Tin Tức
Thứ 6, Ngày 12/10/2018, 14:00
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2018 | P. Ngân sách
THÔNG BÁO Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 92/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh

Bình Dương 9 tháng đầu năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4764/UBND-KTTH ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  ủy quyền Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương, Sở Tài chính công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân 9 tháng đầu năm 2018, như sau:

  1. Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 59/CK-NSNN).
  2. Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 60/CK-NSNN).
  3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 (biểu số 61/CK-NSNN).

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bình Dương./.​

Biểu số liệu​​
Nơi nhận:                                                     
- Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương;
- rang thông tin điện tử​ Sở TC;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NS (2b).
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Hà Văn Út
Lượt người xem:  Views:   234
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1229686 104
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức