển thành công ty cổ phần. Công ty mua bán nợ và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp được chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo nguyên tắc thỏa thuận và được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án tái cơ cấu.

Ngoài các nội dung trên, Thông tư số 69/2018/TT-BTC cũng quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư; chi phí chuyển đổi DN tái cơ cấu thành công ty cổ phần; quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa/tái cơ cấu.

69-2018_TT.PDF.pdf

Vũ Thị Lợi - CC TCDN

True
Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018. Điểm tin văn bảnTinLê Thị Cẩm Vân_P.Ngân sáchĐiều hành thực hiện ngân sách năm 2018. /PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_22112018142519.jpg
Nhằm tập trung điều hành tốt ngân sách những tháng còn lại của năm 2018, ngày 14/11/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14060/BTC-NSNN về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018.
22/11/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

Đối với việc điều hành ngân sách trong thời gian còn lại của năm 2018:

 1. Về thu ngân sách:
  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu NSNN đã được giao, giảm nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.
 2. Về chi ngân sách:
  * Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2018.
  * Thực hiện đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Sau ngày 15/11/2018, địa phương không quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 52 Luật NSNN).
  * Tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương, trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
  * Hết năm ngân sách 2018, việc chuyển nguồn thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018.​

14060_BTC.PDF.pdf

Lê Thị Cẩm Vân - P. Ngân sách

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hữu Vinh_P. ĐT-XDCBTriển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_19112018140801.jpg
Ngày 28/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
19/11/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP; xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP; phương án tài chính của dự án PPP; thanh toán phần nhà nước tham gia trong dự án PPP và thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL), hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao  (BLT) từ nguồn vốn đầu tư công; lập kế hoạch vốn, thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BTL, hợp đồng BLT từ nguồn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công; kiểm tra, báo cáo, quyết toán…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2018 và thay thế Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư, Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC, Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư số 88/2018/TT-BTC.

88-2018_TT.PDF.pdf

Nguyễn Hữu Vinh - P. TC ĐT-XDCB

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thị Hồng Ngọc_P. TC-HCSNTriển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_15112018081954.jpg
Ngày 10/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
14/11/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư số 71/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính; theo đó, Thông tư số 71/2018/TT-BTC có những điểm mới sau:

1. Về nguồn kinh phí thực hiện, Thông tư quy định cụ thể các nguồn như sau:

- Ngân sách nhà nước.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước).

2. Về nội dung chi và mức chi:

- Bổ sung thêm nội dung "chi thù lao cho các diễn giả, học giả" đối với hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam đài thọ toàn bộ chi phí.

- Bổ sung thêm nội dung "chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc thiểu số" trong chế độ chi tiếp khách trong nước.

- Các mức chi quy định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC là mức chi đã bao gồm các khoản thuế, phí dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Các mức chi được điều chỉnh cao hơn so với Thông tư cũ.

+ Tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: Điều chỉnh mức chi đón, tiễn khách tại sân bay; tiêu chuẩn về thuê chỗ ở; tiêu chuẩn ăn hàng ngày; tổ chức chiêu đãi; tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc; chi dịch thuật; chi tặng phẩm; chế độ tiếp các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

+ Tiếp khách trong nước: Điều chỉnh mức chi giải khát, chi mời cơm.

Chi tiết xem file đính kèm 71-2018_TT.pdf

 Nguyễn Thị Hồng Ngọc - P. TC-HCSN

True
Sở Tài chính phối hợp tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P.Ngân sáchSở Tài chính phối hợp tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS./PublishingImages/2018-11/IMG_6557_Key_06112018084157.JPG
Thực hiện Công văn số 717/THTK-CGHT ngày 08/8/2018 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính về kế hoạch đào tạo sử dụng Hệ thống TABMIS tại cơ quan tài chính địa phương. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc, sáng ngày 05/11/2018 tại Hội trưởng Sở, Sở Tài chính Bình Dương phối hợp Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS.
06/11/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

IMG_6561.JPG

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS.

Hội nghị đào tạo, tập huấn sẽ diễn ra trong 03 ngày (05-08/11/2018), đến dự khai mạc Hội nghị có Ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách - Sở Tài chính, Ông Nguyễn Trung Hưng - Phó phòng Đảm bảo hệ thống, Ông Vương Gia Thiết – Chuyên viên phòng Đảm bảo hệ thống – Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật – Cục Tin học và Thống kê Tài chính, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (tổng số 54 CBCC tham gia).

IMG_6557.JPG 

Ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Lê Duy Nhân đề nghị báo cáo viên hướng dẫn, đào tạo đầy đủ nội dung theo chương trình hội nghị, hỗ trợ, giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị đang gặp phải. Đồng thời, do thời gian tập huấn được tổ chức vào thời điểm cuối năm ngân sách, CBCC ngành Tài chính phải tập trung thực hiện nhiều công việc chuyên môn, do đó, đề nghị CBCC tham gia tập huấn sắp xếp tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định, tập trung nắm bắt những kiến thức mới, những thay đổi trên Hệ thống TABMIS để góp phần phục vụ cho công tác chuyên môn cơ quan đạt hiệu quả.

IMG_6574.JPG 

Ông Vương Gia Thiết  báo cáo các nội dung tại hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, CBCC tham gia được báo cáo viên trình bày về những thay đổi trên Hệ thống TABMIS; quy trình nhập phân bổ ngân sách trên Hệ thống TABMIS; quy trình điều chỉnh dự toán và các tình huống điều chỉnh dự toán; quy trình nhập lệnh chi tiền trên phân hệ sổ cái và phân hệ quản lý chi tiền; quy trình thiết lập hệ thống, thiết lập quản lý tài khoản và một số kỹ năng của cán bộ sử dụng chính TABMIS đáp ứng các văn bản quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC, Thông tư số 77/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; Công văn số 15602/BTC-KBNN của Bộ Tài chính – Kho bạc Nhà nước.

Qua Hội nghị tập huấn, CBCC tham gia được đào tạo, cập nhật, nâng cao kiến thức để sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống TABMIS tại đơn vị mình hiệu quả hơn./.

Nguyễn Thanh Vỹ - P. Ngân sách

True
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Hữu Vinh_P. ĐT-XDCBHội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản./PublishingImages/2018-11/Vinh - DT_ Tin bai quy IV phong Dau Tu_Key_05112018132414.jpg
Thực hiện theo chương trình công tác năm 2018 và Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính đầu tư XDCB được Ban giám đốc phê duyệt.
05/11/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

​    Sáng ngày 02/11/2018, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Tài chính đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) nhằm trang bị kịp thời cho các cán bộ, công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và các cán bộ liên quan tại các Ban quản lý dự án những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), phục vụ tốt công tác lập, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và các công tác quản lý khác tại đơn vị.

Vinh - DT_ Tin bai quy IV phong Dau Tu.jpg

Toàn cảnh hội nghị lớp tập huấn.

    Thành phần tham dự hội nghị tập huấn gồm có ông  Đoàn Thế Hùng – Phụ trách phòng Tài chính Đầu tư – XDCB Sở Tài chính cùng với lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

     Nội dung chương trình tập huấn bao gồm:

    1. Triển khai một số nội dung cơ bản về quyết toán dự án hoàn thành tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

    2. Triển khai một số nội dung cơ bản về quyết toán nguồn vốn theo niên độ NS hằng năm tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 và Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh.

    3.Cập nhật, phổ biến một số văn bản Trung ương, địa phương liên quan công tác lập, thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

    4. Phổ biến một số nội dung liên quan công tác thông tin báo cáo.

    5. Thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện (tập trung các nội dung liên quan công tác lập hồ sơ, thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành). 

 Hội nghị tập huấn với thời gian là 01 buổi, số lượng tham dự trên 70 người. Tại hội nghị cũng có rất nhiều đơn vị có ý kiến, đề xuất cũng đã được đồng chí Đoàn Thế Hùng – phụ trách phòng Tài chính – Đầu tư XDCB giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đơn vị. Kết quả tập huấn, các đơn vị cùng thảo luận sôi nổi và hoàn thành tốt khoá tập huấn và đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác của mình.  

Nguyễn Hữu Vinh - P. Tài chính ĐT-XDCB

True
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.Điểm tin văn bảnTinNgô Thị Thanh Bình_P. Giá-CSQuy định về đấu giá quyền sử dụng đất./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_01112018154100.jpg
Ngày 11/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.
01/11/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó quy định các nội dung chủ yếu như sau:

Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá; đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và đảm bảo tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên theo quy định tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai năm 2013.

- Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai năm 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

- Đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật đất đai năm 2013.

- Thửa đất đưa ra đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có từ 02 người tham gia đấu giá trở lên; trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất, mà số người đăng ký tham gia đấu giá ít hơn quy định thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, đảm bảo đủ điều kiện để cuộc đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định.

- Trường hợp thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Quyết định này thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

28-2018_QDt.pdf

Ngô Thị Thanh Bình - P. Giá Công sản

True
Bổ sung, sửa đổi một số điểm về tinh giản biên chếĐiểm tin văn bảnTinTrịnh Thị Linh Nhâm_Văn phòng SởBổ sung, sửa đổi một số điểm về tinh giản biên chế/PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_01112018091806.jpg
Ngày 31/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.
01/11/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 5; sửa đổi, bổ sung Điểm c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 6; bổ sung Điểm h Khoản 1 và Khoản 7 Điều 6; sửa đổi, bổ sung Điều 8, Điều 12, Điều 13… của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên có một số điểm đáng lưu ý là bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý và chính sách về hưu trước tuổi cho các đối tượng được tinh giản biên chế nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và chế độ, đồng thời được trợ cấp ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật BHXH.

Ngoài ra còn sửa đổi, bổ sung thêm cách tính trợ cấp; nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; trình tự thực hiện tinh giản biên chế… và Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …

113-2018-NDCP.pdf

Trịnh Thị Linh Nhâm - Văn phòng Sở

True
Công đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).Công ĐoànTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTCông đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)./PublishingImages/2018-10/IMG_6495_Key_22102018102658.JPG
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).
22/10/2018 8:00 SAYesĐã ban hành

IMG_6495.JPG

Nữ cán bộ, công chức tham gia buổi họp mặt.

Sáng ngày 19/10/2018 tại Hội trường Sở, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày "Phụ nữ Việt Nam". Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể nữ cán bộ, công chức của Sở.

IMG_6514.JPG 

Đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc tặng hoa cho nữ cán bộ, công chức.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Hà Văn Thuận đại diện Ban Giám đốc Sở trao lẵng hoa tươi thắm đến những nữ cán bộ, công chức và gửi lời chức mừng tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ yêu thương.

IMG_6517.JPG 

Đồng chí Đặng Thị Hạnh – UV BCH Công đoàn ôn lại lịch sử ngày 20/10.

Cũng tại bổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Hạnh – UV BCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công đã ôn lại những đóng góp to lớn, những hy sinh, cống hiến thầm lặng của người Phụ nữ Việt Nam cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời, qua đó nữ cán bộ, công chức ngày nay cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người phụ nữ, người mẹ, người chị - những người đi trước đã âm thầm, bền bỉ đóng góp sức mình làm đẹp cho đời, cho đất nước chúng ta. Để tiếp nối truyền thống hào hùng đó Phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ cán bộ, công chức Sở Tài chính nói riêng tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để xứng đáng là người phụ nữ thế hệ Hồ Chí Minh "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".

IMG_6525.JPG 

Công ty mỹ phẩm hướng dẫn nữ cán bộ, công chức chăm sóc da.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức Sở Tài chính ngày càng trẻ hơn, tự tin hơn và đẹp hơn trong mắt mọi người, cuối buổi họp mặt Công đoàn Sở cũng đã phối hợp với công ty mỹ phẩm hướng dẫn cho nữ cán bộ, công chức những kỹ năng cơ bản trong trang điểm khi đến công sở và cách thức chăm sóc da.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018Thông báoTinP. Ngân sáchThông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_Key_15102018080807.jpg
THÔNG BÁO Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh
Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 92/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh

Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4764/UBND-KTTH ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  ủy quyền Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương, Sở Tài chính công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân 9 tháng đầu năm 2018, như sau:

 1. Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 59/CK-NSNN).
 2. Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 60/CK-NSNN).
 3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 61/CK-NSNN).

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bình Dương./.​

Biểu số liệu​​
Nơi nhận:                                                     
- Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương;
- rang thông tin điện tử​ Sở TC;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NS (2b).
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út
True
Triển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hữu Vinh_P. ĐT-XDCBTriển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC./PublishingImages/2018-10/diem tin VB_Key_09102018081933.jpg
Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
09/10/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình độc lập hoàn thành; thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán; hồ sơ quyết toán và thẩm tra quyết toán hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập và sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu báo cáo quyết toán…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018 và thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn./.

Thông tư số 64/2018/TT-BTC​

Nguyễn Hữu Vinh - P. TC- Đầu tư XDCB

True
Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018Thông tin hoạt độngTinVăn phòng SởHội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018/PublishingImages/2018-10/IMG_6481_Key_03102018154849.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 2624/KH-STC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính về Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018.
03/10/2018 1:00 CHYesĐã ban hành

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Ngày 28/9/2018 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Hội trường Sở. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chánh Văn phòng – Báo cáo viên hội nghị, các đồng chí lãnh đạo phòng và toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.

IMG_6481.JPG 

Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương và Sở Tài chính; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính đến toàn thể CBCC để nắm vững nội dung cơ bản về cải cách hành chính.

IMG_6471.JPG 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chánh Văn phòng – Báo cáo các nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự được đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên truyền đạt một số nội dung về: cải cách hành chính là gì, vì sao phải cải cách hành chính, những nội dung cơ bản về cải cách hành chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2018 của Chính phủ, công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình Dương và Sở Tài chính.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Tuyên đã giới thiệu Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Sở của tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch số 2608/KH-STC ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo, Công văn số 2607/STC-VP ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính về việc tiếp tục thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện.

IMG_6485.JPG 

Cán bộ, công chức tham gia Hội nghị.

Hội nghị tuyền truyền về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dich vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Từ kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2017 đã rút ra kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan trong năm 2018 và những năm tiếp theo từ đó phát động phong trào thi đua về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính tổ chức buổi Sinh hoạt về chủ đề "Văn hóa công sở”.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức buổi Sinh hoạt về chủ đề "Văn hóa công sở”./PublishingImages/2018-09/IMG_6444_Key_12092018105106.JPG
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức buổi sinh hoạt trong toàn cơ quan với chủ đề “Văn hóa công sở”.
13/09/2018 1:00 CHYesĐã ban hành
IMG_6444.JPG 

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tham gia buổi sinh hoạt.

Sáng ngày 11/9/2018, tại Hội trường Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức buổi sinh hoạt trong toàn cơ quan với chủ đề "Văn hóa công sở". Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Gián đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn – Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Tiến sĩ Lưu Văn Phú – Giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh – Báo cáo viên buổi sinh hoạt và các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_6435.JPG 

Đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Văn hóa công sở phản ánh đạo đức, lối sống và cách ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, văn hóa công sở được hình thành từ nhận thức, thái độ, tinh thần làm việc của mỗi cá nhân trong môi trường làm việc chung.

IMG_6446.JPG 

Tiến sĩ Lưu Văn Phú – Giảng viên cao cấp, trao đổi nội dung "Văn hóa công sở".

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đã được Tiến sĩ Lưu Văn Phú trao đổi về nội dung ứng xử văn hóa nơi công sở, xây dựng văn hoá công sở, xây dựng một nề nếp, lối sống, làm việc khoa học, cách thức lãnh đạo, phân công công việc, kỷ năng làm việc theo nhóm thông qua các bài tập thực hành kỷ năng trong giải quyết những công việc cụ thể.

IMG_6466.JPG 

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thực hành kỷ năng hoạt động nhóm.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Tiến sĩ đã hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thực hành kỷ năng hoạt động nhóm rất bổ ích, ý nghĩa và từ đó cho thấy rằng, để có một môi trường làm việc có văn hóa, mỗi cá nhân trong môi trường đó phải xây dựng cho mình có được "nếp sống văn hóa", xây dựng mối quan hệ hòa đồng trong công sở, luôn nở nụ cười thân thiện, có lời chào khi giao tiếp, khi gặp đồng chí đồng nghiệp, gặp người đến liên hệ công tác, luôn sống chân thành, trao đổi với nhau về cả những điều tốt và những điều cần góp ý, rèn luyện một thói quen làm việc nghiêm túc, chấp hành, thực hiện đúng quy định, nội quy của cơ quan, nhất là rèn tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, rèn thói quen nề nếp, gọn gàng, ngăn nắp trong sắp xếp phòng làm việc, bàn làm việc, lưu trữ tài liệu khoa học, dễ tìm, luôn tạo một sự lạc quan, chú ý cách ăn mặc, trang điểm tại nơi làm việc, đừng thờ ơ, vô cảm với những điều đang diễn ra xung quanh, luôn bảo vệ uy tín của tổ chức, cơ quan, đồng nghiệp và của chính mình.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinLê Hữu Thanh Tuấn_CC.TCDNThông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC./PublishingImages/2018-09/diem tin VB_Key_13092018074744.jpg
Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
12/09/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngoài việc sửa đổi một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC còn bổ sung một số điều mới cụ thể như:

- Bổ sung Điều 2a, Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong các trường hợp như sau:

a) Đối với doanh nghiệp thực hiện giảm vốn điều lệ: cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nguyên tắc xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý giá trị vốn điều lệ giảm, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

b) Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

c) Trong thời hạn áp dụng mức vốn điều lệ điều chỉnh lại quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP:

+ Trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ để bổ sung theo mức vốn điều chỉnh lại đã được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ theo giá trị vốn thực góp cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được nhà nước đầu tư vốn thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp; chênh lệch giữa vốn đầu tư của chủ sở hữu với vốn điều lệ sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

- Bổ sung Điều 3a, Doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn đầu tư tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) như sau:

1. Cấp có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn căn cứ vào nội dung cụ thể của hợp đồng BCC, trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước được phép chuyển nhượng vốn để thực hiện thoái vốn thì quyết định việc áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn phù hợp theo một trong hai trường hợp dưới đây:

a) Trường hợp chỉ được phép chuyển nhượng vốn cho các thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

b) Trường hợp không có quy định ràng buộc chuyển nhượng vốn cho thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

2. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước góp vốn tham gia hợp đồng BCC bằng giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) nhưng thực hiện chuyển nhượng vốn không tiếp tục tham gia hợp đồng BCC thì việc xử lý đất đai theo quy định pháp luật đất đai.

Trường hợp việc chuyển nhượng vốn gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) thì phải xác định giá trị quyền sử dụng đất theo sát giá thị trường để đưa vào giá trị vốn chuyển nhượng làm cơ sở xác định giá khởi điểm."

 - Bổ sung Điều 4a, Chuyển nhượng dự án đầu tư, xây dựng do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư như sau:

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư đang triển khai, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng (đầu tư, xây dựng dở dang), nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được thực hiện chuyển nhượng dự án (chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) cho nhà đầu tư khác theo quy định của Luật Đầu tư và quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

- Bổ sung Điều 10 a. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trong trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến của Cơ quan đại diện chủ Sở hữu về phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp mà mình làm đại diện vốn để tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ Sở hữu phải căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp nhà nước và các tài liệu liên quan cần thiết khác để có văn bản gửi xin ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp (trong văn bản, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải nêu rõ ý kiến của mình về nội dung người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến). Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp phải có ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên."

Ngoài ra, Thông tư số 59/2018/TT-BTC bãi bỏ quy định tại Điều 6 Thông tư số 219/2015/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

​​Nội dung, hình, ảnh (mỗi hình, ảnh phải có ghi chú - giải thích về hình ảnh đó, ghi rõ nguồn gốc nếu lấy từ nơi khác) của bài viết.

59-2018_TT.PDF.pdf

Lê Nguyễn Thanh Tuấn - CC-TCDN

True
Sở Tài chính Bình Dương tham gia Hội thao “Kỷ miệm 73 năm ngày truyền thống  Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính Bình Dương tham gia Hội thao “Kỷ miệm 73 năm ngày truyền thống  Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”./PublishingImages/2018-08/20180824_085015_Key_27082018142359.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-TC.KH ngày 20/7/2018 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An về tổ chức Hội thao “Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”.
27/08/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

20180824_083631.jpg

Bà Lê Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng TC-KH thị xã Dĩ An tuyên bố khai mạc Hội thao.

Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm: Ngày Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2018); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018); Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2018), Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An đã đăng cai tổ chức Hội thao. Đến dự buổi khai mạc Hội thao có Bà Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bà Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính, Bà Lê Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An, các ông / bà là lãnh đạo các Phòng, Chi cục thuộc Sở, lãnh đạo thị xã Dĩ An, các Phòng chuyên môn, Kho bạc Nhà nước thị xã Dĩ An cùng toàn thể trưởng đoàn, vận động viên, cổ động viên Sở Tài chính và các phòng Tài chính – Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

20180824_085015.jpg 

Đoàn Sở Tài chính tham gia Hội thao.

Hội thao diễn ra trong 02 ngày (23-24/8/2018) tại Sân cầu lông Đồng Giao và Sân vận động thị xã Dĩ An. Trong 02 ngày diễn ra Hội thao các vận động viên tranh tài các môn: Cầu lông, Cờ tướng, Kéo co, Bánh xe đồng đội, Chuyền ghế, Lựa đậu. Các vận động viên Sở Tài chính tham gia Hội thao với tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi, thi đấu quyết liệt, cao thượng, thắm tình đoàn kết, trung thực và kết quả đạt được như sau: Giải nhất, nhì, ba nội dung cầu lông đơn nam, giải nhất đơn nữ, giải nhì đôi nam – nữ, giải ba đôi nữ, giải nhì, ba môn cờ tướng, giải nhì trò chơi lựa đậu, giải ba môn chuyền ghế, bánh xe đồng đội và kéo co.

20180824_083958(0).jpg 

Ban tổ chức tặng hoa và cờ cho các đoàn tham gia Hội thao.

Qua kết quả Hội thao, đã tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thi đua trong hoạt động thể dục, thể thao giữa cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tài chính của tỉnh Bình Dương, làm gắn kết hơn nữa hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phong trào có sức lan rộng, tạo được không khí thi đua phấn khởi, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của ngành./.

Một số hình ảnh liên quan.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên.Thông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra TCSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên./PublishingImages/2018-08/Thanh ra BB_1_Key_28082018162205.jpg
Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-STC ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên, ngày 10 tháng 8 năm 2018 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại huyện.
27/08/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp về phía Sở Tài chính có bà Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc - đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; Bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND huyện có ông Thái Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo và kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thay mặt Sở Tài chính, Bà Dương Ngọc Vân công bố Quyết định thanh tra.

Tiếp đến Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra đó là qua thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về tài chính để kiến nghị với cơ quan nhà nước có biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đung quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả  hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Thanh ra BB_1.jpg 

Ảnh: Bà Dương Ngọc Vân công bố Quyết định thanh tra.

thanh tra BB_2.jpg 

Ảnh: Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện bày tỏ sự ủng hộ việc thanh tra, xem đây là dịp để giúp huyện rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng tốt hơn, đồng thời lãnh đạo huyện chỉ đạo các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh tra có 30 ngày làm việc để tiến hành thanh tra./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra TC

True
Đoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính làm việc với Sở Tài chính Bình Dương.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P.Ngân sáchĐoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính làm việc với Sở Tài chính Bình Dương./PublishingImages/2018-08/IMG_6428_Key_09082018104256.JPG
Thực hiện Công văn số 9021/BTC-THTK-CNTT ngày 27/7/2018 của Bộ Tài chính v/v làm việc và điền phiếu khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính. Sáng ngày 08/8/2018 tại Hội trường Sở, Sở Tài chính đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.
09/08/2018 11:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát có Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng – Cục Tin học Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Ông Trần Văn Trình – Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Ông Đặng Hồng Sơn – Chuyên viên Phòng Thống kê, Ông Nguyễn Đăng Lê – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và triển khai CNTT Tài chính - Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị thực hiện khảo sát Công ty TNHH PwC (Việt Nam) có Ông Nguyễn Mậu và Ông Hoàng Quốc Huy – Trưởng phòng Tư vấn, về phía Sở Tài chính có Ông Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, Ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Chi cục thuộc Sở.

IMG_6428.JPG 

Ông Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính giới thiệu tổng quan về kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và nội dung tư vấn kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, Thành viên đoàn khảo sát giới thiệu về Hệ thống công khai tài chính ngân sách dự kiến áp dụng năm 2019.

IMG_6416.JPG 

Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng Cục Tin học giới thiệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Đơn vị thực hiện khảo sát giới thiệu bộ câu hỏi khảo sát về mức độ hỗ trợ của các hệ thống thông tin về chức năng, nhiệm vụ, công việc của Sở Tài chính, khảo sát về mức độ hài lòng đối với các thông tin tài chính mà Sở Tài chính đang thu thập, quản lý và báo cáo đến các bên liên quan, hiện trạng và mong muốn tương lai đối với các chức năng của các hệ thống thông tin đang và sẽ được Sở Tài chính sử dụng, đồng thời hướng dẫn các đồng chí tham dự cách thức trả lời bộ câu hỏi và giải đáp thắc mắc. ​

IMG_6422.JPG 

Ông Nguyễn Mậu – Công ty TNHH PwC (Việt Nam) giới thiệu, hướng dẫn khảo sát.

Qua buổi khảo sát đã ghi nhận vài kết quả liên quan đến một số nội dung cụ thể như sau:

       - Mức độ trao đổi các hệ thống thông tin đang được sử dụng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ công việc tại Sở Tài chính.

       - Mức độ hài lòng đối với các thông tin tài chính được thu thập, quản lý và báo cáo đến các bên liên quan.

       - Các chức năng của hệ thống thông tin đang được Sở Tài chính sử dụng.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Ông Hà Văn Thuận đã phát biểu kết luận, chỉ đạo các Phòng, Chi cục trả lời các câu hỏi trên phiếu khảo sát, Phòng Ngân sách - Sở Tài chính tổng hợp và gửi về Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính./.

Nguyễn Thanh Vỹ - P.Ngân sách

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). /PublishingImages/2018-08/IMG_6389_Key_03082018152921.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 03/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
03/08/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Tài chính nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, sáng thứ Sáu, ngày 03/8/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hoàng Khanh – Trưởng phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Báo cáo viên tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên và cán bộ công chức của Sở Tài chính.

IMG_6405.JPG 
Toàn thể hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Vân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nêu rõ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, do đó việc tổ chức học tập phải thiết thực, hiệu quả, kết hợp phương pháp nghe giới thiệu nội dung, thảo luận và tự nghiên cứu, tránh tình trạng hình thức; kết hợp học tập, quán triệt các Nghị quyết với việc thảo luận kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Tài chính. Đồng chí Vân đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị với tinh thần trách nhiệm, tập trung, tự giác trong học tập, chấp hành nghiêm túc thời gian của hội nghị, lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

IMG_6389.JPG 

Đồng chí Dương Ngọc Vân – Phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau khi khai mạc hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Hoàng Khanh truyền đạt 03 Nghị quyết, một là Nghị quyết số 26-ND/TW ngày 21/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hai là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; ba là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

IMG_6395.JPG 

Đồng chí Ngô Hoàng Khanh – Báo cáo nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được giới thiệu những nội dung cơ bản về thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, về chính sách tiền lương, về chính sách bảo hiểm xã hội; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện của 03 Nghị quyết trên.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Gắn với việc thực hiện kế hoạch số 37-KH/ĐUK của Đảng ủy khối, các đồng chí sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ nghiên cứu và viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhận thức về nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thành Tài_P.Ngân sáchSở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018/PublishingImages/2018-07/IMG_6379_Key_30072018151608.jpg
Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-STC ngày 25/12/2017 của Sở Tài chính về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018, ngày 27/7/2018 tại Hội trường, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
30/07/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Chủ trì hội nghị đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính, tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các đồng chí là thủ trưởng các phòng, Chi cục thuộc Sở và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_6379.jpg 

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo ước kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, các đồng chí tham dự đã nắm tình hình công tác điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm trên toàn địa bàn. Về thu ngân sách Nhà nước, tổng thu mới NSNN 6 tháng thực hiện 24.600 tỷ đồng, đạt 47% dự toán được HĐND tỉnh thông qua, tăng 9% so cùng kỳ năm 2017, trong đó thu nội địa 18.000 tỷ đồng, đạt 46% dự toán HĐND tỉnh, tăng 10% so cùng kỳ, thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 6.600 tỷ đồng, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh của khối huyện ước thực hiện 7.747 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP) 6 tháng thực hiện 4.800 tỷ đồng, đạt 28% dự toán được HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so cùng kỳ năm 2017, trong đó chi đầu tư XDCB thực hiện 1.500 tỷ đồng, đạt 23% dự toán HĐND tỉnh, tăng 15% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách khối huyện, thị xã, thành phố ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2.870 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, chi đầu tư XDCB ước thực hiện 430 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 54% so với cùng kỳ.

Thông qua Hội nghị, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã thành phố đã trình bày những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý điều hành ngân sách và đã được Ban Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ trả lời, giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Nhìn chung các đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch.

Đối với nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2018, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung hoàn thành các công việc trọng tâm sau đây:

- Tham mưu UBND trình HĐND tỉnh báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017, ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2019-2021; tiếp tục tổ chức thẩm định quyết toán thu, chi NSNN năm 2017 của cấp huyện và các đơn vị khối tỉnh, thực hiện công tác khóa sổ năm 2018.

- Hoàn chỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã, thời gian UBND các cấp gửi báo cáo; thời gian UBND các cấp gửi các báo cáo tài chính - ngân sách của địa phương đến các Ban và Thường trực HĐND cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách của UBND các cấp cho các đơn vị và NSĐP cấp dưới; thời gian gửi biểu mẫu báo cáo lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán NSĐP; Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấp huyện.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu, các khoản thu bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu số thuế nợ đọng đến cuối năm 2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN; làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên,... để chuyển các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp.

- Điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài,...; chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách chi NSNN khi thật sự cần thiết có nguồn đảm bảo, kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên NSĐP đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách; tiếp tục phối hợp rà soát chính sách đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo hiệu quả trong sử dụng NSNN.

- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị cấp 1 xây dựng dự toán điều hành chi tiết năm 2019; nắm tại tình hình hoạt động của Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC; lập báo cáo phương án tiền Tết Kỷ Hợi năm 2019.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ; chi trả hỗ trợ lãi suất đối với 10 doanh nghiệp bị thiệt hại do sự cố ngày 13/5/2014; chủ trì cùng các cấp, các ngành xây dựng và trình UBND tỉnh thông qua Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2019.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ về đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020; đôn đốc và báo cáo việc thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn giai đoạn 2017-2020, kiểm tra báo cáo tài chính và quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần; báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng năm 2018 của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước; tổng hợp báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh; có ý kiến về xây dựng kế hoạch năm 2019 của DNNN; phối hợp với Sở Công Thương góp ý kiến về kế hoạch bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư điều chỉnh, điều hòa năm 2018 và kế hoạch năm 2019; lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; nhắc nhở các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi hồ sơ quyết toán công trình, tập trung quyết toán các công trình đủ điều kiện đã được Sở Tài chính tiếp nhận.

- Khảo sát, lập đề cương và triển khai thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách huyện Bắc Tân Uyên và công tác quản lý tài chính của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương; hoàn chỉnh báo cáo và thông qua kết luận thanh tra tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên và Hội Văn học Nghệ thuật; tham gia phối hợp cùng UBKT Tỉnh ủy theo quy chế; tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị sau thanh tra.

- Tổ chức kiểm điểm thực hiện công tác hàng tháng và họp xét thi đua khen thưởng hàng quý, xét nâng lương đợt 2/2018 cho CBCC; thực hiện đánh giá, phân loại CBCC, kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định; báo cáo tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; báo cáo công tác cải cách hành chính và công tác pháp chế năm 2018; xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2019.


IMG_6374.jpg 

Đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính

Đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu đánh giá và kết luận tại Hội nghị những việc đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm và trả lời một số kiến nghị của các đại biểu trong Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số việc phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018.

Nguyễn Thành Tài  - P. Ngân sách

True
Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiểm tin văn bảnTinNguyễn Thành Tài_P.Ngân sáchTăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_30072018093858.jpg
Ngày 20/07/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
26/07/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 theo chỉ tiêu Trung ương giao, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường các biện pháp biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với một số nội dung chính như sau:

1. Sở Tài chính: Phối hợp với các ngành có liên quan nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện thu NSNN; thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thực hiện thu NSNN của các cấp ngân sách, chủ động đề xuất tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách kịp thời, phù hợp tình hình thực tế.

2. Cục Thuế: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế để nhân dân hiểu, chấp hành; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu, các khoản thu bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu số thuế nợ đọng đến cuối năm 2018 không vượt quá 5% dự toán thu nội địa do Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Cục Hải quan: Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,… Phấn đấu không để phát sinh nợ xấu, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế chuyên thu đến 31/12/2018 theo đúng chỉ tiêu của Ngành và phấn đấu không quá 1% so với tổng số thu nộp NSNN.

 

(Chi tiết tại Chỉ thị số 14/CT-UBND đính kèm)  14-CT.signed.pdf

                                                                                                   Nguyễn Thành Tài - Phòng NS 

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018./PublishingImages/2018-07/IMG_6358_Key_24072018140759.JPG
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
24/07/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

Ngày 23/7/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy đã thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

IMG_6350.JPG 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy thông qua báo cáo.

Trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã thường xuyên chú trọng việc định hướng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt kịp thời cho cán bộ, đảng viên và quần chúng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời các văn bản, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, giúp cho cán bộ, đảng viên có đầy đủ các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu triển khai các nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 31/3/2016 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020" và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 19/4/2017 của Đảng ủy Khối về một số nội dung cụ thể trong sinh hoạt chi bộ; cấp ủy các chị bộ đã thường xuyên chú trọng cải tiến phương pháp, nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú hơn, thực hiện đúng quy trình, sinh hoạt định kỳ hàng tháng đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đề án việc làm của CBCC Sở Tài chính. Đảng ủy và Ban Giám đốc đã lãnh đạo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng và tương đương theo đúng quy định.

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành năm 2018, Ủy ban kiểm tra đã thực hiện chức năng giám sát các đối tượng theo phân cấp quản lý, qua giám sát, đảng viên đã thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, quy định số 47/QĐ/TW, Quyết định số 413/QĐ-STC ngày 08/8/2012 của Sở Tài chính quy định những việc CBCC phải làm và không được làm. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).

Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và thực hiện nghị quyết của Chính phủ trong công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra quản lý tài chính, ngân sách ở các cấp ngành, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của địa phương theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt,…

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể và Ban chỉ huy quân sự cơ quan, Đảng ủy lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, đoàn viên các đoàn thể tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan.

IMG_6370.JPG 

Đồng chí Hà Văn Thuận – Đảng viên chi bộ 4 – Phó Giám đốc góp ý tại hội nghị.

IMG_6369.JPG 

Đồng chí Phạm Minh Tâm – Đảng viên chi bộ 3 – Chi cục phó CC.TCDN góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, đảng viên tham dự cũng đã bổ sung, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung báo báo công tác xây dựng Đảng đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm đồng thời góp ý về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

 

IMG_6358.JPG 

Đồng chí Hà Văn Út – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hà Văn Út đã đánh giá cao việc thực hiện công tác xây đựng Đảng của Đảng bộ Sở Tài chính, phân tích đánh giá các mặt ưu điểm, hạn chế để từ đó chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trong các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, công tác kiểm tra, giám sát đồng thời hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương tổ chức hoạt động Về nguồn hưởng ứng Chiến dịch Hè tình nguyện 2018Đoàn thanh niênTinTrần Ngọc Lan_Bí thư Chi đoànChi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương tổ chức hoạt động Về nguồn hưởng ứng Chiến dịch Hè tình nguyện 2018/PublishingImages/2018-07/Ve nguon 2018 (1)_Key_23072018075027.jpeg
Căn cứ Kế hoạch số 36-KH/ĐTN ngày 29/5/2018 của BCH Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 13-KH/CĐCS ngày 01/6/2018 của BCH Chi đoàn v/v tổ chức hoạt động Hè tình nguyện năm 2018;
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/CĐCS ngày 27/6/2018 của BCH Chi đoàn v/v tổ chức hoạt động Về nguồn năm 2018,
17/07/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở, ngày 14/7/2018 Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Dương đã tổ chức cho đoàn viên Về nguồn, tham quan, tìm hiểu một số di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như: Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Núi Dinh, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu và Di tích lịch sử Trận địa pháo cổ và Hầm thủy lôi Núi Lớn tại Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Căn cứ Núi Dinh thuộc loại di tích lịch sử cách mạng, là nơi ghi dấu những sự tích anh hùng của quân và dân Huyện Châu Thành trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Căn cứ Núi Dinh gồm các điểm: Hang Dây Bí (gồm Hang Huyện ủy Châu Đức, Hang giao liên), Hang Tổ, Hang Mai (chùa Ông Sáu Trọng, chùa Bà Huệ Tiên), Hang chùa Ông Trọng, Bưng Lùng, Hang Dơi, Căn cứ Chùa Diệu Linh.

Trong đó, Khu Chùa Diệu Linh là căn cứ kháng chiến của Thị ủy, Thị đội và các cơ quan thị xã Bà Rịa từ năm 1972 -1975, là cơ sở cách mạng cung cấp lương thực, thực phẩm của Thị ủy Bà Rịa trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đây cũng là nơi Tỉnh ủy mở lớp học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng đến cơ sở, xây dựng phong trào, phát động quần chúng nổi dậy giải phóng Bà Rịa ngày 27/4/1975.

Ve nguon 2018 (1).jpeg 

          Đoàn viên Chi đoàn tham quan Khu căn cứ Chùa Diệu Linh thuộc Di tích lịch sử Căn cứ cách mạng Núi Dinh

Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng đã đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử Trận địa pháo và Hầm thủy lôi Núi Lớn.Trận địa pháo là một trong ba tuyến phòng thủ quân sự do thực dân Pháp xây dựng cuối thế kỷ XIX, với quy mô kiên cố và hiện đại nhất lúc bấy giờ ở Đông Dương nhằm phòng thủ, tấn công và kiểm soát toàn bộ cửa biển miền Đông Nam bộ và trấn giữ an toàn cho trung tâm nghỉ dưỡng của thực dân Pháp tại Vũng Tàu, được khởi công năm 1885 và kéo dài trong vòng 15 năm mới hoàn thành. Nằm cách trận địa pháo không xa, dưới thung lũng kín đáo, là Hầm thủy lôi (loại vũ khí quân sự có sức công phá lớn như sấm sét, dùng để tiêu diệt các loại tàu phà chống phá dưới nước). Tuy cùng nằm ở một vị trí, nhưng đây lại là hai công trình quân sự hoàn toàn khác nhau.Về lịch sử, trận địa pháo được xây dựng bởi thực dân Pháp thì hầm thủy lôi lại được phát xít Nhật lập nên. Khác với trận địa pháo với một hệ thống đồ sộ thì hầm thủy lôi lại đơn thuần chỉ là kho dùng để cất giữ vũ khí quân sự của Nhật nhưng cũng không kém phần công phu trong quá trình xây dựng. Hầm thủy lôi được xây dựng vào năm 1944 sau bốn tháng thì hoàn tất.

Chuyến khám phá trận địa pháo cổ và hầm thủy lôi tại Núi Lớn Vũng Tàu đã giúp đoàn viên hiểu thêm về lịch sử đấu tranh anh dũng của quân và dân Vũng Tàu cùng những khó khăn, gian khổ trong những năm kháng chiến đánh Pháp đuổi Nhật góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng cả nước.

Ve nguon 2018 (2).jpeg 

Đoàn viên Chi đoàn tham quan Di tích lịch sử Trận địa pháo và Hầm thủy lôi Núi Lớn

Ve nguon 2018 (3).jpeg

Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các bé tại Mái ấm Hồng Quang…

 Ve nguon 2018 (4).jpg

…và vui chơi cùng các em nhỏ

Trong chuyến đi, Chi đoàn đã đến thăm và tặng quà Mái ấm Hồng Quang – Thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là ngôi chùa kiêm mái ấm của hàng trăm đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. Chi đoàn đã gửi đến các em nhiều phần quà gồm gạo, sữa, tã,…với tổng kinh phí là 8.600.000 đồng do chính các bạn đoàn viên và gia đình ủng hộ với mong ước góp một phần nhỏ về vật chất cũng như tinh thần để chăm lo, chia sẻ tình thương cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh không may mắn.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức trẻ Khối Các Cơ quan tỉnh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, góp phần nhắc nhở đoàn viên thanh niên biết trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                                                                                                   Trần Ngọc Lan - Bí thư CĐ

True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bảnĐiểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. ĐT-XDCBGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản/PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_23072018074316.jpg
Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC.
16/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ); các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có sử dụng nguồn vốn NSNN thì phần nguồn vốn NSNN của dự án được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này không áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; các dự án bí mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Thông tư cũng đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan nguyên tắc tạm ứng vốn, quy định và thời hạn về việc thu hồi tạm ứng vốn nhằm tăng cường kiểm soát công tác thanh toán và thu hồi tạm ứng.

Đồng thời, Thông tư bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN đối với trường hợp ủy thác quản lý dự án; quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù và công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và công trình xây dựng tạm.

Ngoài ra, Thông tư cũng đã quy định cụ thể nội dung kiểm tra phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN, bao gồm các dự án do các Bộ, ngành Trung ương quản lý và các dự án do địa phương quản lý.​​​

​​Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Chi tiết c​ụ thể xem tại file đính kèm./.

52-2018_TT.PDF.pdf

Trần Ngọc Lan _ P. Đầu tư XDCB

True
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hoàng Hải_P. TC-HCSNHướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_23072018121444.jpg
Một số điểm mới của thông tư số 36/2018/tt-btc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
16/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

1. Đối với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư số 36/2018/TT-BTC bổ sung thêm đối tượng:

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Thông tư số 36/2018/TT-BTC quy định:

“- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Các nội dung đào tạo gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ;

4. Bổ sung nội dung chi: “Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

5. Điều chỉnh mức chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên: “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học).

Đối với giảng viên nước ngoài: Tuỳ theo mức độ cần thiết các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thoả thuận tuỳ theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định”.

Chi tiết xem file đính kèm

36-2018_TT.PDF.pdf

Nguyễn Hoàng Hải - P. TC HSCN

True
Ngày 10/7/2018, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 72/QĐ-STC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Điểm tin văn bảnTinP. Ngân sáchNgày 10/7/2018, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 72/QĐ-STC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018/PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_23072018121924.jpg
Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018;
Sở Tài chính xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2018 với những nội dung như sau:
16/07/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

​1. Mục tiêu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở trong công tác THTK, CLP gắn với công tác quản lý của ngành để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đầy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước năm 2018 của tỉnh.  

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh việc THTK, CLP là một trong các nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm vụ, phương hướng năm 2018 của Sở;

- THTK, CLP là trách nhiệm của các phòng, chi cục thuộc sở, cũng như toàn thể cán bộ, công chức và hợp đồng lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu;

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất;

- THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, cơ quan;

- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục mọi lúc, mọi nơi.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và THTK, CLP được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh. Đối với Văn phòng Sở tích cực THTK, CLP trong việc thực hiện nhiệm vụ để tiết kiệm kinh phí theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra năm 2018. Để đạt được các yêu cầu đó, việc THTK, CLP năm 2018 của Sở Tài chính cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu với UBND tỉnh: tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) đúng quy định của pháp luật; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi NSNN; chỉ tham mưu ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán NSNN;

b) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương; tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN;

c) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản liên quan: xây dựng phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương; sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

d) Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính phù hợp với từng lĩnh vực, giảm mạnh chi NSNN, hướng tới thực hiện theo phương thức đặt hàng đối với đơn vị sự nghiệp;

đ) Rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành: phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; chế độ công tác phí trong nước và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng; danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn;

e) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở;

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện THTK, CLP trên địa bàn tỉnh.

72_QD-STC.pdf

True
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương quý II năm 2018Thông báoTinP. Ngân sáchThông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương quý II năm 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_Key_15102018081051.jpg
THÔNG BÁO Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh
Bình Dương quý II năm 2018
13/07/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 76/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh

Bình Dương quý II năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4764/UBND-KTTH ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  ủy quyền Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương, Sở Tài chính công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II năm 2018, như sau:

 1. Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2018 (biểu số 60/CK-NSNN).
 2. Thực hiện chi ngân sách nhà nước quý II năm 2018 (biểu số 61/CK-NSNN).
 3. Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2018  (biểu số 59/CK-NSNN).

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II năm 2018 của tỉnh Bình Dương./.​

Biểu số liệu​
Nơi nhận:                                                     
- Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương;
- rang thông tin điện tử​ Sở TC;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NS (2b).
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út
True
Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.Điểm tin văn bảnTinTrần Ngọc Lan_P. ĐT-XDCBGiới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản./PublishingImages/2018-07/diem tin VB_Key_03072018152925.jpg
Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
03/07/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Nghị định này quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Nghị định này thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đồng thời, bãi bỏ các nội dung quy định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án PPP tại các Điều 10, 17, 19, 24 và 33 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư công.

Về quyết toán công trình dự án cần lưu ý:

- Kể từ ngày hoàn thành công trình dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trong thời hạn sau đây:

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia, nhóm A: 09 tháng;

b) Đối với dự án nhóm B: 06 tháng;

c) Đối với dự án nhóm C: 03 tháng.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận trong hợp đồng dự án với nhà đầu tư việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình dự án.

- Đối với dự án BT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Về quy định chuyển tiếp cần lưu ý:

- Dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư (bằng văn bản riêng hoặc trong quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch), phê duyệt đề xuất dự án, chấp thuận sử dụng phần vốn đầu tư của Nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện trình tự quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực không phải phê duyệt lại theo quy định của Nghị định này.

- Dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư được ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục này. Các bên tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của Nghị định này.

- Hợp đồng dự án được ký tắt hoặc thỏa thuận đầu tư được ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải đàm phán lại.

- Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo nội dung quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp cần điều chỉnh dự án, các bên thực hiện điều chỉnh hợp đồng dự án phù hợp với quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì các bên thực hiện theo Hợp đồng dự án được điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều chỉnh đó.

- Hợp đồng dự án được ký chính thức trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án.

- Dự án đã có cam kết hoặc chấp thuận bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về ưu đãi, bảo đảm đầu tư và các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các văn bản đó.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm.​

Nghi dinh 63-2018-CP.pdf

Trần Ngọc Lan - P. TC ĐT - XDCB

True
Sở Tài chính phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương. Thông tin hoạt độngTinLê Thị Kim Nhân_P. Giá-CSSở Tài chính phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương. /PublishingImages/2018-06/Tham dinh gia 2018_Key_28062018094012.jpg
Ngày 18/6/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương
28/06/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Để hoàn thiện điều kiện chuyên môn cho các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định giá nhà nước (giá đất cụ thể của tỉnh) theo quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Ngày 18/6/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại tỉnh Bình Dương. Thành phần học viên tham dự gồm các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân và các phòng, ban các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dinh gia 2018.jpg
Hình ảnh lớp học thẩm định giá nhà nước.

Qua hơn 05 ngày học tập (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018), các học viên đã được học 06 chuyên đề theo quy định, cụ thể:

Chuyên đề 1: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá và nguyên lý hình thành giá cả thị trường.

Chuyên đề 2: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá nhà nước

Chuyên đề 3: Thẩm định giá doanh nghiệp.

Chuyên đề 4: Thẩm định giá máy, thiết bị.

Chuyên đề 5: Thẩm định giá bất động sản.

Chuyên đề 6: Thẩm định giá tài sản vô hình.

Kết quả sau khóa học, toàn thể học viên đã tiếp thu tất cả các chuyên đề và hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa.

Lê Thị Kim Nhân - P. Giá - CS

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1147950 67
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0