Tin Tức
Thứ 6, Ngày 01/12/2017, 16:00
Trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2017
Ngày 24/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND về việc quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC. Quyết định này được áp dụng từ năm ngân sách 2017.

1. Đối tượng áp dụng

Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Bình Dương, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (QLDA), Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), Kho bạc nhà nước cấp huyện, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã phường, thị trấn (sau đây gọi tắt xã) được giao quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm.

2. Về nguồn vốn quyết toán năm

Vốn ngân sách cấp tỉnh, huyện quản lý: Các chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Bình Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, Kho bạc nhà nước cấp huyện thực hiện trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán, chỉnh lý quyết toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn, các biểu mẫu quy định của Thông tư số 85/2017/TT-BTC. Cụ thể: Thời hạn lập và gửi báo cáo quyết toán năm đối với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện như sau:

  1. Đối với nguồn vốn do tỉnh quản lý 

- Chủ đầu tư, Ban QLDA lập báo cáo quyết toán năm và thực hiện việc đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước Bình Dương gửi cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư trước ngày 15 tháng 5 năm sau. 

- Cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư tổng hợp báo cáo quyết toán, và gửi báo cáo quyết toán năm cho Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 5 năm sau.

b) Đối với nguồn vốn cấp huyện quản lý

- Chủ đầu tư, Ban QLDA lập báo cáo quyết toán và thực hiện việc đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước cấp huyện và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 15 tháng 3 năm sau. 

    - Vốn ngân sách cấp xã: Thực hiện việc lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định tại Điều 2,3,4,5,6 của Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 24/11/2017.

+ Chủ đầu tư (UBND cấp xã) lập báo cáo quyết toán năm, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện (trước ngày 30 tháng 3 năm sau).

+ Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã do Kho bạc nhà nước cấp huyện kiểm soát thanh toán (trước ngày 15 tháng 3 năm sau), gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm (trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định) gửi Kho bạc nhà nước cùng cấp; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn.

Trường hợp báo cáo quyết toán năm của UBND cấp xã lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thông báo cho đơn vị hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định.

Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện theo mẫu biểu 01/CQTH gửi Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước Bình Dương trước ngày 15 tháng 4 năm sau.

+ Chậm nhất 5 ngày sau khi được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Các đơn vị có liên quan cần phải nghiên cứu để triển khai thực hiện theo đúng nội dung quy định.

Chi tiết cụ thể xem tại file 3329 QD-UBND.pdf

Lượt người xem:  Views:   2751
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1990409 12
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức