Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3560/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.
 
Công văn hướng dẫn cấp phát tiền Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
 
Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 08/12/2016 của Tỉnh Ủy, Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 15/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức ...
 
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017
 
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân ...
 
Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà ...
 
Ngày 20/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ ...
 
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước do tỉnh thành lập 6 tháng đầu năm 2016
 
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước do tỉnh thành lập năm 2015
 
​Để Sở Tài chỉnh tỉnh Bình Dương có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đề nghị quý ...
 
Thực hiện Quyết định số 265-QĐ/ĐUK ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 01 tháng 11 năm 2016 ...
 
Ngày 13/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh ...
 
Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Nhằm ...
 
Ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ...
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính trong việc triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày ...
 
 
 
Ảnh
Video

 Thống kê Lượt truy cập

1900015 126
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0