Tin Tức
Thứ 3, Ngày 07/04/2015, 03:57
Thông báo ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Minh Châu-Phó Giám đốc Sở Tài chính tại buổi làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Dầu tiếng.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2015
Thông báo ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Minh Châu-Phó Giám đốc Sở Tài chính tại buổi làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Dầu tiếng.
22-12-2011 - Webmaster
Về tình hình quản lý tài chính- ngân sách 11 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2011

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

SỞ TÀI CHÍNH                                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc    

       Số: 71 /TB- STC                                                Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc

Sở Tài chính tại buổi làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Dầu Tiếng về tình hình quản lý tài chính- ngân sách năm 2011

 

 

     Thực hiện Chương trình làm việc năm 2011 của Sở Tài chính, ngày 16/12/2011 Đoàn công tác Sở Tài chính do đồng chí Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc - trưởng đoàn cùng các đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên - Phó Chánh Văn phòng, đ/c Trần Mỹ Dung - Phó phòng Ngân sách, đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Phó phòng Giá – Công sản, đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Đầu tư XDCB, đ/c Chu Tiến Thiệu - chuyên viên phòng Ngân sách, đã có buổi làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) huyện Dầu Tiếng tại trụ sở của đơn vị.

     Nội dung buổi làm việc

     Sau khi nghe đ/c Trưởng Phòng TCKH huyện Dầu Tiếng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách 11 tháng, ước thực hiện cả năm 2011 và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, đồng chí Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính, có ý kiến kết luận như sau:

     1. Tình hình thu chi ngân sách 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2011

     Qua dự thảo báo cáo cho thấy trong thời gian qua Phòng TCKH huyện Dầu Tiếng đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách được giao, cụ thể:

     - Trong 11 tháng năm 2011 mặc dù tình hình lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, nhiều yếu tố khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn, nhưng nhìn chung kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách của huyện đạt khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Cụ thể: thu mới trên địa bàn của huyện ước thực hiện cả năm đạt 150% so dự toán tỉnh giao, hầu hết các khoản thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán được giao như thuế ngoài quốc doanh tăng 70%, trước bạ tăng 35%, tiền thuê đất tăng 47%,… Về chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm đạt 110% so dự toán tỉnh giao, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 99%, tuy nhiên có một số khoản chi chưa đạt như chi sự nghiệp kinh tế khác đạt 96%, chi an ninh đạt 97%, chi sự nghiệp môi trường đạt 87% so dự toán tỉnh giao. Nhìn chung chi ngân sách đảm bảo các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các sự nghiệp kinh tế, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… và an sinh xã hội.

     Tuy nhiên, để đảm bảo thống nhất số liệu giữa báo cáo bằng lời và biểu số liệu đề nghị Phòng TCKH huyện chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, số liệu ước thực hiện năm 2011 phải hợp lý trên cơ sở số thực hiện của 11 tháng, số liệu giữa báo cáo bằng lời và biểu số liệu còn chưa khớp nhau như khoản thu học phí, viện phí, phí, lệ phí,…, cần phân tích đánh giá thêm một số khoản thu, chi vượt dự toán hoặc không đạt, rà soát ước lại khoản chi sự nghiệp môi trường.

     2. Công tác quản lý tài chính-ngân sách của Phòng TCKH huyện Dầu Tiếng trong thời gian tới cần lưu ý các vấn đề nghiệp vụ sau:

     - Tình hình thẩm định quyết toán năm 2010 các đơn vị chưa thực hiện xong, phòng TCKH cần tham mưu cho UBND huyện có biện pháp khắc phục để hoàn thành sớm theo quy định, có phương pháp nhắc nhở, đôn đốc kịp thời, nếu cần thiết thì áp dụng biện pháp chế tài tạm ngưng cấp phát kinh phí;

     - Tình hình thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phòng TCKH cần tham mưu cho UBND huyện triển khai và tổ chức thực hiện, những vấn đề vướng mắc thì tập hợp hồ sơ báo cáo UBND huyện có văn bản kiến nghị về Ban chỉ đạo 09 của tỉnh để chỉ đạo và xử lý kịp thời;

     - Phòng TCKH cần quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý và báo cáo định kỳ tài sản nhà nước, những biến động tăng giảm tài sản; cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời tài sản tăng như tài sản hình thành từ nguồn vốn đầu tư XDCB hàng năm, tài sản mua mới bằng nguồn chi thường xuyên, tài sản giảm do thanh lý… Phòng TCKH có văn bản kiến nghị với UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án (hoặc chủ đầu tư) khi bàn giao các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cho đơn vị sử dụng mặc dù chưa có giá trị quyết toán (do chờ quyết toán được duyệt) phải bàn giao cho đơn vị sử dụng hồ sơ, lý lịch tài sản, bản vẽ hoàn công và giá trị trúng thầu (hoặc giá trị chỉ định thầu…) làm cơ sở cho đơn vị sử dụng mở sổ theo dõi, ghi tăng tài sản tại đơn vị sử dụng và báo cáo tăng tài sản với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý, khi đã có quyết định phê duyệt quyết toán công trình thì Ban Quản lý dự án (hoặc chủ đầu tư) tiếp tục bàn giao quyết định phê duyệt quyết toán công trình cho đơn vị sử dụng để đơn vị sử dụng tài sản hạch toán điều chỉnh tăng (giảm) giá trị tài sản so với giá đã hạch toán tạm trước đây và báo cáo biến động tăng (giảm) tài sản với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý, nếu đơn vị không chấp hành thì Phòng TCKH áp dụng biện pháp chế tài;

     - Việc thanh lý tài sản, quyết định giá bán khởi điểm bán tài sản thanh lý: thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý tài sản, Văn bản số 234/STC-GCS ngày 01/3/2010 và số 1928/STC-GCS ngày 30/12/2010 của Sở Tài chính;

     - Công tác quản lý giá trong dịp cuối năm, Phòng TCKH cần phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, quản lý chặt chẽ chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, niêm yết giá bán, bán theo giá niêm yết,… để có biện pháp xử lý kịp thời, theo dõi, giám sát việc bán hàng bình ổn giá đối với một số mặt hàng theo quy định về các điểm ở nông thôn (thời gian bán, số điểm bán);

     - Phòng TCKH huyện kết hợp với ngành thuế rà soát lại nguồn thu trên địa bàn để tham mưu UBND huyện có biện pháp tăng thu, đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi theo đúng dự toán được giao, giải quyết các vấn đề bức xúc, đảm bảo an sinh xã hội, các đối tượng chính sách,…;

     - Một số đơn vị chưa quan tâm đến việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP và số 130/NĐ-CP của Chính phủ, chưa sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế nhưng lại đề nghị tăng định mức giao khoán cho đơn vị, phòng TCKH khi tham mưu cho UBND huyện giao dự toán cho các đơn vị cần tính toán cho phù hợp, cân đối các nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ vào dự toán đối với các đơn vị sự nghiệp có thu;

     - Việc chạy báo cáo, lấy số liệu theo chương trình TABMIS trong thời gian qua gặp khó khăn, do Kho bạc không chốt được thời gian đóng TABMIS, việc này Kho bạc Nhà nước đã có Quyết định số 795/QĐ-KBNN ngày 07/12/2011 ban hành Quy trình mở, đóng kỳ kế toán trên Hệ thống TABMIS, do vậy trong thời gian tới việc đóng, mở sẽ được áp dụng theo đúng thời gian quy định;

     3. Đối với các kiến nghị của Phòng TCKH

     - Về định mức chi thanh toán cước thông tin liên lạc trong tình hình hiện nay mặc dù giá cả thị trường luôn biến động tăng nhưng tính cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông rất mạnh mẽ, thực tế thời gian qua cước thông tin liên lạc luôn có xu hướng giảm, do vậy đề nghị tăng cước thông tin liên lạc trong điều kiện hiện nay là chưa phù hợp;

     - Dự án ứng dụng công nghệ thông tin, mua xe cứu thương, trang bị xe ép rác, mua sắm tài sản, phòng TCKH tham mưu cho UBND huyện rà soát tạm dừng thực hiện theo Công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết phải trang bị thì UBND huyện có văn bản trình UBND tỉnh giải quyết theo đúng thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính;

     - Đề nghị bổ sung vốn xây dựng cơ bản công trình trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các ngành của tỉnh sẽ kiểm tra khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2011 để báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nguồn vốn vào cuối tháng 12/2011;

     - Về bổ sung dự toán phụ cấp thâm niên ngành giáo dục phát sinh từ tháng 9/2011, phòng TCKH tham mưu UBND huyện có văn bản gửi về Sở Tài chính để phòng Ngân sách tham mưu đề xuất tạm ứng bổ sung cho huyện;

     - Việc sử dụng biên lai thu quỹ an ninh quốc phòng và quỹ phòng chống lụt bão: Để tránh phức tạp sau này khi xử lý mất biên lai và thuận tiện trong việc báo cáo, thống kê, quyết toán biên lai, số thu từng loại quỹ, đề nghị phòng TCKH thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

     Trên đây là ý kiến kết luận, chỉ đạo của đ/c Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Văn phòng thông báo đến các đơn vị trực thuộc sở, Phòng TCKH huyện Dầu Tiếng./

Nơi nhận:                                                                                                                                       TL GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc;                                                                                                                  KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Phòng thuộc sở;                                                                                                       PHÓ.CHÁNH VĂN PHÒNG

- UBND huyện DT;                                                                                                    

- Phòng TCKH các HTX;                                                                                                         Nguyễn Xuân Tuyên

- Web STC;

- Lưu: VT,T


Lượt người xem:  Views:   996
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

2775509 221
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức