Tin Tức
Thứ 2, Ngày 06/02/2023, 08:00
Quyết định số 07/QĐ-STC ngày 02/02/2023 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2023 | Nguyễn Thanh Vỹ_BBT
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

      SỞ TÀI CHÍNH

      Số: 07/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30/03/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Bà Lê Thụy Thùy Trang, Phó chánh Văn phòng: Phó ban thường trực.

3. Ông Trần Hữu Phước, Phó Chánh Thanh tra: Ủy viên.

4. Bà Đặng Thị Hạnh, Trưởng phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

5. Ông Đoàn Thế Hùng, Trưởng phòng Tài chính đầu tư: Ủy viên.

6. Ông Võ Văn Tài, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản: Ủy viên.

7. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó phòng Tài chính hành chính sự nghiệp: Ủy viên.

8. Bà Đỗ Xuân Mai, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp: Ủy viên.

9. Ông Lê Hữu Thanh Tuấn, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp - Bí thư Chi đoàn: Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách: Ủy viên.

11. Bà Mai Kim Phượng, Kế toán Sở: Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng (phụ trách) các đơn vị thuộc sở và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 72/QĐ-STC ngày 15/5/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở TT&TT tỉnh BD;                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở Tài chính;                                                                                                                         (đã ký)

- Như điều 1;

- Lưu VT.                                                                                                                                      Hà Văn Út


Tải về 07_QĐ-STC.pdf

Nguyễn Thanh Vỹ - BBT

Lượt người xem:  Views:   280
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3722871 30
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức