Tin Tức
 
Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT- BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
 
Ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản ...
 
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng để công tác quản lý nhà nước ngày càng được công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng số ...
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc ...
 
Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ báo cáo giá thị tường, Kể từ ngày 01/02/2019 Sở Tài chính sẽ không đăng thông tin tại chuyên mục Giá hàng tuần.
 
Những lưu ý trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
 
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 18/01/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học ...
 
Nhằm chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, sáng ngày 22/01/2019, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp tham gia khám, phát thuốc và ...
 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 với 10 chương 134 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
 
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 29/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.Điểm tin văn bảnTinTrần Thị Lưu_CC.TCDNThông tư hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ./PublishingImages/2019-03/diem tin VB_Key_14032019103958.jpg
Ngày 28/12/2018  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT- BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
14/03/2019 11:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư xây dựng chế độ kế toán theo hướng không lập báo cáo tài chính nhằm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, theo hướng đơn giản, chủ yếu phục vụ cho mục đích nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước.

Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, báo cáo tài chính được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán. Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính, việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng và được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

132-2018_TT-BTC.pdf

Trần Thị Lưu - Chi cục TCDN

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chínhĐiểm tin văn bảnTinPhan Thị Hồng Cẩm_P. ĐT-XDCBTriển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính/PublishingImages/2019-03/diem tin VB_Key_13032019135929.jpg
Ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
13/03/2019 2:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến Chế độ kế toán và hạch toán các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án, quản lý và sử dụng tài sản, chi khen thưởng, chi thu nhập tăng thêm, sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm,  quy định về lập, chấp hành dự toán thu, chi quản lý dự án…cụ thể sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 2, Điều 5, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 23 của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017.

Trong đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lưu ý chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch, dự toán thu, chi quản lý dự án năm kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư số 06/2019/TT-BTC.​

06-2019_TT.PDF.pdf

Phan Thị Hồng Cẩm - P. TC Đầu tư XDCB

True
Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2019 của Sở Tài chính Thông tin hoạt độngTinTrần Hữu Phước_Phó chánh TTKế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2019 của Sở Tài chính /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng để công tác quản lý nhà nước ngày càng được công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng số 297/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
07/03/2019 10:00 SAYesĐã ban hành

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các điều kiện dẫn đến tham nhũng, xây dựng đội ngũ công chức trung thực, liêm khiết, chuyên nghiệp, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức và ứng xử của cán bộ, công chức (CBCC), nâng cao hiệu quả quản lý, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 518/KH-STC về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Theo kế hoạch này các nội dung chủ yếu cần phải thực hiện đó là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng; Tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách theo quy định và các nội dung khác phải công khai theo đúng quy định hiện hành; Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; Hoàn thiện cơ chế về quản lý tài chính đảm bảo công khai, minh bạch.

Ngoài ra, phải tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh của công dân và tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thực hiện nghiêm việc kê khai và công khai, minh bạch trong kê khai tài sản và thu nhập của đảng viên, CBCC trong cơ quan; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý đấu thầu, quản lý việc mua sắm, sử dụng tài sản công; Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng thời trong kế hoạch cũng quy định rõ việc triển khai thực hiện và trách nhiệm của từng phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở Tài chính theo kế hoạch đề ra và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ./.

CV518.signed.pdf

Trần Hữu Phước - Phó chánh Thanh tra

True
Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.Thông tin hoạt độngTinVăn phòng SởSở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019./PublishingImages/2019-02/IMG_6723_Key_27022019094548.JPG
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc Sở, ngày 26/02/2019 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.
27/02/2019 10:00 SAYesĐã ban hành

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Sở Tài chính, đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Dương Ngọc Vân, đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên - Chủ tịch công đoàn - Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_6699.JPG 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có: đồng chí Hà Văn Út - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đại diện Ban giám đốc; đồng chí Dương Ngọc Vân - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Kim Liên - Chủ tịch công đoàn - Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, đại diện Công đoàn và Hội nghị cũng bầu ra Tổ thư ký Hội nghị gồm: đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Phó phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, đồng chí Trần Hữu Thế - Thanh tra viên - Thanh tra Tài chính.

IMG_6704.JPG 

Đồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Bí Thư – Phó Giám đốc Sở thay mặt Đoàn Chủ tích trình bày một số báo cáo

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Năm 2018 tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương (NSĐP) và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 tại Bình Dương như sau:

Về thu NSNN, Tổng thu mới NSNN ước thực hiện 50.373 tỷ đồng, đạt 96% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và 96% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua tăng 9% so thực hiện năm 2017, trong đó: thu nội địa 33.360 tỷ đồng, đạt 90% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 8% so thực hiện năm 2017; thu từ sản xuất kinh doanh khối huyện, thị xã, thành phố ước thực hiện là 14.377 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu ước thực hiện là 15.013 tỷ đồng, đạt 115% dự toán HĐND tỉnh thông qua tăng 12% so với thực hiện năm 2017.

Về chi ngân sách, tổng chi NSĐP ước thực hiện 17.550 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 16% so thực hiện năm 2017, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản ước  thực hiện 7.011 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 8% so thực hiện năm 2017, (lũy kế vốn đầu tư thanh toán đến ngày 13/12/2018 là 4.188 tỷ đồng, đạt 59,7% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2018 (lần 2); ước thực hiện 12 tháng đạt 90% so với kế hoạch đề ra).

Tại Hội nghị, các đồng chí cũng được thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ cơ sở năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; dự thảo Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng năm 2019; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;  thông qua bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2019; Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2018.

IMG_6723.JPG 

Đồng chí Hà Văn Út – Giám đốc Sở điều hành Hội nghị.

Hội nghị CBCC năm 2018, Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" Sở Tài chính luôn xác định hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nội dung chính của phong trào thi đua. Trong năm qua Sở Tài chính đã thực hiện hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng của địa phương. Căn cứ vào 06 mục tiêu đã đăng ký và các nội dung của Quy chế thi đua khen thưởng, các đơn vị trực thuộc Sở đã lượng hóa thành các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu, nỗ lực trong việc thực hiện công tác chuyên môn, đã được đánh giá thông qua kết quả thi đua khen thưởng hàng quý, cả năm, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu được các cấp khen thưởng như sau: Giám đốc Sở công nhận 05 tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; đề nghị Ủy ban nhân dân/Bộ Tài chính công nhận 03 tập thể "Lao động xuất sắc"; khen tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 06 cá nhân; đề nghị cấp trên xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân; đề nghị Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 11 cá nhân; đề nghị Ủy ban nhân dân tặng Bằng khen cho 07 cá nhân; đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 22 cá nhân, trong đó: 09 giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong năm 2018, Giám đốc Sở xem xét tặng danh hiệu "lao động tiên tiến" cho 41 cá nhân.

IMG_6763.JPG 

Đồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Bí Thư – Phó Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Qua phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể, cá nhân cũng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng có những kết quả tích cực, trong năm 2018 Đảng bộ Sở Tài chính được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và khen thưởng 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở đạt danh hiện vững mạnh trong năm 2019 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và 01 cá nhân; Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, được Đoàn khối tặng giấy khen cho tập thể và 01 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

IMG_6753.JPG 

Đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Qua Hội nghị, CBCC đã tham gia thảo luận để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, toàn thể CBCC tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Toàn thể CBCC quyết tâm lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua trong công tác, với mực tiêu "văn minh, chuyên nghiệp, hiệu quả", tiếp tục thực hiện chương trình thi đua cải tiến thủ tục hành chính nhà nước, ra sức hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2019 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Một số hành ảnh trong Hội nghị (liên kết đến thư viện hình ảnh)​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Thông báo về việc không đăng tin tại chuyên mục Giá hàng tuần (từ ngày 01/02/2019)Thông báoTinThông báo về việc không đăng tin tại chuyên mục Giá hàng tuần (từ ngày 01/02/2019)/PublishingImages/2019-02/thong bao_Key_21022019132254.jpg
Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ báo cáo giá  thị tường, Kể từ ngày 01/02/2019 Sở Tài chính sẽ không đăng thông tin tại chuyên mục Giá hàng tuần.
21/02/2019 2:00 CHYesĐã ban hành

​Theo Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ báo cáo giá  thị tường, Tại Điều 5: Sở Tài chính chỉ báo cáo giá thị trường hàng tháng, quý, năm trên địa bàn tỉnh, thành phố...

116-2018_TT.PDF.pdf

BBT Website

True
Những lưu ý trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Điểm tin văn bảnTinP. Tài chính - HCSNNhững lưu ý trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019/PublishingImages/2019-02/diem tin VB_Key_18022019130605.jpg
Những lưu ý trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
18/02/2019 11:00 SAYesĐã ban hành

1. Từ 01 tháng 01 năm 2019:

- Số thu từ xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương;

- Chi phí lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về thi hành Luật Quy hoạch và pháp luật về đầu tư công;

- Kinh phí đánh giá quy hoạch được bố trí từ dự toán kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Các địa phương đảm bảo bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được hưởng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ dự toán Bộ Tài chính hướng dẫn, chế độ chính sách, khối lượng nhiệm vụ phải thực hiện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Không bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường cho các công trình có tính chất đầu tư, xây dựng; ưu tiên phân bổ kinh phí cho công tác bảo vệ, khôi phục môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; tập trung kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích, vệ sinh môi trường trong các trường học, bãi xử lý rác thải, xử lý các điểm nóng về môi trường;

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cơ quan có thẩm quyền giao cơ chế tự chủ thì phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên.

2. Điều chỉnh mức lương cơ sở lên mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.

3. Trường hợp điều chỉnh dự toán từ kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ sang kinh phí thực hiện chế độ tự chủ; kinh phí không thường xuyên sang kinh phí thường xuyên; kinh phí chi bằng nội tệ sang chi bằng ngoại tệ; điều chỉnh tăng hoặc giảm dự toán của nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí được giao nhưng đã được ghi chú kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi trong quyết định giao dự toán đầu năm hoặc quyết định giao dự toán bổ sung trong năm của cấp có thẩm quyền, đơn vị cần phải có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp để đảm bảo việc phân bổ kinh phí thực hiện được các nhiệm vụ được giao. Thời hạn đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp đề nghị điều chỉnh dự toán chậm nhất trước ngày 31 tháng 10 năm hiện hành.

4. Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống tabmis theo quy định./.

Phòng TC-HCSN

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về Bác năm 2019.ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về Bác năm 2019./PublishingImages/2019-02/IMG_6609_Key_01022019144048.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 18/01/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về Bác năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
01/02/2019 3:00 CHYesĐã ban hành

Sáng thứ Sáu, ngày 01/02/2019 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về Bác năm 2019 với chủ đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

IMG_6609.JPG 

Đảng viên, quần chúng tham gia hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí trong Đảng ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (trừ các đồng chí trong Ban Giám đốc đã tham gia học ngày 14/12/2018).

IMG_6598.JPG 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên thường vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở đại diện Đảng ủy sở phát biểu khai mạc, đồng chí Tuyên yêu cầu, sau học tập cấp ủy các chị bộ lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý đồng thời xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể chi bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chi bộ mình, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan đến các nội dung: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân và những tồn tại hạn chế rút ra trong kiểm điểm tập thể, các nhân năm 2018 để tập trung chỉ đạo giải quyết, yêu cầu kế hoạch "làm theo Bác" của cấp ủy phải gắn với việc thực hiện các nghị quyết TW4, 6, 7, 8 khóa XII, nhất là Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để bổ sung bản cam kết cá nhân "làm theo Bác" năm 2019 cho phù hợp, bản cam kết cá nhân phải thông qua tập thể góp ý kiến.

Cũng tại hội nghị, đảng viên, quần chúng được nghe qua đĩa DVD do Phó Giáo sư Tiến sỹ Bùi Đình Phong – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 toàn quốc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân, cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân, phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng "tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"./.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp khám, phát thuốc và tặng quà mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.Đoàn thanh niênTinNguyễn Minh Trí_Chi đoàn STCChi đoàn Sở Tài chính phối hợp khám, phát thuốc và tặng quà mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019./PublishingImages/2019-01/tang qua_Key_24012019080044.jpg
Nhằm chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, sáng ngày 22/01/2019, Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp tham gia khám, phát thuốc và tặng quà cho 100 hộ gia đình chính sách tại Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Đoàn cơ sở và Hội phụ nữ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh tổ chức.
24/01/2019 8:00 SAYesĐã ban hành

Chương trình bao gồm khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 100 hộ gia đình chính sách tại UBND Mỹ Phước; đến thăm khám bệnh và tặng quà cho 03 mẹ Việt Nam anh hùng; phối hợp với Đoàn phường Mỹ Phước dọn dẹp, thắm hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Cát với tổng kinh phí hơn 43 triệu đồng.

CD tang qua tet 2019.jpg 

Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.

Cùng tham gia chương trình có đại diện của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương cũng có các phần quà là mũ bảo hiểm gửi đến các hộ gia đình chính sách.

Chương trình này nhằm mục đích chung tay phụng dưỡng các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên.

Nguyễn Minh Trí - Chi đoàn STC

True
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.Thông tin hoạt độngTinNgô Thị Thanh Bình_P. Giá-CSSở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn./PublishingImages/2019-01/IMG_2223_Key_03012019141440.JPG
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 với 10 chương 134 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
03/01/2019 3:00 CHYesĐã ban hành

​Được sự chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6187/UBND-KTTH ngày 21/12/2018 và sự quan tâm hỗ trợ của Cục Quản lý công sản. Ngày 27/12/2018 Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Bình Dương.

Đến dự khai mạc Hội nghị có bà Dương Ngọc Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, báo cáo viên là bà Chu Thị Thủy Chung, Trưởng phòng Tài sản.Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính cùng với hơn 200 cán bộ công chức (CBCC) lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

IMG_2223.JPG 

Bà Dương Ngọc Vân - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Dương Ngọc Vân cho biết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công, ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và các hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác, sử dụng tài sản công hợp lý, hiệu quả và chuẩn hóa công tác quản lý tài sản công và đề nghị CBCC tham gia Hội nghị nắm bắt, tiếp thu thông tin áp dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị để cùng nhau thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới.

IMG_2225.JPG 

Bà Chu Thị Thủy Chung, Trưởng phòng Tài sản.Hành chính sự nghiệp, 

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính báo cáo các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, CBCC tham gia được báo cáo viên trình bày về những điểm mới của Luật, cụ thể hóa các quy định trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn (Nghị định 151/2017/NĐ-CP, Nghị định 152/2017/NĐ-CP, Thông tư 144/2017/TT-BTC và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg).

Qua Hội nghị tập huấn, CBCC tham gia được cập nhật, nâng cao kiến thức để thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị mình hiệu quả hơn./.

Van ban.rar

Ngô Thị Thanh Bình - P. Giá - Công sản

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)./PublishingImages/2018-12/IMG_6594_Key_27122018075740.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 29/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.
27/12/2018 8:00 SAYesĐã ban hành

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Tài chính nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) vào sáng thứ Tư, ngày 26/12/2018 tại Hội trường Sở Tài chính.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí trong Đảng ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (trừ các đồng chí trong Ban Giám đốc đã tham gia học ngày 23/11/2018).

IMG_6594.JPG 

Đ/c Nguyễn Xuân Tuyên – UVTV Đảng ủy - Báo cáo nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên truyền đạt 03 nội dung: một là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hai là Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên – Ban chấp hành, Ủy viên - Ban Bí thư, Ủy viên – Ban chấp hành Trưng ương; ba là Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đối với Nghị quyết số 36-NQ/TW, các đồng chí đã được giới thiệu 04 nội dung cơ bản: Vì sao phải ban hành nghị quyết: kết quả đạt được, nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa X; Về quan điểm, mục tiêu: bối cảnh, tình hình, quan điểm của Nghị quyết, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Về một số chủ trương lớn và khâu đột phá: phát triển, đột phá các ngành kinh tế biển, phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; Về các giải pháp chủ yếu: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển, đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển, tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh.

Đối với Quy định số 08-QĐ/TW, có 3 nội dung: Quy định được ban hành là nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua, thực hiện các quy định về nêu gương nhằm đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII của Đảng và để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Mục đích yêu cầu ban hành Quy định là để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa sai phạm; Nội dung Quy định được soạn thảo ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát, với 4 điều, trong đó nhấn mạnh tinh thần là đảng viên phải chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

IMG_6591.JPG 

Toàn thể hội nghị.

Đối với Kết luận số 37-KL/TW: Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018: kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, cán cân cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo và cải thiện, tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tích cực, động lực tăng trưởng kinh tế đến từ cả phía cung và phía cầu, cơ cấu lại nền kinh tế có bước chuyển biến tương đối rõ nét, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực, tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nguồn lực để thực hiện chính sách về văn hóa xã hội còn hạn chế, việc quản lý tài nguyên và môi trường còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai, cháy nổ, tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả còn một số tồn tại, hạn chế; Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: tiếp tục ổn định kinh tê vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung cải thiện môi trưòng đâu tư, kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia sẽ nghiên cứu và viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung bài thu hoạch tập trung tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, quan điểm, nục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chức trách nhiệm vụ được giao của cá nhân. (Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân).

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nướcĐiểm tin văn bảnTinPhan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra SởQuy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước/PublishingImages/2018-12/45_QD-TTg_Key_11122018084711.jpg
Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
11/12/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

- Đối tượng áp dụng tại địa phương:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Cơ quan và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); cơ quan và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập.

Quyết định quy định nguyên tắc tổ chức cuộc họp: đúng thẩm quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết; Tuân thủ pháp luật, tập trung dân chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thực sự cần thiết phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng loại cơ quan, đơn vị; Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự cuộc họp, trách nhiệm của các cơ quan bảo đảm, phục vụ cuộc họp; Lồng ghép, kết hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp; cải tiến, đơn giản hoá thủ tục trong tổ chức cuộc họp; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Trong quyết định còn quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp bằng cách triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, mở rộng hình thức họp trực tuyến; Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của cấp trên, trực tiếp chỉ đạo, xử lý tại chỗ những công việc phát sinh có liên quan thuộc thẩm quyền; Đối với những nội dung phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, hoặc còn có ý kiến khác nhau có thể ủy nhiệm cho thủ trưởng cơ quan tham mưu tổng hợp họp điều phối trao đổi thông tin thống nhất phương án xử lý trước khi xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Tuân thủ các quy định và chịu trách nhiệm khi tổ chức cuộc họp; kết luận rõ ràng, cụ thể về nội dung họp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Một trong những nội dung nổi bật nhất của Quyết định này là quy định về 05 trường hợp không tổ chức họp, gồm:

- Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

- Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

- Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

Theo Quyết định này, thời gian tiến hành cuộc họp như sau:

- Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối: Không quá 1/2 ngày làm việc;

- Họp chuyên môn: Từ 01 buổi làm việc - 01 ngày, trường hợp những đề án, dự án lớn có thể kéo dài hơn;

- Họp sơ kết, tổng kết công tác: Không quá 01 ngày;

- Họp chuyên đề: Không quá 01 ngày;

- Họp tập huấn, triển khai: Từ 01 - 02 ngày.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2018 và thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

45_QD-TTg.jpg

(Triển khai Quyết định Thanh tra tại Hội VHNT tỉnh Bình Dương)​

45_2018_QD-TTg.pdf

 

            Phan Thị Thanh Chi - Chánh Thanh tra

True
Công văn số: 3490/STC-NS ngày 28/11/2018 của Sở Tài chính V/v điều hành thực hiện  ngân sách năm 2018.Điểm tin văn bảnTinP. Ngân sáchCông văn số: 3490/STC-NS ngày 28/11/2018 của Sở Tài chính V/v điều hành thực hiện  ngân sách năm 2018./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_29112018141532.jpg
29/11/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 3490/STC-NS

V/v điều hành thực hiện

ngân sách năm 2018.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2018


​                   Kính gửi:                          

                                                       - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

                                                       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều hành ngân sách năm 2018,

Nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách của năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền quyết định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về thu ngân sách: Tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý thu NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Về chi ngân sách:

2.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, kể cả các khoản chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3321/UBND-KTTH ngày 20/7/2018.

- Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, dự toán kinh phí thường xuyên còn lại và các khoản bổ sung trong năm 2018 để có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2018.

2.2. Thực hiện đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Sau ngày 15/11/2018, địa phương không quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 52 Luật NSNN).

2.3. Tổ chức thực hiện chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương, trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

2.4. Hết năm ngân sách 2018, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định; không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo cho các khoản chi này.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung nêu trên cùng các biện pháp được chỉ đạo tại các văn bản khác có liên quan của Trung ương và của tỉnh nhằm đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng thống nhất xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

          Trân trọng./.​

Nơi nhận:
- Như trên;                                                    
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở KH và ĐT, Cục thuế, Cục HQ (để phối hợp);
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP;
- KBNN ​tỉnh và các huyện, TX;
- Lưu: VT, ​HCSN, ĐT, NS, CV.
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út

CV3490.signed.pdf
Phòng Ngân sách
True
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CPĐiểm tin văn bảnTinVũ Thị Lợi_CC.TCDNTái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP/PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_29112018134017.jpg
Ngày 08/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thông tư số có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018.
29/11/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

- Theo quy định tại Thông tư, nguyên tắc tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán nợ, đó là: phương án tái cơ cấu DNNN được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ Việt Nam (Công ty mua bán nợ) hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu; Công ty mua bán nợ chỉ quyết định mua nợ sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu, phương án mua bán nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, chuyển đổi thành công DNNN sang công ty cổ phần theo quy định; trường hợp phương án mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp không khả thi và hiệu quả thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.

- Về xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

- Về bán cổ phần lần đầu, xử lý cổ phần bán không hết thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển thành công ty cổ phần. Công ty mua bán nợ và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp được chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo nguyên tắc thỏa thuận và được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án tái cơ cấu.

Ngoài các nội dung trên, Thông tư số 69/2018/TT-BTC cũng quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư; chi phí chuyển đổi DN tái cơ cấu thành công ty cổ phần; quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa/tái cơ cấu.

69-2018_TT.PDF.pdf

Vũ Thị Lợi - CC TCDN

True
Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018. Điểm tin văn bảnTinLê Thị Cẩm Vân_P.Ngân sáchĐiều hành thực hiện ngân sách năm 2018. /PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_22112018142519.jpg
Nhằm tập trung điều hành tốt ngân sách những tháng còn lại của năm 2018, ngày 14/11/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14060/BTC-NSNN về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018.
22/11/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

Đối với việc điều hành ngân sách trong thời gian còn lại của năm 2018:

 1. Về thu ngân sách:
  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu NSNN đã được giao, giảm nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.
 2. Về chi ngân sách:
  * Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2018.
  * Thực hiện đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Sau ngày 15/11/2018, địa phương không quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 52 Luật NSNN).
  * Tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương, trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
  * Hết năm ngân sách 2018, việc chuyển nguồn thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018.​

14060_BTC.PDF.pdf

Lê Thị Cẩm Vân - P. Ngân sách

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hữu Vinh_P. ĐT-XDCBTriển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_19112018140801.jpg
Ngày 28/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
19/11/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP; xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP; phương án tài chính của dự án PPP; thanh toán phần nhà nước tham gia trong dự án PPP và thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL), hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao  (BLT) từ nguồn vốn đầu tư công; lập kế hoạch vốn, thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BTL, hợp đồng BLT từ nguồn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công; kiểm tra, báo cáo, quyết toán…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2018 và thay thế Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư, Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC, Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư số 88/2018/TT-BTC.

88-2018_TT.PDF.pdf

Nguyễn Hữu Vinh - P. TC ĐT-XDCB

True
Triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Thị Hồng Ngọc_P. TC-HCSNTriển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_15112018081954.jpg
Ngày 10/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
14/11/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

Thông tư số 71/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính; theo đó, Thông tư số 71/2018/TT-BTC có những điểm mới sau:

1. Về nguồn kinh phí thực hiện, Thông tư quy định cụ thể các nguồn như sau:

- Ngân sách nhà nước.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước).

2. Về nội dung chi và mức chi:

- Bổ sung thêm nội dung "chi thù lao cho các diễn giả, học giả" đối với hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam đài thọ toàn bộ chi phí.

- Bổ sung thêm nội dung "chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc thiểu số" trong chế độ chi tiếp khách trong nước.

- Các mức chi quy định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC là mức chi đã bao gồm các khoản thuế, phí dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Các mức chi được điều chỉnh cao hơn so với Thông tư cũ.

+ Tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: Điều chỉnh mức chi đón, tiễn khách tại sân bay; tiêu chuẩn về thuê chỗ ở; tiêu chuẩn ăn hàng ngày; tổ chức chiêu đãi; tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc; chi dịch thuật; chi tặng phẩm; chế độ tiếp các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

+ Tiếp khách trong nước: Điều chỉnh mức chi giải khát, chi mời cơm.

Chi tiết xem file đính kèm 71-2018_TT.pdf

 Nguyễn Thị Hồng Ngọc - P. TC-HCSN

True
Sở Tài chính phối hợp tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P.Ngân sáchSở Tài chính phối hợp tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS./PublishingImages/2018-11/IMG_6557_Key_06112018084157.JPG
Thực hiện Công văn số 717/THTK-CGHT ngày 08/8/2018 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính về kế hoạch đào tạo sử dụng Hệ thống TABMIS tại cơ quan tài chính địa phương. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc, sáng ngày 05/11/2018 tại Hội trưởng Sở, Sở Tài chính Bình Dương phối hợp Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS.
06/11/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

IMG_6561.JPG

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống TABMIS.

Hội nghị đào tạo, tập huấn sẽ diễn ra trong 03 ngày (05-08/11/2018), đến dự khai mạc Hội nghị có Ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách - Sở Tài chính, Ông Nguyễn Trung Hưng - Phó phòng Đảm bảo hệ thống, Ông Vương Gia Thiết – Chuyên viên phòng Đảm bảo hệ thống – Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật – Cục Tin học và Thống kê Tài chính, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (tổng số 54 CBCC tham gia).

IMG_6557.JPG 

Ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Lê Duy Nhân đề nghị báo cáo viên hướng dẫn, đào tạo đầy đủ nội dung theo chương trình hội nghị, hỗ trợ, giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị đang gặp phải. Đồng thời, do thời gian tập huấn được tổ chức vào thời điểm cuối năm ngân sách, CBCC ngành Tài chính phải tập trung thực hiện nhiều công việc chuyên môn, do đó, đề nghị CBCC tham gia tập huấn sắp xếp tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định, tập trung nắm bắt những kiến thức mới, những thay đổi trên Hệ thống TABMIS để góp phần phục vụ cho công tác chuyên môn cơ quan đạt hiệu quả.

IMG_6574.JPG 

Ông Vương Gia Thiết  báo cáo các nội dung tại hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, CBCC tham gia được báo cáo viên trình bày về những thay đổi trên Hệ thống TABMIS; quy trình nhập phân bổ ngân sách trên Hệ thống TABMIS; quy trình điều chỉnh dự toán và các tình huống điều chỉnh dự toán; quy trình nhập lệnh chi tiền trên phân hệ sổ cái và phân hệ quản lý chi tiền; quy trình thiết lập hệ thống, thiết lập quản lý tài khoản và một số kỹ năng của cán bộ sử dụng chính TABMIS đáp ứng các văn bản quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC, Thông tư số 77/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; Công văn số 15602/BTC-KBNN của Bộ Tài chính – Kho bạc Nhà nước.

Qua Hội nghị tập huấn, CBCC tham gia được đào tạo, cập nhật, nâng cao kiến thức để sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống TABMIS tại đơn vị mình hiệu quả hơn./.

Nguyễn Thanh Vỹ - P. Ngân sách

True
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Hữu Vinh_P. ĐT-XDCBHội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản./PublishingImages/2018-11/Vinh - DT_ Tin bai quy IV phong Dau Tu_Key_05112018132414.jpg
Thực hiện theo chương trình công tác năm 2018 và Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính đầu tư XDCB được Ban giám đốc phê duyệt.
05/11/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

​    Sáng ngày 02/11/2018, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Tài chính đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) nhằm trang bị kịp thời cho các cán bộ, công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và các cán bộ liên quan tại các Ban quản lý dự án những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), phục vụ tốt công tác lập, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và các công tác quản lý khác tại đơn vị.

Vinh - DT_ Tin bai quy IV phong Dau Tu.jpg

Toàn cảnh hội nghị lớp tập huấn.

    Thành phần tham dự hội nghị tập huấn gồm có ông  Đoàn Thế Hùng – Phụ trách phòng Tài chính Đầu tư – XDCB Sở Tài chính cùng với lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

     Nội dung chương trình tập huấn bao gồm:

    1. Triển khai một số nội dung cơ bản về quyết toán dự án hoàn thành tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

    2. Triển khai một số nội dung cơ bản về quyết toán nguồn vốn theo niên độ NS hằng năm tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 và Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh.

    3.Cập nhật, phổ biến một số văn bản Trung ương, địa phương liên quan công tác lập, thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

    4. Phổ biến một số nội dung liên quan công tác thông tin báo cáo.

    5. Thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện (tập trung các nội dung liên quan công tác lập hồ sơ, thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành). 

 Hội nghị tập huấn với thời gian là 01 buổi, số lượng tham dự trên 70 người. Tại hội nghị cũng có rất nhiều đơn vị có ý kiến, đề xuất cũng đã được đồng chí Đoàn Thế Hùng – phụ trách phòng Tài chính – Đầu tư XDCB giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đơn vị. Kết quả tập huấn, các đơn vị cùng thảo luận sôi nổi và hoàn thành tốt khoá tập huấn và đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác của mình.  

Nguyễn Hữu Vinh - P. Tài chính ĐT-XDCB

True
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.Điểm tin văn bảnTinNgô Thị Thanh Bình_P. Giá-CSQuy định về đấu giá quyền sử dụng đất./PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_01112018154100.jpg
Ngày 11/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.
01/11/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Theo đó quy định các nội dung chủ yếu như sau:

Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá; đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và đảm bảo tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên theo quy định tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai năm 2013.

- Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai năm 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

- Đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật đất đai năm 2013.

- Thửa đất đưa ra đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có từ 02 người tham gia đấu giá trở lên; trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất, mà số người đăng ký tham gia đấu giá ít hơn quy định thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, đảm bảo đủ điều kiện để cuộc đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định.

- Trường hợp thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Quyết định này thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

28-2018_QDt.pdf

Ngô Thị Thanh Bình - P. Giá Công sản

True
Bổ sung, sửa đổi một số điểm về tinh giản biên chếĐiểm tin văn bảnTinTrịnh Thị Linh Nhâm_Văn phòng SởBổ sung, sửa đổi một số điểm về tinh giản biên chế/PublishingImages/2018-11/diem tin VB_Key_01112018091806.jpg
Ngày 31/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.
01/11/2018 10:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 5; sửa đổi, bổ sung Điểm c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 6; bổ sung Điểm h Khoản 1 và Khoản 7 Điều 6; sửa đổi, bổ sung Điều 8, Điều 12, Điều 13… của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên có một số điểm đáng lưu ý là bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý và chính sách về hưu trước tuổi cho các đối tượng được tinh giản biên chế nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và chế độ, đồng thời được trợ cấp ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật BHXH.

Ngoài ra còn sửa đổi, bổ sung thêm cách tính trợ cấp; nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; trình tự thực hiện tinh giản biên chế… và Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …

113-2018-NDCP.pdf

Trịnh Thị Linh Nhâm - Văn phòng Sở

True
Công đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).Công ĐoànTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTCông đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)./PublishingImages/2018-10/IMG_6495_Key_22102018102658.JPG
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).
22/10/2018 8:00 SAYesĐã ban hành

IMG_6495.JPG

Nữ cán bộ, công chức tham gia buổi họp mặt.

Sáng ngày 19/10/2018 tại Hội trường Sở, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày "Phụ nữ Việt Nam". Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể nữ cán bộ, công chức của Sở.

IMG_6514.JPG 

Đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc tặng hoa cho nữ cán bộ, công chức.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Hà Văn Thuận đại diện Ban Giám đốc Sở trao lẵng hoa tươi thắm đến những nữ cán bộ, công chức và gửi lời chức mừng tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ yêu thương.

IMG_6517.JPG 

Đồng chí Đặng Thị Hạnh – UV BCH Công đoàn ôn lại lịch sử ngày 20/10.

Cũng tại bổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Hạnh – UV BCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công đã ôn lại những đóng góp to lớn, những hy sinh, cống hiến thầm lặng của người Phụ nữ Việt Nam cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời, qua đó nữ cán bộ, công chức ngày nay cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người phụ nữ, người mẹ, người chị - những người đi trước đã âm thầm, bền bỉ đóng góp sức mình làm đẹp cho đời, cho đất nước chúng ta. Để tiếp nối truyền thống hào hùng đó Phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ cán bộ, công chức Sở Tài chính nói riêng tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để xứng đáng là người phụ nữ thế hệ Hồ Chí Minh "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".

IMG_6525.JPG 

Công ty mỹ phẩm hướng dẫn nữ cán bộ, công chức chăm sóc da.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức Sở Tài chính ngày càng trẻ hơn, tự tin hơn và đẹp hơn trong mắt mọi người, cuối buổi họp mặt Công đoàn Sở cũng đã phối hợp với công ty mỹ phẩm hướng dẫn cho nữ cán bộ, công chức những kỹ năng cơ bản trong trang điểm khi đến công sở và cách thức chăm sóc da.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018Thông báoTinP. Ngân sáchThông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh  Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_Key_15102018080807.jpg
THÔNG BÁO Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh
Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 92/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh

Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4764/UBND-KTTH ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  ủy quyền Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương, Sở Tài chính công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân 9 tháng đầu năm 2018, như sau:

 1. Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 59/CK-NSNN).
 2. Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 60/CK-NSNN).
 3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 61/CK-NSNN).

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bình Dương./.​

Biểu số liệu​​
Nơi nhận:                                                     
- Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương;
- rang thông tin điện tử​ Sở TC;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NS (2b).
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út
True
Triển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinNguyễn Hữu Vinh_P. ĐT-XDCBTriển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC./PublishingImages/2018-10/diem tin VB_Key_09102018081933.jpg
Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
09/10/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình độc lập hoàn thành; thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán; hồ sơ quyết toán và thẩm tra quyết toán hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập và sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu báo cáo quyết toán…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018 và thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn./.

Thông tư số 64/2018/TT-BTC​

Nguyễn Hữu Vinh - P. TC- Đầu tư XDCB

True
Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTHội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018/PublishingImages/2018-10/IMG_6481_Key_03102018154849.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 2624/KH-STC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính về Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018.
03/10/2018 1:00 CHYesĐã ban hành

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Ngày 28/9/2018 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Hội trường Sở. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chánh Văn phòng – Báo cáo viên hội nghị, các đồng chí lãnh đạo phòng và toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.

IMG_6481.JPG 

Hội nghị tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương và Sở Tài chính; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính đến toàn thể CBCC để nắm vững nội dung cơ bản về cải cách hành chính.

IMG_6471.JPG 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chánh Văn phòng – Báo cáo các nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự được đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên truyền đạt một số nội dung về: cải cách hành chính là gì, vì sao phải cải cách hành chính, những nội dung cơ bản về cải cách hành chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2018 của Chính phủ, công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình Dương và Sở Tài chính.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Tuyên đã giới thiệu Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Sở của tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch số 2608/KH-STC ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo, Công văn số 2607/STC-VP ngày 13/9/2018 của Sở Tài chính về việc tiếp tục thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện.

IMG_6485.JPG 

Cán bộ, công chức tham gia Hội nghị.

Hội nghị tuyền truyền về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dich vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Từ kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2017 đã rút ra kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan trong năm 2018 và những năm tiếp theo từ đó phát động phong trào thi đua về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính tổ chức buổi Sinh hoạt về chủ đề "Văn hóa công sở”.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính tổ chức buổi Sinh hoạt về chủ đề "Văn hóa công sở”./PublishingImages/2018-09/IMG_6444_Key_12092018105106.JPG
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức buổi sinh hoạt trong toàn cơ quan với chủ đề “Văn hóa công sở”.
13/09/2018 1:00 CHYesĐã ban hành
IMG_6444.JPG 

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tham gia buổi sinh hoạt.

Sáng ngày 11/9/2018, tại Hội trường Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức buổi sinh hoạt trong toàn cơ quan với chủ đề "Văn hóa công sở". Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hà Văn Thuận – Phó Gián đốc Sở, đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn – Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Tiến sĩ Lưu Văn Phú – Giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh – Báo cáo viên buổi sinh hoạt và các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

IMG_6435.JPG 

Đồng chí Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Văn hóa công sở phản ánh đạo đức, lối sống và cách ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, văn hóa công sở được hình thành từ nhận thức, thái độ, tinh thần làm việc của mỗi cá nhân trong môi trường làm việc chung.

IMG_6446.JPG 

Tiến sĩ Lưu Văn Phú – Giảng viên cao cấp, trao đổi nội dung "Văn hóa công sở".

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đã được Tiến sĩ Lưu Văn Phú trao đổi về nội dung ứng xử văn hóa nơi công sở, xây dựng văn hoá công sở, xây dựng một nề nếp, lối sống, làm việc khoa học, cách thức lãnh đạo, phân công công việc, kỷ năng làm việc theo nhóm thông qua các bài tập thực hành kỷ năng trong giải quyết những công việc cụ thể.

IMG_6466.JPG 

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thực hành kỷ năng hoạt động nhóm.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Tiến sĩ đã hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thực hành kỷ năng hoạt động nhóm rất bổ ích, ý nghĩa và từ đó cho thấy rằng, để có một môi trường làm việc có văn hóa, mỗi cá nhân trong môi trường đó phải xây dựng cho mình có được "nếp sống văn hóa", xây dựng mối quan hệ hòa đồng trong công sở, luôn nở nụ cười thân thiện, có lời chào khi giao tiếp, khi gặp đồng chí đồng nghiệp, gặp người đến liên hệ công tác, luôn sống chân thành, trao đổi với nhau về cả những điều tốt và những điều cần góp ý, rèn luyện một thói quen làm việc nghiêm túc, chấp hành, thực hiện đúng quy định, nội quy của cơ quan, nhất là rèn tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, rèn thói quen nề nếp, gọn gàng, ngăn nắp trong sắp xếp phòng làm việc, bàn làm việc, lưu trữ tài liệu khoa học, dễ tìm, luôn tạo một sự lạc quan, chú ý cách ăn mặc, trang điểm tại nơi làm việc, đừng thờ ơ, vô cảm với những điều đang diễn ra xung quanh, luôn bảo vệ uy tín của tổ chức, cơ quan, đồng nghiệp và của chính mình.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC.Điểm tin văn bảnTinLê Hữu Thanh Tuấn_CC.TCDNThông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC./PublishingImages/2018-09/diem tin VB_Key_13092018074744.jpg
Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
12/09/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngoài việc sửa đổi một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC còn bổ sung một số điều mới cụ thể như:

- Bổ sung Điều 2a, Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong các trường hợp như sau:

a) Đối với doanh nghiệp thực hiện giảm vốn điều lệ: cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nguyên tắc xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý giá trị vốn điều lệ giảm, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

b) Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

c) Trong thời hạn áp dụng mức vốn điều lệ điều chỉnh lại quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP:

+ Trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ để bổ sung theo mức vốn điều chỉnh lại đã được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ theo giá trị vốn thực góp cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được nhà nước đầu tư vốn thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp; chênh lệch giữa vốn đầu tư của chủ sở hữu với vốn điều lệ sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

- Bổ sung Điều 3a, Doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn đầu tư tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) như sau:

1. Cấp có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn căn cứ vào nội dung cụ thể của hợp đồng BCC, trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước được phép chuyển nhượng vốn để thực hiện thoái vốn thì quyết định việc áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn phù hợp theo một trong hai trường hợp dưới đây:

a) Trường hợp chỉ được phép chuyển nhượng vốn cho các thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

b) Trường hợp không có quy định ràng buộc chuyển nhượng vốn cho thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

2. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước góp vốn tham gia hợp đồng BCC bằng giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) nhưng thực hiện chuyển nhượng vốn không tiếp tục tham gia hợp đồng BCC thì việc xử lý đất đai theo quy định pháp luật đất đai.

Trường hợp việc chuyển nhượng vốn gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) thì phải xác định giá trị quyền sử dụng đất theo sát giá thị trường để đưa vào giá trị vốn chuyển nhượng làm cơ sở xác định giá khởi điểm."

 - Bổ sung Điều 4a, Chuyển nhượng dự án đầu tư, xây dựng do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư như sau:

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư đang triển khai, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng (đầu tư, xây dựng dở dang), nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được thực hiện chuyển nhượng dự án (chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) cho nhà đầu tư khác theo quy định của Luật Đầu tư và quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

- Bổ sung Điều 10 a. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trong trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến của Cơ quan đại diện chủ Sở hữu về phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp mà mình làm đại diện vốn để tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ Sở hữu phải căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp nhà nước và các tài liệu liên quan cần thiết khác để có văn bản gửi xin ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp (trong văn bản, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải nêu rõ ý kiến của mình về nội dung người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến). Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp phải có ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên."

Ngoài ra, Thông tư số 59/2018/TT-BTC bãi bỏ quy định tại Điều 6 Thông tư số 219/2015/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

​​Nội dung, hình, ảnh (mỗi hình, ảnh phải có ghi chú - giải thích về hình ảnh đó, ghi rõ nguồn gốc nếu lấy từ nơi khác) của bài viết.

59-2018_TT.PDF.pdf

Lê Nguyễn Thanh Tuấn - CC-TCDN

True
Sở Tài chính Bình Dương tham gia Hội thao “Kỷ miệm 73 năm ngày truyền thống  Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTSở Tài chính Bình Dương tham gia Hội thao “Kỷ miệm 73 năm ngày truyền thống  Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”./PublishingImages/2018-08/20180824_085015_Key_27082018142359.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-TC.KH ngày 20/7/2018 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An về tổ chức Hội thao “Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2018)”.
27/08/2018 3:00 CHYesĐã ban hành

20180824_083631.jpg

Bà Lê Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng TC-KH thị xã Dĩ An tuyên bố khai mạc Hội thao.

Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm: Ngày Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2018); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018); Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2018), Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An đã đăng cai tổ chức Hội thao. Đến dự buổi khai mạc Hội thao có Bà Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bà Nguyễn Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính, Bà Lê Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Dĩ An, các ông / bà là lãnh đạo các Phòng, Chi cục thuộc Sở, lãnh đạo thị xã Dĩ An, các Phòng chuyên môn, Kho bạc Nhà nước thị xã Dĩ An cùng toàn thể trưởng đoàn, vận động viên, cổ động viên Sở Tài chính và các phòng Tài chính – Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

20180824_085015.jpg 

Đoàn Sở Tài chính tham gia Hội thao.

Hội thao diễn ra trong 02 ngày (23-24/8/2018) tại Sân cầu lông Đồng Giao và Sân vận động thị xã Dĩ An. Trong 02 ngày diễn ra Hội thao các vận động viên tranh tài các môn: Cầu lông, Cờ tướng, Kéo co, Bánh xe đồng đội, Chuyền ghế, Lựa đậu. Các vận động viên Sở Tài chính tham gia Hội thao với tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi, thi đấu quyết liệt, cao thượng, thắm tình đoàn kết, trung thực và kết quả đạt được như sau: Giải nhất, nhì, ba nội dung cầu lông đơn nam, giải nhất đơn nữ, giải nhì đôi nam – nữ, giải ba đôi nữ, giải nhì, ba môn cờ tướng, giải nhì trò chơi lựa đậu, giải ba môn chuyền ghế, bánh xe đồng đội và kéo co.

20180824_083958(0).jpg 

Ban tổ chức tặng hoa và cờ cho các đoàn tham gia Hội thao.

Qua kết quả Hội thao, đã tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thi đua trong hoạt động thể dục, thể thao giữa cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tài chính của tỉnh Bình Dương, làm gắn kết hơn nữa hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phong trào có sức lan rộng, tạo được không khí thi đua phấn khởi, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của ngành./.

Một số hình ảnh liên quan.​

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên.Thông tin hoạt độngTinTrần Hữu Thế_Thanh tra TCSở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên./PublishingImages/2018-08/Thanh ra BB_1_Key_28082018162205.jpg
Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-STC ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra ngân sách huyện Bắc Tân Uyên, ngày 10 tháng 8 năm 2018 Sở Tài chính đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại huyện.
27/08/2018 2:00 CHYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp về phía Sở Tài chính có bà Dương Ngọc Vân – Phó Giám đốc - đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; Bà Phan Thị Thanh Chi – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn Thanh tra, cùng toàn thể các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND huyện có ông Thái Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo và kế toán các đơn vị được thanh tra.

Thay mặt Sở Tài chính, Bà Dương Ngọc Vân công bố Quyết định thanh tra.

Tiếp đến Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra đó là qua thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về tài chính để kiến nghị với cơ quan nhà nước có biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đung quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả  hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Thanh ra BB_1.jpg 

Ảnh: Bà Dương Ngọc Vân công bố Quyết định thanh tra.

thanh tra BB_2.jpg 

Ảnh: Bà Phan Thị Thanh Chi thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện bày tỏ sự ủng hộ việc thanh tra, xem đây là dịp để giúp huyện rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng tốt hơn, đồng thời lãnh đạo huyện chỉ đạo các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, phối hợp tốt nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh tra có 30 ngày làm việc để tiến hành thanh tra./.

Trần Hữu Thế - Thanh tra TC

True
Đoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính làm việc với Sở Tài chính Bình Dương.Thông tin hoạt độngTinNguyễn Thanh Vỹ_P.Ngân sáchĐoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính làm việc với Sở Tài chính Bình Dương./PublishingImages/2018-08/IMG_6428_Key_09082018104256.JPG
Thực hiện Công văn số 9021/BTC-THTK-CNTT ngày 27/7/2018 của Bộ Tài chính v/v làm việc và điền phiếu khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính. Sáng ngày 08/8/2018 tại Hội trường Sở, Sở Tài chính đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.
09/08/2018 11:00 SAYesĐã ban hành

Đến dự buổi làm việc, về phía Đoàn khảo sát có Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng – Cục Tin học Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Ông Trần Văn Trình – Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Ông Đặng Hồng Sơn – Chuyên viên Phòng Thống kê, Ông Nguyễn Đăng Lê – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và triển khai CNTT Tài chính - Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị thực hiện khảo sát Công ty TNHH PwC (Việt Nam) có Ông Nguyễn Mậu và Ông Hoàng Quốc Huy – Trưởng phòng Tư vấn, về phía Sở Tài chính có Ông Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở, Ông Nguyễn Lê Duy Nhân – Trưởng phòng Ngân sách và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Chi cục thuộc Sở.

IMG_6428.JPG 

Ông Hà Văn Thuận – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính giới thiệu tổng quan về kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và nội dung tư vấn kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, Thành viên đoàn khảo sát giới thiệu về Hệ thống công khai tài chính ngân sách dự kiến áp dụng năm 2019.

IMG_6416.JPG 

Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng Cục Tin học giới thiệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Đơn vị thực hiện khảo sát giới thiệu bộ câu hỏi khảo sát về mức độ hỗ trợ của các hệ thống thông tin về chức năng, nhiệm vụ, công việc của Sở Tài chính, khảo sát về mức độ hài lòng đối với các thông tin tài chính mà Sở Tài chính đang thu thập, quản lý và báo cáo đến các bên liên quan, hiện trạng và mong muốn tương lai đối với các chức năng của các hệ thống thông tin đang và sẽ được Sở Tài chính sử dụng, đồng thời hướng dẫn các đồng chí tham dự cách thức trả lời bộ câu hỏi và giải đáp thắc mắc. ​

IMG_6422.JPG 

Ông Nguyễn Mậu – Công ty TNHH PwC (Việt Nam) giới thiệu, hướng dẫn khảo sát.

Qua buổi khảo sát đã ghi nhận vài kết quả liên quan đến một số nội dung cụ thể như sau:

       - Mức độ trao đổi các hệ thống thông tin đang được sử dụng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ công việc tại Sở Tài chính.

       - Mức độ hài lòng đối với các thông tin tài chính được thu thập, quản lý và báo cáo đến các bên liên quan.

       - Các chức năng của hệ thống thông tin đang được Sở Tài chính sử dụng.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Ông Hà Văn Thuận đã phát biểu kết luận, chỉ đạo các Phòng, Chi cục trả lời các câu hỏi trên phiếu khảo sát, Phòng Ngân sách - Sở Tài chính tổng hợp và gửi về Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính./.

Nguyễn Thanh Vỹ - P.Ngân sách

True
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). ĐảngTinNguyễn Thanh Vỹ_BBTĐảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). /PublishingImages/2018-08/IMG_6389_Key_03082018152921.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 03/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
03/08/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Tài chính nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, sáng thứ Sáu, ngày 03/8/2018 tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hoàng Khanh – Trưởng phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Báo cáo viên tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Vân – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên và cán bộ công chức của Sở Tài chính.

IMG_6405.JPG 
Toàn thể hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Vân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nêu rõ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, do đó việc tổ chức học tập phải thiết thực, hiệu quả, kết hợp phương pháp nghe giới thiệu nội dung, thảo luận và tự nghiên cứu, tránh tình trạng hình thức; kết hợp học tập, quán triệt các Nghị quyết với việc thảo luận kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Tài chính. Đồng chí Vân đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị với tinh thần trách nhiệm, tập trung, tự giác trong học tập, chấp hành nghiêm túc thời gian của hội nghị, lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

IMG_6389.JPG 

Đồng chí Dương Ngọc Vân – Phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau khi khai mạc hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Hoàng Khanh truyền đạt 03 Nghị quyết, một là Nghị quyết số 26-ND/TW ngày 21/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hai là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; ba là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

IMG_6395.JPG 

Đồng chí Ngô Hoàng Khanh – Báo cáo nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được giới thiệu những nội dung cơ bản về thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, về chính sách tiền lương, về chính sách bảo hiểm xã hội; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện của 03 Nghị quyết trên.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Gắn với việc thực hiện kế hoạch số 37-KH/ĐUK của Đảng ủy khối, các đồng chí sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ nghiên cứu và viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhận thức về nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

True
1 - 30Next
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1229671 91
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0