Tin Tức
Thứ 3, Ngày 14/04/2015, 01:49
Quyết định số 178/QĐ-STC ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2015
Quyết định số 178/QĐ-STC ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
29-09-2011 - Webmaster
Về việc bổ nhiệm Phó trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

        Số: 178 /QĐ-STC                                             Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử

của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

     Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chánh Văn phòng – làm Phó trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương thay cho đ/c Trần Hữu Phước – Phó phòng Ngân sách huyện xã theo quyế định điều động và bổ nhiệm công chức của Giám đốc Sở.

     Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Tuyên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập Website và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Xuân Tuyêncó trách nhiệm thi hành Quyết đinh này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Lưu: VT,Tuyên.                                                                                                                              Phạm Văn Hảo


Lượt người xem:  Views:   1755
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3432569 32
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức