Tin Tức
Thứ 3, Ngày 14/04/2015, 01:52
Quyết định số 96/QĐ-STC ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2015
Quyết định số 96/QĐ-STC ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
02-04-2013 - Webmaster
Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

  SỞ TÀI CHÍNH                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc    

     ­­­­­­­­­­­­­­­­­     Số:  96 /QĐ-STC                                   Bình Dương,  ngày 04 tháng 02  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

 

     Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh;

     Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

     1. Bà Dương Ngọc Vân, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban

     2. Ông Vương Văn Năm, Chánh Văn phòng: Phó ban thường trực.

     3. Ông Lê Hồng Thanh, Chánh Thanh tra: Ủy viên.

     4. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng phòng Pháp chế: Ủy viên.

     5. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá- Công sản: Ủy viên.

     6. Ông Nguyễn Khắc Hiệp, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: ủy viên.

     7. Bà Phan Thị Thanh Chi, Trưởng phòng Tài chính hành chính - sự nghiệp: Ủy viên

     8. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp: Ủy viên.

     9. Ông Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Ủy viên.

     10. Ông Nguyễn Thành Tài, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

     11. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

     12. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

     Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này thay thế Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 24/01/2011 của Sở Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Sở TTTT(b/c);                                                                                                                      (Đã ký)

- BGĐ Sở;                                                                                                                     Phạm Văn Hảo

- Như điều 2;  

- Lưu: VT. 

 

 

QUY CHẾ

Quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Bình Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 96/QĐ-STC ngày 04/02/2013 của Sở Tài chính)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

    Điều 1. Khái niệm

1. Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương là cổng tích hợp thông tin thuộc tin điện tử  trên Internet.

2. Trang thông tin điện tử bao gồm nhiều trang web, trong đó có Trang chủ (Home page) là trang đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở website.

3. Thông tin trên các trang được truyền tải bằng nhiều hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa.... có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các siêu liên kết (hyperlink).

Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chức năng, tên gọi và địa chỉ

1. Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Bình Dương có chức năng:

a) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật về tài chính - ngân sách của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách của ngành Tài chính địa phương.

b) Hỗ trợ quá trình ban hành các quyết định quản lý và điều hành của lãnh đạo.

2. Tên gọi: Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

3. Địa chỉ URL: http://sotaichinh.binhduong.gov.vn

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử

1. Việc vận hành, cung cấp, truyền tin, lưu trữ, sử dụng trang thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý thông tin điện tử trên Internet.

2. Khuyến khích việc sử dụng trang thông tin điện tử để nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức (CB,CC) trong ngành tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.

4. Đưa thông tin bằng tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt trong sáng, lành mạnh. (trừ các thuật ngữ, tên riêng phải đúng nguyên bản).

Điều 5. Nội dung đăng tải của trang Web.

Các nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp và cập nhật trên trang Web của Sở gồm 20 nội dung (Kèm theo Phụ lục 1) ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 6. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban biên tập được thực hiện theo các hình thức sau:

a) Bằng văn bản có phê duyệt của người có thẩm quyền (trừ văn bản quy phạm pháp luật, hành chính được đăng tải trên trang web theo quy định), kèm theo tệp thông tin, dữ liệu điện tử gửi qua email theo địa chỉ: sotc@binhduong.gov.vn.

b) Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin, mục tin.

2. Thống nhất Font chữ chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.

3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban biên tập để duyệt và đăng tin.

Điều 7. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Phụ lục của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong.

2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật ngay trong ngày.

Điều 8Trách nhiệm của các thành viên trong Ban biên tập

    - Trưởng Ban biên tập có nhiệm vụ: chịu trách nhiệm về mọi mặt các thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính, chỉ đạo Ban biên tập hoạt động theo chương trình kế hoạch đề ra.

    - Phó Trưởng Ban biên tập: là người chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về các nội dung theo lĩnh vực phụ trách, cụ thể có nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo đơn vị cung cấp tin bài theo kế hoạch;

+ Tuyển chọn tin, bài, ảnh duyệt nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng trên trang tin;

+ Quyết định chủ đề, số lượng đăng tin và kế hoạch phân phối trên trang tin;

+ Giải quyết các công việc của Trưởng ban biên tập khi đi vắng;

+ Phó ban biên tập có trách nhiệm đề xuất danh sách và tổ chức mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ biên tập tin theo lĩnh vực;

+ Duyệt hệ số nhuận bút;

+ Đăng ký lịch tuần, phân công thường trực Ban biên tập tham gia các cuộc họp, viết tin.

    - Ủy viên Ban biên tập: có trách nhiệm phân công, ký duyệt tin của các cộng tác viên thuộc chuyên mục mình phụ trách và biên tập theo lĩnh vực được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và đúng quy định nguồn thông tin thích hợp.

    - Cộng tác viên: là những CBCC công tác trong các đơn vị  thuộc Sở Tài chính nhưng không là thành viên Ban biên tập, cộng tác viên có trách nhiệm viết, soạn tin theo chuyên mục do các ủy viên Ban biên tập phân công; chỉnh sửa lại các bản tin theo yêu cầu của ủy viên, biên tập viên. Ngoài ra, còn có các cộng tác viên là CBCC trong và ngoài ngành tài chính của địa phương.

    - Thường trực Ban biên tập (Bộ phận tin học): giúp Ban biên tập tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác xuất bản trang tin. Tiếp nhận tin, bài, ảnh để chuyển đến Phó trưởng Ban biên tập xử lý; dự và đưa tin, ảnh các cuộc họp do Sở Tài chính chủ trì (nếu được phân công). Hàng tháng, quý, năm thống kê, tổng hợp số lượng tin, bài, ảnh được hưởng nhuận bút báo cáo trưởng Ban biên tập phê duyệt, giúp trưởng Ban biên tập dự kiến kinh phí hoạt động cho Trang thông tin điện tử hàng năm, quý, tháng.

    Điều 9. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc sở và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đơn vị).

1. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu  thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho Trang thông tin điện tử theo các chuyên mục được quy định tại phụ lục của Quy chế này.

2. Các văn bản có tính quy phạm pháp luật, văn bản mang tính chất hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, chính sách, chế độ tài chính do Sở Tài chính phát hành cần được phổ biến rộng rãi (không thuộc loại tài liệu mật), phải ghi rõ trong mục Nơi nhận: “công bố trên Trang thông tin điện tử”.

3. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về:

a) Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do CBCC thuộc đơn vị mình cung cấp.

b) Sửa tin, duyệt tin và ký xác nhận trước khi gửi cho Ban biên tập.

4. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm bố trí CBCC cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu cho Trang thông tin điện tử; tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh của công dân và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của đơn vị.

5. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích văn bản,... từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn. 

6. Các đơn vị trực thuộc phải có bài viết về lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, số lượng bài gửi cho Thường trực Ban biên tập ít nhất 1 bài/1 quý (ngoài những tin, ảnh, tư liệu sưu tầm, các văn bản chế độ chính sách,…; các chuyên mục có liên quan đến các đơn vị  phải rà soát và bổ sung kịp thời).

Điều 10. Quy trình xuất bản

- Bước 1 (do người viết thực hiện): đưa tin, bài, tài liệu có đủ các thành tố: “tựa đề, tóm tắt nội dung, nội dung, tên (bút danh) người viết, nguồn tin (nếu lấy thông tin từ nguồn khác)” và phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

- Bước 2 (Thường trực Ban biên tập): nhận, phân loại sơ bộ và chuyển cho Phó trưởng Ban biên tập.

- Bước 3 (Phó trưởng Ban biên tập): duyệt nội dung, thẩm định độ tin cậy, mục đích đưa tin, xác định lại chuyên mục đưa tin. Hoàn trả lại tin kèm theo nhận định cho người viết (nếu cần thiết).

- Bước 4 (Trưởng Ban biên tập): quyết định xuất bản và chuyển cho Bộ phận thường trực để đăng tin hoặc thu hồi tin bài.

Điều 11. Chế độ họp giao ban của Ban biên tập

Ban biên tập họp giao ban hàng quý vào trước ngày Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở họp xét thi đua, khen thưởng cuối quý, khi cần thiết Ban biên tập có thể họp bất thường theo yêu cầu của Trưởng Ban biên tập, Thường trực Ban biên tập có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và ghi biên bản cuộc họp.

Điều 12. Tổ chức quản lý, vận hành

1. Trang tin hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở.

2. Ban biên tập do Giám đốc sở quyết định thành lập, nhiệm vụ của từng thành viên Ban biên tập do Trưởng Ban biên tập phân công, gồm các nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận thông tin, bài viết gửi về theo các hình thức được quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

b) Cập nhật vào Trang thông tin điện tử các thông tin bài viết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Biên tập, xử lý về mặt kỹ thuật, hình thức của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề.

d) Phối hợp với CBCC của các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị.

đ) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài ngành để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị theo chỉ đạo của Lãnh đạo sở.

e) Thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm quy định khi phát hiện, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Người cung cấp thông tin (CBCC cung cấp thông tin của các đơn vị, người viết tin, cộng tác viên) có trách nhiệm:

a) Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của đơn vị mình về Thường trực Ban biên tập đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn, hình thức cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy định và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

b) Trường hợp được giao quyền cập nhật: phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình cập nhật, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật; bảo vệ mật khẩu, khoá mật mã được cấp và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin.

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm khi vận hành Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính:

1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:

a) Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

d) Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản các ấn phẩm vi phạm quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

e) Lợi dụng trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Lợi dụng trang tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.

6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử

1. Kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Tài chính được sử dụng trong dự toán cấp thẩm quyền giao hàng năm.

2. Chế độ nhuận bút, thù lao đối với việc cung cấp tin, bài, ảnh được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính thực hiện theo Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử trên Intenet của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Chế độ phụ cấp trách nhiệm của thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử thực hiện theo quy định.

Điều 15. Khen thưởng

Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ được giao và số lượng tin, bài viết của các đơn vị hàng quý, Ban biên tập sẽ xét và đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua sở xem xét gắn với công tác thi đua của quý, năm cho cá nhân, tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Điều 16Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Văn phòng Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Trưởng các đơn vị thuộc tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Quy chế này cho toàn thể CBCC; báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở tại các cuộc họp giao ban.

2. Trưởng các đơn vị thuộc sở có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở CBCC, viên chức thực hiện tốt quy định của Quy chế này; thường xuyên tham gia cung cấp thông tin thuộc các lĩnh vực được phân công và các lĩnh vực khác thuộc ngành quản lý, nhằm duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử, đề xuất khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật thì phản ánh, đề xuất với Văn phòng Sở để trình lãnh đạo xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

               

                                                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                                                                           (Đã Ký)

                                                                                                     Phạm Văn Hảo

 

PHỤ LỤC 1

Các nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp

và cập nhật trên Trang thông tin điện tử

(Ban hành kèm theo QĐ số: 96/QĐ-STC ngày 04/02/2013 của Sở Tài chính)

           

1. Giới thiệu

     - Giới thiệu.

     - Cơ cấu tổ chức.

     - Chức năng - Nhiệm vụ.

     - Tư liệu.

2. Tin nổi bật

     - Sự kiện.

     - Thông tin hoạt động.

     - Thông báo.

3. Công khai tài chính

     - Văn bản pháp quy.

     - Công khai dự toán.

     - Công khai quyết toán.

4. Thủ tục hành chính

     - Đề án 30.

     - Quy trình ISO.

     - Cơ chế một cửa.

5. Văn bản pháp luật- hành chính

     - Văn bản pháp quy.

     - Văn bản hướng dẫn.

     - Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo.

     - Lĩnh vực Y tế.

     - Lĩnh vực Giao thông Vận tải.

     - Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường.

     - Lĩnh vực Thương mại, đầu tư.

6. Mục lục ngân sách

     - Văn bản pháp quy.

     - Danh mục chương.

     - Danh mục Loại - Khoản.

     - Danh mục Nhóm-Tiểu nhóm, Mục-Tiểu mục.

     - Danh mục tạm thu, tạm chi.

     - Danh mục chương trình, mục tiêu.

     - Danh mục mã địa bàn hành chính.

7. Thông tin giá cả

     - Giá hàng tuần.

     - Giá tháng, quý, năm.

     - Giá vật liệu xây dựng.

8. Lịch công tác tuần

9. Hỏi đáp.

10. Nghiên cứu trao đổi

    - Lĩnh vực tài chính.

    - Lĩnh vực khác.

11. Tin học ứng dụng

12. So đồ Website

13. Liên hệ

14. Danh bạ

15. Download

     - Mẫu hợp đồng.

     - Mẫu biên bản.

     - Mẫu công văn.

     - Phần mềm.

     - Phụ lục.

16. Ban biên tập

17. Đảng

18. Công đoàn

19. Đoàn thanh niên

20. Thư viện ảnh

                                                                                                    Ban Biên tập

 
 
Lượt người xem:  Views:   1486
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3432507 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức