Sở Tài chính Bình Dương
Giới thiệu Tin nổi bật Công khai tài chính Thủ tục hành chính Văn bản pháp luật - hành chính Mục lục ngân sách Thông tin giá cả Lịch công tác tuần
Tìm kiếm
Weblink
Thống kê
Lượt truy cập: 2575224
Đang Online: 2
Hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt Chi bộ
11-01-2012 - Webmaster

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         TỈNH BÌNH DƯƠNG                                                          

    ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH

         Số 01 /HD-ĐUSTC                                            Bình Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2012

HƯỚNG DẪN

Quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ

     Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 08/3/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Dương về nội dung sinh hoạt chi bộ, để thống nhất trong toàn đảng bộ, Đảng ủy Sở Tài chính hướng dẫn các chi bộ trực thuộc quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ như sau.

     I. Mục đích, yêu cầu

     1. Nhằm thống nhất trình tự, nội dung sinh hoạt đối với các chi bộ trực thuộc, cấp ủy và đảng viên cần nhận thức vai trò, vị trí của chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

     2. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ.

     3. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng và rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên; cấp ủy chi bộ nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

     4. Hàng tháng, cấp ủy phải nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời giúp đỡ, giáo dục những đảng viên có thiếu sót, hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng.

     II. Quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ

     1. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ

     1.1. Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy mà trước hết là Bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung, trong đó chú trọng một số vấn đề sau:

     - Đánh giá tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được cấp trên và chi bộ phân công;

     - Công tác giám sát đảng viên trong chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thông báo để chi bộ biết nhằm phát huy ưu điểm, có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm;

     - Việc xác định nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cụ thể, bức xúc trước mắt, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

     1.2. Cấp ủy chi bộ tiến hành dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện các mặt công tác trong tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tới; họp cấp ủy trước khi sinh hoạt chi bộ nhằm thống nhất nội dung dự thảo báo cáo, phân công từng đồng chí trong cấp ủy điều hành hoặc quán triệt, triển khai các nội dung trong buổi sinh hoạt chi bộ.

     2. Nội dung sinh hoạt chi bộ

     2.1. Triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ

     - Mở đầu buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí trong cấp ủy chủ trì) thay mặt chi ủy thông báo tình hình đảng viên tham dự sinh hoạt (chính thức, dự bị, có mặt, vắng mặt, lý do…);

     - Thông qua chương trình, nội dung, thời gian tiến hành sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm chi bộ cần tập trung thảo luận;

     - Cử thư ký cuộc họp (có thể chỉ định đồng chí trong cấp ủy) để ghi chép;

     - Đảng viên mang theo sổ công tác Đảng để ghi chép nội dung buổi sinh hoạt.

     2.2. Nội dung dự thảo báo cáo

     - Công tác Đảng: cần đánh giá công tác lãnh đạo tư tưởng đảng viên, những công tác đảng đã triển khai, thực hiện trong tháng;

     - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: nêu khái quát những công việc đã thực hiện trong tháng, cần đi sâu đánh giá nguyên nhân những việc chưa hoàn thành, đề ra biện pháp thực hiện;

     - Phối hợp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: đề cập những hoạt động chính công tác đoàn thể, lãnh đạo công tác tư tưởng đối với đoàn viên trong tháng;

     - Chương trình công tác tháng tới: căn cứ vào 03 nội dung dự thảo báo cáo trên, đề ra chương trình công tác tháng tới cho phù hợp với đặc điểm của chi bộ.

     2.3. Điều hành sinh hoạt.

     Đồng chí Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí trong cấp ủy chủ trì) thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện công tác trong tháng và chương trình công tác tháng tới, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan (căn cứ vào tài liệu thông tin nội bộ phát hành hàng tháng, nội dung thông tin cần chọn lọc cho thiết thực, bảo đảm chính xác và phù hợp với đối tượng).

     Đồng chí trong cấp ủy được phân công triển khai, quán triệt các văn bản về chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên (ghi rõ tên các văn bản được triển khai), lưu ý những văn bản nào cần triển khai toàn bộ hoặc tóm tắt nội dung để quán triệt cho đảng viên.

     2.4. Chi bộ tiến hành thảo luận

     Nội dung thảo luận cần tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chi bộ; đóng góp bổ sung chương trình công tác tháng tới, các biện pháp tổ chức thực hiện, những kiến nghị, đề xuất với cấp trên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong mỗi kỳ sinh hoạt.

     Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên thể hiện chính kiến của mình, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết.

     2.5. Sinh hoạt chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

     Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/TG ngày 09/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

     - Cấp ủy các chi bộ tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế, chi bộ chọn 1 đến 2 nội dung để sinh hoạt; hình thức tiến hành: cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, chi bộ trao đổi, liên hệ; hoặc chi bộ có thể nghe đảng viên báo cáo những nội dung, phương hướng phấn đấu của cá nhân, nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị;

     Cuối năm, mỗi đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ, kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trong đế đánh giá chất lượng đảng viên.

     2.6. Chủ tọa kết luận.

     - Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;

     - Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (hoặc nghị quyết) của chi bộ, thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý hoặc không đồng ý và những ý kiến khác nhau.

     - Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ, sổ ghi biên bản họp chi bộ theo mẫu thống nhất của cấp ủy cấp trên và quản lý, lưu trữ theo quy định (kèm theo mẫu).

     III. Tổ chức thực hiện

     1. Căn cứ hướng dẫn của đảng ủy, các chi bộ triển khai thực hiện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức mình, tạo nên sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

     2. Mỗi quý sẽ tổ chức sinh hoạt điểm tại một chi bộ (sẽ thông báo qua lịch họp các chi bộ hàng tháng), có sự tham dự của đồng chí Bí thư các chi bộ khác, nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ và tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ.

     3. Các chi bộ trực thuộc trong đảng bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện Hướng dẫn này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                            TM. ĐẢNG ỦY

- Đảng ủy khối CCQT (thay b/c);                                                                                         BÍ THƯ

- Đảng ủy viên;                                                                                            

- Các Chi bộ 1, 2, 3, 4 (để TH);

- Lưu.         


Đảng:

Thông báo nhanh
Ban biên tập
Đảng
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Thư viện ảnh
Quay lại | Đầu trang | Trang chủ
Chịu trách nhiệm: Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650)3822049
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Địa chỉ: Tầng 2 - Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương - phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3822245 - Fax:(0650)3829423 - Email: sotc@binhduong.gov.vn