Tin Tức
Thứ 2, Ngày 08/04/2024, 09:00
Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 05/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2024 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

      SỞ TÀI CHÍNH

      Số: 68/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;​

- Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Bà Lê Thị Hồng Vân, Chánh Văn phòng: Phó Ban thường trực.

3. Bà Đặng Thị Hạnh, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

4. Ông Đoàn Thế Hùng, Trưởng phòng Tài chính đầu tư: Ủy viên.

5. Bà Lê Thụy Thùy Trang, Trưởng phòng Quản lý giá công sản: Ủy viên.

6. Bà Trương Minh Thủy, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

7. Bà Đỗ Xuân Mai, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Võ Thị Thu, Phó Chánh Thanh tra: Ủy viên.

9. Ông Lê Hữu Thanh Tuấn, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp - Bí thư Chi đoàn: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Lê Thị Thu Vân, Kế toán VP.Sở: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng (phụ trách) các đơn vị thuộc sở và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 07/QĐ-STC ngày 02/02/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở TT&TT tỉnh BD;                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở Tài chính;                                                                                                                         (đã ký)

- Như điều 1;

- Lưu VT.                                                                                                                                      Hà Văn Út​

Tải về 68_QĐ-STC.pdf


Lượt người xem:  Views:   179
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248519 45
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức