Tin Tức
Thứ 2, Ngày 16/07/2018, 10:00
Ngày 10/7/2018, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 72/QĐ-STC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2018 | P. Ngân sách
Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018; Sở Tài chính xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2018 với những nội dung như sau:

​1. Mục tiêu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở trong công tác THTK, CLP gắn với công tác quản lý của ngành để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đầy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước năm 2018 của tỉnh.  

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh việc THTK, CLP là một trong các nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm vụ, phương hướng năm 2018 của Sở;

- THTK, CLP là trách nhiệm của các phòng, chi cục thuộc sở, cũng như toàn thể cán bộ, công chức và hợp đồng lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu;

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất;

- THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, cơ quan;

- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục mọi lúc, mọi nơi.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và THTK, CLP được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh. Đối với Văn phòng Sở tích cực THTK, CLP trong việc thực hiện nhiệm vụ để tiết kiệm kinh phí theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra năm 2018. Để đạt được các yêu cầu đó, việc THTK, CLP năm 2018 của Sở Tài chính cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu với UBND tỉnh: tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) đúng quy định của pháp luật; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi NSNN; chỉ tham mưu ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán NSNN;

b) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương; tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN;

c) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản liên quan: xây dựng phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương; sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

d) Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính phù hợp với từng lĩnh vực, giảm mạnh chi NSNN, hướng tới thực hiện theo phương thức đặt hàng đối với đơn vị sự nghiệp;

đ) Rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành: phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; chế độ công tác phí trong nước và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng; danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn;

e) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở;

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện THTK, CLP trên địa bàn tỉnh.

72_QD-STC.pdf

Lượt người xem:  Views:   450
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1229661 83
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức