Tin Tức
Thứ 4, Ngày 04/05/2016, 15:35
Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2016
Để góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc mua sắm tài sản, giảm chi phí thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu; đảm bảo mua sắm tài sản đúng tiêu chuẩn định mức, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTC công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và Thông tư số 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/02/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND  công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Để thực hiện các quy định trên, ngày 27/4/2016 tại Văn bản số 908/STC-GCS Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Quản lý các huyện thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung  sau:

1. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

a) Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

c) Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Thông tư này.

d) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên; nguồn kinh phí từ Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

e) Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

2. Đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

a) Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia theo Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính:

- Xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (trừ xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ);

- Xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân).

b) Đối với các gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 10/4/2016 thì tiếp tục thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành.

c) Đối với các trường hợp mua xe ô tô trong danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia sau ngày 10/4/2016 mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ thông báo dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2016 (bao gồm các trường hợp đã có chủ trương trang bị xe ô tô hoặc đã có dự toán nhưng chưa được phê duyệt chủ trương) lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung gửi Sở Tài chính trước ngày 30/4/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2016.

3. Đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp địa phương

Theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

a) Danh mục tài sản mua sắm cấp địa phương gồm:

 - Máy vi tính các loại và thiết bị tương đương; máy in; máy photocopy.

- Trang thiết bị ngành giáo dục kể cả trang thiết bị giảng dạy.

- Trang thiết bị ngành y tế kể cả trang thiết bị giảng dạy, trừ thuốc các loại.

b) Đơn vị được phân công mua sắm tập trung của tỉnh gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị mua sắm tập trung đối với máy vi tính các loại và thiết bị tương đương; máy in; máy photocopy.

- Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị mua sắm tập trung đối với trang thiết bị ngành giáo dục kể cả trang thiết bị giảng dạy.

- Sở Y tế là đơn vị mua sắm tập trung đối với trang thiết bị ngành y tế kể cả trang thiết bị giảng dạy, trừ thuốc các loại.

c) Đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/6/2016 thì tiếp tục thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành.

Kể từ ngày 01/7/2016 đơn vị được UBND tỉnh phân công mua sắm tập trung căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC và tình hình thực tế để tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể thời hạn đăng ký và thời hạn tổng hợp để thực hiện mua sắm tập trung cho phù hợp.

4. Hàng năm căn cứ dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung gửi:

- Sở Tài chính (đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia) trước ngày 31 tháng 01 để tổng hợp gửi đơn vị mua sắm tập trung của Bộ.

- Đơn vị được phân công mua sắm tập trung gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế (đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh) để tổng hợp theo thời gian quy định của từng đơn vị được phân công mua sắm tập trung.

Đính kèm Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg; Thông tư số 34/2016/TT-BTC; Thông tư số 35/2016/TT-BTC; Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh; Văn bản số 908/STC-GCS ngày 27/4/2016 cu3a Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Tải về Dinh kem.rar

Ngô Thị Thanh Binh - P. Giá-Công sản

Lượt người xem:  Views:   5983
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

4248535 42
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức