Sở Tài chính Bình Dương
Giới thiệu Tin nổi bật Công khai tài chính Thủ tục hành chính Văn bản pháp luật - hành chính Mục lục ngân sách Thông tin giá cả Lịch công tác tuần
Tìm kiếm
Weblink
Thống kê
Lượt truy cập: 2528133
Đang Online: 3
Đảng Ủy Sở Tài chính báo cáo tổng kết công tác năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012.
27-12-2011 - Webmaster

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH                                                                                   

                                            
                      Số: 67B /BC-ĐUSTC                       Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011,

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012

     Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước. Tổng số CBCC và nhân viên trong cơ quan hiện nay là 71 đồng chí, trong đó Ban Giám đốc gồm 3 đồng chí. Các tổ chức trực thuộc chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy có công đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan;

     Đảng bộ Sở Tài chính là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, để tạo thuận lợi trong sinh hoạt, đảng bộ được chia thành 04 chi bộ trực thuộc;

     Hiện nay tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ có 52 đảng viên (trong đó 47 chính thức, 05 dự bị), chiếm 73% trong tổng số cán bộ công chức, bao gồm Chi bộ 1 có 17 đảng viên, Chi bộ 2 có 6 đảng viên, Chi bộ 3 có 15 đảng viên, Chi bộ 4 có 14 đảng viên; đảng ủy gồm 7 đồng chí;

     Về trình độ lý luận chính trị của đảng viên 05 đ/c có trình độ cử nhân, 12 đồng chí có trình độ cao cấp, 34 đồng chí có trình độ trung cấp và tương đương, 01 đồng chí có trình độ sơ cấp; 98% đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là đại học chuyên ngành, đây là thuận lợi lớn cho việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đảng các cấp có chất lượng và hiệu quả.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011

     A. Công tác xây dựng đảng

     I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng ủy thường xuyên quan tâm coi trọng công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng, tăng cường sự thống nhất trong đảng về nhận thức ý chí và hành động, củng cố, nâng cao niềm tin, bản lĩnh chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đảng viên, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

     Thông qua các chi bộ, tổ chức sinh hoạt nhiều tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2011, tổ chức cho đảng viên trong cấp ủy và đảng viên giữ vai trò lãnh đạo nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế hàng quý do Đảng ủy khối các cơ quan tổ chức; triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành…, kịp thời nắm bắt nhận thức, diễn biến tư tưởng của đảng viên, từ đó định hướng đúng đắn, giáo dục, chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc, động viên khắc phục kịp thời những khó khăn trong cuộc sống;

     Trong năm 2011, đảng ủy đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng trong cơ quan tham gia học tập Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết của Đảng các cấp. Qua học tập quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã tạo được sự đồng tình, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đảng viên và quần chúng trong cơ quan, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chống những biểu hiện về tư tưởng, hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao tính tự giác trong mỗi cán bộ đảng viên về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng;

     Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2011, đảng ủy đã tổ chức cho đảng viên và cán bộ công chức đăng ký thi đua “Làm theo Bác” có 71 người, trong đó đảng viên là 51, đoàn viên các tổ chức đoàn thể là 20, đạt tỷ lệ 100%; qua thực hiện phong trào thi đua “Làm theo Bác” từng đảng viên, CBCC đã nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động trong giai đoạn cách mạng hiện nay; từng đảng viên nhất là các đồng chí giữ vai trò lãnh đạo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trước chi bộ, đảng bộ, giữ vững lập trường chính trị, sửa đổi lối làm việc, tu dưỡng rèn luyện lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm thiết thực như ý thức tổ chức, chấp hành tốt thời gian làm việc, tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ, xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn…. góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan;

     Đảng bộ đã tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2011, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, biểu dương những đảng viên có thành tích trong thực hiện phong trào, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả cao nhất, qua thực hiện phong trào, đã đề nghị ĐUKCCQT khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2011; kết quả ĐUKCCQT tặng giấy khen cho tập thể Chi bộ 1, và 01 cá nhân (đ/c Tài CB 2), Đảng ủy Sở Tài chính tặng giấy khen cho 02 cá nhân (đ/c Tuyên - CB 1, đ/c Duyên - CĐ), quyết định biểu dương 01 tập thể Chi bộ 2 và 03 cá nhân (đ/c Liên - Chi bộ 3, đ/c Nhân - Chi bộ 4, đ/c Hạnh - Chi bộ 4).

     Tóm lại, Trong năm 2011, trước diễn biến tình hình chính trị bất ổn ở một số nước Trung Đông và Bắc Phi, hậu quả của động đất và sóng thần tại Nhật Bản, tác động của việc tăng giá các mặt hàng trong nước, tình hình lạm phát đang tăng cao,… nhưng nhìn chung tư tưởng cán bộ đảng viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, sự điều hành của Chính phủ qua việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành thời gian làm việc và quy chế của cơ quan.

     II. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên

     1. Công tác củng cố tổ chức

     Đảng ủy đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCH chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoạt động cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; cùng Ban Giám đốc sở thường xuyên củng cố sắp xếp bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đạt hiệu quả; lãnh đạo đảng viên giữ vững các nguyên sinh hoạt đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong đảng; tổ chức họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ đúng quy định, thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2011 như kiểm điểm tự phê bình, phê bình đảng viên, tập thể cấp ủy; thực hiện tốt quy chế làm việc của đảng ủy, chi ủy, quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy với Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng trên cơ sở phân định chức năng rõ ràng không chồng chéo lẫn nhau, thực hiện nghiêm túc các quy chế đã đề ra.

     2. Công tác đảng viên

     Qua hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên CSHCM, tổ chức Công đoàn cơ sở đã giới thiệu cho các chi bộ được 04 quần chúng ưu tú (tính từ 01/01/2011) để xem xét kết nạp Đảng, lập thủ tục chuyển sinh hoạt về địa phương cho 02 đồng chí nghỉ hưu, 01 đồng chí chuyển sinh hoạt đảng về địa phương, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 01 đảng viên dự bị, cử 02 đồng chí là cấp ủy của chi, đảng bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp điều hành của Bí thư chi, đảng bộ do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức, chuyển 01 đảng viên dự bị trở thành chính thức, kết nạp được 03 đảng viên, 01 đồng chí chờ quyết định của ĐUKCCQT), đạt 150 % so với kế hoạch phát triển năm 2011 (chỉ tiêu là 02 đồng chí), các đồng chí được kết nạp là lực lượng trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác; các đảng viên mới đều được giới thiệu về sinh hoạt đảng tại địa phương theo quy định 76/QĐ-TW.

     - Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2011 theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/BTC-ĐUK ngày 09/11/2011 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Kết quả toàn đảng bộ năm 2011 có 52/52 đảng viên được công nhận “đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 11 đồng chí được bầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV) 05 năm liên tục (đ/c Châu), ĐUKCCQT tặng Giấy khen cho 2 cá nhân HTXSNV 03 năm liên tục (đ/c Hảo, Tuyên), đảng ủy sở tặng Giấy khen cho 11 cá nhân HTXSNV và biểu dương 08 cá nhân HTTNV, các chi bộ trực thuộc biểu dương 08 cá nhân HTTNV trong năm.

     3. Công tác cán bộ

     Tiến hành xây dựng quy hoạch cấp ủy chi bộ trực thuộc và đảng bộ cũng như chính quyền, đảng ủy đã chú trọng từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ; tổ chức đánh giá cán bộ năm 2011 được thực hiện dân chủ, theo đúng quy trình. Đảng ủy cùng Ban giám đốc sở kịp thời bổ sung công tác quy hoạch, như lập danh sách quy hoạch cán bộ là trưởng, phó phòng, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ, trong năm đã bổ nhiệm 01 chức danh Chánh Văn phòng, 02 chức danh Phó Chánh Văn phòng, 02 chức danh Phó phòng (Hùng, Dung), 01 chức danh Chi cục phó TCDN, bổ nhiệm lại 03 chức danh Phó phòng (Huê, Tuấn, Liên), luân chuyển 06 đồng chí (Phước, Thu, Tươi, Sương, Ngọc, Nhâm), sắp xếp lại 14 đồng chí theo đúng phân cấp quản lý cán bộ.

     4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

     Thực hiện các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chấp hành nghiêm túc Quy định số 17-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài", quán triệt cho đảng viên Quy chế về công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ số 03-QC/TU ngày 26/9/2011 của Tỉnh ủy, Công văn số 403-CV/TU ngày 17/8/2011 của Tỉnh ủy, Công văn số 153-CV/ĐUK ngày 26/8/2011 của ĐUKCCQT về việc đảng viên ra nước ngoài. Trong năm các đảng viên đi công tác, học tập kinh nghiệm, đi du lịch… ở nước ngoài đều có báo cáo với cấp ủy theo phân cấp quản lý, không có trường hợp nào làm sai so với quy định; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm tình hình chính trị của cán bộ, đảng viên theo Điều 8 và Điều 10 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị để tổng hợp báo cáo và đăng ký sổ theo dõi của Đảng ủy.

     III. Công tác kiểm tra, giám sát

     Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng chấp hành, đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Trong năm, đảng ủy đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra tại chi bộ trực thuộc (1 và 3) và 06 đảng viên chấp hành (trong đó có 2 là chi ủy viên) Điều lệ Đảng, UBKT đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra các chi bộ trực thuộc, các chi bộ tiến hành kiểm tra 08 đảng viên. Qua kiểm tra, nhìn chung các chi bộ và đảng viên đều chấp hành việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tự phê bình và phê bình, thực hiện cải tiến nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt chế độ thu, nộp đảng phí…, Qua kiểm tra cũng phát hiện những thiếu sót (nhỏ) của tổ chức đảng, và đảng viên đồng thời chấn chỉnh kịp thời, góp phần ngăn ngừa nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh;

     Song song với công tác kiểm tra, đảng ủy, UBKT và các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch giám sát và phân công cụ thể từng thành viên trong cấp ủy, UBKT thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương, cụ thể đã giám sát việc thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, việc chấp hành các quy định về những điều đảng viên không được làm…, hình thức giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp chi bộ, chi ủy và đảng ủy, dư luận quần chúng, báo cáo hàng tháng…Qua giám sát, hầu hết cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo đều thể hiện tính gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

     Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được một số kết quả nhất định, chủ động phòng ngừa các vi phạm, khắc phục những thiếu sót và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Trong năm công tác kiểm tra, giám sát không có trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm.

     B. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

     1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

     Đảng ủy xác định công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, trong năm đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác sau:

     - Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế xã hội trên địa bàn ước thực hiện là 22.500 tỷ đồng, vượt 21% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 7% dự toán thu được HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so thực hiện năm 2010; tổng số chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 8.000 tỷ đồng, vượt 53% so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 7% so dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 7% so với thực hiện năm 2010, trong đó chi đầu tư XDCB 3.800 tỷ đồng đạt vượt 81% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 15% dự toán của địa phương, tăng 23% so với thực hiện năm 2010, chiếm tỷ trọng 48% tổng chi ngân sách địa phương;

     - Công tác quản lý tài chính ngân sách đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác của chính quyền, UBND tỉnh, chỉ đạo của Bộ Tài chính, tiếp nhận và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nhiều chính sách quan trọng của nhà nước, của ngành vào điều kiện cụ thể tại địa phương; quan tâm hơn đối với các công tác quản lý tài chính – ngân sách của cấp huyện, thị;

     - Phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách chế độ trong các lĩnh vực như: cán bộ, đào tạo, văn hóa- xã hội, giáo dục-đào tạo, thể dục-thể thao, y tế, đất đai… phù hợp với thực tế tại địa phương, tạo điều kiện cho các ngành hoạt động, phát triển.

     2. Lãnh đạo các đoàn thể, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan

     Thường xuyên quan tâm và chỉ đạo và phát huy được vai trò các tổ chức đoàn thể, duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên, định kỳ, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào đoàn thể do cấp trên tổ chức. Qua đó đảng ủy luôn tôn trọng tính độc lập và tổ chức của các tổ chức đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên giáo dục lý tưởng cộng sản cho đoàn viên, giúp cho đoàn viên củng cố niềm tin vào sự nghiệp của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên học tập, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chỉ đạo của tổ chức công đoàn cấp trên;

     Lãnh đạo đoàn viên các tổ chức đoàn thể chấp hành nghiêm túc nội quy làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế của cơ quan, phát huy tinh thần, trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2011;

     Công tác an toàn cơ quan luôn được giữ vững, quán triệt phổ biến kịp thời Pháp lệnh và các quy định, thực hiện nghiêm túc phân công trực gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có trường hợp mất mát, sự cố cháy nổ xảy ra trong cơ quan, tổ chức cho lực lượng tự vệ cơ quan tham gia huấn luyện phòng cháy, chữa cháy theo kế hoạch năm 2011;

     Lãnh đạo Lực lượng tự vệ hoạt động đúng theo Luật Dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác quốc phòng tại cơ quan, tham gia các phong trào thi đua do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức, đảm bảo kinh phí và chế độ chính sách cho lực lượng tự vệ; báo cáo tổng kết năm 2011 về hoạt động của Lực lượng tự vệ cơ quan, trong năm 2011 được Cụm thi đua 3 đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương tặng danh hiệu “đơn vị tiên tiến” cho tập thể Ban Chỉ huy quân sự Sở Tài chính và 01 cá nhân là đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên; tổ chức cho lực lượng tự vệ cơ quan tham gia huấn luyện quân sự theo kế hoạch, kết quả 100 % (22 đồng chí) đạt yêu cầu của khóa huấn luyện, sẵn sàng phục vụ và duy trì hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống.

     Đánh giá chung

     1. Ưu điểm

     - Thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo của ĐUKCCQT, Đảng ủy sở từng đảng viên nhận thức đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành;

     - Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy năng lực, trí tuệ của tập thể và các biện pháp lãnh đạo phù hợp với từng nhiệm vụ, các nguyên tắc lãnh đạo của đảng được giữ vững;

     - Ý thức chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng được nâng cao, đảng viên phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác phát triển đảng được chú ý;

     - Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

     2. Hạn chế

     - Còn một số tồn tại như: công tác kiểm tra các chi bộ chưa mở sổ theo dõi từng đảng viên, chế độ báo cáo đôi khi còn chi bộ chưa gửi đúng thời gian, biên bản họp ở một số chi bộ ghi chép còn đơn giản hóa, đảng viên khi họp chưa ghi chép đầy đủ nội dung của cuộc họp; trong công tác giám sát cần có báo cáo cụ thể nội dung giám sát trong các kỳ họp chi bộ, đảng ủy để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật của đảng viên;

     - Tinh thần tự phê bình, phê bình và góp ý của một số ít đảng viên trong các buổi sinh hoạt còn hạn chế;

     - Năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của một số chi ủy viên chưa đồng đều, có lúc bị chi phối bởi công tác chuyên môn.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012

     I. Công tác xây dựng Đảng

     1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

     Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục cho đảng viên, cán bộ công chức nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, về quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Nâng cao sự thống nhất trong nhận thức và hành động, chống mọi hình thức biểu hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng;

     Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn việc tự phê bình và phê bình của đảng viên thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị cho đảng viên, xây dựng ý thức tự giác học tập, trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan;

     Lãnh đạo đảng bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 07/9/2011 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tổ chức cho đảng viên và quần chúng tham gia phong trào thi đua “Làm theo Bác” đo đảng ủy cấp trên phát động hàng năm.

     2. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

     Quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng; thực hiện tốt việc xét kết nạp đảng viên mới, quy hoạch cán bộ, bố trí cán bộ vào những bộ phận trọng yếu…theo đúng Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Quy định số 17-QĐ/TW của Bộ Chính trị khi đi công tác nước ngoài, tiếp xúc làm việc với người nước ngoài, Công văn số 403-CV/TU ngày 17/8/2011 của Tỉnh ủy, Công văn số 153-CV/ĐUK ngày 26/8/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc đảng viên ra nước ngoài, Quy chế về công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ số 03-QC/TU ngày 26/9/2011 của Tỉnh ủy Bình Dương, Quy định số 47/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương vể những điều đảng viên không được làm …, luôn sâu sát tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện sai trái với quan điểm của Đảng.

     3. Công tác kiểm tra, giám sát

     Tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra trong toàn đảng bộ, chú trọng đưa công tác kiểm tra từ đảng bộ đến chi bộ trực thuộc đi vào nền nếp, công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên có chất lượng, hiệu quả góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành;

     Xây dựng kế hoạch kiểm tra và chủ động tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, các chỉ thị, nghị quyết của đảng; đổi mới công tác kiểm tra giám sát, tăng cường sự kiểm tra, giám sát giữa các chi bộ, đảng viên, quần chúng với nhau...; thực hiện kịp thời các nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra của đảng ủy cấp trên.

     UBKT và các chi bộ trực thuộc phân công cụ thể nhiệm vụ giám sát theo đúng đối tượng quy định, thường xuyên công tác giám sát để nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, phát hiện các dấu hiệu vi phạm để có biện pháp ngăn chặn.

     4. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên

     Tiến hành xây dựng bổ sung quy hoạch cấp ủy chi bộ trực thuộc và đảng bộ cũng như chính quyền hàng năm, chú trọng khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ; tổ chức đánh giá cán bộ năm 2012 đúng quy trình;

     Tổ chức rà soát số đối tượng đảng trong đảng bộ, xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2012 cho sát với tình hình của đảng bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp, cử các đồng chí Bí thư chi bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp điều hành của Bí thư chi, đảng bộ do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức trong năm 2012.

     II. Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau

     1. 100% đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và không có đảng viên sa sút ý chí, lệch lạc tư tưởng, chính trị.

     2. 100% đảng viên thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

     3. 100% đảng viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể tích cực “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

     4. Phấn đấu trong năm tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% trở lên.

     5. Phấn đấu kết nạp đảng viên mới từ 02 đảng viên trở lên.

     6. Phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ chức chi đoàn và công đoàn cơ sở “vững mạnh xuất sắc”

     7. 100% chi bộ trực thuộc được tổ chức kiểm tra, giám sát chấp hành, 100% đảng viên được các chi bộ tổ chức giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên;

     8. 100% đảng viên thực hiện góp ý phê bình bảo đảm khách quan, trung thực, đúng sự thật; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc không “lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối người khác”;

     9. Đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc phấn đấu đạt tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”.

     III. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

     1. Quản lý tài chính, điều hành ngân sách nhà nước

     Phối hợp với các ngành khai thác nguồn thu, thực hiện tốt việc quản lý, điều hành ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012; quản lý và điều hành ngân sách theo đúng Luật NSNN, các quy định của Trung ương và địa phương, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi trái với quy định của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi đầu tư, chi mua sắm phương tiện giao thông vận tải, tiếp khách…; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn trong quản lý tài chính ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chế độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp,...

     Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tiếp tục tổ chức thưc hiện cơ chế “Một cửa”, chuyển đổi và thực hiện tốt chương trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008, Đề án 30 của Chính phủ đạt chất lượng, hiệu quả.

     2. Quản lý tài chính doanh nghiệp

     Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện công tác sắp xếp DNNN do địa phương thành lập và tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn góp của nhà nước tại các công ty liên doanh với nước ngoài.

     Tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản trợ giá từ ngân sách đối với các doanh nghiệp; thực hiện các báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá theo yêu cầu, thẩm định kịp thời hồ sơ thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

     IV. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

     Thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, chức năng nhiệm vụ của từng đoàn thể; tổ chức đại hội Đoàn cơ sở đúng thời gian theo chỉ đạo của Đảng ủy và hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên.

     Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính./.

Nơi nhận:                                                                                                                               TM. ĐẢNG ỦY

- ĐUK CCQT;                                                                                                                            PHÓ BÍ THƯ

- Đảng ủy viên;

- Chi bộ 1, 2, 3, 4;

- BCH CĐ, ĐTN;                                                                                                                  Nguyễn Minh Châu

- Lưu Đvụ (Hà).


Đảng:

Thông báo nhanh
Ban biên tập
Đảng
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Thư viện ảnh
Quay lại | Đầu trang | Trang chủ
Chịu trách nhiệm: Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650)3822049
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Địa chỉ: Tầng 2 - Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương - phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3822245 - Fax:(0650)3829423 - Email: sotc@binhduong.gov.vn