Tin Tức
Thứ 5, Ngày 16/06/2016, 10:00
Nội dung đổi mới của bộ luật hình sự và bộ luật dân sự năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/06/2016
Ngày 08/6/2016, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Ngày 08/6/2016, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Hội đồng  phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thành phần tham dự cấp tỉnh bao gồm: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,…

          Dưới đây là nội dung đổi mới của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự năm 2015:

I. BỘ LUẬT HÌNH SỰ (BLHS) NĂM 2015: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, gồm 26 Chương, 426 Điều, bố cục chia thành 3 phần

Phần 1: Những quy định chung, có 12 Chương, từ Điều 1 đến Điều 107.

Phần 2: Các loại tội phạm, có 14 Chương, từ Điều 108 đến Điều 425.

Phần 3: Điều khoản thi hành, gồm 1 Điều 426 (Điều 426 quy định hiệu lực thi hành và công bố hết hiệu lực thi hành Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự kể từ ngày Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành).

Các nội dung đổi mới của BLHS năm 2015 so với  BLHS năm 1999:

1. Sửa đổi các quy định xử lý người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi phạm tội)

- Thứ nhất: Sửa đổi, bổ sung phạm vi chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) của người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

 BLHS năm 2015 dùng thuật ngữ "người dưới 18 tuổi" phạm tội (Điều 90) để thay thế cho thuật ngữ "người chưa thành niên phạm tội" của BLHS năm 1999.

          BLHS năm 2015 chỉ quy định cụ thể những trường hợp phải chịu TNHS cho người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm tội theo quy định tại Khoản 2 Điều 12.

          - Thứ hai: sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội (Điều 91).

          - Thứ ba: Đổi mới quy định về miễn TNHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

          2. Bổ sung các trường hợp loại trừ TNHS; quy định cụ thể các trường hợp được miễn TNHS

           Bổ sung 1 Chương riêng (Chương IV) có 7 Điều (từ Điều 20 đến Điều 26).

          3. Hạn chế hình phạt tử hình

          - Thứ nhất: Bỏ hình phạt tử hình trong 7 tội danh như Điều 168 (tội cướp tài sản), Điều 193 (Tội sản  xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm), Điều 249 (Tội tàng trử trái phép chất ma túy), Điều 252 (Tội chiếm đoạt chất ma túy), Điều 303 (Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia), Điều 394 (Tội chống mệnh lệnh), Điều 399 (Tội đầu hàng địch).

          - Thứ hai: Không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên.

          - Thứ ba: Không thi hành án tử hình đối với 1 số trường hợp khác (Điểm c Khoản 3 Điều 40: Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi kết án đã chủ động nộp ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn).

          - Thứ tư: Quy định xét giảm án đối với người bị kết án tử hình được giảm án xuống thành tù chung thân

          4. Bổ sung quy định mới về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66).

          5. Thay thế tội cố ý làm trái: các quy định  nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

          6. Bổ sung mới và bãi bỏ 1 số tội danh

          - Bổ sung 34 tội danh mới: Tội phạm trong quản lý kinh tế như bảo việt, tài chính ngân hàng; tội phạm lĩnh vực môi trường; tội phạm tin học; tội phạm an toàn lao động; tội phạm thực phẩm.

          Loại bỏ 1 số tội danh: có 8 tội danh mà BLHS năm 1999 quy định là: Tội phạm phỉ; tội đăng  ký kết hôn trái pháp luật; tội kinh doanh trái phép; tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế; tội phạm quy định về cấp bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp; tội sử dụng trái phép quỹ dự trử bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng và tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          7. Cụ thể hóa các tình tiết định tính, định lượng trong điều luật và thu hẹp hợp lý các khung hình phạt.

          8. Những nội dung sửa đổi , bổ sung khác

          - Thể hiện tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội;

          - Nhằm bảo đảm thực thi đầy đủ quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, góp phần  bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;

          - Thể hiện tinh thần đổi mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, đồng thời khắc phục những bất cặp, hạn chế trong thực tiển đấu tranh phòng chống tội phạm;

          - Đáp ứng các yêu cầu luật hóa các quy định có liên quan của điều  ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

          - Nhằm hoàn thiện kỹ thuật lập pháp hình sự.

II. Bộ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, gồm có 27 chương, 689 điều, bố cục chia thành 6 phần.

          Phần 1: Quy định chung, có 10 chương, từ Điều 1 đến Điều 157.

          Phần 2: Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, có 4 chương, từ Điều 158 đến Điều đến Điều 273.

          Phần 3: Nghĩa vụ và hợp đồng, có 5 chương, từ Điều 274 đến Điều 608.

          Phần 4: Thừa kế, có 5 chương, từ Điều 609 đến Điều 662.

          Phần 5: Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, có 3 chương, từ Điều 663 đến Điều 687.

          Phần 6: Điều khoản thi hành, có 2 điều, từ Điều 688 đến Điều 689 (Điều 688 quy định điều khoản chuyển tiếp; Điều 689 quy định hiệu lực thi hành và công bố hết hiệu lực thi hành      Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 kể từ ngày Bộ Luật Dân sự có hiệu lực thi hành).

          Những nội dung mới của BLDS năm 2015:

          So với BLDS 2005, BLDS năm 2015 không kết cấu "Quy định về  chuyển quyền sử dụng đất", "Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ" thành các phần độc lập trong Bộ Luật; đổi phần "Tài sản và Quyền sở hữu" thành "Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, phần "Quan hệ dân sự yếu tố nước ngoài" thành "Pháp luật áp dụng đối với Quan hệ dân sự yếu tố nước ngoài"; bổ sung Chương II "Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự", Chương V "Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự", Chương VII "Tài sản" (Quy định về tài sản ở Phần Tài sản và quyền sở hữu của BLDS 2005), Chương XII "Chiếm hữu", Chương XIV "Quyền khác đối với Tài sản, Chương XVII "Hứa thưởng, thi có giải; sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số chương, như Chương II – Những nguyên tắc cơ bản của BLDS 2005 được sửa đổi hành một điều "Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự (Điều 3); Chương VIII "Thời hạn", Chương IX "Thời hiệu" của BLDS 2005 được quy định chung thành một chương (Chương X "Thời hạn và thời hiệu")./.

Nguyễn Thanh Ngọc - TP. Pháp chế

Lượt người xem:  Views:   1991
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1899806 18
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức