Tin Tức
Thứ 3, Ngày 07/04/2015, 03:16
Công văn số 09/STC-GCS ngày 06/01/2015 của Sở Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2015
Công văn số 09/STC-GCS ngày 06/01/2015 của Sở Tài chính
08-01-2015 - Webmaster
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2014

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

          Số:  09 / STC-GCS                                            Bình Dương, ngày 06 tháng  01  năm 2015

         V/v báo cáo tình hình quản lý,                                                                                                                  sử dụng tài sản năm 2014                                                                                                             

                                       

                                  Kính gửi:   

                                                    - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;

                                                    - Các cơ quan đơn vị khối đảng trực thuộc Tỉnh ủy;

                                                    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

     Thực hiện Công văn số 18235/BTC-QLCS ngày 15/12/2014 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014,

     Để đảm bảo thời gian và thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014 theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị khối đảng, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo theo yêu cầu như sau:

     1. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014

     a) Báo cáo kê khai biến động tài sản nhà nước

     - Trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc;

     - Xe ô tô các loại;

     - Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

(Mẫu biểu số 01-ĐK/TSNN, 02-ĐK/TSNN, 03-ĐK/TSNN, 04a-ĐK/TSNN, 04b-ĐK/TSNN, 04c-ĐK/TSNN, 04d-ĐK/TSNN, 04đ-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước).

     Trường hợp không có biến động tài sản trong năm 2014, đơn vị phải báo cáo bằng văn bản để thống nhất số liệu.

     b) Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014

     - Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

     - Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kỳ báo cáo;

     - Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong kỳ báo cáo;

     - Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

     - Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

     2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP.

     3. Tình hình chấp hành quy định về mua sắm tài sản theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Công văn số 2133/BTC-QLCS ngày 19/02/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 và Công văn số 12274/BTC-QLCS ngày 03/9/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.

     4. Báo cáo tổng hợp việc công khai chế độ chính sách và thực hiện chế độ đãi ngộ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

     5. Báo cáo tổng hợp công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

     (Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC).

     6. Thời hạn gửi báo cáo

     Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai và tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc (nếu có) gửi báo cáo (gửi kèm các mẫu biểu của từng đơn vị) về Sở Tài chính trước ngày 10/02/2015 để Sở Tài chính tổng hợp, nhập dữ liệu biến động tài sản, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

     Các mẫu biểu báo cáo đề nghị các đơn vị tải về từ trang web Sở Tài chính tỉnh Bình Dương theo địa chỉ www.sotaichinh.binhduong.gov.vn.

     Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Sở Tài chính (Phòng Giá-Công sản, điện thoại 0650-3822410) để phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (thay b/c);                                                                                        (ĐÃ KÝ)

- Phòng NS, HCSN (phối hợp);

- Lưu: VT, GCS.                                                                                             Dương Ngọc Vân

Tải về Mẫu biểu đính kèm
Lượt người xem:  Views:   1071
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

3432578 29
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0
Tin Tức