Sở Tài chính Bình Dương
Giới thiệu Tin nổi bật Công khai tài chính Thủ tục hành chính Văn bản pháp luật - hành chính Mục lục ngân sách Thông tin giá cả Lịch công tác tuần
Tìm kiếm
Weblink
Thống kê
Lượt truy cập: 2554705
Đang Online: 1
Triển khai Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính
17-12-2013 - Webmaster

     Triển khai Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (VPHC).

     Trên cơ sở căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xử lý VPHC và các Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính đã quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính và tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt VPHC;

     Phạm vi điều chỉnh của Thông tư

     1. Thông tư này quy định về

     a) Thủ tục thu, nộp tiền phạt VPHC và tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt VPHC;

     b) Biên lai thu tiền phạt VPHC (sau đây gọi tắt là biên lai thu tiền phạt), nội dung, hình thức biên lai thu tiền phạt, tổ chức in, phát hành, quản lý và sử dụng biên lai thu tiền phạt;

     c) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ xử phạt VPHC (sau đây gọi tắt là lực lượng xử phạt).

     2. Nội dung, hình thức và việc quản lý, sử dụng các chứng từ thu tiền phạt khác thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (Thông tư 128/2008/TT-BTC).

     Một số nội dung chủ yếu của Thông tư

     1. Hình thức thu, nộp tiền phạt VPHC (Điều 3)

     2. Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt VPHC (Điều 4)

     3. Thủ tục thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt VPHC (Điều 5)

     4. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của lực lượng xử phạt

     a. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt (Điều 10)

     b. Nội dung chi và mức chi (Điều 11)

     - Các khoản chi trực tiếp cho công tác xử phạt: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử phạt VPHC; công tác phí, sơ kết, tổng kết, tập huấn, trang bị, sửa chữa công cụ, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của các lực lượng xử phạt theo đúng tiêu chuẩn quy định, xăng dầu chi cho hoạt động kiểm tra, bắt giữ, dẫn giải; khen thưởng cho tập thể, cá nhân, bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ.

     - Các khoản chi đặc thù

     + Chi mua tin (nếu có)

     + Chi phụ cấp cho lực lượng trực tiếp xử phạt theo chính sách chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

     c. Lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt (Điều 12)

     - Lập dự toán

     Hàng năm, căn cứ vào kết quả thu, chi liên quan đến xử phạt VPHC của năm trước và đánh giá khả năng thực hiện năm hiện hành, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử phạt VPHC lập dự toán chi đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt theo các nội dung quy định tại Thông tư này, gửi cơ quan chủ quản tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước để gửi cơ quan tài chính đồng cấp tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

     - Công tác quyết toán

     + Cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt phải mở sổ sách kế toán để ghi chép, hạch toán và tổng hợp trong quyết toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán, thống kê;

     + Các khoản chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt được hạch toán, quyết toán vào chương, mục và tiểu mục tương ứng theo quy định Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

     5. Hiệu lực thi hành (Điều 13)

     - Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.

     Các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính từ nguồn thu xử phạt VPHC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (19/7/2013).

     6. Quy định chuyển tiếp (Điều 14)

Nguyễn Hoàng Hải - HCSN


Thông tin hoạt động:

Thông báo nhanh
Ban biên tập
Đảng
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Thư viện ảnh
Quay lại | Đầu trang | Trang chủ
Chịu trách nhiệm: Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650)3822049
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Địa chỉ: Tầng 2 - Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương - phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650)3822245 - Fax:(0650)3829423 - Email: sotc@binhduong.gov.vn