Tin Tức
Thứ 3, Ngày 14/04/2015, 01:51
Quyết định số 95/QĐ-STC ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2015

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

  SỞ TÀI CHÍNH                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc    

     ­­­­­­­­­­­­­­­­­     Số:  95 /QĐ-STC                                   Bình Dương,  ngày 04 tháng 02  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

 

     Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh;

      Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) gồm các ông, bà có tên sau đây:

     1. Bà Dương Ngọc Vân, Phó Giám đốc Sở: Trưởng ban

     2. Ông Vương Văn Năm, Chánh Văn phòng: Phó ban thường trực.

     3. Ông Lê Hồng Thanh, Chánh Thanh tra: Ủy viên.

     4. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng phòng Pháp chế: Ủy viên.

     5. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá- Công sản: Ủy viên.

     6. Ông Nguyễn Khắc Hiệp, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: ủy viên.

     7. Bà Phan Thị Thanh Chi, Trưởng phòng Tài chính hành chính - sự nghiệp: Ủy viên

     8. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp: Ủy viên.

     9. Ông Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Ủy viên.

     10. Ông Nguyễn Thành Tài, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

     11. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

     12. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chuyên viên phòng Ngân sách: Ủy viên.

     Điều 2. Các thành viên trong Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này thay thế Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 24/01/2011 của Sở Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu: VT.                                                                                                                     Phạm Văn Hảo

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

(Kèm theo Quyết định số: 95/QĐ-STC ngày 04/02/2013 của Sở Tài chính.

           

I. Bộ phận thường trực

 Bộ phận Thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, đăng tải thông tin các bài viết đã được lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở duyệt nội dung và các bài viết có nội dung không thuộc chức năng quản lý của các đơn vị trực thuộc.

 Bộ phận thường trực gồm 05 người, được phân công cụ thể như sau:

1. Bà Dương Ngọc Vân, Trưởng Ban biên tập, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban, định hướng nội dung và hình thức của Website.

2. Ông Vương Văn Năm, Phó trưởng Ban biên tập, duyệt nội dung và hình thức tin, bài trước khi đăng tải lên Website. Đăng ký lịch tuần để Ban biên tập tham dự các cuộc họp lấy thông tin biên tập bài, biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Nguyễn Thành Tài, ủy viên, tổng hợp tin bài của các đơn vị trực thuộc gửi lên và trình Phó trưởng Ban biên tập phê duyệt, tham gia đề xuất, kiến nghị với Trưởng ban biên tập trong báo cáo hàng tháng, quý, năm; dự toán kinh phí hoạt động của Website (Host, nhận bút…).

4. Ông Nguyễn Thanh Vỹ, ủy viên, biên tập chung, phụ trách kỹ thuật (trang trí, hình thức trang Web, duy trì website), xử lý, đăng tải bài viết (sau khi được Phó Ban biên tập phê duyệt); tham gia biên tập tin, bài có liên quan một số chuyên mục: giới thiệu, thông báo, lịch tuần, danh bạ, hàng tháng tổng hợp số lượng bài viết đã đăng tải theo từng chuyên mục, thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban biên tập giao.

5. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, ủy viên, tập hợp, thống kê số lượng tin, bài (có nhuận bút hàng tháng), tính nhuận bút, báo cáo Trưởng ban biên tập làm thủ tục chi nhuận bút cho tác giả; thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng Ban biên tập có liên quan đến hoạt động của Website.

II. Các thành viên Ban biên tập

1. Ông Nguyễn Khắc Hiệp, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư xây dựng cơ bản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính -Đầu tư xây dựng cơ bản và mảng công việc phụ trách.

2. Ông Nguyễn Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Ngân sách: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Ngân sách và mảng công việc phụ trách.

3. Ông Lê Hồng Thanh, Chánh Thanh tra: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra và mảng công việc phụ trách.

4. Bà Phan Thị Thanh Chi, Trưởng phòng Tài chính Hành chính - sự nghiệp: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính Hành chính - sự nghiệp và mảng công việc phụ trách.

5. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng phòng Pháp chế: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Pháp chế và mảng công việc phụ trách.

6. Ông Nguyễn Huỳnh Thành, Trưởng phòng Giá – Công sản: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giá - Công sản và mảng công việc phụ trách.

7. Bà Nguyễn Kim Liên, Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp: Chỉ đạo cán bộ, công chức trong phòng biên tập tin, bài, chịu trách nhiệm ký thông qua nội dung các tin, bài thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tài chính doanh nghiệp và mảng công việc phụ trách./.

Ban Biên tập

 
 
Lượt người xem:  Views:   1228
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3432523 27
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức