Sở Tài chính Bình Dương
Giới thiệu Tin nổi bật Công khai tài chính Thủ tục hành chính Văn bản pháp luật - hành chính Mục lục ngân sách Thông tin giá cả Lịch công tác tuần
Tìm kiếm
Weblink
Thống kê
Lượt truy cập: 2546269
Đang Online: 1
Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
05-06-2012 - Webmaster
Về việc bổ sung Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhan dân tỉnh ban hành bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH DƯƠNG                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

  Số: 19/2012/QĐ-UBND                                        Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tài sản tính lệ phí

trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

     Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

     Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

     Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

     Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 33/TTr-STC ngày 18 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 1 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

     5. Phương pháp xác định giá tính lệ phí trước bạ (Phụ lục 05 kèm theo).

     Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

     Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

-Văn phòng Chính phủ;                                                                                                          CHỦ TỊCH

- Bộ Tài chính;

- Tổng cục Thuế;                                                                                                                Lê Thanh Cung

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TTTU, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQ tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Trung tâm công báo;

- Website tỉnh Bình Dương;

- LĐVP, CV, HCTC, TH;

- Lưu VT.


Văn bản pháp quy:

Thông báo nhanh
Ban biên tập
Đảng
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Thư viện ảnh
Quay lại | Đầu trang | Trang chủ
Chịu trách nhiệm: Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650)3822049
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Địa chỉ: Tầng 2 - Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương - phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3822245 - Fax:(0650)3829423 - Email: sotc@binhduong.gov.vn