Tin Tức
Thứ 3, Ngày 19/12/2017, 16:00
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2017
Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công, Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

Luật Quản lý sử dụng tài sản công gồm 10 Chương, 134 Điều với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung mới. Trong đó, có 5 chương quy định về các vấn đề chung và 5 chương quy định chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công. Luật Quản lý sử dụng tài sản công sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, hạch toán đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng; quy định các cơ chế quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công hợp lý, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công Luật điều chỉnh những nội dung cơ bản sau:

- Xac định những đặc tính cơ bản của tài sản công về chế độ sở hữu, quyền quản lý, quyền đại diện chủ sở hữu, nguồn gốc hình thành và những loại tài sản chủ yếu.

- Quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước. Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại từng loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Điều chỉnh thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với xe ô tô công, trụ sở làm việc cho Chính phủ nhằm nâng cao tính pháp lý của hệ thống tiêu chuẩn định mức thay cho thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung các quy định để đảm bảo việc ban hành tiêu chuẩn, định mức được chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đối với tài sản chuyên dùng, có cấu tạo đặc biệt hoặc phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các ngành, lĩnh vực sẽ do các bộ quản lý chuyên ngành quy định.

- Quy định rõ trách nhiệm tuân thủ, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện thời gian vừa qua.

- Bổ sung một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản công bao gồm: Mua sắm tập trung; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư (PPP), khoán kinh phí sử dụng tài sản công; huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập; ghi giảm tài sản do nguyên nhân bất khả kháng.

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự thực hiện quản lý vận hành, hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý vận hành tài sản công để tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý vận hành tài sản công.

- Bãi bỏ quy định về việc xác định lại giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để giảm thủ tục hành chính và chi phí xác định lại giá trị tài sản; tăng quyền tự chủ về tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trong việc quyết định định mức sử dụng tài sản, bảo đảm tài sản phục vụ hoạt động, sử dụng kết quả khai thác tài sản, huy động vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.

- Những hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công như: Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dưới mọi hình thức; Đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng, chiếm đoạt sử dụng trái phép tài sản công; Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Quy định cụ thể xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: người có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Cộng đồng được giám sát đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công để bảo đảm việc sử dụng, khai thác tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trên cơ sở quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, ngày 05/12/2017, tại Công văn số 5528/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát và đối chiếu thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc sở, ngành, địa phương mình quản lý lập phương án quản lý, sử dụng cho phù hợp điều kiện thực tế và điều chỉnh của các văn bản qui phạm pháp luật, hạn chế đến thấp nhất tình trạng lãng phí, tiêu cực trong quá trình xử lý tài sản nhà nước. Trước mắt cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét tình hình thực tế và đối chiếu với Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND có ý kiến cụ thể gửi cho Sở Tài chính trước ngày 30/12/2017 tổng hợp và xây dựng dự thảo điều chỉnh bổ sung, sửa đổi Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương trình Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Về quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (riêng máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho y tế và giáo dục sẽ chờ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định định mức của ngành) để áp dụng cho các ngành còn lại và các huyện, thị xã, thành phố. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng đã được bố trí dự toán năm 2018, phải đăng ký với Sở Tài chính (đến ngày 30/12/2017)  để tổng hợp xây dựng định mức máy móc thiết bị chuyên dùng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 01/2018. Đối với các trường hợp có dự toán mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng nếu không nằm trong danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì sẽ không được mua sắm vì Kho bạc nhà nước sẽ không giải ngân theo quy định.

3. Đối với xe ô tô

Theo dự thảo nghị định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ còn lại 01 xe ô tô phục vụ công tác, các đơn vị cấp 2 sẽ không được bố trí mặc dù lãnh đạo đơn vị có hệ số lãnh đạo là 0,7. Vì vậy đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị phương án xử lý cần thiết để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh của nghị định. Trước mắt thống kê lại số xe ô tô đang quản lý, số xe ô tô dự kiến trả lại để xử lý theo quy định, chậm nhất đến ngày 30/12/2017 phải có phương án xử lý gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực ngày 01/01/2018./.

Nguyễn Thanh Tâm _PP. Giá-Công sản

Lượt người xem:  Views:   1991
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1990596 20
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức